P 2000 G

Metabo P 2000 G manual

P 2000 G

Manual til Metabo P 2000 G på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 52 sider.

Side: 1
DANSK da 34 Original brugsanvisning Vi erklærer som eneansvarlige: Disse pumper/ husvandværker, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Dette apparat anvendes til pumpning af rent vand i hus og have, til overrisling og vanding, som brønd- , regnvands- og brugsvandspumpe, til tømning af svømmebassiner, havebassiner og vandbehol- dere. Den maksimalt tilladte temperatur for pumpeme- diet er 35 °C. Apparatet må ikke anvendes til drikkevandsforsy- ning eller til pumpning af levnedsmidler. Eksplosive, brændbare, aggressive eller sund- hedsskadelige stoffer må ikke pumpes. Apparatet egner sig ikke til erhvervsmæssig eller industriel brug. Apparatet er ikke beregnet til anvendelse af personer, som har begrænsede fysiske, senso- riske eller mentale evner eller mangler erfaring og/ eller viden. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Ændringer af apparatet på eget initiativ samt brug af dele, som ikke er testet og godkendt af produ- centen, er ikke tilladt. Enhver forkert anvendelse af apparatet er i strid med formålet og kan medføre uforudsete skader! Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om fore- byggelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsan- visninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og maski- nens sikkerhed! ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun pumpen sammen med disse doku- menter. Informationerne i denne betjeningsvejledning er markeret som følger: Fare! Advarer mod personskader eller miljø- skader. Risiko for stød! Advarer mod personskader på grund af elektricitet. Obs! Advarer mod tingsskader. Børn og unge samt personer, som ikke er fortrolige med brugsanvis- ningen, må ikke anvende appara- tet. Lad aldrig børn bruge maskinen. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med appara- tet. Ved anvendelse af pumpen i svømmebassiner og havebassi- ner og i disses beskyttelseszoner skal bestemmelserne iht. DIN VDE 0100 -702, -738 overholdes. Apparatet skal forsynes med en nominel fejlstrøm på højst 30 mA via et fejlstrømsrelæ (RCD). Apparatet må ikke anvendes, når der opholder sig personer i van- det. Ved anvendelse til husvandforsy- ning skal de lovbestemte vand- og afløbsvandforskrifter samt bestemmelserne iht. DIN 1988 overholdes. De følgende risici består primært ved anvendelse af pumper og trykbeholdere (udstyrsafhængigt) – de kan heller ikke udelukkes helt med sikkerhedsforanstaltninger. 4.1 Fare på grund af ydre påvirkninger! Udsæt aldrig apparatet for regn. Apparatet må ikke anvendes i fug- tige eller våde omgivelser. Apparatet må ikke anvendes i rum, der er udsat for eksplosions- fare eller i nærheden af brandfar- lige væsker eller gasser! 4.2 Fare gennem varmt vand! Fare! Monter en kontraventil på sugetilslutningen (4) for at forhindre vand i at strømme til- bage i sugeledningen. Derved kan følgende fare reduceres: Varmt vand kan medføre skader og utætheder på apparatet og til- slutningsledningerne, og varmt vand kan strømme ud. Risiko for forbrændinger! Apparater med betegnelsen HWW.... Hvis pressostatens fra- koblingstryk pga. dårlige trykfor- hold eller en defekt pressostat ikke opnås, kan vandet i apparatet blive opvarmet gennem intern cir- kulation. Apparater med betegnelsen P...: Anvend højst apparatet i 5 minut- ter over for en lukket trykledning. Vand, som cirkuleres inde i appa- ratet, opvarmes. Adskil apparatet fra strømnettet i tilfælde af fejl, og lad det køle af. Inden gentagen ibrugtagning skal det af fagpersonale kontrolleres, at anlægget fungerer fejlfrit. 4.3 Fare på grund af strøm! Ret ikke vandstrålen direkte mod apparatet eller andre elektriske dele! Livsfare på grund af elektrisk stød! Ved installations- og vedligehol- delsesarbejder må apparatet ikke blive tilsluttet strømnettet. Tag ikke om stikket med våde hænder! Stikket trækkes altid ud i selve stikket, ikke i kablet. Strømkabel og forlængerledning må ikke knækkes, klemmes, strækkes eller køres over; de skal beskyttes mod skarpe kanter, olie og varme. 4.4 Der kan være risiko på grund af mangler eller fejl på apparatet! Kontrollér altid apparatet, især netkabel, netstik og elektriske dele for eventuelle skader, før apparatet tages i brug. Livsfare på grund af elektrisk stød! Et beskadiget apparat må først tages i brug igen, når det er blevet fagmæssigt repareret. Du må ikke selv udføre reparatio- ner på maskinen! Kun fagfolk må udføre reparationer på pumper og trykbeholdere (udstyrsafhæn- gigt). OBS! Undgå vandskader, f.eks. oversvømmede rum, på grund af fejl eller mangler på apparatet på følgende måde: -Træf egnede sikkerhedsforan- staltninger, f.eks. alarmanord- ning eller opsamlingsbeholder med overvågning Producenten overtager intet ansvar for evt. skader, der opstår som følge af, at -pumpen ikke er brugt iht. anven- delsesformålet. -pumpen blev overbelastet gen- nem vedvarende drift. -pumpen ikke er brugt og opbeva- ret frostbeskyttet. -der er gennemført egenrådige ændringer på pumpen. Reparati- oner på el-udstyr må kun gen- nemføres af el-fagfolk! -der er anvendt reservedele, der ikke er afprøvet og godkendt af producenten. -der er anvendt uegnet installati- onsmateriale (armaturer, tilslut- ningsledninger osv.). Egnet installationsmateriale: 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 35 -trykbestandig (min. 10 bar) -varmebestandig (min. 100 °C) Ved anvendelse af universaldreje- koblinger (bajonetkoblinger) må der kun anvendes udførelser med ekstra monteringsring af hensyn til en sikker tætning. Se side 2. Billederne er eksemplariske for alle apparater. 1 Aftapningsskrue 2 Pressostat * 3 Manometer (vandtryk) * 4 Sugetilslutning 5 Vandpåfyldningsskrue 6 Tryktilslutning 7 Pumpe 8 Start-/stopkontakt 9 Luftventil til forfyldetryk * 10 Trykbeholder ("kedel") * * afhængig af udstyr 6.1 Indstilling af forfyldetryk Indstil forfyldetrykket før ibrugtagning. Se kapitel 9.4. 6.2 Opstilling Apparatet skal stå på en vandret, plan flade, som egner sig til apparatets vægt inklusive påfyldt vand. For at undgå vibrationer bør apparatet ikke skrues fast, men placeres på et elastisk underlag. Opstillingsstedet bør være godt ventileret og beskyttet mod påvirkning fra vejret. Skal beskyttes mod frost - se kapitel 8.2. Ved anvendelse ved have- og svømmebassiner skal apparatet opstilles, så det er sikret mod oversvømning og at falde i vandet. Yderligere lovkrav skal overhol- des. 6.3 Tilslutning af sugeledning OBS! Sugeledningen skal monteres, så den ikke udøver nogen mekanisk kraft eller forspænding af pumpen. OBS! Anvend et indsugningsfilter for at beskytte pumpen mod sand og snavs. OBS! En kontraventil er absolut nødvendig, så vandet ikke strømmer ud, når pumpen er slukket. Vi anbefaler at montere kontraventiler ved sugeslangens indsugningsåbning og på pumpens sugetilslutning (4). Afhængigt af modellen er der her allerede integreret en kontraventil (se kapitel 13. Tekniske data). Tætn alle forskruninger med gevindtætningsbånd. Læksteder medfører indsugning af luft og forringer eller forhindrer opsugning af vand. Sugeledningen bør have en indvendig diameter på mindst 1" (25 mm); den skal være knæk- og vaku- umresistent. Sugeledningen bør være så kort som mulig, fordi pumpeydelsen falder med tiltagende lednings- længde. Sugeledningen bør altid stige hen imod pumpen for at forhindre luftlommer. Der skal sikres en tilstrækkelig vandtilførsel, og enden af sugeledningen bør altid befinde sig i vandet. 6.4 Tilslutning af trykledning OBS! Trykledningen skal monteres, så den ikke udøver nogen mekanisk kraft eller forspænding af pumpen. Alle forskruninger skal tætnes med gevindtæt- ningsbånd for at forhindre vand i at strømme ud. Alle dele af trykledningen skal være trykresistente og monteres fagmæssigt korrekt. Fare! I tilfælde af ikke-trykresistente dele og ikke-fagmæssig korrekt montering kan tryk- ledningen sprænge under driften. Du kan komme til skade på grund af væske, der sprøjter ud under højt tryk! 6.5 Tilslutning til et rørsystem For at forringe vibrationer og støj bør apparatet sluttes til rørsystemet med elastiske slangeled- ninger. 6.6 Nettilslutning Fare på grund af strøm! Anvend ikke apparatet i våde miljøer og kun under følgende forudsætninger: - Tilslutningen må kun ske med beskyttelseskontakt-stikdåser, som er korrekt installeret, jordet og kontrolleret. - Netspænding, netfrekvens og beskyttelse skal overholde de tekniske data. - Apparatet skal forsynes med en nominel fejlstrøm på højst 30 mA via et fejlstrømsrelæ (RCD). - De elektriske forbindelser må ikke ligge i vandet og skal befinde sig på et sted, der er sikret mod oversvømning. Ved anvendelse udendørs skal de sikres mod stænkvand. - Forlængerkabler skal have et tilstrækkeligt stort tværsnit. Kabeltromler skal være rullet helt ud. - Nationale installationsforskrifter skal overholdes. 6.7 Påfyldning af pumpe og indsugning OBS! Hver gang pumpen tilsluttes på ny og i tilfælde af vandtab eller luftindsugning, skal pumpen fyldes med vand. Drift af pumpen uden påfyldning af vand ødelægger pumpen! - Skru vandpåfyldningsskruen (5) inklusive tætning ud. - Hæld langsomt rent vand på, indtil pumpen er fyldt op. - Skru igen vandpåfyldningsskruen (5) på sammen med tætningen. - Åbn trykledningen (skru vandhanen eller sprøjte- dysen op), så luft kan strømme ud ved indsug- ning. - Tænd apparatet (se kapitel 7.). - Når der er en jævn vandudstrømning, er appa- ratet klar til drift. Bemærk: Sugeledningen behøver ikke at være fyldt, da pumpen er selvansugende. Alt efter ledningens længde og diameter kan det dog tage nogen tid, før trykket er opbygget. Hvis du vil forkorte indsugningstiden: Monter en kontraventil i sugeslangens indsugningsåbning, og fyld suge- ledningen op. OBS! Pumpe og sugeledning skal være tilsluttet og fyldt op (se kapitel 6.). OBS! Pumpen må ikke køre tør. Der skal til enhver tid være tilstrækkeligt pumpemedium (vand) til stede. Hvis pumpen blokeres af fremmedlegemer, eller motoren er overophedet, slår en beskyttelses- kreds motoren fra. 7.1 Anvendelse af apparatet Pumpe (apparatbetegnelse P...) Funktionsprincip: Apparatet kører, så længe tænd/ sluk-kontakten (8) er slået til. Fare! Ved lukket trykledning må pumpen højst køre i 5 minutter, da der ellers kan opstå skader i pumpen på grund af overophedning af vandet. 1. Tilslut netstikket. 2. Tænd på kontakten (8). 3. Åbn trykledningen (skru vandhanen eller sprøj- tedysen op). 4. Kontrollér, at der strømmer vand ud! 5. Sluk på kontakten (8) efter endt arbejde. Husvandværk (apparatbetegnelse HWW...) Funktionsprincip: Apparatet tændes, hvis vand- trykket falder under tilkoblingstrykket som følge af vandudtagning; og slukkes igen, når frakoblings- trykket er nået. Kedlen indeholder en gummibælg, som fra fabrikken står under lufttryk ("forfyldetryk"); dette muliggør udtagning af små vandmængder, uden at pumpen starter. 1. Tilslut netstikket. 2. Tænd på kontakten (8). 3. Åbn trykledningen (skru vandhanen eller sprøj- tedysen op). 4. Kontrollér, at der strømmer vand ud! Fare! Før alt arbejde på maskinen: - Træk netstikket ud. - Kontrollér, at apparatet og tilsluttet tilbehør er trykløst. - Anden form for vedligeholdelse eller reparation end det, der er beskrevet her, må kun udføres af fagfolk. 8.1 Regelmæssig vedligeholdelse - Kontrollér apparat og tilbehør, især elektriske og trykførende dele, for skader, og få dem om nødvendigt repareret. - Kontrollér suge- og trykledninger for utætheder. - Hvis pumpeydelsen falder, skal indsugningsfilter og filterelement (hvis monteret) rengøres eller om nødvendigt udskiftes. - Kontrollér kedlens forfyldetryk (10) (udstyrsaf- hængigt), og forøg det om nødvendigt (se kapitel 9.4 Forøgelse af forfyldetryk). 8.2 Ved risiko for frost OBS! Frost (< 4 °C) ødelægger pumpe og tilbehør, da disse til enhver tid indeholder vand! - Er der risiko for frost, skal pumpen og tilbehøret afmonteres og opbevares beskyttet mod frost (se følgende afsnit). 8.3 Afmontering og opbevaring af apparat - Sluk på kontakten (8). Træk netstikket ud. - Åbn trykledningen (skru vandhanen eller sprøjte- dysen op), lad alt vandet løbe ud. - Tøm pumpe (7) og kedel (10) fuldstændig. Det gør du på følgende måde: - Skru vandaftapningsskruen (1) ud. - Afmonter suge- og trykledninger fra apparatet. - Opbevar apparatet i et frostfrit rum (min. 5 °C). f Fare! - Før alt arbejde på maskinen: - Træk netstikket ud. - Kontrollér, at apparatet og tilsluttet tilbehør er trykløst. 9.1 Pumpen kører ikke • Ingen strøm. - Kontrollér tænd/sluk-kontakt, kabel, stik, stik- kontakt og sikring. • For lav netspænding. - Benyt et forlængerkabel med et tilstrækkeligt stort tværsnit. • Motor overophedet, motorbeskyttelse udløst. - Efter afkølingen genstarter pumpen automa- tisk. - Hold luftåbningerne fri af hensyn til en tilstrækkelig ventilation. - Vær opmærksom på den maksimale tilløbs- temperatur. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Drift 8. Vedligeholdelse 9. Problemer og forstyrrelser
Side: 3
DANSK da 36 • Motoren larmer, starter ikke. - Stik ved slukket motor en skruetrækker eller lignende gennem motorens luftåbninger, og drej løbehjulet. • Pumpen er tilstoppet eller defekt. - Adskil og rengør pumpen. Rengør eller udskift om nødvendigt diffusoren. Rengør eller udskift om nødvendigt løbehjulet. Se kapitel 11. 9.2 Pumpen suger ikke ordentligt eller lar- mer meget under drift: • Vandmangel. - Kontrollér, at der er nok vand tilbage. • Pumpen er ikke fyldt tilstrækkeligt op med vand. - Se kapitel 6.7. • Sugeledningen er utæt. - Tætn sugeledningen, efterspænd skruefor- bindelserne. • Sugehøjden er for stor. - Overhold den maksimale sugehøjde. - Monter kontraventil, fyld sugeledningen med vand. • Indsugningsfiltret (tilbehør) er tilstoppet. - Rengør eller udskift om nødvendigt. • Kontraventilen (tilbehør) er blokeret. - Rengør eller udskift om nødvendigt. • Der strømmer vand ud mellem motor og pumpe, glideringstætningen er utæt. (Udstrømning af en ubetydelig mængde vand (maks. ca. 30 dråber pr. dag) må forventes ved glideringstætninger). - Udskift glideringstætningen. Se kapitel 11. • Pumpen er tilstoppet eller defekt. - Se kapitel 9.1. 9.3 Trykket er for lavt, eller pumpen kører hele tiden: • Sugeledningen er utæt, eller sugehøjden er for stor. - Se kapitel 9.2. • Pumpen er tilstoppet eller defekt. - Se kapitel 9.1. • HWW...: Pressostat forkert indstillet. - Aflæs tilkoblings- og frakoblingstrykket på manometret (3), og kontrollér værdierne (se kapitel 13. Tekniske data). I tilfælde af en nødvendig tilpasning skal du henvende dig til Metabos kundeservice. Se kapitel 11. • HWW...: Pumpen starter allerede efter udtag- ning af en lille vandmængde (ca. 0,5 l). - Kontrollér, om forfyldetrykket i kedlen er for lavt. Forhøj det om nødvendigt. Se kapitel 9.4. • HWW...: Der løber vand ud af luftventilen. - Gummibælgen i kedlen er utæt, udskift den. Se kapitel 11. 9.4 Forøgelse af forfyldetryk (kun HWW...) Hvis pumpen – med tiden – starter allerede efter udtagning af en lille mængde vand (ca. 0,5 l), skal forfyldetrykket i kedlen genopbygges. Bemærk: Forfyldetrykket kan ikke aflæses på manometret (3). 1. Træk netstikket ud. 2. Åbn trykledningen (skru vandhanen eller sprøj- tedysen op), lad alt vandet løbe ud. 3. Skru kunststofkappen på forsiden af kedlen af, bag ved denne sidder luftventilen. 4. Sæt luftpumpen eller kompressorslangen på luftventilen med en "dækventil"-tilslutning og et manometer. 5. Pump op til det foreskrevne forfyldetryk (se kapitel 13. Tekniske data). 6. Tilslut apparatet igen, og foretag en funktions- kontrol. f Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Fare! Reparationer på apparatet må kun gennemføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo apparater. Adresser findes på www.metabo.com. Ved forsendelse: Pumpe og kedel skal tømmes helt (se kapitel 8.3). Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bort- skaffelse og genbrug af udtjente maskiner, embal- lage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsæt- telsen til national lovgivning skal brugte el-værk- tøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recy- clingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. Pumpekarakteristikken (diagram, side 3) viser, hvilken pumpemængde der kan opnås i relation til pumpehøjden (sugehøjde 0,5 m og 1" suge- slange). U =Netspænding f =Frekvens P1 =Nominel effekt I =Nominel strøm C =Driftskondensator n =Nominelt omdrejningstal FV,max =Maks. pumpemængde Fh,max =Maks. pumpehøjde Fp,max =Maks. pumpetryk p1 =Pressostat: tilkoblingstryk p2 =Pressostat: frakoblingstryk Sh,max =Maks. sugehøjde Stemp =Maks. tilløbstemperatur Ttemp =Omgivende temperatur S1 =Sprøjtebeskyttelsesklasse S2 =Beskyttelsesklasse S3 =Isoleringsmaterialeklasse MP =Pumpehusets materiale G = gråt støbejern MR =Pumpeakslens materiale MW =Pumpeløbehjulets materiale Ds =Sugetilslutningens indvendige gevind Dp =Tryktilslutningens indvendige gevind TV =Kedelvolumen Tp,max =Maks. kedeltryk Tp,1 =Kedlens forfyldetryk A =Mål: længde x bredde x højde m =Vægt (med netkabel) ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtrykniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed LWA(G) =Garanteret lydeffektniveau jf. 2000/14/EF Brug høreværn! 10. Tilbehør 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo P 2000 G men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo P 2000 G. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo P 2000 G så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo P 2000 G

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo P 2000 G below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Vandpumper
  • Model/navn: P 2000 G
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer