MT 400 Quick

Metabo MT 400 Quick manual

MT 400 Quick

Manual til Metabo MT 400 Quick på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 52 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
Side: 1
DANSK da 35 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse multiværktøjer, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er egnet til savning, adskillelse og tørslibning af mindre områder af træ, kunststoffer, metaller, stålplader, fliser, fuger og lignende, spartlede og lakerede flader samt til afskrabning af limrester og farverester og lignende uden anvendelse af vand. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til fremtidig brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse dokumenter. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved hjælp af fastspændingsanordninger. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i det tilhørende greb, stå stabilt, og arbejd koncentreret. Hold hænderne væk fra saveområdet eller savklingen. Grib ikke ind under emnet. Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i tilstand. Fare for kvæstelse som følge af skarpt indsatsværktøj. Brug beskyttelseshandsker. Indsatsværktøjet kan være varmt efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Fare for klemning ved værktøjsskift. Brug beskyttelseshandsker. Hold ventilationsspalterne frie. Undgå at bearbejde flader, som er vædet med væsker med opløsningsmiddel! Undgå at bearbejde fugtede belægninger! Overfladen opvarmes under bearbejdningen, og der kan opstå giftige dampe. ADVARSEL – brug altid beskyttelsesbriller. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Lysdiode (1): Se ikke direkte ind i LED-strålingen med optiske instrumenter. 4.1 Særlige sikkerhedsanvisninger for netdrevne maskiner: Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Anvend egnet tilbehør. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 36 Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Lysdiode 2 Spændegreb 3 Skydekontakt 4 Håndtag 5 Indstillingshjul til indstilling af hastighed 6 Udsugningsstuds * 7 Støvudsugning * 8 Adapter til FEIN® -indsatsværktøjer * 9 Drivflange 10 Værktøjsholder 11 Indsatsværktøjer * 12 Spændestift 13 Slibepapir * *afhængig af udstyr/model Før du tager maskinen i brug, skal du kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra din strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 7.1 Montering af støvudsugning (kun ved arbejder med trekantet slibeplade) Se ill., side 2 - Afmontér indsatsværktøjet (11). - Sæt støvsugningen (7) på drivflangen (9): Anbring som vist. - Tilslut et egnet udsugningsapparat med udsugningsslangen på de indsatte udsugningsstudser (6). 7.2 Montering af indsatsværktøj Før alle omstillinger: Træk stikket ud af stik- dåsen. Fare for kvæstelse som følge af skarpt indsatsværktøj. Indsatsværktøjet kan være varmt efter savningen. Fare for klemning ved værktøjsskift. Brug beskyttelseshandsker. Anvend kun indsatsværktøjer, som har en OIS-holder eller en kompatibel holder. Brug kun skarpe, ubeskadigede savklinger. Anvend ikke indsatsværktøjer med revner eller som er deformeret. Anvend et indsatsværktøj, der er egnet til det materiale, der skal saves. Se ill. A på side 2 1. Åbn spændegrebet (2) til anslag. 2. Tag spændestiften (12) af. 3. Sæt indsatsværktøjet (11) i den ønskede position på værktøjsholderen (10). Sørg for at den falder på plads i hakkerne på værktøjsholderen (10). 4. Indsæt spændestiften (12) til anslag. 5. OBS! Spændegrebet (2) kan springe tilbage og klemme din finger. Håndtér det forsigtigt. Brug beskyttelseshandsker. Luk spændegrebet (2) til anslag og til det falder på plads. (Spændegrebet skal slutte tæt til kabinettet). 6. Kontrollér at indsatsværktøjet sidder fast. Henvisning: Ved FEIN® -indsatsværktøjer skal man sætte den medfølgende adapter (8), som vist, på værktøjsholderen (10). Se ill., side 2. 7.3 Påsætning af slibepapir Nem at sætte på og tage af på grund af velcrolukning. Tryk ganske enkelt på slibepapiret (13) så hullerne på slibepapiret og slibepladen stemmer overens. 7.4 Til-/frakobling Tænd først, anbring derefter indsatsværktøjet på emnet. Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når strømmen afbrydes. Undgå, at maskinen hvirvler støv og spåner op eller suger dem ind. Læg først den slukkede maskine til side, når motoren står stille. Maskiner med skydekontakt: Tilkobling: Skub skydekontakten (8) fremad (fast tilkobling). Frakobling: Skub skydekontakten (8) bagud. 7.5 Indstilling af svingningstal Svingningstallet indstilles med stillehjulet (5) . Det kan også gøres, mens maskinen kører. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.6 Arbejdsanvisninger Sandpapirslibning: Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. Bevæg maskinen hen over fladen med et moderat tryk. Adskillelse, savning: Indstil et højt omdrejningstal. Tryk maskinen jævnt. Undgå tipning! Ved dykskæring: Et let vippebevægelse øger arbejdets fremgang. Skrabning: Indstil et omdrejningstal fra mellem til høj. Hold indsatsværktøjet i en flad vinkel til arbejdsemnet. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 37 Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen betjenes i en holder: Sæt maskinen sikkert fast. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøj må kun foretages af faguddannede elektrikere! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek- trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati- onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. P1 =Nominel optagen effekt P2 =Afgiven effekt s0 =svingningstal ved friløb o =Oscillationsvinkel venstre/højre m =Vægt uden netkabel Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 60745: ah, DS = vibrationsemission (overfladeslibning) ah, S = Svingningsemissionsværdi (skrabning) ah, ST = Svingningsemissionsværdi (savning med dyksavklinge) ah, ST = Svingningsemissionsværdi (savning med dyksavklinge) Kh,... = usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA = usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 8. Tilbehør 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse 11. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo MT 400 Quick men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo MT 400 Quick. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo MT 400 Quick så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo MT 400 Quick

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo MT 400 Quick below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Multiværktøj
 • Model/navn: MT 400 Quick
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk