MT 18 LTX

Metabo MT 18 LTX manual

MT 18 LTX

Manual til Metabo MT 18 LTX på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 44 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse multiværktøjer, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er egnet til savning, adskillelse og tørslibning af mindre områder af træ, kunststoffer, metaller, stålplader, fliser, fuger og lignende, spartlede og lakerede flader samt til afskrabning af limrester og farverester og lignende uden anvendelse af vand. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til fremtidig brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse dokumenter. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved hjælp af fastspændingsanordninger. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i det tilhørende greb, stå stabilt, og arbejd koncentreret. Hold hænderne væk fra saveområdet eller savklingen. Grib ikke ind under emnet. Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i tilstand. Fare for kvæstelse som følge af skarpt indsatsværktøj. Brug beskyttelseshandsker. Indsatsværktøjet kan være varmt efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Fare for klemning ved værktøjsskift. Brug beskyttelseshandsker. Hold ventilationsspalterne frie. Undgå at bearbejde flader, som er vædet med væsker med opløsningsmiddel! Undgå at bearbejde fugtede belægninger! Overfladen opvarmes under bearbejdningen, og der kan opstå giftige dampe. ADVARSEL – brug altid beskyttelsesbriller. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Lysdiode (1): Se ikke direkte ind i LED-strålingen med optiske instrumenter. 4.1 Særlige sikkerhedsanvisninger for batteridrevne maskiner: Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 45 Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Anvend egnet tilbehør. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Lysdiode 2 Spændegreb 3 Skydekontakt 4 Håndtag 5 Indstillingshjul til indstilling af hastighed * 6 Batteripakke 7 Knap til frigørelse af batteripakke 8 Udsugningsstuds * 9 Støvudsugning * 10 Adapter til FEIN®-indsatsværktøjer * 11 Knap til kapacitetsindikator * 12 Kapacitets- og signalindikator * 13 Drivflange 14 Værktøjsholder 15 Indsatsværktøjer * 16 Spændestift 17 Slibepapir * *afhængig af udstyr/model Batteripakke Batteripakken (6) skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (12): - Tryk på knappen (11) og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. Udtagning og isætning af batteripakke Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (7) og træk batteripakken (6) opad og ud. Isætning: Skub batteripakken (6) i, til den går i hak. 7.1 Montering af støvudsugning (kun ved arbejder med trekantet slibeplade) Se ill. A, side 2 - Afmontér indsatsværktøjet (15). - Sæt støvsugningen (9) på drivflangen (13): Udsugningen er frit bevægelig i område „B“. Ved påsætning i stilling „A“ er udsugningen fikseret mod fordrejning. - Tilslut et egnet udsugningsapparat med udsugningsslangen på de indsatte udsugningsstudser (8). 7.2 Montering af indsatsværktøj Før alt omstillingsarbejde: Tag batteripakken ud af maskinen. Fare for kvæstelse som følge af skarpt indsatsværktøj. Indsatsværktøjet kan være varmt efter savningen. Fare for klemning ved værktøjsskift. Brug beskyttelseshandsker. Anvend kun indsatsværktøjer, som har en OIS-holder eller en kompatibel holder. Brug kun skarpe, ubeskadigede savklinger. Anvend ikke indsatsværktøjer med revner eller som er deformeret. Anvend et indsatsværktøj, der er egnet til det materiale, der skal saves. Se ill. A på side 2 1. Åbn spændegrebet (2) til anslag. 2. Tag spændestiften (16) af. 3. Sæt indsatsværktøjet (15) i den ønskede position på værktøjsholderen (14). Sørg for at den falder på plads i hakkerne på værktøjsholderen (14). 4. Indsæt spændestiften (16) til anslag. 5. OBS! Spændegrebet (2) kan springe tilbage og klemme din finger. Håndtér det forsigtigt. Brug beskyttelseshandsker. Luk spændegrebet (2) til anslag og til det falder på plads. (Spændegrebet skal slutte tæt til kabinettet). 6. Kontrollér at indsatsværktøjet sidder fast. Henvisning: Ved FEIN®-indsatsværktøjer skal man sætte den medfølgende adapter (10), som vist, på værktøjsholderen (14). Se ill., side 2. 7.3 Påsætning af slibepapir Nem at sætte på og tage af på grund af velcrolukning. Tryk ganske enkelt på slibepapiret (17) så hullerne på slibepapiret og slibepladen stemmer overens. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 46 7.4 Til-/frakobling Tænd først, anbring derefter indsatsværktøjet på emnet. Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når batteripakken tages ud af maskinen. Undgå, at maskinen hvirvler støv og spåner op eller suger dem ind. Læg først den slukkede maskine til side, når motoren står stille. Maskiner med skydekontakt: Tilkobling: Skub skydekontakten (8) fremad (fast tilkobling). Frakobling: Skub skydekontakten (8) bagud. 7.5 Indstilling af svingningstal Svingningstallet indstilles med stillehjulet (5) . Det kan også gøres, mens maskinen kører. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.6 Arbejdsanvisninger Sandpapirslibning: Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. Bevæg maskinen hen over fladen med et moderat tryk. Adskillelse, savning: Indstil et højt omdrejningstal. Tryk maskinen jævnt. Undgå tipning! Ved dykskæring: Et let vippebevægelse øger arbejdets fremgang. Skrabning: Indstil et omdrejningstal fra mellem til høj. Hold indsatsværktøjet i en flad vinkel til arbejdsemnet. 8.1 Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. På trods af denne beskyttelsesfunktion kan visse anvendelser føre til overbelastning og beskadigelse af maskinen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total afladning). Batteriet er næsten tomt, hvis en lysdiode (12) blinker. Tryk evt. på knappen (11), og kontroller ladetilstanden pålysdioderne (12). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Henvisning: Hvis batteripakken føles meget varm, afkøles den hurtigere i en "AIR COOLED"- oplader. Henvisning: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Maskinen kører ikke og LED-lyset (1) blinker. Den elektriske beskyttelse mod genindkobling er aktiveret. Sættes batteripakken i en tændt maskine, starter maskinen ikke. Sluk og tænd igen for maskinen. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen betjenes i en holder: Sæt maskinen sikkert fast. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. A Ladeaggregater: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30 m.fl. B Batteripakker med forskellig kapacitet. Køb kun batteripakker, hvis spænding svarer til Deres el- værktøj. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøj må kun foretages af faguddannede elektrikere! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek- trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati- onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. U =batteripakkens spænding s0 =svingningstal ved friløb o =Oscillationsvinkel venstre/højre m =vægt med mindste batteripakke Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Jævnstrøm 8. Afhjælpning af fejl 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske data
Side: 4
DANSK da 47 De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 60745: ah, DS = vibrationsemission (overfladeslibning) ah, S = Svingningsemissionsværdi (skrabning) ah, ST = Svingningsemissionsværdi (savning med dyksavklinge) ah, ST = Svingningsemissionsværdi (savning med dyksavklinge) Kh,... = usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA = usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo MT 18 LTX men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo MT 18 LTX. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo MT 18 LTX så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo MT 18 LTX

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo MT 18 LTX below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Multiværktøj
  • Model/navn: MT 18 LTX
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer