MHEV 5 BL

Metabo MHEV 5 BL manual

MHEV 5 BL

Manual til Metabo MHEV 5 BL på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 45 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse batteridrevne bore- og mejselhammere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. MHEV...: 2000/14/EF: Procedure for overensstemmelsesvurdering jf. bilag VI (m < 15 kg). (Kontrolorgan: Slovenian Institute of Quality and Metrology, Trzaska cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia (Notified Body No.: 1304)). Kombihammeren (KHEV...) er med passende tilbehør velegnet til hammerboring og mejsling i beton, mursten, sten og lignende materialer. Mejselhammeren (MHEV...) er med passende tilbehør velegnet til mejsling i beton, mursten, sten og lignende materialer. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug de ekstra greb, som følger med maskinen. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. Der må kun arbejdes det ekstra greb, som skal være sat korrekt på. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker, støvmaske og kraftige sko under arbejdet med el- værktøjet! Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Der må kun arbejdes med korrekt isat værktøj. Træk i værktøjet for at kontrollere, om det sidder korrekt. (Værktøjet skal kunne bevæges et par centimeter i aksial retning.) Hvis der arbejdes over jorden, skal det kontrolleres, at det underliggende område er frit. Rør ikke ved indsatsværktøjet eller dele i nærheden af indsatsværktøjet umiddelbart efter arbejdet, da disse kan være meget varme og forårsage hudforbrændinger. Før altid tilslutningsledningen bagom maskinen. Hvis et ekstra greb er beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et defekt ekstra greb. Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere (f.eks. ved hjælp af fastspænding med skruetvinger). Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Yderligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Apparatets formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 46 Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Spændeknop * 2 Bøjlegreb (ekstra greb) * 3 Ekstra greb * 4 Vingeskrue(tilindstillingafboredybdeanslaget) * 5 Boredybdeanslag * 6 Værktøjslås 7 Betjeningsknap 8 Metabo VibraTech (MVT): integreret dæmpningssystem 9 Trykknap 10 Tast til kontinuerlig tænding (kun i driftstypen Mejsling) 11 Håndtag 12 Elektronik-signalindikator 13 Driftsindikator (lyssignal ved tilgængelig netspænding) 14 Tast for reduceret slagstyrke (til arbejder i blødt materiale) * afhængigt af model, afhængigt af udstyr Før du tager maskinen i brug, skal du kontrollere, at den angivne netspænding og frekvens på typeskiltet er i overensstemmelse med data for din strømforsyning. Man skal altid sikre med et FI-relæ (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. Brug kun forlængerkabler med et minimumstværsnit på 1,5 mm2. Forlængerkablerne skal passe til maskinens optagne effekt (jf. Tekniske data). Hvis der anvendes en kabelrulle, skal kablet altid rulles helt ud. 6.1 Montering af bøjlegreb eller ekstra greb Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medleverede bøjlegreb (2) eller ekstra greb (3) altid anvendes. MHEV...: Løsn klemringen ved at dreje spændeknoppen (1) mod venstre. Bøjlegrebet (2) kan anbringes i den ønskede position og vinkel. Spænd spændeknoppen kraftigt til. KHEV...: Løsn klemringen ved at dreje det ekstra greb (3) mod venstre. Det ekstra greb kan anbringes i den ønskede vinkel. Stram det ekstra greb godt til. 7.1 Indstilling af dybdestop (kun ved KHEV 5-40 BL) Løsn vingeskruen (4). Indstil boredybdeanslaget (5) til den ønskede boredybde. Spænd vingeskruen (4) igen. 7.2 Isætning og aftagning af værktøj Rens værktøjets indstiksende, før det sættes i, og smør det med den medfølgende specialfedt (som tilbehør: bestill.nr. 6.31800)! Der må kun anvendes SDS-max værktøj! Isætning af værktøj: Drej værktøjet, og stik det i, indtil det går i hak. Værktøjet låses automatisk. Træk i værktøjet for at kontrollere, om det sidder korrekt. (Værktøjet skal kunne bevæges et par centimeter i aksial retning.) Fjernelse af værktøj: Træk værktøjslåsen (6) bagud i pilens retning (a), og tag værktøjet af (b). 7.3 Indstilling af modus og mejslens position Undgå løftebevægelser med maskinen, når mejslen er sat i. Drej kun betjeningsknappen (7), når motoren er står stille. Ved at dreje på betjeningsknappen (7) kan den ønskede modus indstilles. Hammerboring (kun ved KHEV...) Mejsling Stilling for at kunne dreje mejslen til den ønskede position. Indstilling af mejslens position: Mejslen kan fastlåses i forskellige positioner. - Sæt mejslen i. - Drej betjeningsknappen (7) til midterposition . - Drej mejslen, indtil den er i den ønskede position. - Drej betjeningsknappen (7) hen på . - Drej mejslen, så den går i hak. Når mejslen anvendes, må maskinen kun drives i driftstilstanden mejsling . 5. Oversigt 6. Idriftsættelse 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 47 7.4 Indstilling af slagstyrke Ved tryk på tasten (14) kan du ændre slagstyrken (og omdrejningstallet), (dog ikke mens motoren kører). Tasten (14) lyser: Reduceret slagstyrke, reduceret omdrejningstal (ca. 70 %) Tasten (14) lyser ikke: Maksimal slagstyrke, højt omdrejningstal (100 %) Rigtig indstilling er en erfaringssag. Eksempel: Hvis der forarbejdes bløde, sarte materialer eller hvis evt. brist skal holdes på et lavt niveau, skal du arbejde med "reduceret slagstyrke". Til forarbejdning af hårdere materialer skal du anvende indstillingen "maksimal slagstyrke". 7.5 Til-/frakobling Kortvarig tilkobling: For at tænde maskinen, skal afbryderen (9) trykkes ned. For at slukke maskinen, skal afbrydergrebet (9) slippes. Kontinuerlig tænding (kun i driftstypen Mejsling ): For kontinuerlig tænding (kun i driftstypen Mejsling ) kan maskinen tændes ved tryk på tasten (10). (Tasten (10) lyser.) For at slukke skal man trykke på tasten (10) igen. (Tasten (10) lyser ikke længere.) Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, hvis den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. 7.6 Metabo VibraTech (MVT) Reducerer vibrationer og skåner dermed leddene. Tryk maskinen hverken for let eller for hårdt ind med det bagerste greb. Vibrationerne reduceres især i den midterste position (8). Støvsug el-værktøjet regelmæssigt, ofte og grundigt gennem alle ventilationsåbninger eller blæs dem ud med tør luft. Afbryd el-værktøjet forinden fra energiforsyningen og brug herved beskyttelsesbriller og støvmaske. Elektronik-signalindikator (12) Blinken - Beskyttelse mod genstart Når spændingen kommer igen efter strømafbrydelse, starter den stadig tilsluttede maskine af sikkerhedstekniske årsager ikke af sig selv. Sluk maskinen og tænd den igen. Vedvarende lys - Overbelastning Ved en længerevarende overbelastning af maskinen begrænses energiforbruget og dermed undgår en yderligere, ikke tilladt opvarmning af motoren. Lad maskinen køre i tomgang, indtil den er afkølet og elektronik-signalindikatoren slukkes. Brug kun originalt Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsvejledning. Se side 4. A Omfattende bor- og mejselsortiment til forskellige anvendelsesformål. B Specialfedt (til smøring af værktøjets indstiksender) C Støvudsugningssystem. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Stikledningen må kun udskiftes af Metabo eller et autoriseret kundeserviceværksted. Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek- trisk og elektronisk udstyr og gennemførelsen i nati- onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. P1 =nominel optagen effekt P2 =afgiven effekt n0 =tomgangshastighed D1 =maks. borediameter i beton med hammerbor D2 =maks. borediameter i beton med hammerborekroner smax =maks. slagtal W =enkeltslagenergi C =antal mejselpositioner m =vægt uden netkabel Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Klasse II maskine 8. Rengøring, vedligeholdelse 9. Afhjælpning af fejl 10. Tilbehør 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske data
Side: 4
DANSK da 48 ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, fx organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 60745: ah, HD =vibrationsemission (hammerboring i beton) ah, Cheq =vibrationsemission (mejsling) Kh,HD/Cheq=usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau KpA, KWA=Usikkerhed (lydniveau) LpA(M) =målt lydtrykniveau iht. 2000/14/EG i brugerens øre LWA(M) =målt lydeffektniveau iht. 2000/14/EF LWA(G) =garanteret lydtrykniveau iht. 2000/14/EF Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo MHEV 5 BL men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo MHEV 5 BL. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo MHEV 5 BL så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo MHEV 5 BL

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo MHEV 5 BL below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Hammere
  • Model/navn: MHEV 5 BL
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer