Metabo MBS 18 LTX 2.5 manual

Manual til Metabo MBS 18 LTX 2.5 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 84 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84

Table of contents

Side: 1
DANSK da 56 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse batteridrevne båndsave, som er identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 4. Med denne batteridrevne båndsav kan man udføre grovsnit i metal og hårdt kunststof. Materialerne, der skal saves, skal herved ligge godt fast. Den batteridrevne båndsav er egnet til lige snit med en geringsvinkel på op til 45°. Følg venligst anbefalingerne for savklinger. Sav ikke kunststoffer, som kan smelte på grund af friktionsvarmen. Snit i smeltende kunststoffer kan føre til at motoren brænder sammen på grund af overbelastning. Lyset i denne batteridrevne båndsav bruges til belysning af el-værktøjets direkte arbejdsområde, og må ikke anvendes som lommelygte eller til belysning af lokaler. Den batteridrevne båndsav må ikke anvendes i våde omgivelser eller i nærheden af letantændelige væsker eller gasser. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til fremtidig brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også sættes metalliske udstyrsdele under spænding og medføre elektrisk stød. ADVARSEL – brug altid beskyttelsesbriller. Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og kraftige sko under arbejdet med maskinen! Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Når der saves i vandrør, bør De sikre, at disse ikke indeholder noget vand. Brug kun skarpe, ubeskadigede savklinger. Anvend ikke savklinger med revner eller deformerede savklinger. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Arbejd kun med monteret emnestop. Ved savning skal emnestoppet ligge sikkert på arbejdsemnet. Prøv ikke at save i ekstrem små arbejdsemner. Spænd arbejdsemnet godt fast, f.eks. ved hjælp af spændingsanordninger. Understøt under ingen omstændigheder arbejdsemnet med hånden eller foden. Hold hænderne ude af saveområdet og på afstand af savklingen. Fare for kvæstelse som følge af skarp savklinge. Rør ikke ved den kørende savklinge! Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i tilstand. Savklinger og savspåner kan være meget varme efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Lysdiode (11): Se ikke direkte ind i LED-strålingen med optiske instrumenter. Brug aldrig en ufuldstændig maskine eller en maskine med ikke tilladte ændringer. Maskinen må ikke tilkobles, hvis komponenter eller beskyttelsesanordninger mangler eller er defekte. Før kun maskinen mod arbejdsemnet, når det er tændt. I modsat fald er der fare for et tilbageslag, fordi indsatsværktøjet sidder fast i emnet. Sluk maskinen efter afslutningen af grovsnittet, og vent til savklingen står helt stille. Træk først herefter savklingen ud af snittet. Så undgår du tilbageslag. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 57 Hold olie og smøremiddel på afstand af savklingen. Tør overskydende olie af før skæringen, da savklingen ellers kan rutsje. Udøv ikke et alt for stærkt tryk på savklingen under arbejdet. Savklingen kan rutsje eller knække ved et alt for stærkt tryk. Undgå at bremse savklingen efter slukningen ved at trykke den sidelæns mod emnet. I modsat fald kan savklingen knække eller medføre et tilbageslag. Der er fare for personskader. 4.1 Særlige sikkerhedsanvisninger for batteridrevne maskiner: Tag batteripakken ud af maskinen... - ...før enhver indstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. - ...hvis operatøren fjerner sig fra maskinen. - ... før fjernelse af blokeringer. - ...efter kontakt med et fremmedlegeme med henblik på at kontrollere maskinen for beskadigelser. - ...for en øjeblikkelig kontrol, hvis maskinen begynder at vibrere overdrevent meget. Undgå utilsigtet opstart: Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Anvend egnet tilbehør. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv. - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2 og side 3. 1 Spændegreb til spænding af savklingen 2 Knap til frigørelse af batteripakke 3 Batteripakke * 4 Kapacitets- og signalindikator * 5 Knap til kapacitetsindikator * 6 Unbrakonøgle 7 Forreste greb 8 Låseknap 9 Afbryder 10 Bageste greb 11 Lysdiode 12 Styreruller 13 Emnestop 14 Savklinge * 15 Møtrikker (2stk.) 16 Justeringsskrue (2stk.) 17 Beskyttelsesplade til savklinge 18 Ophængskrog 19 Remskiver 20 Gummibånd * afhængigt af udstyr/medleveres ikke Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. 6.1 Batteripakke Batteripakken (3) skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (4): 5. Oversigt 6. Montering, Idrifttagning, indstilling
Side: 3
DANSK da 58 - Tryk på knappen (5) og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. Indsættelse af batteripakke Udtagning: Tryk på kanppen til frigørelse af batteripakken (2) og træk batteripakken (3) ud fortil. Isætning: Skub batteripakken (3) i, til den går i hak. 6.2 Isætning/aftagning af savklinge Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Fare for kvæstelse som følge af skarp savklinge. Savklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Brug kun skarpe, ubeskadigede savklinger. Anvend ikke savklinger med revner eller deformerede savklinger. Anvend kun en savklinge, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Se kapitel 12. Tekniske data. For anbefalede savklinger, se kapitel 9. Tilbehør. Anvend kun savklinger af bimetal. Brug en savklinge, som er afstemt til det materiale, der skal saves. For anbefalede savklinger, se kapitel 9. Tilbehør. Fjernelse af savklinge 1. Drej spændegrebet (1) helt til anslag i urets retning. Derved udløses savklingens spænding. 2. Drej maskinen rundt og skru de to beskyttelsesplader til savklingen (17) af med unbrakonøglen (6) og læg dem væk. 3. OBS! Ved fjernelse af savklingen kan spændingen udløses, og savklingen kan springe af. Fare for kvæstelse på grund af skarp savklinge! Brug beskyttelseshandsker! Bær beskyttelsesbriller! 4. Træk savklingen (14) et lille stykke af styrerullerne (12). Træk derefter savklingen et lille stykke af de to remskiver (19). Fortsæt med at trække savklingen af på denne måde, indtil den kan tages af. Gennem den trinvise aftrækning undgår du at savklingen sidder fast. Rengøring, kontrol 5. Fjern spåner. Tør gummibåndene (20) af (derved forlænges driftslevetiden, og man hindrer at savklingen rutsjer igennem). 6. Kontrollér styrerullerne (12) Styreruller, der er blokeret af spåner, kan få afslebne, flade punkter på grund af savklingen, og skal dermed udskiftes. Se kapitel 10. Reparation. 7. Kontrollér gummibåndene (20) på remskiverne (19). Hvis gummibåndene (20) er løse eller beskadigede, skal de udskiftes. Se kapitel 10. Reparation. Montering af savklinge 1. Montér savklingen således, at tænderne peger opad og er hældet mod emnestoppet (13). Se side 3, ill. C. 2. Hold savklingen trykket sammen med den ene hånds tommel- og pegefinger, således at savklingen får nogenlunde samme form som den monterede savklinge. 3. Skub savklingen halvvejs ind mellem styrerullerne (12) og emnestoppet (13). 4. Før med den anden hånd savklingen rundt om remskiverne (19). 5. Skub med den anden hånd savklingen nedad, så den ligger helt på remskiverne, og så den ligger helt mellem styrerullerne (12). 6. Drej spændegrebet (1) helt til anslag mod urets retning. Dermed tilspændes savklingen. 7. Skru de to beskyttelsesplader til savklingen (17) fast med unbrakonøglen (6). 8. Tænd og sluk maskinen flere gange for at sikre, at savklingen er monteret korrekt. 7.1 Til- og frakobling Tilkobling: Tryk låseknappen (8) ind og hold den inde, og aktiver derefter afbryderen (9). Frakobling: Slip afbrydergrebet (9). 7.2 Arbejdsanvisninger Brug en savklinge, som passer til det materiale, der skal saves i. Spænd arbejdsemnet godt fast, f.eks. ved hjælp af spændingsanordninger. Understøt under ingen omstændigheder arbejdsemnet med hånden eller foden. Støt tunge endestøtter således, at de ikke falder ned og kan medføre kvæstelser. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Hvis savklingen kommer i klemme, skal maskinen omgående slukkes. Forstør savsporet lidt med et egnet værktøj, og fjern maskinen. - Tryk maskinen ind mod emnet med emnestoppet (13). - Savklingen rører ikke ved arbejdsemnet. Tænd maskinen og lad den køre i nogle sekunder. - Før først derefter savklingen langsomt og forsigtigt mod emnet. - Undgå et overdrevet tryk på båndsavklingen - kraften fra maskinens vægt er tilstrækkelig. - Undgå at kippe eller dreje båndsavklingen. - Vent til savklingen stå helt stille, før du lægger maskinen væk. Savklingen kan sidde fast, hvorved du kan miste kontrollen over maskinen. Henvisning: Et overdrevet tryk eller kipning forkorter båndsavklingens driftslevetid. Undgå at båndsavklingen kommer hurtigt og kraftigt i kontakt med arbejdsemnet. I modsat fald kan båndsavklingen blive beskadiget. Hvis der opstår vibrationer, skal emnet spændes fast på en anden måde. Hvis vibrationerne fortsætter, skal savklingen udskiftes. 7. Anvendelse
Side: 4
DANSK da 59 Kontrollér savklingens løb regelmæssigt. Se kapitel 8. Vedligeholdelse. Anbefalinger til savning af profiler: Se side 2, ill. B. 7.3 Ophængskrog Ophængskrogen (18) er beregnet til ophængning af maskinen. Må ikke belastes med yderligere vægt. Hæng kun maskinen på bygningsdele, som kan bære vægten. 7.4 Lysdiode Når maskinen er tændt, oplyses skærepunktet af den kraftige lysdiode (11). Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Maskinen skal regelmæssigt frigøres for aflejret støv og spåner. Herved skal udluftningsslidserne ved motoren rengøres med en støvsuger. Skru også beskyttelsespladerne til savklingen (17) af med unbrakonøglen (6) og fjern smuds og spåner. Kontrollér savklingens løb regelmæssigt. Se side 2, Ill. A. Savklingen er indstillet rigtigt, når den ligger midt på styrerullerne (12) og tænderne på savklingen (14) sidder 4,76 mm (3/16“) fra kanten på styrerullen. Juster savklingens indstilling efter behov. En overdrevet fastspænding af justeringsskruerne (16) kan føre til skader på maskinen. Juster savklingens indstilling efter behov: 1. Drej maskinen rundt og skru de to beskyttelsesplader til savklingen (17) af med unbrakonøglen (6) og læg dem væk. 2. Drej spændegrebet (1) helt til anslag i urets retning. Derved udløses savklingens spænding og justeringsskruerne (16) bliver tilgængelige. 3. Løsn de to møtrikker (15) med en 10-mm gaffelnøgle (drej mod urets retning). 4. Drej de to justeringsskruer (16) med unbrakonøglen (6) med hver 1/4 omdrejning. BEMÆRK: Ved drejning af justeringsskruerne (16) i urets retning, bevæges savklingen mod styrerullen. Ved drejning af justeringsskruerne (16) mod urets retning, bevæges savklingen væk fra styrerullen. 5. Stram de to møtrikker (15) med en 10-mm gaffelnøgle (drej i urets retning). 6. Drej spændegrebet (1) helt til anslag mod urets retning. Dermed tilspændes savklingen. 7. Det er nødvendigt at starte saven for at kontrollere indstillingen. Observér savklingens løb under driften, og gentag eventuelt trin 1-7, for at indstilled det rigtige spor på savklingen. 8. Skru de to beskyttelsesplader til savklingen (17) fast med unbrakonøglen (6). Brug kun originalt Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A Ladeaggregater: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30 m.fl. B Batteripakker med forskellig kapacitet. Køb kun batteripakker, hvis spænding svarer til Deres el- værktøj. C Savklinger Bemærkninger til valg af savklinge (grov/fin): - Vælg en grov savklinge til en hurtig savskæring. - Vælg en fin savklinge til en glat snitkant. - Bløde materialer kræver som regel grove savklinger. Hårde materialer kræver som regel fine savklinger. - Tag hensyn til størrelse og form på arbejdsemnet ved valg af savklinge, mindst 2 savtænder skal berøre arbejdsemnet ved stilstand. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek- trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati- onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 4. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U = batteripakkens spænding n0 = tomgangshastighed v0 = Båndhastighed ved friløb T = Maks. snitdybde 8. Vedligeholdelse, rengøring 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske data
Side: 5
DANSK da 60 B = Savklingedimensioner m = vægt med mindste batteripakke Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 60745: ah = Vibrationsemissionsværdi (savning af metal) Kh = usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA = usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo MBS 18 LTX 2.5 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo MBS 18 LTX 2.5. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo MBS 18 LTX 2.5 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo MBS 18 LTX 2.5

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo MBS 18 LTX 2.5 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Save
 • Model/navn: MBS 18 LTX 2.5
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer