Metabo MAG 832 manual

Manual til Metabo MAG 832 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 80 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
Side: 1
56 DANSK DA 1 Konformitetserklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 5 Oversigt 6 Særlige produktegenskaber 7 Ibrugtagning 7.1 Nettilslutning 7.2 Slædens frigang 8 Anvendelse 8.1 Motoromdrejningstal 8.2 Sikringsbånd med skralde 8.3 Tændrækkefølge 8.4 Placering af fræse-/boreenheden på materialet 8.5 Fræsning af huller 8.6 Boring 8.7 Nulspændingsafbryder 9 Vedligeholdelse 10 Tilbehør 11 Reparation 12 Miljøbeskyttelse 13 Tekniske data Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 2 angivne normer og direktiver. MAG 832 er beregnet til hulfræsning med egnede fræsere og til boring med spiralbor i metal. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. Læs medfølgende sikkerhedsan- visninger (rødt hæfte) og betjenings- vejledningen omhyggeligt og komplet igennem, før De tager el-værktøjet i brug. Opbevar alle medfølgende dokumenter, og lad dem følge med, når De engang skulle give maskinen videre til andre personer. Vær opmærksom på de tekststeder i betjeningsvejledningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værktøjets sikkerhed! Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug altid beskyttelsesbriller, beskyttelses- handsker og egnet fodtøj under arbejdet. Fræse-/boreenheden må ikke udsættes for regn og ikke anvendes i våde, fugtige eller eksplosions- farlige rum. Obs! Hvis hulfræse- og boreenheden (efter brug) står gennem længere tid på et materiale med util- strækkelig varmeafledning (f.eks. plastik), må magneten på magnetstativet ikke tændes, da magnetspolen så kan blive ødelagt. Ved hulfræsning og boring på skrå og vertikale flader og over hoved- højde skal fræse-/boreenheden sikres med det medleverede sikringsbånd, så den ikke falder ned i tilfælde af en eventuel strømafbrydelse. Betjeningsvejledning Kære kunde Mange tak for den tillid De har vist ved at købe dette nye Metabo el-værktøj. Hvert Metabo el-værktøj afprøves omhyggeligt og underligger de strenge kvalitetskontroller af Metabos kvalitetsstyringssystem. Et el-værktøjs levetid er dog i høj grad afhængig af Dem. Vær opmærksom på informationerne i denne betjeningsvejledning og i de medfølgende dokumenter. Jo mere omhyggeligt De behandler Deres Metabo el-værktøj, desto længere vil De nyde godt af det. Indhold 1 Konformitetserklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 170 22 3900 - MAG.book Seite 56 Donnerstag, 27. Oktober 2005 11:39 11
Side: 2
DANSK 57 DA Se side 3 (foldes ud). 1 Kontakt (magnetstativ) 2 Fastgøringspunkter for sikringsbånd 3 Slæde 4 Kontakt (motor) 5 Betjeningsknap 6 Pil 7 Nøgleflader til motorspindel 8 Maskinholder 9 Værktøjsholder 10 Gevindtap (værktøjsholder) 11 Magnetfod 12 Unbrakoskrue 13 Gevindtap (slæde) • Magnetfod med stor vedhæftningskraft for sikkert arbejde • Hvis det medleverede sikringsbånd anvendes, er maskinen også egnet til arbejde på vertikale og skrå flader over hovedhøjde • Muliggør præcise og rene boringer. Motor og slæde danner en enhed • Arbejde uden at blive hurtigt træt. Ved hulfræsning dannes der en ringformet not. Der skal derfor bearbejdes mindre materiale, og der behøves ikke så stor tilspændingskraft. Den udfræsede kerne kastes ud med centrerstiften i skæreværktøjet. • To hastigheder. Høj hastighed til hulfræsning med skæreværktøjer op til ca. Ø 16 mm og boring med bor op til Ø 13 mm, lav hastighed til hulfræsning med skæreværktøjer op til Ø 32 mm. • Borepatronholder (tilbehør) til arbejde med spiralbor Kontroller før ibrugtagning, om den netspænding og netfrekvens, som er angivet på typeskiltet (til magnetstativet og motoren), stemmer overens med forsyningsnettets data. Kontroller maskinen for eventuelle beskadigelser: Før maskinen anvendes, skal det undersøges omhyggeligt, om beskyttelsesanordninger eller let beskadigede dele fungerer upåklageligt, som de skal. Kontroller, om de bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke sidder fastklemt, eller om dele er beskadiget. Samtlige dele skal være rigtigt monteret og opfylde alle betingelser for at sikre en fejlfri drift af maskinen. Beskadigede beskyttelse- sanordninger og dele skal repareres og udskiftes på et autoriseret specialværksted. 7.1 Nettilslutning Fræse-/boreenhedens motor er dobbeltisoleret (beskyttelsesklasse II). Der må ikke bores på motorhuset (f.eks. for at anbringe skilte), da det kan ødelægge funktionen af den dobbelte isole- ring. Magnetstativet opfylder derimod kun beskyttel- sesklasse I, og fræse-/boreenheden må derfor kun tilsluttes til korrekt jordede stikdåser. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal den være treledet (og dens beskyttelsesleder være forbundet korrekt med stikproppens og stikkets beskyttelseskontakt). 7.2 Slædens frigang Slædens frigang (3) kan indstilles med de fem gevindtapper (13). Slæden skal indstilles sådan, at den (med isat motor) let kan bevæges op og ned, bliver stående i enhver stilling og ikke trækkes nedad af motorens tyngde. 8.1 Motoromdrejningstal Fræse-/boreenhedens motor har en 2-trins gear- kasse. Når betjeningsknappens (5) haresymbol står ud for pilen (6) på gearkassehuset, er gearkassen indstillet til høj hastighed. Skildpaddesymbol = lav hastighed. Der skiftes bedst gear på en standsende motor (tænd kortvarigt for motoren, og skift gear med betjeningsknappen (5), mens motoren standser). 8.2 Sikringsbånd med skralde Ved hulfræsning og boring på skrå og verti- kale flader og over hovedhøjde skal fræse-/ boreenheden sikres med det medleverede sikringsbånd, så den ikke falder ned i tilfælde af en eventuel strømafbrydelse. Sikringsbåndet skal fastgøres i en af de to fast- gøringspunkter (2) på magnetborestativet. Sikringsbåndet skal fastgøres i endnu et egnet fastgøringspunkt eller til det bearbejdede mate- riale. Sørg for, at sikringsbåndet sidder stramt. Sikringsbåndet erstatter ikke borestativets 5 Oversigt 6 Særlige produktegenskaber 7 Ibrugtagning 8 Anvendelse 170 22 3900 - MAG.book Seite 57 Donnerstag, 27. Oktober 2005 11:39 11
Side: 3
58 DANSK DA magnetkraft, men sikrer blot enheden mod at falde ned i tilfælde af en strømafbrydelse. Sikringsbåndet skal anbringes sådan, at enheden bevæger sig væk fra brugeren, hvis strømmen svigter. NB! Kontroller sikringsbåndet for beska- digelser. Kontroller altid omhyggeligt før brug, om sikrings- båndet fungerer upåklageligt, som det skal. Hvis sikringsbåndet er beskadiget, eller skraldens funk- tion ikke længere fungerer korrekt, skal sikrings- båndet udskiftes omgående. Anvisninger vedrørende sikringsbåndet: Tryk knappen (a) ned, og før den frie ende af sikringsbåndet, som vist, nedefra gennem skralden. Slip knappen igen. Den frie ende af båndet strammes ved at trække den i pilens retning. Kontroller, om båndet sidder ordentlig fastgjort. 8.3 Tændrækkefølge Tænd altid først for magneten på magnet- stativet (kontakt (1)) og derefter for motoren (kontakt (4)). Hvis motoren tændes før magneten, starter den ikke, når magneten tændes. Når magneten er tændt, lyser indikatorlampen i kontakten (1). Når der slukkes for magneten, standser motoren. For at kunne tænde for motoren igen skal den slukkes, magneten tændes, og motoren så tændes igen. 8.4 Placering af fræse-/boreenheden på materialet Magnetstativet sidder kun ordentlig fast på mate- rialet, som skal fræses eller bores, hvis materialets overflade er ren og glat. Løs rust, smuds og fedt skal fjernes, før magnetstativet placeres, og even- tuelle svedperler eller ujævnheder skal udjævnes. Et tyndt malinglag påvirker ikke vedhæftning- sevnen. Hvis det er nødvendigt, rengøres magnet- foden (11) også. Træk kraftigt i grebet på magnetstativet, efter at magneten er blevet tændt for at sikre, at stativet sidder ordentlig fast på materialet. Er det ikke tilfældet, skal materialets overflade og undersiden af magnetfoden kontrolleres og rengøres om nødvendigt, hvorefter magneten tændes igen. Stål med lille tykkelse Den bedste vedhæftningsevne opnås på stål med lavt kulstofindhold og en tykkelse på mindst 12 mm. Ved hulfræsning og boring i stål med en mindre tykkelse kan man lægge en stålplade (mindstemål 100 x 200 x 12 mm) under materialet (der hvor magnetfoden placeres). Ikke-jernmetaller Ved hulfræsning og boring i ikke-jernmetaller fast- gøres stålpladen på materialet, og fræse-/boreen- heden stilles så på stålpladen. Rundt eller stærkt bøjet materiale Ved hulfræsning og boring i rundt eller stærkt bøjet materiale sættes magnetfoden (11) sådan på materialet, at dens længdeakse forløber parallelt med det krumme materiales længdeakse. Fyld mellemrummene mellem magnetfoden og materialet med stålkiler eller -stave på begge sider og over hele magnetfodens længde, så der løber så mange magnetiske kraftlinjer fra magnetpolen over kilerne (eller stavene) og materialet til magnet- fodens hus som muligt, når der tændes for magneten. Stålkilerne (stavene) skal være fordelt sådan på begge sider af magnetfoden, at skæreværktøjets (borets) akse peger direkte mod midten af det krumme materiale, da værktøjet ellers kan løbe skævt. Træk kraftigt i grebet på magnetstativet for at sikre, at fræse-/boreenheden sidder ordentlig fast på materialet. 8.5 Fræsning af huller Motoromdrejningstal Motorens 2-trins gearkasse kan indstilles til høj hastighed (gearstilling >hare<) ved hulfræsning med skæreværktøjer op til 16 mm. Ved hulfræsning med skæreværktøjer med større diameter indstilles gearkassen til lav hastighed (>skildpadde<). Isætning af skæreværktøj I kapitlet Tilbehør findes en oversigt over Metabo skæreværktøjer til hulfræse- og boreenheden. Sæt en (passende lang) centrerstift i det skære- værktøj, der skal bruges til fræsningen, træk moto- rens stik ud af magnetstativets stikdåse, og sæt skæreværktøjet sådan i værktøjsholderen (9), at en af de to flader på skæreværktøjets cylindriske del befinder sig der, hvor gevindstiften (10) (med indvendig sekskant) sidder. Skub skæreværktøjet - mod trykket fra den indbyggede fjeder - så langt i som muligt, og spænd gevindstiften (10) (med en 5 mm unbrakonøgle). Fræsning Markér centrum for det hul, der skal fræses, med en kørnerprik. a 170 22 3900 - MAG.book Seite 58 Donnerstag, 27. Oktober 2005 11:39 11
Side: 4
DANSK 59 DA Indstil fræse-/boreenheden sådan, at centrer- stiften i skæreværktøjet befinder sig over marke- ringen. Tænd så for magneten på magnetstativet og derefter for motoren. Start fræsningen med lav tilspændingskraft. Når skæreværktøjet har fået fat, kan der arbejdes videre med en lidt højere tilspændingskraft. En for høj tilspændingskraft medfører et for tidligt slid af skæreværktøjet. Vær opmærksom på en regelmæssig spånafgang. Skærene på skæreværktøjet skal afkøles tilstræk- keligt med et kølesmøremiddel under hulfræsningen. Spånerne fjernes med en spånkrog. Den udfræsede kerne kastes ud med centrerstiften i skæreværktøjet. 8.6 Boring Ved levering af fræse-/ boreenheden fra fabrikken er maskinholderen (8) anbragt på slæden (3) som vist på billederne på side 3. (Maskin- holderen (8) sidder i hullerne (c) på slæden (3)). Ved boring med borepatron og lange bor fra 10 mm kan maskinholderen anbringes i hullerne (b) på slæden. Det gøres på følgende måde: - Løsn unbrakoskruen (12), og træk motoren opad og af - Skru de fire skruer på maskinholderen (8) ud, og tag maskinholderen af - Skru maskinholderen (8) sådan i de øverste fire huller (b) på slæden (3), at dens langsgående kanter går parallelt med slædens langsgående kanter. Sæt motoren i maskinholderen igen. Aftagning af værktøjsholder Træk motorens stik ud af magnetstativets stik- dåse! Stik borepatronnøglens strammepind gennem en af de to huller (og hullet på den modsatte side) på værktøjsholderen (9). For at kunne skrue værktøjsholderen af holdes motorspindlen fast i nøglefladerne (7) med en 22 mm gaffelnøgle. Spindlen har højregevind. Hvis det er nødvendigt, kan værktøjsholderen løsnes ved at slå let med en hammer på borepatronnøg- lens strammepind. Ved boring skrues borepatronholderen 6.30051 (se kapitlet Tilbehør) på motorspindlen. Der kan nu skrues en borepatron med indvendigt gevind ½"-20 UNF på holderens spindel. Motoromdrejningstal Motorens 2-trins gearkasse kan indstilles til høj hastighed (>hare<) ved boring i stål med bor på op til ca. 13 mm. Aftagning af borepatronholder Borepatronholderen skrues af motorspindlen ved at stikke borepatronnøglens strammepind gennem hullet på holderen og løsne den med et let slag. 8.7 Nulspændingsafbryder Hvis spændingen forsvinder - med magnetstati- vets magnet og motoren tændt - eller strømfor- syningen afbrydes, standser motoren. Motoren kan ikke starte af sig selv igen, når spændingen vender tilbage. Man skal så slukke og tænde for den igen. Maskinen skal vedligeholdes, rengøres og smøres regelmæssigt. Træk altid netstikket ud før indstillings-, vedlige- holdelses- eller istandsættelsesarbejde. Tandstangen og tanddrevet, som sørger for, at slæden kan bevæges op og ned, skal smøres regelmæssigt ved at komme et par dråber olie på tandstangen. Slædens glideflader smøres med molykotefedt. f Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brugen af andet værktøj og tilbehør kan medføre fare for kvæstelser. Hvis De har brug for tilbehør, henvend Dem venligst til Deres forhandler. For at De får det rigtige tilbehør, skal De meddele forhandleren den nøjagtige type på Deres el- værktøj. Se side 4. A Skæreværktøjer, HS (HSS), weldonskaft 19 mm B Borepatronholder, til borepatroner med indvendigt gevind 1/2"-20 UNF b 3 c 9 Vedligeholdelse 10 Tilbehør 170 22 3900 - MAG.book Seite 59 Donnerstag, 27. Oktober 2005 11:39 11
Side: 5
60 DANSK DA C Kort centrerstift, egnet til en skæredybde på 25 mm D Lang centrerstift, egnet til en skæredybde på 50 mm Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Reparationsnødvendigt Metabo el-værktøj kan indsendes til de adresser, der er angivet på reser- vedelslisten. Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede fejl beskrives. Den af Metabo brugte emballage er 100% genan- vendelig. Brugt el-værktøj og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces. Denne betjeningsvejledning er trykt på papir, som er bleget uden klor. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el- værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 2. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. M = Drejningsmoment Dmax = Største skæreværktøj diameter Magnetstativ: Hmax = Maks. slag P1M = Optagen effekt Fmax = Maks. vedhæftningskraft A = Magnetfodens mål Motor: P1 = Nom. optagen effekt P2 = Afgiven effekt n0 = Friløbshastigheder n1 = Hastigheder ved mærkebelastning G = Spindelgevind Fræse-/boreenhed: Hu = Højde (inkl. motor) med slæde i nederste stilling Ho = Højde (inkl. motor) med slæde i øverste stilling Di = Værktøjsholderens indvendige diameter m = Vægt uden strømkabel Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau Under arbejdet kan støjniveauet overskride 85 dB(A). Brug høreværn! Måleværdier beregnet jf. EN 50144. De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 11 Reparation 12 Miljøbeskyttelse 13 Tekniske Data 170 22 3900 - MAG.book Seite 60 Donnerstag, 27. Oktober 2005 11:39 11

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo MAG 832 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo MAG 832. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo MAG 832 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo MAG 832

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo MAG 832 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Boremaskiner
 • Model/navn: MAG 832
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer