MAG 28 LTX 32

Metabo MAG 28 LTX 32 manual

MAG 28 LTX 32

Manual til Metabo MAG 28 LTX 32 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 92 sider.

Side: 1
DANSK da 61 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse akku- magnetkerneboremaskiner, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Magnetkerneboremaskinen er egnet til kerneboring med egnet skæreværktøj og til boring med spiralbor i metal. Magnetborestativet er beregnet til fastgørelse på plant og cylinderformet (med en diameter på 90- 300 mm), magnetisk metal og skal sidde ordentlig fast. Hvis det medleverede sikkerhedsbælte anvendes, er maskinen også egnet til arbejde på skrå og lodrette flader og over hovedhøjde Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyggelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger bør gemmes til senere brug. Læs sikkerhedsanvisningerne og brugsanvisningen godt og grundigt igennem, før De tager el-værktøjet i brug. Gem alle medfølgende dokumenter, og lad dem følge med, hvis De engang giver el-værktøjet videre til andre personer. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el- værktøjets sikkerhed. Ved arbejde på skrå og lodrette flader og over hovedhøjde skal magnetborestativet sikres med det medleverede sikkerhedsbælte, så det ikke kan falde ned i tilfælde af, at magneten svigter. Hvis magneten svigter, udfører maskinen et farligt pendulslag. Brug altid sikkerhedshjelm ved arbejde over hovedhøjde. Brug altidbeskyttelsesbriller,beskyttelseshandsker og egnet fodtøj under arbejdet. Magneten danner magnetiske felter, som kan have en negativ virkning på medicinske implantater. Fladen til magneten skal være ren og jævn. Magnetkraften afhænger af materialets tykkelse og beskaffenhed. Maling, zinklag og glødeskal reducerer magnetkraften. Maskinen må ikke udsættes for regn og må ikke anvendes i våde eller eksplosionsfarlige rum. Følg anvisningerne til smøring og udskiftning af værktøj. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt. OBS! Brugen af andet værktøj og tilbehør kan medføre fare for kvæstelser. Hold magnetborestativet i grebet (2), når det transporteres. Brug faldsikring ved arbejde på stilladser. Brug høreværn. Brug øjenværn. Advarsel mod magnetisk felt. Forbud for personer med pacemaker. 4.1 Sikkerhedsanvisninger vedrørende batteripakken: Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. 1. Overensstemmelses- erklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 62 Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Se side 2. 1 Magnetfod/magnet 2 Greb 3 Tilløbshane til kølesmøreanlæg 4 Beholder til kølesmøreanlæg 5 Gevindtappe til indstilling af slædens frigang 6 Lås mod utilsigtet hævning/sænkning af motorenheden 7 Slæde 8 Kontakt (til-/frakobling af motorenheden) 9 Elektronisk signallampe 10 Kontakt (1./2. gear) 11 Slids i maskinakslen til uddrivning af værktøj 12 Uddriver (MK 2) * 13 Borespindel med værktøjsholder (MK 2) 14 Drejesikring 15 Gevindtappe på værktøjsholder * 16 Værktøjsholder (Weldon, 19 mm) * 17 Lynkobling til kølesmøreanlæg 18 Batteripakke 19 To taster til oplåsning af batteripakke 20 Tast til kapacitets- og signalindikator 21 Kapacitets- og signalindikator 22 Arm til hævning og sænkning af motorenheden 23 Aksel 24 Indikator for magnetkraft 25 Skiftegreb til skralde (aktivering/deaktivering af magnet) 26 Skraldegreb (aktivering/deaktivering af magnet) 27 Skralde på sikkerhedsbælte 28 Sikkerhedsbælte 29 To holdepunkter * afhængigt af udstyr/medleveres ikke Kontroller maskinen for eventuelle beskadigelser: Før maskinen anvendes, skal det undersøges omhyggeligt, om beskyttelsesanordninger eller let beskadigede dele fungerer upåklageligt, som de skal. Kontroller, om de bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke sidder fastklemt, eller om dele er beskadiget. Samtlige dele skal være rigtigt monteret og opfylde alle betingelser for at sikre en fejlfri drift af maskinen. Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres og udskiftes på et autoriseret specialværksted. 6.1 Batteripakke Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning (18). Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. Li-ion-batteripakker Li-Power (25,2 V) har en kapacitets- og signalindikator (21): - Tryk på tasten (20), og påfyldningsniveauet vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. - Blinker alle lysdioder, er batteripakken for varm. Lad batteripakken afkøle. Det går hurtigt i opladeren ASS 15 Plus. 6.2 Udtagning og isætning af batteripakke Udtagning: Tryk på de to taster til oplåsning af batteripakken (19), og tag batteripakken (18) ud. Isætning: Skub batteripakken (18) i, til den går i hak. 7.1 Placering af sikkerhedsbælte Ved boring på skrå og lodrette flader og over hovedhøjde skal magnetborestativet sikres med det medleverede sikkerhedsbælte (28), så det heller ikke kan falde ned i tilfælde af, at magneten svigter. Anbring sikkerhedsbæltet (28) sådan, at magnetborestativet bevæger sig væk fra brugeren i tilfælde af, at magneten svigter. Udskift sikkerhedsbæltet (28), hvis det er blevet belastet på grund af nedstyrtning af magnetborestativet. OBS! Kontroller sikkerhedsbæltet (28) for beskadigelser. Kontroller altid omhyggeligt før brug, om sikkerhedsbæltet (28) fungerer upåklageligt, som det skal. Hvis sikkerhedsbæltet (28) er beskadiget, eller skralden (27) ikke længere fungerer korrekt, skal sikkerhedsbæltet udskiftes omgående. - Anbring sikkerhedsbæltet (28) på et af de to holdepunkter (29) på magnetborestativet. - Fastgør derefter sikkerhedsbæltet til endnu et egnet fastgørelsespunkt eller til det materiale, der skal bearbejdes. - Anvisninger til sikkerhedsbæltet (28): Stik den frie ende af sikkerhedsbæltetind gennem spalten i akslen, og træk i sikkerhedsbæltets frie ende, indtil det sidder løst i skralden. Det må ikke sidde fast, da sikkerhedsbæltet skal kunne rulles mere end 1 omdrejning op 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse (b) (a)
Side: 3
DANSK da 63 – ellers er sikker fastgørelse ikke mulig. Stram sikkerhedsbæltet ved at pumpe med skraldegrebet (a). - Kontroller, at sikkerhedsbæltet sidder stramt. - Kontroller, at sikkerhedsbæltet er godt fastgjort. Sikkerhedsbæltet erstatter ikke magnetborestativets magnetkraft, men sikrer det blot mod at falde ned i tilfælde af, at magneten svigter. Løsning af sikkerhedsbæltet: Pas på! Spændingen forsvinder pludseligt. Sikkerhedsbæltet løsnes ved at klappe skralden helt op og samtidigt trække låsetappen (b) op med fingeren. 7.2 Kølesmøreanlæg til kerneboring Værktøjets levetid afhænger af smøringen. Indvendig smøring med højtydende skæreolie er absolut nødvendigt ved kerneboring. Beholderen skal tages (4) af magnetborestativet, før det fyldes med skæreolie. Fyld højtydende skæreolie i beholderen (4), og luk skruelåget. Smøringen til- og frakobles med tilløbshanen (3). Ved arbejde på lodrette og udhængende flader og over hovedhøjde (og når maskinen lægges i kurfferten), skal beholderen (4) tømmeseller tages af, så der ikke løber væske ud (der er ellers risiko for, at højtydende skæreolie kommer ind i motoren og forårsager kortslutning). Ved sådanne arbejder skal skæreværktøjet sprøjtes indvendigt med universal skærespray før boring (se kapitel 10. Tilbehør). Gentag dette flere gange ved større boredybder. 7.3 Indstilling af gear 2-gears motor: Drej kun kontakten (10), når motoren er standset. Vælg det ønskede gear ved at dreje på kontakten (10). Understøt evt. gearskiftet ved at dreje lidt på borespindlen. Anbefalet indstilling: • • = 2. gear, høj hastighed: Boring i stål med en bordiameter op til ca. 20 mm • = 1. gear, højt drejningsmoment: Boring i stål med en bordiameter over ca. 20 mm 7.4 Aktivering/deaktivering af magnet Magneten mister sin holdekraft, når den deaktiveres. Aktivering af magnet: Sæt skiftegrebet (25) på "ON". Drej akslen (23) med skraldegrebet (26). Deaktivering af magnet: Sæt skiftegrebet (25) på "OFF". Drej akslen (23) med skraldegrebet (26). Hvis magnetborestativet ikke står på metal, kan der mærkes en modstand, når akslen (23) drejes. Forsøg ikke at overvinde denne modstand. Drej under ingen omstændigheder akslen videre! Ellers beskadiges vinkelgearet. Modstanden forsvinder, når magnetborestativet står på metal. Ved stoppositionen er magneten helt aktiveret eller deaktiveret. Drej under ingen omstændigheder akslen videre! Ellers beskadiges vinkelgearet. Arbejd kun med en helt aktiveret magnet. Bemærk: Hvis skralden ikke kan bruges på grund af trange arbejdsforhold sættes en sekskantnøgle i akslens (23) indvendige sekskant for at dreje akslen (indstil skiftegrebet (25) tilsvarende). Magnetkraften vises på indikatoren (24): Helt rød = magnetkraft deaktiveret Helt grøn = magnetkraft aktiveret Bemærk: Viser indikatoren (24) overgangen fra rød til grøn (se illustrationen på side 2) er der en lille magnetkraft. Dette er praktisk ved placering og justering af magnetborestativet. 7.5 Til-/frakobling af motorenheden Tænd først for motorenheden, når magneten er helt aktiveret og står sikkert på underlaget. Tænd: Sæt kontakten (8) i stilling „I“. Sluk: Sæt kontakten (8) i stilling „O“. Vent, indtil motorenheden er standset helt. 7.6 Placering på arbejdsemnet Magnetborestativet sidder kun ordentlig fast på materialet, som skal bores, hvis materialets overflade er ren og glat. Løs rust, smuds og fedt skal fjernes, før magnetborestativet placeres, og eventuelle svedperler eller ujævnheder skal udjævnes. Hvis det er nødvendigt, rengøres magnetfoden (1) også. Viser indikatoren (24) overgangen fra rød til grøn (se illustrationen på side 2) er der en lille magnetkraft. Dette er praktisk ved placering og justering af magnetborestativet. Træk kraftigt i grebet (2) på magnetborestativet, når magneten er helt aktiveret for at sikre, at stativet sidder ordentlig fast på materialet. Er det ikke tilfældet, skal materialets overflade og undersiden af magnetfoden kontrolleres og rengøres om nødvendigt og magneten aktiveres helt igen. Stål med lille tykkelse Den bedste vedhæftningsevne opnås på stål med lavt kulstofindhold og en tykkelse på mindst 15 mm. Ved boring i stål med en mindre tykkelse kan man lægge en stålplade (mindstemål 100 x 200 x 15 mm) under materialet (der hvor magnetfoden placeres). Ikke-jernmetaller Ved boring i ikke-jernmetaller fastgøres stålpladen på materialet, og magnetborestativet stilles så på stålpladen. 7.7 Boring Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Brug aldrig deformeret eller beskadiget værktøj. Kontroller altid før brug, om værktøjet (f.eks. kernebor) er deformeret eller beskadiget.
Side: 4
DANSK da 64 Brug aldrig tilbehør, som ikke er beregnet specielt til denne maskine eller anbefalet af Metabo. At tilbehøret kan fastgøres på maskinen, garanterer ikke for en sikker anvendelse. Forkert fastgørelse eller placering af et værktøj kan medføre farlige situationer som følge af brækkede og udslyngede dele. Sluk straks for motorenheden, hvis værktøjet sætter sig fast: Sæt kontakten (8) på "O". Fjern værktøjet fra borestedet. Generelle anvisninger: - Afmærk det sted, hvor hullet skal bores. - Viser indikatoren (24) overgangen fra rød til grøn (se illustrationen på side 2) er der en lille magnetkraft. Dette er praktisk ved placering og justering af magnetborestativet. - Juster magnetborestativet sådan, at borets spids er over afmærkningen. - Aktiver magnetborestativets magnet helt. - Træk (6) låsen ud. - Tænd derefter for motorenheden (sæt kontakten (8) på "I"). - Tænd evt. for kølesmøreanlægget (se kapitel 7.2. - Start boringen med lav tilspændingskraft. Når boret har fået fat, kan der arbejdes videre med en lidt højere tilspændingskraft. En for høj tilspændingskraft medfører et for tidligt slid af boret. Vær opmærksom på en regelmæssig spånafgang. - Spånerne fjernes med en spånkrog. - Kastes det udborede metalstykke ikke automatisk ud af kerneboret, skal det fjernes med et værktøj. Særlige anvisninger til værktøj med morsekonusskaft MK2: Isætning af værktøj: For at forhindre utilsigtet hævning/sænkning af motorenheden skal låsen (6) skubbes ind. Det kan kun garanteres, at værktøjet sidder rigtigt i borespindlen (13), hvis borespindlens indvendige konus og værktøjets koniske fæste er fri for snavs og fedt. OBS! Tryk aldrig værktøjet ind i borespindlens indvendige konus med vold! Brug kun fejlfrit og skarpt værktøj. Sluk for maskinen. Tag batteripakken ud af maskinen Værktøj med konisk fæste MK 2 kan sættes direkte ind i borespindlens (13) indvendige konus. Uddrivning af værktøj: Sæt uddriveren (12) – med den affasede kant mod værktøjet – ind i slidsen (11) på maskinakslen. Kan uddriveren ikke stikkes ind i borespindlen, skal borespindlen (13) drejes lidt med hånden. Driv værktøjet ud ved at slå let på uddriveren (12) med en hammer. Særlige anvisninger til værktøj med 19 mm Weldon-skaft: For at forhindre utilsigtet hævning/sænkning af motorenheden skal låsen (6) skubbes ind. Sæt først industriholderen 6.26602 (se kapitel 10. Tilbehør) i. Sørg i den forbindelse for, at tappen i siden af industriholderen griber ind i drejesikringen (14). Sæt derefter k (17) ølesmøreanlæggets lynkobling på studsen på industriholderen 6.26602. Isætning af værktøj: - Sæt centreringsstiften, som passer til kerneboret (se kapitel 10. Tilbehør), ind i værktøjet. - Før værktøjet sådan ind i værktøjsholderen (16), at de to flader (på værktøjets cylindriske del) sidder ved gevindtapperne (15). - Skub værktøjet så langt i som muligt – mod trykket fra den indbyggede fjeder – og spænd gevindtapperne (15) med sekskantnøglen. Aftagning af værktøj: - Løsn de to gevindtappe (15). Maskinen skal vedligeholdes, rengøres og smøres regelmæssigt. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Tandstangen og tanddrevet, som sørger for, at slæden (7) kan bevæges op og ned, skal smøres regelmæssigt ved at komme lidt universalfedt på tandstangen. Slædens (7) glideflader smøres med universalfedt. Det sted, hvor akslen (23) trænger ind i magnetdelen, smøres regelmæssigt med en dråbe maskinolie. Magnetfoden behandles regelmæssigt med en olievædet klud for at forebygge rust. Slædens frigang Slædens frigang er indstillet fra fabrikken. Slæden (7) skal indstilles sådan, at den (med isat motorenhed) let kan bevæges op og ned, bliver stående i enhver stilling og ikke trækkes nedad af motorenhedens tyngde. Om nødvendigt kan slædens (7) frigang indstilles med de tre gevindtapper (5): Løsn kontramøtrikkerne, spænd gevindtapperne, spænd kontramøtrikkerne igen. Den elektroniske signallampe (9) lyser og den hastigheden under belastning aftager. Temperaturen er for høj! Lad maskinen køre i tomgang, indtil den elektroniske signallampe slukker. Den elektroniske signallampe (9) lyser, og maskinen stopper. Elektronikken har frakoblet maskinen. Årsager og afhjælpning: - Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total afladning). Tryk evt. på knappen (20), og kontroller ladetilstanden på lysdioderne (21). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 8. Rengøring, vedligeholdelse 9. Afhjælpning af fejl
Side: 5
DANSK da 65 - Temperaturen er for høj! Lad maskinen køre i tomgang, indtil den elektroniske signallampe slukker. - Maskinen er overbelastet. Arbejd derefter normalt videre. Undgå overbelastning. Den elektroniske signallampe (9) blinker og maskinen kører ikke. Den elektriske beskyttelse mod genindkobling er aktiveret. Sættes batteripakken i en tændt maskine, starter maskinen ikke. Sluk og tænd igen for maskinen. Motorenheden kan ikke hæves eller sænkes. Træk (6) låsen ud. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Henvend Dem til Deres forhandler, hvis De har brug for tilbehør. For at få det rigtige tilbehør er det vigtigt, at forhandleren får at vide, hvilken type el-værktøjet er. Se side 4. A Kernebor med 19 mm Weldon-skaft, HSS / HM / HSS-rapid cut (tyndvægget – til flere borehuller på en batteriladning) B Kort centreringsstift, HSS: til 30 mm skæredybde C Lang centreringsstift HSS: til 55 mm skæredybde HM: til kernebor med en diameter på 14-69 mm D Konusdorn til borepatroner med indvendig konus E Tandkransborepatron med indvendig konus F Metalbor G Hurtigskiftesystem MK 2 på Weldon, 19 mm H Industriholder MK 2 på Weldon, 19 mm I Sikkerhedsbælte med skralde J Universal skærespray K Oplader L Batteripakke Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Få dit el-værktøj repareret af en elektriker. Dette el-værktøj opfylder de gældende sikkerhedsbestemmelser. Reparationer må kun udføres af en elektriker, og der skal anvendes originale reservedele. Ellers er der risiko for ulykker. Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Den af Metabo brugte emballage er 100% genanvendelig. Brugt el-værktøj og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Denne brugsanvisning er trykt på papir, som er bleget uden klor. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U =Batteripakkens spænding T =Værktøjsholder M =Maks. drejningsmoment Dmax, K =Maks. diameter (kernebor) Dmax, S =Maks. diameter (spiralbor) n0 =Tomgangshastighed Hmax =Maks. slag Hu =Højde (inkl. motor) med slæde i nederste stilling Ho =Højde (inkl. motor) med slæde i øverste stilling A =Magnetfodens mål m =Vægt med mindste batteripakke Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed (lydniveau) Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! Måleværdier beregnet jf. EN 61029. De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 10. Tilbehør 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo MAG 28 LTX 32 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo MAG 28 LTX 32. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo MAG 28 LTX 32 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo MAG 28 LTX 32

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo MAG 28 LTX 32 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: MAG 28 LTX 32
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske