MAG 28 LTX 32

Metabo MAG 28 LTX 32 manual

MAG 28 LTX 32

Manual til Metabo MAG 28 LTX 32 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 56 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
Side: 1
38 DANSK DA 1 Konformitetserklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 5 Oversigt 6 Særlige produktegenskaber 7 Ibrugtagning 7.1 Selvtest 8 Anvendelse 8.1 Opladning af batteripakke 8.2 Vedligeholdelsesladning 8.3 Refreshmodus 8.4 Udtagning af batteripakke 9 Fejl 9.1 Advarselslampen (2) lyser konstant 9.2 Advarselslampen (2) blinker 10 Reparationer 11 Miljøbeskyttelse 12 Tekniske data Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 2 angivne normer og direktiver. Opladerne er kun beregnet til opladning af Metabo batteripakker. Batteripakkerne skal være beregnet til at skubbe på opladeren. Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer med manglende erfaring og/eller viden, medmindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de har fået instruktioner fra denne person om, hvordan apparatet skal anvendes. ASS 15 Plus er beregnet til opladning af NiCd- batteripakker (24 V, 2,0 Ah, 20 celler) og til oplad- ning af Li-ion-batteripakker (25,2 V, 2,2 - 3,0 Ah, 14 celler). Prøv aldrig at oplade ikke-opladelige batterier. Eksplosionsfare! Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Alment anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsan- visninger skal overholdes. ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/eller fare for alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør opbevares for senere brug. Læs sikkerhedsanvisningerne og betje- ningsvejledningen godt og grundigt igennem, før De tager opladeren i brug. Opbevar allemedfølgendedokumenter, og lad dem følge med, når De en gang skulle give opladeren videre til andre personer. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og opladerens sikkerhed! Advarsel mod farlig elektrisk spæn- ding! Der kan sive ætsende væske ud af defekte NiCd-batteripakker (30% kalilud)! Betjeningsvejledning Kære kunde Mange tak for den tillid De har vist ved at købe dette nye Metabo apparat. Metabo apparater er af høj kvalitet. Et apparats levetid er dog i høj grad afhængig af Dem. Vær opmærksom på informationerne i denne betjeningsvejledning og i de medfølgende dokumenter. Jo mere omhyggeligt De behandler Deres Metabo apparat, desto længere vil De nyde godt af det. Indhold 1 Konformitetserklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 17026800_0211 ASS 15 Plus.book Seite 38 Montag, 28. Februar 2011 11:30 11
Side: 2
DANSK 39 DA Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteri- pakker! Hvis der siver batterivæske ud (af NiCd- eller Li- ion-batteripakker), og væsken kommer i berøring med huden, skylles omgående med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Oplad ikke fuldt opladede batteripakker yderligere! Overopladning er skadelig og forkorter batteripak- kens levetid! Brug kun opladeren indendøre! Beskyt opladeren mod fugtighed! Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold børn væk fra opladeren eller arbejdsområdet! Opbevar opladeren utilgængeligt for børn! Opstår der røg eller ild i opladeren, skal netstikket straks trækkes ud! Stik ingen genstande ind i opladerens ventilations- spalter – Fare for elektrisk stød eller kortslutning! Brug ingen defekte batteripakker! Se side 1. 1 Driftslampe 2 Advarselslampe 3 Tast til refreshmodus 4 Lampe for refreshmodus 5 Føringer til isætning af batteripakken 6 Batteripakke * 7 Udløserknapper til batteripakken * * Ikke inkluderet i leveringsomfanget • Forkortelse af ladetiden for varme AIR COOLED-batteripakker med op til 50% og reducering af den maksimale batteritemperatur under opladning med ca. 10°C. • Forlængelse af levetiden for AIR COOLED- batteripakker (hovedsageligt NiMH) med op til 50%. • Refreshmodus til vedligeholdelse af NiCd- og NiMH-batteripakker. Før De tager maskinen i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstem- melse med den fra Deres strømforsyning. Før De tager opladeren i brug, bør De sikre Dem, at ventilationsspalterne er frie. Mindsteafstand til andre genstande min. 5 cm! 7.1 Selvtest Sæt netstikket i. Advarselslampen (2), driftslampen (1) og lampen for refreshmodus (4) lyser samtidig i ca. 1 sekund. Den indbyggede ventilator kører i ca. 1 sekund. 8.1 Opladning af batteripakke Skub batteripakken (6) helt frem i føringerne (5), så begge udløserknapper (7) går i indgreb. (Se illu- strationen på side 1). En ny eller længe ikke anvendt batteripakke opnår først den fulde kapacitet efter flere gange oplad- ning og afladning. Driftslampen (1) blinker. Om nødvendigt kører den indbyggede ventilator i opladeren for at afkøle batteripakken. Bemærk: For at få vist ladetilstanden på Li-ion- batteripakker skal batteripakken først tages ud af opladeren, hvorefter der trykkes på tasten på batteripakken. 8.2 Vedligeholdelsesladning Når batteripakken er færdigopladet, skifter opla- deren automatisk til vedligeholdelsesladning. Batteripakken kan blive i opladeren og er dermed driftsklar. Batteripakken må dog ikke blive i opla- deren, hvis den er trukket ud af stikket, da der så er risiko for dyb afladning og beskadigelse af battericellerne. Driftslampen (1) lyser konstant. 5 Oversigt 6 Særlige produktegenskaber 7 Ibrugtagning 8 Anvendelse 17026800_0211 ASS 15 Plus.book Seite 39 Montag, 28. Februar 2011 11:30 11
Side: 3
40 DANSK DA 8.3 Refreshmodus Den naturlige selvafladning af NiCd-batteripakker kan medføre, at cellerne i batteripakken opnår forskellige ladetilstande. Det betyder, at batteripakken ikke længere har den fulde kapacitet. I sådanne tilfælde kan De geno- prette batteripakkens fulde, alderssvarende kapa- citet med refreshmodus. Kun til NiCd-batteripakker – ikke til Li-ion-batteri- pakker. Funktionen bør kun anvendes en gang om måneden pr. batteripakke. 1) Skub batteripakken helt frem. 2) Tryk på tasten til refreshmodus (3), indtil lampen for refreshmodus (4) blinker. Refreshmodusen afsluttes automatisk efter ca. 8 timer. Batteripakken er så fuldt opladet. Bemærk: Batteripakken kan til enhver tid tages ud af opladeren, hvilket afbryder refreshmodusen. Når refreshmodusen er afsluttet, lyser driftslampen (1) konstant. Batteripakken kan blive i den tilslut- tede oplader og er dermed altid driftsklar. 8.4 Udtagning af batteripakke Tryk på de to udløserknapper (7), og træk batteri- pakken ud. 9.1 Advarselslampen (2) lyser konstant • Batteripakken oplades ikke. Temperatur for høj/ for lav. Ligger batteripakkens temperatur mellem 0 °C og 50 °C, begynder ladeprocessen automatisk. 9.2 Advarselslampen (2) blinker • Batteripakken er defekt. Tag batteripakken ud af opladeren med det samme. • Kortslutning mellem ladekontakterne. Kontroller kontaktsystemet for fremmedlegemer. • Ved Li-ion-batteripakker: Under opladningen er der trykket på tasten til visning af påfyldningsni- veauet. Tag først batteripakken ud af opladeren, og tryk derefter på tasten på batteripakken. Reparationer på opladeren må kun foretages af faguddannede elektrikere! Hvis netledningen til maskinen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at fore- bygge farer. Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Den af Metabo brugte emballage er 100% genan- vendelig. Brugte opladere og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces. Denne betjeningsvejledning er trykt på papir, som er bleget uden klor. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsæt- telsen til national lovgivning skal brugte el-værk- tøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyc- lingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 2. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. A = Batteripakkens spændingsområder B = Ladestrøm C = Ladetid1) afhængig af batteripakkens kapa- citet D = Ladestrøm ved vedligeholdelsesladning 1) Alt efter restkapacitet og batteripakkens tempe- ratur kan de faktiske ladetider afvige fra angivel- serne. 9 Fejl 10 Reparation 11 Miljøbeskyttelse 12 Tekniske Data 17026800_0211 ASS 15 Plus.book Seite 40 Montag, 28. Februar 2011 11:30 11

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo MAG 28 LTX 32 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo MAG 28 LTX 32. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo MAG 28 LTX 32 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo MAG 28 LTX 32

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo MAG 28 LTX 32 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Boremaskiner
 • Model/navn: MAG 28 LTX 32
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske