KS 66

Metabo KS 66 manual

KS 66

Manual til Metabo KS 66 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 88 sider.

Side: 1
DANSK da 58 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse håndrundsave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er egnet til savning i træ, kunststof og metal eller lignende materialer. Maskinen er ikke beregnet til dybdesnit. For skader som opstår pga. ikke formålsbestemt brug er alene brugeren ansvarlig. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. a) FARE: Hold hænderne væk fra saveom- rådet og savklingen. Hold fat i det ekstra greb eller motorhuset med den anden hånd. Brug begge hænder til at holde saven, så kan hænderne ikke komme til skade i forbindelse med savklingen. b) Grib ikke ind under emnet. Beskyttelses- kappen giver ingen beskyttelse mod savklingen under emnet. c) Tilpas skæredybden efter emnets tykkelse. Mindre end en hel tandhøjde skal komme til syne under emnet. d) Hold aldrig det emne, der skal saves, fast med hånden eller over benet. Fastgør emnet på en stabil holder. Det er vigtigt at fastgøre emnet godt for at reducere faren for, at det kommer i kontakt med kroppen, at klingen sætter sig fast, eller at du mister kontrollen over værktøjet. e) Hold altid kun det elektriske værktøj i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor det anvendte værktøj kan komme i kontakt med skjulte elledninger eller apparatets eget kabel. Ved kontakt med en spændingsførende ledning går strømmen gennem værktøjsmaskinens metaldele, og så du får elektrisk stød. f) Brug altid et anslag eller et lige kantstyr ved længdeskæring. Det giver bedre snitpræcision og mindsker risikoen for, at savklingen klemmer sig fast. g) Brug altid savklinger, som har den rigtige størrelse og et passende monteringshul (f.eks. stjerneformet eller rund). Savklinger, som ikke passer til savens monteringsdele, kører uregelmæssigt, og det kan medføre, at du mister kontrollen over værktøjet. h) Brug aldrig beskadigede eller forkerte spæn- deskiver eller skruer til savklingen. Savklingens spændeskiver og skruer er konstrueret specielt til saven for at opnå optimal effekt og driftssikkerhed. Årsager til og undgåelse af tilbageslag: - Et tilbageslag er en pludselig reaktion på, at en savklinge har hægtet eller klemt sig fast eller er indstillet forkert, og det kan få en ukontrolleret sav til at springe ud af emnet og bevæge sig i retning af brugeren; - Hvis savklingen hægter eller klemmer sig fast i det omsluttende savspor, blokerer klingen, og motor- kraften slår saven tilbage i retning af brugeren. - Hvis savklingen vrides eller placeres forkert i savsnittet, kan tænderne på den bageste kant af savklingen hægte sig fast i emnets overflade, så savklingen springer ud af savsporet og saven bevæger sig bagud i retning af brugeren. Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig brug af saven. Det kan forhindres ved hjælp af egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives nedenfor. a) Hold saven med begge hænder, og hold armene i en position, så du kan kompensere for tilbageslagskræfterne. Hold altid savklingen i siden, før aldrig savklingen i lige linje med kroppen. I tilfælde af et tilbageslag kan rundsaven springe bagud. Brugeren kan dog modvirke tilba- geslagskræfterne, hvis der træffes egnede foran- staltninger. c) Hvis savklingen sidder fast eller arbejdet afbrydes, skal saven slukkes og holdes roligt i emnet, indtil klingen står stille. Forsøg aldrig at fjerne saven fra emnet eller trække den tilbage, så længe savklingen bevæger sig: det medfører fare for tilbageslag. Find og afhjælp årsagen til, at savklingen sætter sig fast. c) For at starte en sav igen, som sidder i emnet, centreres savklingen i savsporet, og det kontrolleres, at savtænderne ikke sidder fast i emnet. Sidder savklingen fast, kan den springe ud 1. Konformitetserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisningerne
Side: 2
DANSK da 59 af emnet eller forårsage et tilbageslag, når saven startes igen. d) Afstøt store plader for at mindske risikoen for et tilbageslag som følge af en fastsiddende savklinge. Store plader kan bøje sig under deres egen vægt. Plader skal afstøttes i begge sider, både i nærheden af savsporet og i kanten. e) Brug ingen sløve eller beskadigede savklinger. Savklinger med sløve eller forkert indstillede tænder fører til større friktion, fastklem- ning af savklingen og tilbageslag som følge af et for smalt savspor. f) Fastspænd savklingen i indstillingerne skæredybde og snitvinkel før savning. Hvis indstillingerne ændrer sig under savningen, kan savklingen klemme sig fast og forårsage et tilba- geslag. g) Vær særlig forsigtig ved "dyksnit" i eksiste- rende vægge eller andre områder, hvor der ikke er direkte indblik. Når savklingen føres ind i materialet, kan den blokere i skjulte genstande, og det kan forårsage et tilbageslag. 4.1 Den nederste beskyttelseskappes funktion a) Brug aldrig saven, hvis den nederste beskyt- telseskappe ikke kan bevæges frit eller ikke lukker med det samme. Klem eller spænd aldrig den nederste beskyttelseskappe fast i åbnet position. Hvis det skulle ske, at saven falder ned på gulvet, kan den nederste beskyttelseskappe blive bøjet. Åbn beskyttelseskappen med hånd- taget (10) (afhængig af udstyr), og sørg for, at den kan bevæge sig frit og hverken kommer i kontakt med savklingen eller andre dele af maskinen i samt- lige skærevinkler og -dybder. b) Kontroller funktionen af fjedrene til den nederste beskyttelseskappe. Foretag vedlige- holdelse af saven inden brug, hvis beskyttel- seskappen og fjedrene ikke arbejder korrekt. Beskadigede dele, klæbende aflejringer eller ophobede spåner får beskyttelseskappen til at arbejde langsommere. c) Åbn kun den nederste beskyttelseskappe med hånden i forbindelse med specielle snit, f.eks. "dyk- og vinkelsnit". Åbn den nederste beskyttelseskappe med håndtaget (10) (afhængig af udstyr), og slip håndtaget, så snart savklingen føres ned i emnet. Ved alle andre saveopgaver skal den nederste beskyttelses- kappe arbejde automatisk. d) Læg ikke saven på arbejdsbænken eller gulvet, uden at den nederste beskyttelses- kappe dækker for savklingen. En ubeskyttet, efterløbende savklinge bevæger saven mod skære- retningen og saver alt, hvad der kommer i vejen. Vær derfor opmærksom på savens efterløbstid. 4.2 Yderligere sikkerhedsanvisninger Yderligere sikkerhedsanvisninger for savning med spaltekniv: a) Brug en passende spaltekniv til den benyt- tede savklinge. Spaltekniven skal være stærkere end stamklingens tykkelse, men tyndere end dennes tandbredde. b) Juster spaltekniven som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Forkert styrke, position eller indstilling kan være årsag til, at spaltekniven ikke forhindrer et tilbageslag effektivt. c) Brug altid spaltekniven, undtagen ved dybdesnit. Monter spaltekniven igen efter dybdesnit. Spaltekniven er i vejen ved dybdesnit og kan medføre tilbageslag. d) For at spaltekniven fungerer skal den sidde i savsporet. Ved korte snit kan spaltekniven ikke forhindre tilbageslag. e) Brug ikke saven med en deformeret spalte- kniv. Selv en lille forstyrrelse kan få beskyttelses- kappen til at lukke langsommere. Brug aldrig beskadigede slibeskiver. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger. Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Brug høreværn. Brug øjenværn. Tryk først på spindellåseknappen, når motoren er slukket. Savklingen må ikke nedbremses, idet emnet trykkes op mod dens side. Den bevægelige beskyttelseskappe må fastgøres i den bageste position ved savning. Den bevægelige beskyttelseskappe skal kunne bevæge sig frit, automatisk, let og præcist tilbage i slutstillingen. Ved savning af materialer med kraftig støvudvikling skal maskinen rengøres regelmæssigt. Det skal sikres, at sikkerhedsudstyret fungerer korrekt (f.eks. den bevægelige beskyttelseskappe). Der må ikke bearbejdes materialer, der danner sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest). Kontrollér, at der ikke er fremmedlegemer i emnet. Pas altid på, at du ikke saver i søm og lignende under arbejdet. Hvis savklingen blokerer, skal motoren slukkes omgående. Prøv ikke at save i ekstremt små emner. Ved arbejdet skal emnet være placeret fast og være sikret mod at kunne skride. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling
Side: 3
DANSK da 60 (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - For at opnå en optimal støvudsugning anbefales det at anvende en egnet Metabo-støvsuger sammen med dette el-værktøj. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filter- klasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i dit land vedrørende de bearbejdede materialer. Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale, der skal bearbejdes. Rengør savklinger for harpiks og limrester. Uren- heder på savklingerne medfører øget friktion, fastklem- ning af savklingen og øget risiko for tilbageslag. Se side 2. 1 Reguleringshjul til forindstilling af omdrejningshastighed* 2 Elektronik-signal-display* 3 Kabelføring 4 Styreplade 5 Skala (skråsnitsvinkel) 6 Fastgørelsesskrue (skråsnit) 7 Snitvisning 8 Fastgørelsesskrue (parallelanslag) 9 Parallelanslag 10 Greb (den bevægelige beskyttelsesskærm kan svinges tilbage)* 11 Spærreknap 12 Afbrydergreb 13 Studs 14 Kontramøtrik (justering af savklingevinkel) 15 Justeringsskrue (justering af savklingevinkel) 16 Boks til sekskantnøgle 17 Fastgørelsesskrue (skæredybde) 18 Spindellåseknap 19 Skala (skæredybde) 20 Markering (udvendig diameter af savklinge) 21 Indre savklingeflange 22 Savklinge 23 Ydre savklingeflange 24 Savklinge-fastgørelsesskrue 25 Kløvekile 26 Bevægelig beskyttelseskappe 27 Indvendig sekskantskrue (indstilling af kløvekile) * afhængig af udstyr Før De tager maskinen i brug bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger. 6.1 Indstilling af kløvekile Kløvekilen (25) forhindrer, a træet lukkes bag savklingen i løbet af savningen og at savklingen derved kommer i klemme. Dette kunne medføre et rekylslag. Kløvekilen skal indstilles således, at afstanden mellem den indre afrunding og savklingens tandkrans ikke er større end 5 mm. Kløvekilen skal indstilles således, at savklingens dybeste punkt ikke rager mere ud under kløvekilens nederste kant end 5 mm. Se figur på side 3. Ved justeringen skal den indvendige sekskantskrue (27) løsnes, de rigtige afstande til savklingen skal indstilles og den indvendige sekskantskrue skal atter fastspændes. 6.2 Indstilling af snitdybde Til indstillingen skal fastgørelsesskruen (17) løsnes.Motordelen skal løftes eller sænkes ind mod styrepladen (4) Den indstillede snitdybde kan aflæses på skalaen (19). Fastgørselsskruerne (17) skal atter fastspændes. Det er fordelagtigt at indstille snitdybden således, at tænderne på savklingen ikke står længere fremme end halvdelen af tandhøjden under arbejdsemnet. Se figur på side 2. Spændekraften på indstillingsskruen (17) kan indstilles. Hertil skal skruen på grebet skrues af. Grebet tages af, og placeres mod uret. Fastgøres med skruen. Kontrollér at snitdybdeindstillingen bevæger sig let, når håndtaget er åbent. 6.3 Skråstilling af savklinge til skråsnit Til indstillingen skal fastgørelsesskruen (6) løsnes. Motordelen skal hælde ind mod styrepladen (4). Den indstillede vinkel kan aflæses på skalaen (5). Fastgørelsesskruerne (6) skal atter fastspændes. 6.4 Korrektur af savklingevinkel Savklingens vinkel er indstillet fra fabrikken. Hvis savklingen ikke danner en ret vinkel til styrepladen ved 0°: Fastgørelsesskruerne (6) løsnes. Kontramøtrikken (14) løsnes og savklingevinklen korrigeres med justeringsskruen (15). Derefter fastspændes kontramøtrikken atter. Fastgørelsesskruerne (6) fastspændes atter. 6.5 Forvalg af omdrejningstal (KSE 68 Plus) Omdrejningstallet forvælges ved indstillings- hjulet (1). Se de anbefalede omdrejningstal på side 3. 6.6 Indstilling af udsugningsstuds / spånudtagning Studsen (13) kan justeres til støvopsugning eller udtagning af savspåner. Hertil skal studsen skubbes indtil anslaget, drejes og atter trækkes ud. Studsen kan arreteres i trin på 45°. Spånudsugning: Savspånerne skal udsuges med en egnet spånsuger, som tilsluttes til rundsaven med en udsugningsslange. 5. Oversigt 6. Idrifttagning, indstilling
Side: 4
DANSK da 61 7.1 Til- og frakobling Tilkobling: Spærreknappen (11) trykkes ind og holdes nede, derefter aktiveres kontaktnedholderen (12). Frakobling: Kontaktnedholderen (12) slippes. 7.2 Signalvisning (KSE 68 Plus) Signalvisningen (2) lyser kort ved tilkobling og signaliserer driftsberedskab. Hvis signalvisningen lyser ved arbejdet, er det et signal på overbelastning. Aflast maskinen. 7.3 Arbejdsanvisninger Etkablet skal placeres således, at man kan gennemføre savsnittet uden forhindringer. Hertil kan kablet holdes med kabelholderen (3). Pilen (20) på styrepladen fungerer som hjælp ved placering af arbejdsemnet og ved savning. Ved maksimal snitdybde markerer den ca. savklingens udvendige diameter og dermed også snitkanten. De må hverken til- eller frakoble maskinen, når arbejdsemnet berøres af savklingen. Lad først savklingen komme op på det fulde omdrejningstal, før der saves. Når rundsaven placeres, bliver den bevægelige beskyttelseskappe svunget tilbage via arbejdsemnet. KSE 68 Plus: For at gøre positioneringen af arbejdsemnet nemmere, kan den bevægelige beskyttelsesskærm svinges manuelt tilbage med grebet (10). I løbet af savningen må maskinen ikke fjernes fra materialet, når savklingen drejer. Lad først savklingen blive bragt til stilstand. Hvis savklingen bliver blokeret, skal man omgående frakoble maskinen. Savning efter lige skitse: Hertil anvendes snitvisningen (7). Snitvisningens bredde svarer nogenlunde til savklingens bredde. Snitvisningen (7) kan indstilles. Hertil skal man gennemføre en testsavning. Fastgørelsesskruerne på snitvisningen skal løsnes. Snitvisningen indstilles i henhold til savsnittet. Fastgørelsesskruen fastspændes atter. Savning efter en liste, der er fastgjort på arbejdsemnet: For at opnå en præcis snitkant, kan man placere en liste på arbejdsemnet og føre rundsaven langs denne liste med styrepladen (4). Savning med parallelanslag: Til snit, der er parallelle til en lige kant. KS 66, KS Partner Edition: Parallelanslaget (9) kan placeres fra højre i dens holdeanordning. Snitbredden aflæses til højre for snitvisningen (7). Fastgørelsesskruen (8) fastspændes. Den præcise snitbredde findes på den bedste måde ved et testsnit. KSE 68 Plus: Det dobbelt førte parallelanslag (9) kan placeres i dets holdeanordning fra begge sider. Ved indstillingen skal man lægge mærke til savklingens parallelitet. Snitbredden aflæses til højre henholdsvis til venstre på snitvisningen (7). Fastgørelsesskruerne (8) fastspændes. Den præcise snitbredde findes på den bedste måde ved et testsnit. 7.4 Savning med styreskinne 6.31213 Opnå præcise, lige skærekanter uden udrivninger. Anti-skrid-belægningen giver sikker støtteflade og beskytter emnerne mod at blive ridset. Der kan også foretages dyksnit og snit med ensartet længde med anslag på styreskinnen. Adapterdelene 6.31020 skal monteres. Se kapitlet Tilbehør. Maskinen skal regelmæssigt rengøres. Herved skal udluftningsslidserne ved motoren rengøres med en støvsuger. Veksel af savklinge Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger. Spindellåseknappen (18) trykkes ned og holdes nede.Savakslen drejes med sekskantnøglen, der er placeret i savklinge-fastgørelsesskruen (24), indtil man hører, at låsen falder i hak. Savklingens fastgøringsskrue (24) drejes ud mod uret. Den udvendige savklingeflange (23) tages af. Den bevægelige beskyttelseskappe (26) trækkes tilbage og savklingen (22) tages af. Anlægsflangerne mellem den indre savklingeflange (21), savklinge (22), den ydre savklingeflange (23) og savklinge-fastgørelsesskruen (24) skal være rene. For at sikkerhedskoblingen kan fungere korrekt, skal savklingens fastgørelses- skrue (24) være dækket med en tynd fedtfilm på kontaktfladen ind mod savklingen. Smør med universalfedt (DIN 51825 - ME / HC 3/4 K - 30). Den nye savklinge placeres. Sørg for rigtig omdrejningsretning. Omdrejningsretningen er markeret med pile på savklingen og beskyttelseskappen. Den ydre savklingeflange (23) sættes fast. Savklinge-fastgørelsesskruen (24) spændes fast til. Anvend udelukkende skarpe, ubeskadigede savklinger. Anvend ikke savklinger med revner eller deformerede savklinger. Anvend ingen savklinger, hvis legeme er tykkere eller hvis snitbredde er mindre end tykkelsen på kløvekilen. Anvend ingen savklinger af højlegeret hurtigstål (HSS). Anvend ingen savklinger, der ikke svarer til de påkrævede karakteristika. 7. Betjening 8. Vedligeholdelse
Side: 5
DANSK da 62 Savklingen skal være egnet til tomgangshastigheden. Anvend en savklinge, der er egnet til det mate- riale, der skal bearbejdes. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Reparationsnødvendigt Metabo el-værktøj kan indsendes til de adresser, der er angivet på reservedelslisten. Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede fejl beskrives. Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og akkuer i husholdningsaffaldet. Overhold de nationale regler om separat indsamling og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. P1 =Nominelt forbrug P2 =Afgiven effekt n0 =Tomgangshastighed n1 =Omdrejningstal med belastning T90° =maks. snitdybde (90°) T45° =maks. snitdybde (45°) A =Skråsnitvinkel indstillelig D =Savklinge-diameter d =Savklinge-borediameter a =Savklinges maks. legemetykkelse b =Savklinges snitbredde c =Kløvekiletykkelse m =Vægt Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, D =Vibrationsemission (savning af spånplade) Kh,D =Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA = Usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske Data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo KS 66 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo KS 66. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo KS 66 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo KS 66

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo KS 66 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: KS 66
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk