KS 55 FS

Metabo KS 55 FS manual

KS 55 FS

Manual til Metabo KS 55 FS på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 80 sider.

Side: 1
DANSK da 53 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar, at disse håndrundsave er i overensstemmelse med de på side 3 angivne standarder og direktiver. Maskinen er egnet til savning i træ, kunststof og lignende materialer. Maskinen er ikke beregnet til dybdesnit. KS 55 FS er egnet til arbejde med Metabo-førings- skinnen (6.31213), KS 55 er ikke egnet hertil. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. AVARSEL – Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. 4.1 Savning a) FARE: Hold hænderne væk fra saveom- rådet og savklingen. Hold fat i det ekstra greb eller motorhuset med den anden hånd. Brug begge hænder til at holde saven, så kan hænderne ikke komme til skade i forbindelse med savklingen. b) Grib ikke ind under emnet. Beskyttelses- kappen giver ingen beskyttelse mod savklingen under emnet. c) Tilpas skæredybden efter emnets tykkelse. Mindre end en hel tandhøjde skal komme til syne under emnet. d) Hold aldrig det emne, der skal saves, fast med hånden eller over benet. Fastgør emnet på en stabil holder. Det er vigtigt at fastgøre emnet godt for at reducere faren for, at det kommer i kontakt med kroppen, at klingen sætter sig fast, eller at De mister kontrollen over værktøjet. e) Hold maskinen i de isolerede grebsflader, når der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens egen netledning. Kontakt med en spændingsførende ledning sætter også værktøjsmaskinens metaldele under spænding og medfører et elektrisk stød. f) Brug altid et anslag eller et lige kantstyr ved længdeskæring. Det giver bedre snitpræcision og mindsker risikoen for, at savklingen klemmer sig fast. g) Brug altid savklinger, som har den rigtige størrelse og et passende monteringshul (f.eks. stjerneformet eller rund). Savklinger, som ikke passer til savens monteringsdele, kører uregel- mæssigt, og det kan medføre, at De mister kontrollen over værktøjet. h) Brug aldrig beskadigede eller forkerte spæn- deskiver eller skruer til savklingen. Savklingens spændeskiver og skruer er konstrueret specielt til saven for at opnå optimal effekt og driftssikkerhed. 4.2 Tilbageslag - årsager og tilsvarende sik- kerhedsanvisninger - Et tilbageslag er en pludselig reaktion på, at en savklinge har hægtet eller klemt sig fast eller er indstillet forkert, og det kan få en ukontrolleret sav til at springe ud af emnet og bevæge sig i retning af brugeren; - Hvis savklingen hægter eller klemmer sig fast i det omsluttende savspor, blokerer klingen, og motor- kraften slår saven tilbage i retning af brugeren. - Hvis savklingen vrides eller placeres forkert i savsnittet, kan tænderne på den bageste kant af savklingen hægte sig fast i emnets overflade, så savklingen springer ud af savsporet og saven bevæger sig bagud i retning af brugeren. Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig brug af saven. Det kan forhindres ved hjælp af egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives nedenfor. a) Hold saven med begge hænder, og hold armene i en position, så du kan kompensere for tilbageslagskræfterne. Hold altid savklingen i siden, før aldrig savklingen i lige linje med kroppen. I tilfælde af et tilbageslag kan rundsaven springe bagud. Brugeren kan dog modvirke tilbage- slagskræfterne, hvis der træffes egnede foranstalt- ninger. c) Hvis savklingen sidder fast eller arbejdet afbrydes, skal saven slukkes og holdes roligt i emnet, indtil klingen står stille. Forsøg aldrig at fjerne saven fra emnet eller trække den tilbage, så længe savklingen bevæger sig: det medfører fare for tilbageslag. Find og afhjælp årsagen til, at savklingen sætter sig fast. c) For at starte en sav igen, som sidder i emnet, centreres savklingen i savsporet, og det kontrolleres, at savtænderne ikke sidder fast i 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 54 emnet. Sidder savklingen fast, kan den springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag, når saven startes igen. d) Afstøt store plader for at mindske risikoen for et tilbageslag som følge af en fastsiddende savklinge. Store plader kan bøje sig under deres egen vægt. Plader skal afstøttes i begge sider, både i nærheden af savsporet og i kanten. e) Brug ingen sløve eller beskadigede savklinger. Savklinger med sløve eller forkert indstillede tænder fører til større friktion, fastklem- ning af savklingen og tilbageslag som følge af et for smalt savspor. f) Fastspænd savklingen i indstillingerne skæredybde og snitvinkel før savning. Hvis indstillingerne ændrer sig under savningen, kan savklingen klemme sig fast og forårsage et tilbage- slag. g) Vær særlig forsigtig ved "dyksnit" i eksisterende vægge eller andre områder, hvor der ikke er direkte indblik. Når savklingen føres ind i materialet, kan den blokere i skjulte genstande, og det kan forårsage et tilbageslag. 4.3 Den nederste beskyttelseskappes funk- tion a) Kontroller altid før brug, om den nederste beskyttelseskappe lukker korrekt. Brug aldrig saven, hvis den nederste beskyttelseskappe ikke kan bevæges frit eller ikke lukker med det samme. Klem eller spænd aldrig den nederste beskyttelseskappe fast i åbnet position. Hvis det skulle ske, at saven falder ned på gulvet, kan den nederste beskyttelseskappe blive bøjet. Åbn beskyttelseskappen med håndtaget, og sørg for, at den kan bevæge sig frit og hverken kommer i kontakt med savklingen eller andre dele af maskinen i nogen skærevinkler og -dybder. b) Kontroller funktionen af fjedrene til den nederste beskyttelseskappe. Foretag vedlige- holdelse af saven inden brug, hvis beskyttel- seskappen og fjedrene ikke arbejder korrekt. Beskadigede dele, klæbende aflejringer eller opho- bede spåner får beskyttelseskappen til at arbejde langsommere. c) Åbn kun den nederste beskyttelseskappe med hånden i forbindelse med specielle snit, f.eks. "dyk- og vinkelsnit". Åbn den nederste beskyttelseskappe med håndtaget (10), og slip denne, så snart savklingen føres ned i emnet. Ved alle andre saveopgaver skal den nederste beskyttelseskappe arbejde automatisk. d) Læg ikke saven på arbejdsbænken eller gulvet, uden at den nederste beskyttelses- kappe dækker for savklingen. En ubeskyttet, efterløbende savklinge bevæger saven mod skære- retningen og saver alt, hvad der kommer i vejen. Vær derfor opmærksom på savens efterløbstid. 4.4 Yderligere sikkerhedsanvisninger Brug aldrig beskadigede slibeskiver. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages indstillinger eller vedligeholdelse. Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Brug høreværn. Brug øjenværn. Tryk først på spindellåseknappen, når motoren er slukket. Savklingen må ikke nedbremses, idet emnet trykkes op mod dens side. Den bevægelige beskyttelseskappe må ikke fast- gøres i den bageste position ved savning. Den bevægelige beskyttelseskappe skal kunne bevæge sig frit, automatisk, let og præcist tilbage i slutstillingen. Ved savning af materialer med kraftig støvudvikling skal maskinen rengøres regelmæssigt. Det skal sikres, at sikkerhedsudstyret fungerer korrekt (f.eks. den bevægelige beskyttelseskappe). Der må ikke bearbejdes materialer, der danner sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest). Kontrollér, at der ikke er fremmedlegemer i emnet. Pas altid på, at du ikke saver i søm og lignende under arbejdet. Hvis savklingen blokerer, skal motoren slukkes omgående. Prøv ikke at save i ekstremt små emner. Ved arbejdet skal arbejdsemnet være placeret fast og være sikret mod at kunne skride. Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale, der skal bearbejdes. Rengør savklinger for harpiks og limrester. Urenheder på savklingerne medfører øget friktion, fastklemning af savklingen og øget risiko for tilbage- slag. Undgå overophedning af savtænderne. Undgå smeltning af materialet ved savning af plast. Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale, der skal bearbejdes. Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler.
Side: 3
DANSK da 55 Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Ydeligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. bestemmelser for arbejdssikkerhed, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. (KS 55 FS vises som eksempel.) 1 Skruer (kun KS 55 FS). Når skruerne er løsnet, kan frigangen og dermed også slippet på føringsskinnen indstilles ved at forskyde skruerne. * 2 2 fastgørelsesskruer (vinkelsnit) 3 Skala (skrå skærevinkel) 4 Afbrydergreb 5 Spærreknap 6 Skala (skæredybde) 7 Fastgørelsesskrue (skæredybde) 8 Styreplade 9 Sugeadapter 10 Håndtag (til at klappe den bevægelige afskærmning tilbage) 11 Føringsnot til montering på Metabo-førings- skinnen (kun KS 55 FS) * 12 Underskæringsanslag (udvider maks. skære- vinkel fra 45° til 47°) 13 Snitmarkør 14 Parallelanslag 15 Markering (til aflæsning af skalaen på parallelanslaget) 16 Fastgørelsesskrue (parallelanslag) 17 Håndtag 18 Ekstra greb 19 Opbevaringsrum til sekskantnøgle 20 Spindellås 21 Savklingens fastgørelsesskrue 22 Ydre savklingeflange 23 Savklinge 24 Bevægelig beskyttelseskappe 25 Indvendige savklingeflange Kontrollér før ibrugtagning, om oplysningerne på typeskiltet stemmer overens med strøm- nettets netspænding og netfrekvens. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. Træk stikket ud af stikkontakten, før der fore- tages indstillinger eller vedligeholdelse. 6.1 Indstilling af skæredybden Til indstillingen skal fastgørelsesskruen (7) løsnes. Løft motordelen op mod styrepladen (8), eller sænk den. Den indstillede skæredybde kan aflæses på skalaen (6). Fastspænd fastgørelsesskruen (7) igen. Det er fordelagtigt at indstille skæredybden således, at tænderne på savklingen ikke står længere fremme end halvdelen af tandhøjden under arbejdsemnet. Se figur på side 2. Bemærk: Låseskruens (7) spændkraft kan justeres. Det gøres ved at skrue håndtagets skrue ud. Tag håndtaget af, og sæt det på forskudt mod uret. Skru det fast. Det er vigtigt at huske, at indstilling af skæredybden sker meget let, når håndtaget er åbent. 6.2 Skrå indstilling af savklingen til vin- kelsnit Til indstillingen skal fastgørelsesskruerne (2) løsnes. Vip motordelen mod styrepladen (8). Den indstillede vinkel kan aflæses på skalaen (3). Fast- spænd fastgørelsesskruerne (2) igen. For at indstille en skærevinkel på 47° skal under- skæringsanslaget (12) skubbes ned. 6.3 Spånudsugning Anbring sugeadapteren (9), og fastgør den med unbrakoskruen. Savspånerne skal udsuges med en egnet spånsuger, som tilsluttes til sugeadapteren (9) med en udsugningsslange. Arbejdes der uden spånudsugning: Fjern udsug- ningsadapteren (9). 7.1 Start og stop Tilkobling: Hold spærreknappen (5) trykket ind, og tryk derefter på afbrydergrebet (4). Frakobling: Slip afbrydergrebet (4). 7.2 Arbejdsanvisninger Træk netkablet, så der kan saves uhindret. Tænd og sluk ikke maskinen, når savklingen har kontakt med emne. Lad først savklingen komme op på det fulde omdrejningstal, før der saves. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning, indstilling 7. Anvendelse
Side: 4
DANSK da 56 Når rundsaven placeres, bliver den bevægelige beskyttelseskappe svunget tilbage via arbejdsemnet. Under savning skal maskinen trækkes ud af materialet, når savklingen ikke roterer. Savklingen skal stå stille. Hvis savklingen bliver blokeret, skal man omgående frakoble maskinen. Savning efter lige opmærkning: Til det formål anvendes snitviseren (13). Savning efter en liste fastgjort til arbejdsemnet: For at få en nøjagtig snitkant kan man placere en liste på arbejdsemnet og føre rundsaven langs denne liste med styrepladen (8). Savning med parallelanslag: Til savning parallelt med en lige kant. Parallelanslaget (14) anbringes i holdeanordningen fra højre. Skærebredden aflæses på markeringen (15). Fastgørelsesskruen (16) fastspændes. Den præcise skærebredde fastsættes bedst ved hjælp af en prøvesavning. Savning med føringsskinne (kun KS 55 FS): Til millimeterpræcise, snorlige snitkanter uden oprifter. Antiskrid-belægningen sørger for en sikker placering og beskytter emnerne mod ridser. Rens maskinen regelmæssigt. Fjern støv fra motorens ventilationsspalter med en støvsuger. Rengør regelmæssigt den bevægelige beskyttel- seskappe (24) med trykluft (brug beskyttelses- briller). Den skal kunne bevæge sig frit, automatisk, let og præcist tilbage i slutstillingen. Udskiftning af savklinge Træk stikket ud af stikkontakten, før der fore- tages indstillinger eller vedligeholdelse. Spindellåseknappen (20) trykkes ned og holdes nede. Savakslen drejes med sekskantnøglen, der er placeret i savklingens fastgørelsesskrue (21), indtil man hører, at låsen falder i hak. Savklingens fastgørelsesskrue (21) skrues ud (mod uret). Den bevægelige beskyttelseskappe (24) trækkes tilbage med håndtaget (10), og savklingen tages af. (23) Rengør anlægsfladerne mellem den inderste savklingeflange (25), savklingen (23), den yderste savklingeflange (22) og savklingens monterings- skrue (21) for savspåner. Isæt en ny savklinge. Husk, at omdrejningsret- ningen skal være korrekt. Omdrejningsretningen er markeret på savklingen og beskyttelseskappen med pile. Savklingens fastgørelsesskrue spændes (21) fast til. Anvend udelukkende skarpe, ubeskadigede savklinger. Revnede eller deformerede savklinger må ikke anvendes. Anvend aldrig savklinger i HSS-stål. Anvend aldrig savklinger, der ikke stemmer overens med maskinens specifikationer. Savklingen skal være egnet til tomgangsom- drejningstallet. Anvend en savklinge, der er egnet til det mate- riale, der skal bearbejdes. Savklinger, der er beregnet til skæring af træ eller lignende materialer, skal svare til EN 847-1. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Et defekt netkabel må kun udskiftes med en speciel, original netledning fra metabo, der er tilgængelig hos Metabo service. Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og akkuer i husholdningsaffaldet. Overhold de nationale regler om separat indsamling og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. P1 =Nominel optagen effekt P2 =Afgiven effekt n0 =Tomgangsshastighed n1 =Hastighed ved belastning T90° =maks. skæredybde (90°) T45° =maks. skæredybde (45°) A =Skrå skærevinkel, indstillelig D =savklingens diameter d =Savklingens boringsdiameter a =savklingens maks. basistykkelse b =savklingens skærbredde m =Vægt Måleværdier beregnet jf. EN 62841. Klasse II maskine 8. Vedligeholdelse 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske data
Side: 5
DANSK da 57 ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 62841: ah, D =Vibrationsemission (savning af spånplade) Kh,D =Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA = Usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo KS 55 FS men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo KS 55 FS. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo KS 55 FS så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo KS 55 FS

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo KS 55 FS below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: KS 55 FS
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Russisk, Slovenske, Ukrainsk, Arabisk