Metabo KS 55 FS manual

Få vist brugermanualen for Metabo KS 55 FS below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Sav
  • Model/navn: KS 55 FS
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 49
DANSK
da
50
Original brugsanvisning
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at disse hånd-
rundsave er i overensstemmelse med de på side 3
angivne standarder og direktiver.
Maskinen er egnet til savning i træ, kunststof og
lignende materialer.
Maskinen er ikke beregnet til dybdesnit.
KS 55 FS er egnet til arbejde med Metabo-førings-
skinnen (6.31213), KS 55 er ikke egnet hertil.
Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af
brug til ikke tiltænkte formål.
Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg-
gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis-
ninger skal overholdes.
Vær opmærksom på de tekststeder i
brugsanvisningen, der er markeret med
dette symbol, for Deres egen og el-værk-
tøjets sikkerhed.
ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen
for at reducere faren for personskader.
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis-
ninger og andre anvisninger. Hvis sikker-
hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke
overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/
eller alvorlige personskader.
Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis-
ninger bør gemmes til senere brug.
Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse
papirer.
4.1 Savning
a) FARE: Hold hænderne væk fra saveom-
rådet og savklingen. Hold fat i det ekstra
greb eller motorhuset med den anden hånd.
Brug begge hænder til at holde saven, så kan
hænderne ikke komme til skade i forbindelse med
savklingen.
b) Grib ikke ind under emnet. Beskyttelses-
kappen giver ingen beskyttelse mod savklingen
under emnet.
c) Tilpas skæredybden efter emnets tykkelse.
Mindre end en hel tandhøjde skal komme til syne
under emnet.
d) Hold aldrig det emne, der skal saves, fast
med hånden eller over benet. Fastgør emnet på
en stabil holder. Det er vigtigt at fastgøre emnet
godt for at reducere faren for, at det kommer i
kontakt med kroppen, at klingen sætter sig fast,
eller at De mister kontrollen over værktøjet.
e) Hold altid kun det elektriske værktøj i de
isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor
det anvendte værktøj kan komme i kontakt med
skjulte elledninger eller apparatets eget kabel.
Ved kontakt med en spændingsførende ledning går
strømmen gennem værktøjsmaskinens metaldele,
og så du får elektrisk stød.
f) Brug altid et anslag eller et lige kantstyr ved
længdeskæring. Det giver bedre snitpræcision og
mindsker risikoen for, at savklingen klemmer sig
fast.
g) Brug altid savklinger, som har den rigtige
størrelse og et passende monteringshul (f.eks.
stjerneformet eller rund). Savklinger, som ikke
passer til savens monteringsdele, kører uregel-
mæssigt, og det kan medføre, at De mister
kontrollen over værktøjet.
h) Brug aldrig beskadigede eller forkerte spæn-
deskiver eller skruer til savklingen. Savklingens
spændeskiver og skruer er konstrueret specielt til
saven for at opnå optimal effekt og driftssikkerhed.
4.2 Tilbageslag - årsager og tilsvarende sik-
kerhedsanvisninger
- Et tilbageslag er en pludselig reaktion på, at en
savklinge har hægtet eller klemt sig fast eller er
indstillet forkert, og det kan få en ukontrolleret sav
til at springe ud af emnet og bevæge sig i retning
af brugeren;
- Hvis savklingen hægter eller klemmer sig fast i det
omsluttende savspor, blokerer klingen, og motor-
kraften slår saven tilbage i retning af brugeren.
- Hvis savklingen vrides eller placeres forkert i
savsnittet, kan tænderne på den bageste kant af
savklingen hægte sig fast i emnets overflade, så
savklingen springer ud af savsporet og saven
bevæger sig bagud i retning af brugeren.
Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig
brug af saven. Det kan forhindres ved hjælp af
egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives
nedenfor.
a) Hold saven med begge hænder, og hold
armene i en position, så du kan kompensere for
tilbageslagskræfterne. Hold altid savklingen i
siden, før aldrig savklingen i lige linje med
kroppen. I tilfælde af et tilbageslag kan rundsaven
springe bagud. Brugeren kan dog modvirke tilbage-
slagskræfterne, hvis der træffes egnede foranstalt-
ninger.
c) Hvis savklingen sidder fast eller arbejdet
afbrydes, skal saven slukkes og holdes roligt i
emnet, indtil klingen står stille. Forsøg aldrig at
fjerne saven fra emnet eller trække den tilbage,
så længe savklingen bevæger sig: det
medfører fare for tilbageslag. Find og afhjælp
årsagen til, at savklingen sætter sig fast.
c) For at starte en sav igen, som sidder i emnet,
centreres savklingen i savsporet, og det
kontrolleres, at savtænderne ikke sidder fast i
1. Overensstemmelseserklæring
2. Tiltænkt formål
3. Generelle
sikkerhedsanvisninger
4. Særlige
sikkerhedsanvisninger
Side: 50
DANSK da
51
emnet. Sidder savklingen fast, kan den springe ud
af emnet eller forårsage et tilbageslag, når saven
startes igen.
d) Afstøt store plader for at mindske risikoen
for et tilbageslag som følge af en fastsiddende
savklinge. Store plader kan bøje sig under deres
egen vægt. Plader skal afstøttes i begge sider, både
i nærheden af savsporet og i kanten.
e) Brug ingen sløve eller beskadigede
savklinger. Savklinger med sløve eller forkert
indstillede tænder fører til større friktion, fastklem-
ning af savklingen og tilbageslag som følge af et for
smalt savspor.
f) Fastspænd savklingen i indstillingerne
skæredybde og snitvinkel før savning. Hvis
indstillingerne ændrer sig under savningen, kan
savklingen klemme sig fast og forårsage et tilbage-
slag.
g) Vær særlig forsigtig ved "dyksnit" i
eksisterende vægge eller andre områder, hvor
der ikke er direkte indblik. Når savklingen føres
ind i materialet, kan den blokere i skjulte genstande,
og det kan forårsage et tilbageslag.
4.3 Den nederste beskyttelseskappes funk-
tion
a) Kontroller altid før brug, om den nederste
beskyttelseskappe lukker korrekt. Brug aldrig
saven, hvis den nederste beskyttelseskappe
ikke kan bevæges frit eller ikke lukker med det
samme. Klem eller spænd aldrig den nederste
beskyttelseskappe fast i åbnet position. Hvis
det skulle ske, at saven falder ned på gulvet, kan
den nederste beskyttelseskappe blive bøjet. Åbn
beskyttelseskappen med håndtaget, og sørg for, at
den kan bevæge sig frit og hverken kommer i
kontakt med savklingen eller andre dele af
maskinen i nogen skærevinkler og -dybder.
b) Kontroller funktionen af fjedrene til den
nederste beskyttelseskappe. Foretag vedlige-
holdelse af saven inden brug, hvis beskyttel-
seskappen og fjedrene ikke arbejder korrekt.
Beskadigede dele, klæbende aflejringer eller opho-
bede spåner får beskyttelseskappen til at arbejde
langsommere.
c) Åbn kun den nederste beskyttelseskappe
med hånden i forbindelse med specielle snit,
f.eks. "dyk- og vinkelsnit". Åbn den nederste
beskyttelseskappe med håndtaget (10), og slip
denne, så snart savklingen føres ned i emnet.
Ved alle andre saveopgaver skal den nederste
beskyttelseskappe arbejde automatisk.
d) Læg ikke saven på arbejdsbænken eller
gulvet, uden at den nederste beskyttelses-
kappe dækker for savklingen. En ubeskyttet,
efterløbende savklinge bevæger saven mod skære-
retningen og saver alt, hvad der kommer i vejen.
Vær derfor opmærksom på savens efterløbstid.
4.4 Yderligere sikkerhedsanvisninger
Brug aldrig beskadigede slibeskiver.
Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages
indstillinger eller vedligeholdelse.
Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og
lignende fjernes først, når maskinen er stoppet.
Brug høreværn.
Brug øjenværn.
Tryk først på spindellåseknappen, når motoren er
slukket.
Savklingen må ikke nedbremses, idet emnet
trykkes op mod dens side.
Den bevægelige beskyttelseskappe må ikke fast-
gøres i den bageste position ved savning.
Den bevægelige beskyttelseskappe skal kunne
bevæge sig frit, automatisk, let og præcist tilbage i
slutstillingen.
Ved savning af materialer med kraftig støvudvikling
skal maskinen rengøres regelmæssigt. Det skal
sikres, at sikkerhedsudstyret fungerer korrekt
(f.eks. den bevægelige beskyttelseskappe).
Der må ikke bearbejdes materialer, der danner
sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest).
Kontrollér, at der ikke er fremmedlegemer i emnet.
Pas altid på, at du ikke saver i søm og lignende
under arbejdet.
Hvis savklingen blokerer, skal motoren slukkes
omgående.
Prøv ikke at save i ekstremt små emner.
Ved arbejdet skal arbejdsemnet være placeret fast
og være sikret mod at kunne skride.
Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse
træsorter, mineraler og metal kan være
sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af
dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/
eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i nærheden.
Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv
anses for at være kræftfremkaldende, især i
forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling
(chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt
materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
- Brug så vidt muligt støvudsugning.
- For at opnå en optimal støvudsugning anbefales
det at anvende en egnet Metabo-støvsuger
sammen med dette el-værktøj.
- Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.
- Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filter-
klasse P2.
Vær opmærksom på de gældende regler i Deres
land vedrørende de bearbejdede materialer.
Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale,
der skal bearbejdes.
Rengør savklinger for harpiks og limrester.
Urenheder på savklingerne medfører øget friktion,
fastklemning af savklingen og øget risiko for tilbage-
slag.
Undgå overophedning af savtænderne. Undgå
smeltning af materialet ved savning af plast.
Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale,
der skal bearbejdes.
Side: 51
DANSK
da
52
Se side 2.
(KS 55 FS vises som eksempel.)
1 Skruer (kun KS 55 FS). Når skruerne er løsnet,
kan frigangen og dermed også slippet på
føringsskinnen indstilles ved at forskyde
skruerne. *
2 2 fastgørelsesskruer (vinkelsnit)
3 Skala (skrå skærevinkel)
4 Afbrydergreb
5 Spærreknap
6 Skala (skæredybde)
7 Fastgørelsesskrue (skæredybde)
8 Styreplade
9 Sugeadapter
10 Håndtag (til at klappe den bevægelige
afskærmning tilbage)
11 Føringsnot til montering på Metabo-førings-
skinnen (kun KS 55 FS) *
12 Underskæringsanslag (udvider maks. skære-
vinkel fra 45° til 47°)
13 Snitmarkør
14 Parallelanslag
15 Markering (til aflæsning af skalaen på
parallelanslaget)
16 Fastgørelsesskrue (parallelanslag)
17 Opbevaringsrum til sekskantnøgle
18 Spindellås
19 Savklingens fastgørelsesskrue
20 Ydre savklingeflange
21 Savklinge
22 Bevægelig beskyttelseskappe
23 Indvendige savklingeflange
Kontrollér før ibrugtagning, om oplysningerne
på typeskiltet stemmer overens med strøm-
nettets netspænding og netfrekvens.
Træk stikket ud af stikkontakten, før der fore-
tages indstillinger eller vedligeholdelse.
6.1 Indstilling af skæredybden
Til indstillingen skal fastgørelsesskruen (7) løsnes.
Løft motordelen op mod styrepladen (8), eller sænk
den. Den indstillede skæredybde kan aflæses på
skalaen (6). Fastspænd fastgørelsesskruen (7)
igen.
Det er fordelagtigt at indstille skæredybden
således, at tænderne på savklingen ikke står
længere fremme end halvdelen af tandhøjden
under arbejdsemnet. Se figur på side 2.
6.2 Skrå indstilling af savklingen til vinkel-
snit
Til indstillingen skal fastgørelsesskruerne (2)
løsnes. Vip motordelen mod styrepladen (8). Den
indstillede vinkel kan aflæses på skalaen (3). Fast-
spænd fastgørelsesskruerne (2) igen.
For at indstille en skærevinkel på 47° skal under-
skæringsanslaget (12) klappes ned.
6.3 Spånudsugning
Anbring sugeadapteren (9), og fastgør den med
unbrakoskruen.
Savspånerne skal udsuges med en egnet spån-
suger, som tilsluttes til sugeadapteren (9) med en
udsugningsslange.
Arbejdes der uden spånudsugning: Fjern udsug-
ningsadapteren (9).
7.1 Start og stop
Tilkobling: Hold spærreknappen (5) trykket ind, og
tryk derefter på afbrydergrebet (4).
Frakobling: Slip afbrydergrebet (4).
7.2 Arbejdsanvisninger
Træk netkablet, så der kan saves uhindret.
Tænd og sluk ikke maskinen, når savklingen
har kontakt med emne.
Lad først savklingen komme op på det fulde
omdrejningstal, før der saves.
Når rundsaven placeres, bliver den bevægelige
beskyttelseskappe svunget tilbage via
arbejdsemnet.
Under savning skal maskinen trækkes ud af
materialet, når savklingen ikke roterer.
Savklingen skal stå stille.
Hvis savklingen bliver blokeret, skal man
omgående frakoble maskinen.
Savning efter lige opmærkning: Til det formål
anvendes snitviseren (13).
Savning efter en liste fastgjort til arbejdsemnet:
For at få en nøjagtig snitkant kan man placere en
liste på arbejdsemnet og føre rundsaven langs
denne liste med styrepladen (8).
Savning med parallelanslag: Til savning parallelt
med en lige kant.
Parallelanslaget (14) anbringes i holdeanordningen
fra højre. Skærebredden aflæses på markeringen
(15). Fastgørelsesskruen (16) fastspændes. Den
præcise skærebredde fastsættes bedst ved hjælp
af en prøvesavning.
Savning med føringsskinne (kun KS 55 FS):
Til millimeterpræcise, snorlige snitkanter uden
oprifter. Antiskrid-belægningen sørger for en sikker
placering og beskytter emnerne mod ridser.
Rens maskinen regelmæssigt. Fjern støv fra
motorens ventilationsspalter med en støvsuger.
Rengør regelmæssigt den bevægelige beskyttel-
seskappe (22) med trykluft (brug beskyttelses-
briller). Den skal kunne bevæge sig frit, automatisk,
let og præcist tilbage i slutstillingen.
Udskiftning af savklinge
5. Oversigt
6. Ibrugtagning, indstilling
7. Anvendelse
8. Vedligeholdelse
Side: 52
DANSK da
53
Træk stikket ud af stikkontakten, før der fore-
tages indstillinger eller vedligeholdelse.
Spindellåseknappen (18) trykkes ned og holdes
nede. Savakslen drejes med sekskantnøglen, der
er placeret i savklingens fastgørelsesskrue (19),
indtil man hører, at låsen
falder i hak.
Savklingens fastgørelsesskrue (19) skrues ud (mod
uret).
Den bevægelige beskyttelseskappe (22) trækkes
tilbage med håndtaget (10), og savklingen tages af.
(21)
Rengør anlægsfladerne mellem den inderste
savklingeflange (23), savklingen (21), den yderste
savklingeflange (20) og savklingens monterings-
skrue (19) for savspåner.
Isæt en ny savklinge. Husk, at omdrejningsret-
ningen skal være korrekt. Omdrejningsretningen er
markeret på savklingen og beskyttelseskappen
med pile.
Savklingens fastgørelsesskrue spændes (19) fast
til.
Anvend udelukkende skarpe, ubeskadigede
savklinger. Revnede eller deformerede
savklinger må ikke anvendes.
Anvend aldrig savklinger i HSS-stål.
Anvend aldrig savklinger, der ikke stemmer
overens med maskinens specifikationer.
Savklingen skal være egnet til tomgangsom-
drejningstallet.
Anvend en savklinge, der er egnet til det mate-
riale, der skal bearbejdes.
Brug kun originalt Metabo tilbehør.
Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi-
kationer, som er angivet i denne brugsanvisning.
Det komplette tilbehørsprogram findes på
www.metabo.com eller i hovedkataloget.
Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en
elektriker!
Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De
skal have repareret Deres Metabo el-værktøj.
Adresser findes på www.metabo.com.
Reservedelslister kan downloades på
www.metabo.com.
Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og
akkuer i husholdningsaffaldet. Overhold de
nationale regler om separat indsamling og
genbrug af udtjente maskiner, emballage og
tilbehør.
Forklaringer til oplysningerne på side 3.
Forbeholdt ændringer som følge af tekniske
ændringer.
P1 =Nominel optagen effekt
P2 =Afgiven effekt
n0 =Tomgangsshastighed
n1 =Hastighed ved belastning
T90° =maks. skæredybde (90°)
T45° =maks. skæredybde (45°)
A =Skrå skærevinkel, indstillelig
D =savklingens diameter
d =Savklingens boringsdiameter
a =savklingens maks. basistykkelse
b =savklingens skærbredde
m =Vægt
Måleværdier beregnet jf. EN 60745.
Klasse II maskine
~ Vekselstrøm
De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pågældende gyldige standarder).
Emissionsværdier
Disse værdier gør det muligt at bestemme el-
værktøjets emissioner og sammenligne forskellige
el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets
eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning være højere
eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Træf de nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de
anslåede værdier.
Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt
iht. EN 60745:
ah, D =Vibrationsemission
(savning af spånplade)
Kh,D =Usikkerhed (vibration)
Typiske A-vægtede lydniveauer:
LpA = Lydtryksniveau
LWA = Lydeffektniveau
KpA, KWA = Usikkerhed
Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A).
Brug høreværn!
9. Tilbehør
10. Reparation
11. Miljøbeskyttelse
12. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo KS 55 FS.

Stil et spørgsmål om Metabo KS 55 FS

Har du et spørgsmål om Metabo KS 55 FS men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo KS 55 FS. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo KS 55 FS så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.