KS 18 LTX 57

Metabo KS 18 LTX 57 manual

KS 18 LTX 57

Manual til Metabo KS 18 LTX 57 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 100 sider.

Side: 1
DANSK da 64 Original brugsvejledning Vi erklærer under eneansvar: Disse akku- håndrundsave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Akku-håndrundsaven er egnet til savning i træ, kunststof eller lignende materialer. Maskinen er ikke beregnet til dybdesnit. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. AVARSEL – Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Savning a) FARE: Hold hænderne væk fra saveområdet og savklingen. Hold fat i det ekstra greb eller motorhuset med den anden hånd. Brug begge hænder til at holde saven, så kan hænderne ikke komme til skade i forbindelse med savklingen. b) Grib ikke ind under emnet. Beskyttelseskappen giver ingen beskyttelse mod savklingen under arbejdsemnet. c) Tilpas skæredybden efter emnets tykkelse. Mindre end en hel tandhøjde skal komme til syne under arbejdsemnet. d) Hold aldrig det arbejdsemne, der skal saves, fast med hånden eller over benet. Fastgør emnet på en stabil holder. Det er vigtigt at fastgøre arbejdsemnet godt for at reducere faren for kropskontakt, fastklemning af savklingen eller tab af kontrol. e) Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Ved kontakt med en spændingsførende ledning går strømmen gennem værktøjsmaskinens metaldele, og så du får elektrisk stød. f) Brug altid et anslag eller et lige kantstyr ved længdeskæring. Det giver bedre snitpræcision og mindsker risikoen for, at savklingen klemmer sig fast. g) Brug altid savklinger, som har den rigtige størrelse og et passende monteringshul (f.eks. rombisk eller rund). Savklinger, som ikke passer til savens monteringsdele, kører uregelmæssigt og fører til kontroltab. h) Brug aldrig beskadigede eller forkerte spændeskiver eller skruer til savklingen. Savklingens spændeskiver og skruer er konstrueret specielt til saven for at opnå optimal effekt og driftssikkerhed. Tilbageslag - årsager og tilsvarende sikkerhedsanvisninger - Et tilbageslag er en pludselig reaktion på, at en savklinge har hægtet eller klemt sig fast eller er indstillet forkert, og det kan få en ukontrolleret sav til at springe ud af emnet og bevæge sig i retning af brugeren. - Hvis savklingen hægter eller klemmer sig fast i det omsluttende savspor, blokerer klingen, og motorkraften slår saven tilbage i retning af brugeren. - Hvis savklingen forvrænges eller placeres forkert i savsnittet, kan tænderne på den bageste kant af savklingen hægte sig fast i træoverfladen, så savklingen springer ud af savsporet og saven bevæger sig bagud i retning af brugeren. Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig brug af saven. Det kan forhindres ved hjælp af egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives nedenfor. a) Hold saven med begge hænder, og hold armene i en position, så du kan kompensere for tilbageslagskræfterne. Hold altid savklingen i siden, før aldrig savklingen i lige linje med kroppen. I tilfælde af et tilbageslag kan rundsaven springe bagud. Brugeren kan dog modvirke tilbageslagskræfterne, hvis der træffes egnede foranstaltninger. c) Hvis savklingen sidder fast eller arbejdet afbrydes, skal saven slukkes og holdes roligt i emnet, indtil klingen står stille. Forsøg aldrig at fjerne saven fra emnet eller trække den tilbage, så længe savklingen bevæger sig: det medfører fare for tilbageslag. Find og afhjælp årsagen til, at savklingen sætter sig fast. c) For at starte en sav igen, som sidder i emnet, centreres savklingen i savsporet, og det kontrolleres, at savtænderne ikke sidder fast i 1. Overensstemmelseserklæring 2. Korrekt anvendelse 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 65 emnet. Sidder savklingen fast, kan den springe ud af arbejdsemnet eller forårsage et tilbageslag, når saven startes igen. d) Afstøt store plader for at mindske risikoen for et tilbageslag som følge af en fastsiddende savklinge. Store plader kan bøje sig under deres egen vægt. Plader skal afstives i begge sider, og det både i nærheden af savsporet og i kanten. e) Brug ingen sløve eller beskadigede savklinger. Savklinger med sløve eller forkert indstillede tænder fører til større friktion, fastklemning af savklingen og tilbageslag som følge af et for smalt savspor. f) Fastspænd savklingen i indstillingerne skæredybde og snitvinkel før savning. Hvis indstillingerne ændrer sig under savningen, kan savklingen klemme sig fast og forårsage et tilbageslag. g) Vær særlig forsigtig ved savning i eksisterende vægge eller andre områder, hvor der ikke er direkte indblik. Når savklingen føres ind i materialet, kan den blokere i skjulte genstande, og det kan forårsage et tilbageslag. Den nederste beskyttelseskappes funktion a) Kontroller altid før brug, om den nederste beskyttelseskappe lukker korrekt. Brug aldrig saven, hvis den nederste beskyttelseskappe ikke kan bevæges frit eller ikke lukker med det samme. Klem eller spænd aldrig den nederste beskyttelseskappe fast i åbnet position. Hvis det skulle ske, at saven falder ned på gulvet, kan den nederste beskyttelseskappe blive bøjet. Åbn beskyttelseskappen med håndtaget (26), og sørg for, at den kan bevæge sig frit og hverken kommer i kontakt med savklingen eller andre dele af maskinen i samtlige skærevinkler og -dybder. b) Kontroller funktionen af fjederen til den nederste beskyttelseskappe. Foretag vedligeholdelse af saven inden brug, hvis beskyttelseskappen og fjederen ikke arbejder korrekt. Beskadigede dele, klæbende aflejringer eller ophobede spåner får den nederste beskyttelseskappe til at arbejde langsommere. c) Åbn kun den nederste beskyttelseskappe med hånden i forbindelse med specielle snit, f.eks. "dyk- og vinkelsnit". Åbn den nederste beskyttelseskappe med håndtaget (26), og slip denne, så snart savklingen føres ned i emnet. Ved alle andre saveopgaver skal den nederste beskyttelseskappe arbejde automatisk. d) Læg ikke saven på arbejdsbænken eller gulvet, uden at den nederste beskyttelseskappe dækker for savklingen. En ubeskyttet, efterløbende savklinge bevæger saven mod skæreretningen og saver alt, hvad der kommer i vejen. Vær derfor opmærksom på savklingens efterløbstid. Undgå brugen af slibeskiver. Tag ikke om det roterende værktøj! Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i stilstand. Brug en egnet støvbeskyttelsesmaske. Brug høreværn. Brug øjenværn. Spindellåseknappen må udelukkende trykkes ind, når motoren er i stilstand. Savklingen må ikke bremses via et sideværts modtryk. Den bevægelige beskyttelseskappe må fastgøres i den bageste position ved savning. Den bevægelige beskyttelseskappe skal kunne bevæge sig frit, automatisk, let og præcist tilbage i slutstillingen. Ved savning af materialer med kraftig støvudvikling skal maskinen rengøres regelmæssigt. Det skal sikres, at sikkerhedsudstyret fungerer korrekt (f.eks. den bevægelige beskyttelseskappe). Der må ikke bearbejdes materialer, der danner sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest). Kontroller emnet for fremmedlegemer. Pas altid på, at du ikke saver i søm og lignende under arbejdet. Hvis savklingen bliver blokeret, skal man omgående frakoble motoren. Prøv ikke at save i ekstrem små arbejdsemner. Ved arbejdet skal emnet være placeret fast og være sikret mod at kunne skride. Rengør savklinger for harpiks og limrester. Urenheder på savklingerne medfører øget friktion, fastklemning af savklingen og øget risiko for tilbageslag. Undgå overophedning af savtænderne. Undgå smeltning af materialet ved savning af plast. Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale, der skal bearbejdes. Ved en defekt maskine skal man tage batteriet ud af maskinen Beskyt batteripakker mod fugtighed! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Udsæt ikke batteripakker for ild! Åbn ikke batterier! Berør eller kortslut ikke batteriernes kontakter! Tag batteripakken ud af maskinen, når maskinen ikke bruges. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages indstillinger og vedligeholdelse. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batterier! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden.
Side: 3
DANSK da 66 Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Transport af Li-ion-batterier: Forsendelse af Li-ion-batterier skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li-ion- batterier. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler fx med tape). Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Ydeligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. bestemmelser for arbejdssikkerhed, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Fastgørelsesskrue (skråsnit) 2 Skala (skråsnitsvinkel) 3 Studs (udsugningsstuds/spånudkast) 4 Håndtag 5 Afbryder 6 Låseknap 7 Håndtag 8 Justeringsskrue (justering af savklingevinkel) 9 3 styrenoter til placering af maskinen på styreskinner fra forskellige producenter 10 Fastgørelsesskrue (parallelanslag) 11 Snitviser 12 Parallelanslag 13 Batteripakke 14 Batteripakkeudløser 15 Styreplade 16 Skala (skæredybde) 17 Boks til sekskantnøgle 18 Sekskantnøgle 19 Låsearm (skæredybde) 20 Kapacitets- og signalindikator 21 Knap til kapacitetsindikator 22 Spindellåseknap 23 Savklingens fastgørelsesskrue 24 Ydre savklingeflange 25 Savklinge 26 Håndtag (tilbageklapning af den bevægelige beskyttelseskappe) 27 Indre savklingeflange 28 Bevægelig beskyttelseskappe Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages indstillinger og vedligeholdelse. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. 6.1 Batteripakke Batteripakken (13) skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Du finder anvisninger til opladning af batteripakken i driftsvejledningen til opladeren fra Metabo. Li-Ion-batteripakker "Li-Power, LiHD" har en kapacitets- og signalindikator (20): - Tryk på knappen (21) og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (14) og træk batteripakken (13) opad og ud. Isætning: Skub batteripakken (13) i, til den går i hak. 6.2 Indstilling af skæredybde Til indstillingen skal fastgørelsesskruen (19) løsnes. Den indstillede skæredybde kan aflæses på skalaen (16). Fastspænd fastgørelsesskruen igen. 5. Oversigt 6. Idrifttagning, indstilling
Side: 4
DANSK da 67 Det er fordelagtigt at indstille skæredybden således, at tænderne på savklingen ikke står længere fremme end halvdelen af tandhøjden under arbejdsemnet. Se illustrationen på side 3. 6.3 Skråstilling af savklinge til skråsnit Til indstillingen skal fastgørelsesskruerne (1) løsnes. Motordelen skal hælde ind mod styrepladen (15). Den indstillede vinkel kan aflæses på skalaen (2). Fastspænd fastgørelsesskruerne igen. 6.4 Korrektion af savklingevinkel Hvis savklingen ikke står retvinklet i forhold til styrepladen ved 0°: Korriger savklingevinklen med justeringsskruen (8). 6.5 Udsugningsstuds Spånudsugning: Savspånerne skal udsuges med en egnet spånsuger, som tilsluttes til studsen (3) med en udsugningsslange. 7.1 Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når afbryderen (5) slippes. På trods af denne beskyttelsesfunktion kan visse anvendelser føre til overbelastning og beskadigelse af maskinen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total afladning). Hvis en lysdiode (20) blinker, er batteriet næsten afladet. Tryk evt. på knappen (21) og kontroller ladetilstanden pålysdioderne(20).Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Maskinen arbejder med reduceret ydelse, indtil temperaturen er normal igen. Ved stærk overophedning slukker maskinen helt. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Hvis batteripakken føles meget varm, afkøles den hurtigere i "AIR COOLED"- opladeren. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Maskinen afbrydes ved for høj strømstyrke (som f.eks. opstår ved længerevarende blokering). Sluk for maskinen med afbryderen (5). Arbejd derefter normalt videre (vær i dette tilfælde særligt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne i afsnit 4...Tilbageslag..., men også alle andre sikkerhedsanvisninger). Undgå blokering. 7.2 Til- og frakobling Tilkobling: Skub låseknappen (6) fremad, og hold den der. Tryk derefter på afbryderen (5). Frakobling: Slip afbryderen (5). 7.3 Arbejdsanvisninger Tænd og sluk ikke maskinen, når savklingen har kontakt med emnet. Lad først savklingen komme op på det fulde omdrejningstal, før der saves. Når håndrundsaven sættes ned på emnet, presser emnet den bevægelige beskyttelseskappe tilbage. Under savning skal maskinen trækkes ud af materialet, når savklingen ikke roterer. Savklingen skal stå stille. Hvis savklingen bliver blokeret, skal man omgående frakoble maskinen. Savning efter lige opmærkning: Til det formål anvendes snitviseren (11). Det venstre indhak (markeret med 0°) viser snitforløbet ved lodret savklinge. Det højre indhak (markeret med 45°) viser snitforløbet til en savklingehældning på 45°. Savning efter en liste fastgjort til arbejdsemnet: For at få en nøjagtig snitkant kan man placere en liste på arbejdsemnet og føre håndrundsaven langs denne liste med styrepladen. Savning med parallelanslag: Til snit parallelt med en lige kant. Parallelanslaget (12) kan anvendes i dens holdeanordning fra begge sider. Fastgørelsesskruen (10) fastspændes. Den præcise snitbredde findes på den bedste måde ved et testsnit. Savning med styreskinne 6.31213: Opnå præcise, snorlige skærekanter uden udrivninger. Antiskrid-belægningen sørger for en sikker placering og beskytter arbejdsemnet mod ridser. Styreskinne (6.31213), se afsnittet Tilbehør. Opvarmning af batteripakken: Under ekstremt hårde anvendelsesbetingelser (f.eks. savning i tykke træbrædder) kan batteripakken blive varm under den stærke belastning (> 60 °C). For at opretholde batteripakkens levetid skal batteripakken afkøles, før der arbejdes videre. Veksel af savklinge Tag batteripakken ud af maskinen. Spindellåseknappen (22) trykkes ned og holdes nede. Savakslen drejes langsomt med sekskantnøglen (23), der er placeret i savklingens fastgørelsesskrue (18), indtil man hører, at låsen falder i hak. Skru savklingens fastgørelsesskrue af med uret og tag den ydre savklingeflange (24) af. Den 7. Anvendelse 8. Vedligeholdelse
Side: 5
DANSK da 68 bevægelige beskyttelseskappe (28) trækkes tilbage og savklingen tages af. Det er vigtigt, at den indre savklingeflange (27) vender rigtigt: Den indre savklingeflange (27) har 2 sider, diameter 20 mm og 5/8" (16 mm). Sørg for at savklingens monteringshul passer nøjagtigt i forhold til den indre savklingeflange (27)! Forkert monterede savklinger kører uregelmæssigt og fører til kontroltab. Den nye savklinge placeres. Sørg for rigtig omdrejningsretning. Omdrejningsretningen er markeret med pile på savklingen og beskyttelseskappen. Anlægsfladerne mellem den indre savklingeflange (27), savklinge (25), den ydre savklingeflange (24) og savklingens fastgørelsesskrue (23) skal være rene. Den ydre savklingeflange (24) sættes på. Det er vigtigt, at den ydre savklingeflange (24) vender rigtigt (påskriften skal vende udad). Fastspænd savklingens fastgørelsesskrue (23) med sekskantnøglen (18) (maks. 5 Nm). Brug kun skarpe, ubeskadigede savklinger. Anvend ikke savklinger med revner eller deformerede savklinger. Anvend ingen savklinger af højlegeret hurtigstål (HSS). Anvend ingen savklinger, der ikke svarer til de påkrævede karakteristika. Anvend kun savklinger med en diameter svarende til påskrifterne på saven. Savklingen skal være egnet til tomgangsomdrejningstallet. Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale, der skal bearbejdes. Anvend kun originale Metabo-savklinger. Savklinger, der er beregnet til skæring af træ eller lignende materialer, skal svare til EN 847-1. Tag batteripakken ud af maskinen. Maskinen skal regelmæssigt befris for aflejret støv. Herved skal udluftningsslidserne ved motoren rengøres med en støvsuger. Det skal sikres, at sikkerhedsudstyret fungerer korrekt (f.eks. den bevægelige beskyttelseskappe). f Anvend kun originale batteripakker fra Metabo og Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Se side 4. A Førerskinne B Spændebøjle (2 stk.). Til fastgørelse af førerskinnen. C Rundsavklinger. Til træ og trælignende arbejdsemner. Middel snitkvalitet. D Ladeaggregater E Batteripakker med forskellig kapacitet. Køb kun batteripakker, hvis spænding svarer til dit el- værktøj F Metabo universalsuger G Støvsugerslange Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gennemførelsen i national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler fx med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. U =batteripakkens spænding n0 =tomgangshastighed Tmax =maksimal skæredybde T90° =skæredybde indstillelig (90°) T45° =skæredybde indstillelig (45°) A =skråsnitvinkel indstillelig Ø =savklingens diameter d =savklingens huldiameter a =savklingens maks. legemstykkelse b =savklingens maks. skærbredde m =vægt Måleværdier beregnet iht. EN 62841. Tilladt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til 50 °C (begrænset ydelse ved temperaturer under 0 °C). Tilladt opbevaringstemperatur ved opbevaring: 0 °C til 30 °C 9. Rengøring 10. Tilbehør 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske data
Side: 6
DANSK da 69 Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, fx organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 62841: ah, D =Vibrationsemissionsværdi (Savning af spånplade) Kh,D=Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo KS 18 LTX 57 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo KS 18 LTX 57. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo KS 18 LTX 57 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo KS 18 LTX 57

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo KS 18 LTX 57 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: KS 18 LTX 57
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Kinesisk, Arabisk