KPA 12 600

Metabo KPA 12 600 manual

KPA 12 600

Manual til Metabo KPA 12 600 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 60 sider.

Side: 1
DANSK da 40 Original brugsvejledning Vi erklærer under eneansvar: Disse batteridrevne patronpistoler, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Apparatet er egnet til udpresning af lim og tætningsmasse fra patroner eller folieposer. Apparatet er ikke beregnet til fødevarer eller medicinske/veterinærmedicinske formål. Der må ikke anvendes patroner, der står under tryk. Akku- patronpistolen må ikke anvendes som løfte-/ ekspansionsværktøj. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. AVARSEL – Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Beskyt batteripakker mod fugtighed! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Udsæt ikke batteripakker for ild! Åbn ikke batteripakker! Ved en defekt maskinen skal man tage batteripakken ud af maskinen Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Brug ikke frosset eller hærdet lim eller tætningsmasse. Undgå at overbelaste motoren! Sluk for maskinen i tilfælde af overbelastning, fjern batteriet, find og afhjælp årsagen til fejlen. Følg anvisningerne om montering. Frontkappe, rør og gevindring skal være rigtigt monteret og skruet ordentligt sammen. Brug altid beskyttelsesbriller. Klemfare! Berør ikke tandstangen (6)! Pas på, at der ikke er noget, der bliver klemt fast af tandstangen! Vær opmærksom på de gældende regler i Deres land vedrørende de bearbejdede materialer. Følg anvisningerne fra producenten af limen eller tætningsmassen! Se sikkerhedsdatabladet til forbrugsmaterialet. Der kan være risici forbundet med lim eller tætningsmasse. Følg alle anvisninger på emballagen eller de informationer, som producenten af det bearbejdede stof har givet. Bearbejd ikke stoffer, hvis risici er ukendte. Maskinen må ikke rengøres med opløsningsmiddelholdige, syreholdige eller andre aggressive rengøringsmidler. Læg maskinen og dens komponenter sikkert ned (sørg f.eks. for, at det afmonterede rør (3) ikke kan rulle væk). Transport af Li-ion-batteripakker: Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li- ion-batteripakker. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Se side 2. 1 Frontkappe 2 Dyse (til folieposer) * 3 Rør 1. Overensstemmelseserklæring 2. Apparatets formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Oversigt
Side: 2
DANSK da 41 4 Halvkappe (til indsættelse af patroner) * 5 Gevindring til fastskruning af røret 6 Tandstang 7 Tandstangsknop 8 Afbryder til tænd og sluk 9 Stillehjul til indstilling af fremføringshastigheden 10 Batteriudløser 11 Batteripakke * 12 Knap til kapacitetsindikator * 13 Kapacitets- og signalindikator * 14 Foliepose * 15 Udpresningsskive til folieposer 16 Udpresningsskive til patroner 17 Patron * * ikke indeholdt i leveringsomfanget/ udstyrsafhængigt 6.1 Batteripakke Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Du finder anvisninger til opladning af batteripakken i driftsvejledningen til opladeren fra Metabo. Udtagning: Tryk på batteriudløseren (10) og fjern batteripakken (11). Indsættelse: Skub batteripakken (11) ind, til den går i indgreb i værktøjet. Li-Ion-batteripakker „Li-Power, LiHD“ har en kapacitets- og signalindikator (13): - Tryk på knappen (12) og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. 6.2 Isætning af foliepose - Skru frontkappen (1) af røret (3). - Skub tandstangsknoppen (7) frem til anslag - Derved bliver udpresningsskiven (16) tilgængelig. Anbring udpresningsskiven til folieposer (15) som vist! Se side 2, ill. A. - Tilskær spidsen på dysen (2), så den passer til arbejdet. - Træk tandstangsknoppen (7) bagud til stoppet. - Skub folieposen (14) ind i røret (3). - Skær folieposen (14) op, sådan som det anbefales af producenten af folieposen. - Indsæt dysen (2) i frontkappen (1) og skru frontkappe (1) fast. - Tryk let på tandstangsknoppen (7), og skub tandstangen frem, indtil den berører folieposen. 6.3 Isætning af patron - Skru frontkappen (1) af røret (3). - Skub tandstangsknoppen (7) frem til anslag - Derved bliver udpresningsskiven (16) tilgængelig. Fjern udpresningsskiven til folieposer (15) som vist! Se side 2, ill. B. - Åbn patronen (17), sådan som det anbefales af producenten af patronen. - Tilskær spidsen på patrondysen, så den passer til arbejdet. - Træk tandstangsknoppen (7) bagud til stoppet. - Skub patronen (17) med monteret patrondyse ind i røret (3) og skru frontkappen (1) fast, hhv. Indsæt patronen (17) med monteret patrondyse i halvkappen (4) (udstyrsafhængigt/ikke indeholdt i leveringsomfanget). - Tryk let på tandstangsknoppen (7), og skub tandstangen frem, indtil den berører patronen. 7.1 Multifunktionelt overvågningssystem Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total afladning). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. 3. Maskinen afbrydes ved for høj strømstyrke (som f.eks. opstår ved længerevarende overbelastning). Sluk maskinen med afbryderen (8), fjern batteripakken, find og afhjælp årsagen til fejlen. 7.2 Indstilling af fremføringshastighed Fremføringshastigheden indstilles med indstillingshjulet (9). 7.3 Tænd, sluk Tilkobling: Tryk på afbryderen (8). Frakobling: Slip afbryderen (8). Bemærk: Tandstangen trækkes automatisk lidt tilbage for at undgå efterdryp. Trykker man på afbrydergrebet med korte mellemrum (kortere end 1 sekund), trækkes tandstangen dog ikke automatisk tilbage. På den måde er det muligt at dosere små mængder præcist. Bemærk: Når patronen eller folieposen er tom, slukker motoren automatisk. Anvend udelukkende originale batteripakker eller originalt tilbehør fra Metabo eller CAS (Cordless Alliance System). Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Opladere: ASC ultra, SC 30, etc. Batteripakker med forskellig kapacitet. Køb kun batteripakker, hvis spænding svarer til dit el- værktøj. 6. Idriftsættelse 7. Anvendelse 8. Tilbehør
Side: 3
DANSK da 42 Best.nr.: 6.25406 ....2,0 Ah Best.nr.: 6.25349 ....4,0 Ah etc. Ombygningssæt 400 ml best.nr.: (315418210 + 343444950) Indeholder en kort tandstang (6) og et 400 ml rør (3) til udskiftning. Ombygningssæt 600 ml best.nr.: (315418070 + 343444960) Indeholder en lang tandstang (6) og et 600 ml rør (3) til udskiftning. Monteringsvejledning for ombygningssæt: Se side 2, ill. C. - Skru røret (3) af. - Skru skruen i tandstangsknoppen (7) ud, og træk knoppen (7) bagud og af tandstangen (6). - Træk tandstangen fremad og ud af motorhuset. - Skru skruen ud, og afmonter komponenterne (15) til (16) fra tandstangen. - Skub omsætningssættets tandstang ind forfra. - Sæt tandstangsknoppen (7) på, og skru den fast med skruen. - Monter komponenterne (15) til (16) på den anden tandstang, og skru dem fast med skruen. - Skru omsætningssættets rør fast. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gennemførelsen i national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. U = Spænding (maks. spænding = 12 V, nominel spænding = 10,8 V, v = Fremføringshastighed F = Udpresningskraft m = vægt (med mindste batteripakke) Måleværdier beregnet iht. EN 62841. Tilladt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til 50 °C (begrænset ydelse ved temperaturer under 0 °C). Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring: 0 °C til 30 °C Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 62841: ah =vibrationsemission Kh =usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed Brug høreværn! 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse 11. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo KPA 12 600 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo KPA 12 600. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo KPA 12 600 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo KPA 12 600

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo KPA 12 600 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Ikke kategoriseret
  • Model/navn: KPA 12 600
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Slovenske, Kroatisk, Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Arabisk