Metabo KHE 75 manual

Manual til Metabo KHE 75 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 62 sider.

Side: 1
DANSK 45 DA 1 Konformitetserklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 5 Oversigt 6 Særlige produktegenskaber 7 Ibrugtagning 7.1 Montering af det ekstra greb 8 Anvendelse 8.1 Indstilling af boreanslag 8.2 Isætning og aftagning af værktøj 8.3 Indstilling af modus 8.4 Indstilling af mejslens position 8.5 Indstilling af slagstyrke og omdrej- ningstal 8.6 Tænd/sluk 9 Tips og tricks 10 Vedligeholdelse 11 Afhjælpning af fejl 12 Tilbehør 13 Reparationer 14 Miljøbeskyttelse 15 Tekniske data Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 2 angivne normer og direktiver. Maskinen er med det rigtige tilbehør velegnet til bore- og mejselarbejder såvel som til lette nedbrydningsarbejder i beton, tegl, sten og lignende materialer. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. Læs medfølgende sikkerhedsanvisninger (rødt hæfte) og betjeningsvejledningen omhyggeligt og komplet igennem, før de tager el-værktøjet i brug. Opbevar alle medfølgende dokumenter, og lad dem følge med, når De engang skulle give maskinen videre til andre personer. Vær opmærksom på de tekststeder i betjeningsvejledningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værktøjets sikkerhed! Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger. Brug de ekstra greb, som følger med maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Der må kun arbejdes det ekstra greb, som skal være sat korrekt på. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker, støvmaske og kraftige sko under arbejdet med el- værktøjet! Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). El-værktøjet må kun berøres på de isolerede dele, hvis der er risiko for berøring af skjulte ledninger eller netledninger under arbejdet. Kontakt med strømførende ledninger kan gøre metalliske dele spændingsførende og kan give brugeren elektrisk stød. Der må kun arbejdes med korrekt isat værktøj. Træk i værktøjet for at kontrollere, om det sidder korrekt. (Værktøjet skal kunne bevæges et par centimeter i aksial retning.) Betjeningsvejledning Kære kunde, mange tak for den tillid De har vist ved at købe dette nye Metabo el-værktøj. Hvert Metabo el-værktøj afprøves omhyggeligt og underligger de strenge kvalitetskontroller af Metabos kvalitetsstyringssystem. Et el-værktøjs levetid er dog i høj grad afhængig af Dem. Vær opmærksom på informationerne i denne betjeningsvejledning og i de medfølgende dokumenter. Jo mere omhyggeligt De behandler Deres Metabo el-værktøj, desto længere vil De nyde godt af det. Indhold 1 Konformitetserklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 17026726_0107 KHE 75 KHE 55.book Seite 45 Freitag, 26. Januar 2007 8:42 08
Side: 2
46 DANSK DA Hvis der arbejdes over jorden, skal det kontrol- leres, at det underliggende område er frit. Rør ikke ved værktøjet eller dele i nærheden af værktøjet umiddelbart efter arbejdet, da disse kan være meget varme og forårsage hudforbræn- dinger. Før altid tilslutningsledningen bagom maskinen. Se side 3 (foldes ud). 1 Værktøjslås 2 Betjeningsknap 3 Spærre 4 Bageste greb 5 Afbrydergreb 6 Elektronik-signalvisning * 7 Modtagerenhed til Metabo CODE! systemet (skal anvendes sammen med en Metabo CODE! Key * ) 8 Stillehjul til indstilling af slagstyrke og omdrejningstal 9 Ekstra greb 10 Sekskantring 11 Vingeskrue 12 Boredybdeanslag * Ikke inkluderet i leveringsomfanget Blød opstart: Elektronikken øger kun langsomt slaghastigheden efter opstart, så mejslen eller boret bliver i den ønskede position på murværket. Ved isætning af boret i et eksisterende hul følger der ingen stødvis start. Elektronisk slagstyrke- og hastighedsregulator Omdrejningstal og slagtal kan tilpasses værktøjet og anvendelsesformålet. Mindsker risikoen for brud ved mejsling og boring i bløde og skrøbelige materialer. Muliggør optimal indstilling af maskinen for en yderst nøjagtig mejsling og boring. Selvafbrydende motorkul Når motorkullene er fuldstændig nedslidte, kobler maskinen automatisk fra. Kun KHE 75: En lysdiode advarer herom, før motorkullene er slidt helt ned. Metabo CODE! system Elektronisk tyverisikring ved tryk på en knap. Med CODE! Key, som fås separat, spærrer De el-værk- tøjet og undgår således misbrug og tyveri. Overbelastningskobling Overbelastningskoblingen reducerer det maksi- male drejemoment, hvis værktøjet blokerer under arbejdet. Dermed beskyttes også gear og motor mod overbelastning. Før De tager maskinen i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. Brug kun forlængerkabler med et minimumst- værsnit på 1,5 mm2. Forlængerkablerne skal passe til maskinens optagne effekt (jf. Tekniske data). Hvis der anvendes en kabelrulle, skal kablet altid rulles helt ud. 7.1 Montering af det ekstra greb Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb (9) altid anvendes. Løsn det ekstra greb ved at dreje sekskantringen (10) mod venstre. Det ekstra greb kan placeres i den ønskede vinkel. Spænd sekskantringen (10) kraftigt til. Det ekstra greb (9) skal være skruet godt fast i holderen til grebet. 8.1 Indstilling af dybdestop Løsn vingeskruen (11). Boredybdeanslaget (12) reguleres til den ønskede boredybde, og vinges- kruen spændes fast igen. 8.2 Isætning og aftagning af værktøj Rens værktøjets indstiksende, før det sættes i, og smør det med den medføl- gende specialfedt (som tilbehør: bestill.nr. 6.31800)! Der må kun anvendes SDS-max værktøj! Isætning af værktøj: Drej værktøjet, og stik det i, indtil det går i hak. Værktøjet låses automatisk. Træk i værktøjet for at kontrollere, om det sidder korrekt. (Værktøjet skal kunne bevæges et par centimeter i aksial retning.) 5 Oversigt 6 Særlige produktegenskaber 7 Ibrugtagning 8 Anvendelse 17026726_0107 KHE 75 KHE 55.book Seite 46 Freitag, 26. Januar 2007 8:42 08
Side: 3
DANSK 47 DA Aftagning af værktøj: Træk værktøjets lås (1) bagud i pilens retning (a), og tag værktøjet af (b). 8.3 Indstilling af modus Tryk på spærren (3), og hold den trykket. Vælg den ønskede modus ved at dreje på betjenings- knappen (2). (Betjeningsknappen skal stå vandret). Slip spærren, og kontroller, om betjeningsknappen er i indgreb. Hammerbor Mejsling 8.4 Indstilling af mejslens position Mejslen kan fastlåses i 8 forskellige positioner. Sæt mejslen i. Tryk på spærren (3), og hold den trykket. Drej betjeningsknappen (2), indtil den vender opad (mellem stilling og ). Slip spærren. Drej mejslen i pilens retning, indtil den er i den ønskede stilling. Tryk på spærren (3), og hold den trykket. Drej betjeningsknappen (2) i stilling . Slip spærren (3), og kontroller, om betjeningsknappen (2) er i indgreb. Drej mejslen i pilens retning, indtil den går i hak. Når mejslen anvendes, må værktøjet kun drives i modusen mejsling . 8.5 Indstilling af slagstyrke og omdrejning- stal Drej stillehjulet (8) hen på den ønskede værdi. Jo højere tallet er, desto højere er omdre- jningstallet og desto højere slagenergien. Rigtig indstilling er en erfaringssag. Eksempel: Hvis bløde, skrøbelige materialer mejsles, eller hvis brud så vidt muligt skal undgås, stilles stillehjulet på „1“ til „2“ (ringe slagenergi). Ved nedbrydning eller boring i hårde materialer stilles stillehjulet på det højeste tal (maks. ydelse). 8.6 Tænd/sluk Tænd: Tryk på afbrydergrebet (5). Sluk: Slip afbrydergrebet (5). Ved arbejde med mejselhammeren er et moderat tryk (ca. 20 kg) tilstrækkeligt. Højere tryk øger ikke arbejdsydelsen og forkorter eventuelt maskinens levetid. Ved dybe boringer trækkes boret fra tid til anden ud af boringen for at fjerne stenmel. Rengøring af motor: Udblæs maskinen regelmæs- sigt og grundigt med trykluft gennem luftkana- lerne. Elektronik-signalvisning (6): Hurtig blinken - CODE! system Maskinen er blevet låst med en CODE! Key. Den elektroniske tyverisikring er aktiv. Maskinen kan låses op igen med CODE! Key. Langsom blinken - motorkul slidte (kun KHE 75) Motorkullene er næsten helt nedslidte. Når motor- kullene er fuldstændig nedslidte kobler maskinen automatisk fra. Lad motorkullene udskifte af en kundeservice. Konstant lys - servicealarm Maskinen har slået automatisk fra. Bring maskinen ind til et Metabo-serviceværksted. Hastighedsudsving: Energirige højfrekvente forstyrrelser kan medføre hastighedsudsving op til den maksimale tomgangshastighed. De forsvinder igen, så snart forstyrrelserne er forbi. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Hvis De har brug for tilbehør, henvend Dem venligst til Deres forhandler. For at De får det rigtige tilbehør, skal De meddele forhandleren den nøjagtige type på Deres el- værktøj. Se side 4: A Omfattende mejselsortiment til forskellige anvendelsesformål. B Specialfedt (til smøring af værktøjets indstik- sender) C CODE! Key 9 Tips og Tricks 10 Vedligeholdelse 11 Afhjælpning af fejl 12 Tilbehør 17026726_0107 KHE 75 KHE 55.book Seite 47 Freitag, 26. Januar 2007 8:42 08
Side: 4
48 DANSK DA Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Reparationsnødvendigt Metabo el-værktøj kan indsendes til de adresser, der er angivet på reser- vedelslisten. Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede fejl beskrives. Den af Metabo brugte emballage er 100% genan- vendelig. Brugt el-værktøj og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces. Denne betjeningsvejledning er trykt på papir, som er bleget uden klor. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el- værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 2. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U = Spænding I = Strøm P1 = Nom. optagen effekt P2 = Afgiven effekt n1 = Tomgangshastighed D1 = Borediameter i beton med hammerbor D2 = Borediameter i beton med borekroner s = Slagtal W = Enkeltslagenergi C = Antal mejselpositioner m = Vægt uden strømkabel Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA,KWA= Usikkert Brug høreværn! ahw = Typisk vægtet acceleration for hænder/arme Måleværdier beregnet jf. EN 60745. De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 13 Reparationer 14 Miljøbeskyttelse 15 Tekniske Data 17026726_0107 KHE 75 KHE 55.book Seite 48 Freitag, 26. Januar 2007 8:42 08

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo KHE 75 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo KHE 75. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo KHE 75 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo KHE 75

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo KHE 75 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: KHE 75
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer