KHE 3250

Metabo KHE 3250 manual

KHE 3250

Manual til Metabo KHE 3250 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 60 sider.

Side: 1
DANSK da 40 Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse kombi- hammere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestem- melser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er med det passende tilbehør egnet til hammerboring og mejsling i beton, sten og lignende materialer, arbejde med borekroner i tegl og lignende, boring uden slag i metal, træ osv. samt til skruning. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spæn- dingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Der må kun arbejdes det ekstra greb, som skal være sat korrekt på. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filter- klasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i Deres land vedrørende de bearbejdede materialer. Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og kraftige sko under arbejdet med el-værktøjet! Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Sluk omgående maskinen, hvis sikkerhedskob- lingen aktiveres! Tag ikke om det roterende værktøj! Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved hjælp af fastspændingsanordninger. Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Pas på ved hårde skrueopgaver (iskruning af skruer med metrisk eller tommegevind i stål)! Skrueho- vedet kan blive revet af, og der kan opstå høje tilba- gedrejemomenter på grebet. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger. Sikkerhedskobling:Har værktøjet sat sig fast, reduceres kraftoverføringen til motoren. På grund af den store kraftudvikling skal maskinen holdes med begge hænder i de dertil beregnede greb, der skal indtages en stabil stilling og arbejdes koncentreret. Hvis et ekstra håndgreb er beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et defekt ekstra greb. Se side 3. 1 Selvspændende borepatron * 2 Momentindstilling på selvspændende borepatron * 3 Patronlås * 4 Værktøjslås 5 Hammerborepatron 6 Spindel * 7 Ekstra greb 8 Boredybdeanslag Original brugsanvisning 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Oversigt
Side: 2
DANSK da 41 9 Metabo VibraTech (MVT) 10 Afbrydergreb 11 Spærre 12 Betjeningsknap (til indstilling af modus) 13 Omdrejningsretningomskifter * afhængig af udstyr Kontrollér før ibrugtagning, om oplysningerne på typeskiltet stemmer overens med strøm- nettets netspænding og netfrekvens. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 6.1 Montering af det ekstra greb Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb altid anvendes. Åbn klemringen ved at dreje det ekstra greb (7)mod venstre. Sæt det ekstra greb på maskinens spæn- dehals. Skyd boredybdeanslaget (8) ind. Spænd det ekstra greb kraftigt fast i den ønskede vinkel alt efter anvendelse. 7.1 Indstilling af dybdestop Løsn det ekstra greb (7). Indstil boredybdeanslaget (8) til den ønskede boredybde, og spænd det ekstra greb (7) fast igen. 7.2 Til-/frakobling For at tilslutte maskinen skal afbrydergrebet (10) aktiveres. Omdrejningshastigheden kan ændres på afbrydergrebet. For at slukke maskinen skal afbrydergrebet (10) slippes. 7.3 Valg af modus Tryk spærren (11) ind, og drej betjeningsknappen (12). Boring Hammerboring (indstilles kun ved brug af hammerborepa- tronen (5)) Indstilling af mejslens position Drej i denne stilling mejslen til den ønskede position. Indstil derefter "Mejsling" for at fastlåse mejslen forsvarligt. Mejsling (indstilles kun ved brug af hammerborepa- tronen (5)) Når mejslen anvendes, må maskinen kun drives i modusen mejsling. Undgå løftebevægelser med maskinen, når mejslen er sat i. 7.4 Indstilling af mejselposition - Sæt mejslen i. - Drej betjeningsknappen (12) hen på . - Drej mejslen, indtil den er i den ønskede position. - Drej betjeningsknappen (12) hen på . - Drej mejslen, så den går i hak. Når mejslen anvendes, må maskinen kun drives i modusen mejsling. 7.5 Valg af omdrejningsretning Brug kun drejeretningsknappen (13), når motoren er standset. Vælg omdrejningsretning: R = Højreløb (til boring, hammerboring, mejsling, iskruning af skruer) L = Venstreløb (til udskruning af skruer) 7.6 Udskiftning af borepatron (ikke på KHE 3250) Vær opmærksom på, om spindlen (6) er ren ved udskiftning af patronen. Indfedt spindlen lidt. (Specialfedt: Bestill.nr. 6.31800). Brug kun de medleverede Metabo-borepa- troner. Aftagning af patron: Se side 2, ill. C. - Drej patronlåsen (3) i pilens retning til anslag (a), og træk patronen af (b). Påsætning af patron: Se side 2, ill. D. - Sæt patronen på spindlen (6) (a). - Drej patronlåsen (3) i pilens retning (b), indtil patronen kan skubbes helt ind på spindlen, og slip derefter patronlåsen. - Kontroller, om patronen sidder ordentligt fast. Bemærk: For at undgå at spindlen drejer med rundt ved udskiftning af patronen, stilles betjenings- knappen (12) på mejsling . 7.7 Udskiftning af værktøj på hammerbore- patron Rens værktøjets skaft, før det sættes i, og smør det med specialfedt (bestill.nr. 6.31800)! Der må kun anvendes SDS-Plus værktøj! Isætning af værktøj: - Drej værktøjet, og lad det gå i hak. Værktøjet låses automatisk. Aftagning af værktøj: Se side 2, ill. A. - Træk værktøjslåsen (4) bagud i pilens retning (a), og tag værktøjet af (b). 7.8 Udskiftning af værktøj på selvspæn- dende borepatron (ikke på KHE 3250) Brug den selvspændende borepatron til boring uden slag i metal, træ osv. og til skruning. Fastspænding af værktøj (se side 2, ill. B): Drej momentindstillingen (2) i retning af "AUF, RELEASE" (a). Sæt værktøjet så langt ind som muligt (b), og drej momentindstillingen i den modsatte retning, indtil den mærkbare mekaniske modstand er overvundet (c). OBS! Værktøjet er 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 42 ikke spændt fast endnu! Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"), indtil der ikke kan drejes længere - først nu er værktøjet spændt ordentligt fast. Hvis værktøjet har et blødt skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. Bemærk: Den skralden (funktionsbetinget), der eventuelt høres efter åbning af patronen, forsvinder igen, så snart momentindstillingen drejes i modsat retning. Hvis værktøjet har et blødt skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. I tilfælde af meget stram borepatron: Træk stikket ud. Hold borepatronen fast i borepatronhovedet med en gaffelnøgle, og drej momentindstillingen (2) kraftigt i retning af "AUF, RELEASE". 7.9 Metabo VibraTech (MVT) Reducerer vibrationer og skåner dermed leddene. Tryk maskinen hverken for let eller for hårdt ind med det bagerste greb. Vibrationerne reduceres især i den midterste position (9). Ventilationsspalte: Rens jævnligt maskinens ventilationsspalte. KHE 3251: - Spindlen (6) skal altid holdes ren og indfedtes lidt. (Specialfedt: Bestill.nr. 6.31800) - Rensning af selvspændende borepatron (1): Efter længere tids brug holdes borepatronen med åbningen lodret nedad, og der åbnes og lukkes flere gange. Det opsamlede støv falder ud af åbningen. Det anbefales at anvende en rensespray til spændekæberne og deres åbninger. f Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i tilbehørskataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek- trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati- onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. f Uddybning af oplysningerne på side 3. Vi forbe- holder os ret til ændringer, der tjener til teknisk frem- skridt. P1 = Nominel optagen effekt P2 = Afgiven effekt n1 = Tomgangshastighed n2 = Belastningshastighed ømax = Maks. borediameter smax = Maks. slagtal W = Enkeltslagenergi S = Slageffekt b = Borepatronens spændeområde m = Vægt uden netkabel D = Spændehalsdiameter Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, HD = Vibrationsemission (hammerboring i beton) ah, Cheq = Vibrationsemission (mejsling) Kh,HD/Cheq = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 8. Vedligeholdelse, rensning 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo KHE 3250 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo KHE 3250. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo KHE 3250 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo KHE 3250

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo KHE 3250 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: KHE 3250
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Fransk, Spansk, Tyrkisk, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, Hollandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Kinesisk, Arabisk