KHE 2860 Quick

Metabo KHE 2860 Quick manual

KHE 2860 Quick

Manual til Metabo KHE 2860 Quick på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
Side: 1
DANSK da 44 Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse akku- bore- og mejselhamre, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Bore- og mejselhammeren er med det passende tilbehør egnet til hammerboring og mejsling i beton, sten og lignende materialer, arbejde med borekroner i tegl og lignende, til boring uden slag i metal, træ osv. samt til skruning. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Hvis sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til fremtidig brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Der må kun arbejdes det ekstra greb, som skal være sat korrekt på. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede håndgreb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og kraftige sko under arbejdet med el-værktøjet! Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Sluk omgående maskinen, hvis sikkerhedskoblingen aktiveres! Tag ikke om det roterende værktøj! Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere (f.eks. ved hjælp af fastspænding med skruetvinger). Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i stilstand. Pas på ved skruer, der skal skrues hårdt (iskruning af skruer med metrisk gevind eller tomme-gevind i stål)! Skruehovedet kan blive flået af eller der kan opstå tilbageslående drejemomenter ved håndgrebet. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. Undgå utilsigtet start: Frigør altid kontakten, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller hvis der opstår strømafbrydelse. Hvis et ekstra greb er beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et defekt ekstra greb. Sikkerhedskobling: Har værktøjet sat sig fast, reduceres kraftoverførslen til motoren. På grund af den store kraftudvikling skal maskinen holdes med begge hænder i de dertil beregnede håndgreb, der skal indtages en stabil stilling og arbejdes koncentreret. Reducering af støvbelastning: Partikler, der dannes ved arbejde med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Original brugsvejledning 1. Overensstemmelseserklæring 2. Apparatets formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 45 Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Hammerborepatron 2 Værktøjslås 3 Patronlås 4 Selvspændende borepatron * 5 Hylster til selvspændende borepatron * 6 Spindel 7 Ekstra greb 8 Boredybdeanslag 9 Spærre 10 Betjeningsknap (til indstilling af modus) 11 Elektronisk signallampe * 12 Stillehjul til indstilling af hastigheden * 13 Drejeretningsknap 14 Spærreknap 15 Afbryder * afhængigt af udstyr/medleveres ikke Før du tager maskinen i brug, skal du kontrollere, at den angivne netspænding og frekvens på typeskiltet er i overensstemmelse med data for din strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 6.1 Montering af det ekstra greb Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb altid anvendes. Åbn klemringen ved at dreje det ekstra greb (7) mod venstre. Sæt det ekstra greb på maskinens spændehals. Boredybdeanslaget (8) skydes ind. Spænd det ekstra greb kraftigt fast i den ønskede vinkel alt efter anvendelse. 7.1 Indstilling af dybdestop Løsn det ekstra håndgreb (7). Indstil boredybdeanslaget (8) til den ønskede boredybde, og spænd det ekstra greb (7) fast igen. 7.2 Til-/frakobling For at tænde maskinen, skal afbryderen (15) trykkes ned. Omdrejningstallet kan ændres på afbrydergrebet. UHEV 2860-2 Quick: Via den elektroniske bløde start accelererer maskinen kontinuerligt, indtil den når det på forhånd valgte omdrejningstal. Ved permanent kørsel kan afbrydergrebet fastlåses med spærreknappen (14). Maskinen slukkes ved at trykke på afbryderen igen. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, hvis den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. 7.3 Forindstilling af omdrejningstal (kun på UHE...) Indstil det optimale omdrejningstal for anvendelsen med indstillingshjulet (12). 7.4 Valg af modus Tryk spærren (9) ind, og drej betjeningsknappen (10). Hammerboring (indstilles kun ved brug af hammerborepatronen (1)) Mejsling (indstilles kun ved brug af hammerborepatronen (1)) Indstilling af mejslens position Drej i denne stilling mejslen til den ønskede position. Indstil derefter "Mejsling" for at fastlåse mejslen forsvarligt. Kun ved KHE...: Boring (højt drejningsmoment) Kun ved UHE...: Boring 1. gear (højt drejningsmoment) Kun ved UHE...: Boring 2. gear (højt omdrejningstal) Når mejslen anvendes, må maskinen kun drives i tilstanden mejsling . Undgå løftebevægelser med maskinen, når mejslen er sat i. 7.5 Valg af omdrejningsretning Indstil kun omdrejningsvælgeren (13) når motoren står stille. 5. Oversigt 6. Idriftsættelse 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 46 Valg af omdrejningsretning: R = Højreløb (til boring, hammerboring, mejsling, iskruning af skruer) L = Venstreløb (til udskruning af skruer) 7.6 Udskiftning af borepatron Vær opmærksom på, om spindlen (6) er ren, ved skift af patronen. Indfedt spindlen lidt. (Specialfedt: Bestill.nr. 6.31800). Brug kun de medleverede Metabo- borepatroner. Fjernelse af patron: Se side 2, ill. C. - Drej patronlåsen (3) i pilens retning til anslag (a), og træk patronen af (b). Påsætning af patron: Se side 2, ill. D. - Sæt patronen på spindlen (6) (a). - Drej patronlåsen (3) i pilens retning (b), indtil patronen kan skubbes helt ind på spindlen, og slip derefter patronlåsen. - Kontroller, om patronen sidder ordentligt fast. Bemærk: For at undgå at spindlen drejer med rundt ved skift af patronen stilles betjeningsknappen (10) på mejsling . 7.7 Udskiftning af værktøj på hammerborepatron Rengør værktøjets skaft, før det sættes i, og smør det med specialfedt (bestill.nr. 6.31800)! Der må kun anvendes SDS-Plus værktøj! Isætning af værktøj: - Drej værktøjet, og stik det i, indtil det går i hak. Værktøjet låses automatisk. Fjernelse af værktøj: Se side 2, ill. A. - Træk værktøjslåsen (2) bagud i pilens retning (a), og tag værktøjet af (b). 7.8 Udskiftning af værktøj på selvspændende borepatron (udstyrsafhængigt) Brug den selvspændende borepatron til boring uden slag i metal, træ osv. og til skruning. Spænding af værktøj (se s.2, Ill. B): Drej momentindstillingen (5) i retning af "AUF, RELEASE" (a). Sæt værktøjet så langt ind som muligt (b), og drej momentindstillingen i den modsatte retning, indtil den mærkbare mekaniske modstand er overvundet (c). NB! Værktøjet er endnu ikke fastspændt! Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"), indtil der ikke kan drejes længere - først nu er værktøjet spændt sikkert fast. Bemærk: Den skralden (funktionsbetinget), der eventuelt høres efter åbning af patronen, forsvinder igen, så snart momentindstillingen drejes i modsat retning. Hvis værktøjet har et blødt skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. Spindlen (6) skal altid holdes ren og indfedtes lidt. (Specialfedt: Bestill.nr. 6.31800) Rensning af selvspændende borepatron (4): Efter længere drift holdes borepatronen med åbningen lodret nedad og åbnes og lukkes flere gange helt. Det opsamlede støv falder ud af åbningen. Det anbefales regelmæssigt at sprøjte spændebakkerne og spændebakkernes åbninger med rensespray. Udluftningsåbning: Maskinens ventilationsspalter bør af og til rengøres. Kan afbrydergrebet (15) ikke trykkes ind, kontrolleres det, om drejeretningsknappen (13) står fuldstændigt i position R eller L. Elektronik-signalvisning (11): - Hurtig blinken - Beskyttelse mod genstart Når spændingen kommer igen efter strømafbrydelse, starter den stadig tilsluttede maskine af sikkerhedstekniske årsager ikke af sig selv. Maskinen sættes i gang igen ved at slukke og tænde. f Brug kun originalt Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen betjenes i en holder: Sæt maskinen sikkert fast. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. 8. Vedligeholdelse, rengøring 9. Afhjælpning af fejl 10. Tilbehør 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse
Side: 4
DANSK da 47 f Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. P1 = nominel optagen effekt P2 = afgiven effekt n1 = tomgangshastighed n2 = hastighed ved belastning ømax = maks. borediameter smax = maks. slagtal W = enkeltslagenergi S = slageffekt b = Borepatronens spændeområde m = vægt uden netkabel D = spændehalsdiameter Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 60745: ah, HD = vibrationsemission (hammerboring i beton) ah, Cheq = vibrationsemission (mejsling) ah, D = Vibrationsemission (boring i metal) Kh,HD/Cheq/D = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 13. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo KHE 2860 Quick men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo KHE 2860 Quick. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo KHE 2860 Quick så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo KHE 2860 Quick

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo KHE 2860 Quick below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Boremaskiner
 • Model/navn: KHE 2860 Quick
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk, Slovenske, Kroatisk