Metabo KHE 26 Contact manual

Manual til Metabo KHE 26 Contact på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 96 sider.

Side: 1
64 DANSK DA 26 1 Overensstemmelseserklæring 2 Korrekt anvendelse 3 Generelle henvisninger til sikkerheden 4 Særlige henvisninger til sikkerheden 5 Oversigt 6 Særlige produktegenskaber 7 Ibrugtagning 7.1 Montering af holdegrebet 8 Anvendelse 8.1 Indstilling af boreanslag 8.2 Start-/stop maskinen 8.3 Vælg omdrejningshastighed (KHE 26 Contact) 8.4 Vælg modus 8.5 Vælg rotationsretning 8.6 Skift borepatron (ikke KHE 22 SP, KHE 24 SP, KHE 26 SP, BHE 22, BHE 20 SP) 8.7 Værktøjsskift hammerborepatron 8.8 Værktøjsskift selvspændende- borepatron Futuro Plus (ikke KHE 22 SP, KHE 24 SP, KHE 26 SP, BHE 22, BHE 20 SP) 8.9 Contact-funktion (KHE 26 Contact) 9 Tips og tricks 10 Vedligeholdelse 11 Afhjælpning af driftsforstyrrelser 12 Tilbehør 13 Reparationer 14 Miljøbeskyttelse 15 Tekniske data Vi erklærer under almindeligt ansvar at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 2 angivne normer og direktiver. Borehammeren er med passende tilbehør egnet til arbejde med hammerbor samt til mejsling i beton, sten og lignende materialer og med borekroner (KHE 28, KHE Partner Edition) i mursten og lignende, samt til boring uden slag i metal, træ, osv. og til skruning. For skader som opstår pga. ikke formålsbestemt brug er alene brugeren ansvarlig. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL! Læs alle sikkerheds- anvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/eller fare for alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger bør opbevares for senere brug. Læs sikkerhedsanvisningerne og betjenings- vejledningen godt og grundigt igennem, før De tager el-værktøjet i brug. Opbevar alle medføl- gende dokumenter, og lad dem følge med, når De engang skulle give maskinen videre til andre personer. Vær opmærksom på de tekststeder i betjeningsvejledningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el- værktøjets sikkerhed! Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Betjeningsvejledning Kære kunde, mange tak for den tillid De har vist ved at købe dette nye Metabo el-værktøj. Hvert Metabo el-værktøj afprøves omhyggeligt og underligger de strenge kvalitetskontroller af Metabos kvalitetsstyringssystem. Et el-værktøjs levetid er dog i høj grad afhængig af Dem. Vær opmærksom på informationerne i denne betjeningsvejledning og i de medfølgende dokumenter. Jo omhyggeligere De behandler Deres Metabo el-værktøj, desto længere vil De nyde godt af det. Indhold 1 Konformitetserklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisningerne 17026895_0308 BHE_Gu incl RU.book Seite 64 Montag, 31. März 2008 8:58 08
Side: 2
DANSK 65 DA Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spæn- dingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og kraftige sko under arbejdet med el-værktøjet! Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Metabo S-automatic sikkerhedskobling. Maskinen skal slukkes omgående, hvis sikker- hedskoblingen aktiveres! Undgå utilsigtet start: Frigør altid kontakten, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når der opstår strømafbrydelse. Dette er dog ikke nødvendigt ved VTC-elektronik (Genstartbeskyttelse). Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Pas på ved hårde skrueopgaver (iskruning af skruer med metrisk eller tommegevind i stål)! Skruehovedet kan blive revet af, og der kan opstå høje tilbagedrejemomenter på grebet. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundheds- skadeligt. Berøring ellerindånding af dettestøvkan fremkaldeallergiskereaktioner og/elleråndedræts- sygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbin- delse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filter- klasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i dit land vedrørende de bearbejdede materialer. Se side 3 (foldes ud). 1 Selvspændende borepatron 2 Hammerborepatron 3 Låsning af værktøjet 4 Muffe selvspændende borepatron 5 Låsning af patron 6 Spindel 7 Boredybdeanslag 8 Reguleringshjul til forindstilling af omdrejningshastighed 9 Elektronik-signal-display 10 Contact-status-display 11 Taste contact-funktion til/fra 12 Omdrejningsretningomskifter 13 Spærreknap 14 Afbrydergreb 15 Låsemekanisme 16 Drejeknap 17 Håndgreb 18 Hammerborepatron Skiftepatron (Ikke KHE 22 SP, KHE 24 SP, KHE 26 SP, BHE 22, BHE 20 SP) Med få håndgreb og uden ekstra værktøj kan hammerborepatronen udskiftes med den selvspændende borepatron. Enknap-betjening Der kan med kun en drejeknap og alt efter udstyr skiftes mellem boring, hammerboring og mejsling. Rotationsstop: (KHE 28, KHE 26 Contact, KHE 26, KHE 26 SP, KHE 22 SP, KHE 24 SP, KHE Partner Edition): Ved at slå den roterende bevægelse fra, kan der udføres mejslinger. Metabo S-automatic sikkerhedskobling: Hvis værktøjet sidder i klemme reduceres kraften til motoren. På grund af de stærke kræfter, der udvikles, skal De altid holde begge hænder på håndgrebene, finde et sikkert fodfæste og arbejde koncentreret. Selvafbrydende motorkul Når motorkullet er slidt helt ned, stopper elværktøjet automatisk. Ved VTC-elektronik: En lysdiode advarer herom, før motorkullene er slidt helt ned. Genstartbeskyttelse ved VTC-elektronik (KHE 28, KHE 26, BHE 26, KHE 26 SP, KHE Partner Edition) Beskyttelse mod genopstart forhindrer en utilsigtet genopstart af elværktøjet efter nettilslutning er foretaget på ny eller i forbindelse med at strømmen kommer igen efter strømsvigt. Metabo Contact-funktion: (KHE 26 Contact) For intelligent boring i vægge med udlagte ledninger. Såsnart det anvendte elværktøj støder på et ledende, jordet materiale eller på strømførende netledninger, stopper elværktøjet med det samme. 5 Oversigt 6 Særlige produktegenskaber 17026895_0308 BHE_Gu incl RU.book Seite 65 Montag, 31. März 2008 8:58 08
Side: 3
66 DANSK DA Metabo CODE! System (KHE 28, KHE 26, BHE 26, KHE Partner Edition) Metabo CODE! System er en elektronisk tyverisi- kring, hvormed De kan låse Deres Metabo- maskiner (med CODE!-udstyr) og således beskytte dem mod misbrug. En aflåst maskine er ikke funk- tionsdygtig og kan derfor ikke benyttes af en poten- tiel tyv. Før De tager maskinen i brug bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres lysnetforsyning. 7.1 Montering af håndgrebet Brug for en sikkerheds skyld altid det medfølgende støttehåndtag. Klemringen åbnes ved at dreje støttehåndtaget (17) til venstre. Skub støttehåndtaget op mod maskinens spændehals. Skub boredybdeanslaget (7) ind. Spænd støttehåndtaget fast i den ønskede vinkel. 8.1 Indstilling af dybdestop Håndgrebet (17) løsnes. Boredybdeanslaget (7) reguleres til den ønskede boredybde og håndgrebet spændes fast igen. 8.2 Til-/fraslutning For at tilslutte maskinen skal afbrydergrebet (14) aktiveres. Omdrejningshastigheden kan ændres på afbrydergrebet. Maskinen har en elektronisk blød start. Ved permanent kørsel kan afbrydergrebet fastlåses med spærreknappen (13). For udløsning trykkes trykknappen påny. Ved permanent tilkobling kører maskinen videre, hvis den rives ud af hånden. Hold derfor altid begge hænder på de dertil indrettede håndgreb på maskinen, find et sikkert fodfæste og arbejd koncentreret. 8.3 Vælg omdrejningshastighed (KHE 26 Contact) Alt efter brugen kan en optimal omdrejnings- hastighed vælges på reguleringshjulet (8). 8.4 Vælg modus Vælg den ønskede modus ved at dreje drejeknappen (16). For at kunne dreje skal låsemekanismen (15) trykkes ind. Boring Hammerboring (kun ved brug af hammerborepatron) Mejsling (KHE 28, KHE 26 Contact, KHE 26, KHE 22 SP, KHE 24 SP, KHE 26 SP, KHE Partner Edition) (kun ved brug af hammerborepatron) Med indstilling mejsling er mejslen sikkert fastlåst. For at kunne positionere mejslen til den pågældende anvendelse skal drejeknappen (16) sættes mellem og . Når mejslen anvendes, må værktøjet kun drives i modusen mejsling . Undgå bukkebevægelser med maskinen når mejslen er sat i. 8.5 Vælg omdrejningsretning Omdrejningsomskifteren (12) må kun aktiveres i forbindelse med stillestående motor. Vælg omdrejningsretning: R = højregang L = venstregang 8.6 Skift borepatron (ikke KHE 22 SP, KHE 24 SP, KHE 26 SP, BHE 22, BHE 20 SP) Vær opmærksom på at spindlen er ren når De skifter patron. Om nødvendig smøres spindlen en smule med fedt. Afmonter patronen: Patronlåsemekanismen (5) in drejes i pilens retning indtil stop (a) og patronen tages af (b). 7 Ibrugtagning 8 Betjening 17026895_0308 BHE_Gu incl RU.book Seite 66 Montag, 31. März 2008 8:58 08
Side: 4
DANSK 67 DA Påmonter patron: Sæt (a) patronen på spindlen (6). Patronlåsemekanismen (5) in drejes i pilens retning (b) indtil patronen kan skubbes helt op på spindlen og låsemekanismen slippes. Kontrollér at patronen sidder fast. Henvisning: For at undgå at spindlen drejer med ved skift af patronen, sættes drejeknappen (16) på mejsling. 8.7 Væktøjsskift hammerborepatron Værktøjets skaft rengøres for anvendelsen og smøres med specialfedt 6.31800! Anvend kun SDS-Plus værktøj! Påmonter værktøjet: Drej værktøjet og sæt det i indtil det går i indgreb. Værktøjet fastlåses automatisk. Fjern værktøjet: Værktøjets låsemekanisme (3) drejes i pilens retning (a) og værktøjet tages af (b). 8.8 Værktøjsskift selvspændende borepatron Futuro Plus (ikke KHE 22 SP, KHE 24 SP, KHE 26 SP, BHE 22, BHE 20 SP) Brug den selvspændende borepatron til boring uden slag i metal, træ osv. og til skruning. Påmonter værktøjet. Hold spænderingen (a) fast og drej muffen (b) med den anden hånd i retning af "GRIP, ZU", indtil den mærkbare modstand er overvundet. NB! Værktøjet er endnu ikke fastspændt! Drej kraftigt videre (man skal høre det "klikke"), indtil det ikke længere kan drejes - først nu er værktøjet spændt sikkert fast. Ved et blødt værktøjsskaft kan det være nødvendigt at efterspænde efter kort boringstid. Åbn borepatronen: Holdering (a) holdes fast og med den anden hånd drejes muffen (b) i retningen "AUF, RELEASE". Henvisning: Efter at borepatronen er åbnet kan eventuelt høres en skuren (funktionsbetinget), dette kan standses ved at dreje muffen i modsat retning. Ved kraftigt fastspændt borepatron: Træk netstikket. Hold borepatronen fast med en gaffelnøgle på patronens hoved og drej muffen (b) kraftigt i retning af "AUF, RELEASE". 8.9 Contact-funktion (KHE 26 Contact) For at tilslutte contact-funktionen trykkes der på tasten (11). Contact-funktionen kan efter behov, f.eks. ved boring i ståldragere eller i vægge med armeringsjern, afbrydes med tasten (11). Contact-status-displayet (10) informerer om den øjeblikkelige tilstand: Grøn: Contact-funktion tilsluttet. Rød : Elværktøjet er slået fra, da et ledende, jordet materiale eller en strømførende netledning blev berørt. Træk straks boret ud af borehullet og reparer evt. opståede skader sagkyndigt. Off: Contact-funktion slået fra. Ved hammerboring og mejsling er kun et begrænset tryk nødvendigt. Det at trykke hårdt medfører ingen bedre effekt. 9 Tips og gode råd 17026895_0308 BHE_Gu incl RU.book Seite 67 Montag, 31. März 2008 8:58 08
Side: 5
68 DANSK DA Ved dybe boringer trækkes boret fra tid til anden ud af boringen, for at fjerne stenmel. Fliser og andre sprøde materialer bør gennembores uden slag. Rensning af selvspændende borepatron: Efter længere drift holdes borepatronen med åbningen lodret ned og åbnes og lukkes flere gange helt. Det samlede støv falder ud af åbningen. Det anbefales at anvende en rensespray til spændekæberne og i dens åbninger. Maskinens ventilationsåbninger bør af og til renses. Lader afbrydergrebet (14) sig ikke trykke ind, skal det kontrolleres, om omdrejningsomskifteren (12) står helt i position R eller L. Elektronik-signal-display (9) ved VTC- elektronik (KHE 28, KHE 26, KHE 26 SP, BHE 26, KHE Partner Edition) Hurtig blinken - genstartssikring Når spændingen kommer igen efter strømafbrydelse starter af sikkerhedstekniske årsager det stadig tilsluttede elværktøj ikke af sig selv. For videre anvendelse skal værktøjet først slukkes og derefter igen tilsluttes. Langsom blinken - kulbørster slidte Kulbørsterne er næsten helt nedslidte. Når motorkullene er fuldstændig nedslidte kobler maskinen automatisk fra. Lad motorkullene udskifte af en kundeservice. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Hvis De har brug for tilbehør henvend Dem venligst til Deres forhandler. For at De får det rigtige tilbehør skal De meddele forhandleren den nøjagtige type på Deres el- værktøj. Se side 4. A SDS-plus indsats-værktøj B Bor for metal og træ C Borekrans af hårdmetal D Udsugningssæt E Specialfedtstof F Metabo CODE! Key Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! ReparationsnødvendigtMetaboelektroværktøjkan indsendes til de adresser, der er angivet på reservedelslisten. Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede fejl beskrives. Den af Metabo brugte emballage kan 100% recycles. Brugt elektroværktøj og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces. Denne betjeningsvejledning er trykt på papir som er bleget uden chlor. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsæt- telsen til national lovgivning skal brugte el-værk- tøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyc- lingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 2. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. P1 = Nom. optagen effekt P2 = Afgiven effekt n1 = Friløbshastighed n2 = Hastighed ved nom. belastning ø max = maksimal bordiameter s max = maksimalt slagantal W = Enkeltslagsenergi m = Vægt D = Spændehalsdiameter b = Borepatronspændeområde Vibrationer (vektorsum af tre retninger) målt i overensstemmelse med EN 60745: ah, HD = Vibrationsemission (hammerboring i beton) ah, Cheq = Vibrationsemission (mejsling) Kh,HD/Cheq = Usikkerhed (vibration) Det vibrationsniveau, der er angivet i nærværende anvisninger, er målt i henhold til en standardiseret måleproces i EN 60745 og kan bruges til at sammenligne el-værktøj med hinanden. Vibrati- onsniveauet er også egnet til at foretage en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen. 10 Vedligeholdelse 11 Afhjælp af fejl 12 Tilbehør 13 Reparation 14 Miljøbeskyttelse 15 Tekniske Data 17026895_0308 BHE_Gu incl RU.book Seite 68 Montag, 31. März 2008 8:58 08
Side: 6
DANSK 69 DA Det angivne vibrationsniveau er baseret på de væsentligste anvendelser af el-værktøjet. Hvis el- værktøjet anvendes til andre formål, med andet værktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige fra den angivne værdi. Det kan øge vibrationsbelastningen betydeligt over hele arbejdsperioden. For at kunne vurdere vibrationsbelastningen nøjag- tigt skal der også tages højde for de perioder, hvor maskinen er slukket eller godt nok kører, men ikke anvendes. Det kan reducere vibrationsbelast- ningen betydeligt over hele arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyt- telse af brugeren mod vibrationspåvirkninger som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og værktøj, holde hænderne varme, organisation af arbejds- forløb. Typiske Avægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA = Usikkerhed (lydniveau) Under arbejdet kan støjniveauet overskride 85 dB(A). Bær høreværn! Måleværdier beregnet jf. EN 60745. De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 17026895_0308 BHE_Gu incl RU.book Seite 69 Montag, 31. März 2008 8:58 08

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo KHE 26 Contact men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo KHE 26 Contact. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo KHE 26 Contact så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo KHE 26 Contact

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo KHE 26 Contact below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: KHE 26 Contact
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer