KHA 36-18 LTX 32

Metabo KHA 36-18 LTX 32 manual

KHA 36-18 LTX 32

Manual til Metabo KHA 36-18 LTX 32 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 92 sider.

Side: 1
DANSK da 61 Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse akku- hammere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 4. Maskinen er med det passende tilbehør egnet til hammerboring og mejsling i beton, sten og lignende materialer, arbejde med borekroner i tegl og lignende, boring uden slag i metal, træ osv. samt til skruning. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj ADVARSEL – Læs alle sikkerheds- instrukserne og anvisningerne. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, alvorlige personskader, og der kan opstå brandfare. Alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger bør opbevares for senere brug! Det benyttede begreb "el-værktøj" refererer til netdrevne maskiner (med tilslutningskabel) og batteridrevne maskiner (uden tilslutningskabel). 3.1 Arbejdspladssikkerhed a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt belyst. Uorden og uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld. b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe. c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når el- værktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen. 3.2 Elektrisk sikkerhed a) El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder æn- dres. Brug ikke adapterstik sammen med jord- forbundet el-værktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød. c) El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød. d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværk- tøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er godkendt til udendørs brug. Brug af forlænger- ledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. f) Hvis det ikke kan undgås at benytte elværk- tøjet i fugtige omgivelser, skal der anvendes en fejlstrømsafbryder. Brug af fejlstrømsafbryder nedsætter risikoen for elektrisk stød. 3.3 Personlig sikkerhed a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man bør ikke bruge el-værktøjet, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af elværktøjet kan føre til alvorlige personskader. b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyt- telsesbriller på. Brug af beskyttelsesudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelses- hjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader. c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér altid, at el-værktøjet er slukket, før stikket sættes i og/eller akkuen tilsluttes, og før el- værktøjet tages op eller bæres. Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at maskinen ikke er tændt, når den sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader. d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden el-værktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader. e) Undgå unormal kropsholdning. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situati- oner. Original brugsanvisning 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 62 f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklæd- ningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår. g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af støvudsugning nedsætter risikoen for personskader som følge af støv. 3.4 Omhyggelig omgang med og brug af el- værktøj a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med den rigtige maskine arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde. b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges væk. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet. d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennem- læst disse instrukser, benytte maskinen. El- værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer. e) El-værktøj bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktø- jets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte maskiner. f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre. g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af værktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendel- sesområde, kan der opstå farlige situationer. 3.5 Omhyggelig omgang med og brug af akku-værktøj a) Oplad kun akkuer i ladeaggregater, der er anbefalet af fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt type akku'er, må ikke benyttes med andre akku'er - brandfare. b) Brug kun de akkuer, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre akku'er øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare. c) Ikke benyttede akkuer må ikke komme i berø- ring med clips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem akku-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger. d) Hvis akkuen anvendes forkert, kan der slippe væske ud af akkuen. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Akku-væske kan give hudirrita- tion eller forbrændinger. 3.6 Service a) Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed. Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Der må kun arbejdes det ekstra greb, som skal være sat korrekt på. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og kraftige sko under arbejdet med el-værktøjet! Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Sluk omgående maskinen, hvis sikkerhedskob- lingen aktiveres! Tag ikke om det roterende værktøj! Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved hjælp af fastspændingsanordninger. Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Pas på ved hårde skrueopgaver (iskruning af skruer med metrisk eller tommegevind i stål)! Skrueho- vedet kan blive revet af, og der kan opstå høje tilba- gedrejemomenter på grebet. Sikkerhedskobling:Har værktøjet sat sig fast, reduceres kraftoverføringen til motoren. På grund af den store kraftudvikling skal maskinen holdes med begge hænder i de dertil beregnede greb, der skal indtages en stabil stilling og arbejdes koncentreret. Hvis et ekstra håndgreb er beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et defekt ekstra greb. Tag batteriet ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 3
DANSK da 63 Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batterier! Åbn ikke batterier! Berør eller kortslut ikke akkuens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand, og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Ved en defekt maskinen skal man tage batteripakken ud af maskinen Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Ydeligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. bestemmelser for arbejdssikkerhed, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Selvspændende borepatron * 2 Momentindstilling på selvspændende borepatron * 3 Patronlås 4 Værktøjslås 5 Hammerborepatron 6 Spindel 7 Ekstra greb 8 Boredybdeanslag 9 Metabo VibraTech (MVT) 10 Afbrydergreb 11 Spærre 12 Betjeningsknap (til indstilling af modus) 13 Omdrejningsretningomskifter 14 Knap til frigørelse af batteripakke 15 Knap til kapacitetsindikator 16 Kapacitets- og signalindikator 17 Batteripakke * afhængig af udstyr 6.1 Montering af det ekstra greb Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb altid anvendes. Åbn klemringen ved at dreje det ekstra greb (7)mod venstre. Sæt det ekstra greb på maskinens spæn- dehals. Skyd boredybdeanslaget (8) ind. Spænd det ekstra greb kraftigt fast i den ønskede vinkel alt efter anvendelse. 6.2 Batteripakke Batteripakken (17) skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10° C og 30° C. Li-Ion-batteripakker „Li-Power, LiHD“ har en kapacitets- og signalindikator (16): - Tryk på knappen (15) og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. KHA 36-18 LTX 32: - Anvend altid to Metabo 18-volt batteripakker med skydetilpasning. - Anbefalet kapacitet: 4,0 Ah og højere. - Det anbefales at anvende batteripakker med samme delnummer. - Der kan anvendes batteripakker med forskellig kapacitet (Ah). I dette tilfælde bestemmer batteripakken med den mindre kapacitet (Ah) driftsvarigheden. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning
Side: 4
DANSK da 64 6.3 Udtagning og isætning af batteripakke Se side 3, illustration E. Udtagning: Tryk på batteriudløseren (14) og træk batteripakken (17) af. Isætning: Skub batteripakken (17) i, til den går i hak. 7.1 Indstilling af dybdestop Løsn det ekstra greb (7). Indstil boredybdeanslaget (8) til den ønskede boredybde, og spænd det ekstra greb (7) fast igen. 7.2 Til-/frakobling For at tilslutte maskinen skal afbrydergrebet (10) aktiveres. Omdrejningshastigheden kan ændres på afbrydergrebet. For at slukke maskinen skal afbrydergrebet (10) slippes. 7.3 Valg af modus Tryk spærren (11) ind, og drej betjeningsknappen (12). Boring Hammerboring (indstilles kun ved brug af hammerborepa- tronen (5)) Indstilling af mejslens position Drej i denne stilling mejslen til den ønskede position. Indstil derefter "Mejsling" for at fastlåse mejslen forsvarligt. Mejsling (indstilles kun ved brug af hammerborepa- tronen (5)) Når mejslen anvendes, må maskinen kun drives i modusen mejsling. Undgå løftebevægelser med maskinen, når mejslen er sat i. 7.4 Indstilling af mejselposition - Sæt mejslen i. - Drej betjeningsknappen (12) hen på . - Drej mejslen, indtil den er i den ønskede position. - Drej betjeningsknappen (12) hen på . - Drej mejslen, så den går i hak. Når mejslen anvendes, må maskinen kun drives i modusen mejsling. 7.5 Valg af omdrejningsretning Brug kun drejeretningsknappen (13), når motoren er standset. Vælg omdrejningsretning: R = Højreløb (til boring, hammerboring, mejsling, iskruning af skruer) L = Venstreløb (til udskruning af skruer) 7.6 Udskiftning af borepatron Vær opmærksom på, om spindlen (6) er ren ved udskiftning af patronen. Indfedt spindlen lidt. (Specialfedt: Bestill.nr. 6.31800). Brug kun de medleverede Metabo-borepa- troner. Aftagning af patron: Se side 2, ill. C. - Drej patronlåsen (3) i pilens retning til anslag (a), og træk patronen af (b). Påsætning af patron: Se side 2, ill. D. - Sæt patronen på spindlen (6) (a). - Drej patronlåsen (3) i pilens retning (b), indtil patronen kan skubbes helt ind på spindlen, og slip derefter patronlåsen. - Kontroller, om patronen sidder ordentligt fast. Bemærk: For at undgå at spindlen drejer med rundt ved udskiftning af patronen, stilles betjenings- knappen (12) på mejsling . 7.7 Udskiftning af værktøj på hammerbore- patron Rens værktøjets skaft, før det sættes i, og smør det med specialfedt (bestill.nr. 6.31800)! Der må kun anvendes SDS-Plus værktøj! Isætning af værktøj: - Drej værktøjet, og lad det gå i hak. Værktøjet låses automatisk. Aftagning af værktøj: Se side 2, ill. A. - Træk værktøjslåsen (4) bagud i pilens retning (a), og tag værktøjet af (b). 7.8 Udskiftning af værktøj på selvspæn- dende borepatron Brug den selvspændende borepatron til boring uden slag i metal, træ osv. og til skruning. Fastspænding af værktøj (se side 2, ill. B): Drej momentindstillingen (2) i retning af "AUF, RELEASE" (a). Sæt værktøjet så langt ind som muligt (b), og drej momentindstillingen i den modsatte retning, indtil den mærkbare mekaniske modstand er overvundet (c). OBS! Værktøjet er ikke spændt fast endnu! Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"), indtil der ikke kan drejes længere - først nu er værktøjet spændt ordentligt fast. Hvis værktøjet har et blødt skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. Bemærk: Den skralden (funktionsbetinget), der eventuelt høres efter åbning af patronen, forsvinder igen, så snart momentindstillingen drejes i modsat retning. I tilfælde af meget stram borepatron: Træk stikket ud. Hold borepatronen fast i borepatronhovedet med en gaffelnøgle, og drej momentindstillingen (2) kraftigt i retning af "AUF, OPEN". 7. Anvendelse
Side: 5
DANSK da 65 7.9 Metabo VibraTech (MVT) Reducerer vibrationer og skåner dermed leddene. Tryk maskinen hverken for let eller for hårdt ind med det bagerste greb. Vibrationerne reduceres især i den midterste position (9). - Ventilationsspalte: Rens jævnligt maskinens ventilationsspalte. - Afmonter ind imellem batteripakken, tør kontakt- området mellem batteripakke og maskine, og fjern evt. borestøv. - Spindlen (6) skal altid holdes ren og indfedtes lidt. (Specialfedt: Bestill.nr. 6.31800) - Rensning af selvspændende borepatron (1): Efter længere tids brug holdes borepatronen med åbningen lodret nedad, og der åbnes og lukkes flere gange. Det opsamlede støv falder ud af åbningen. Det anbefales at anvende en rensespray til spændekæberne og deres åbninger. f Anvend kun originale batteripakker fra Metabo og Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Smid ikke batterier i vandet. Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og batterier i husholdningsaffaldet. Overhold de nationale regler om separat indsamling og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Aflad batteriet i el-værktøjet, før den bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). f Uddybning af oplysningerne på side 3. Vi forbe- holder os ret til ændringer, der tjener til teknisk frem- skridt. U = Akkuens spænding n1 = Tomgangshastighed n2 = Belastningshastighed ømax = Maks. borediameter smax = Maks. slagtal W = Enkeltslagenergi S = Slageffekt m = Vægt med mindste batteripakke D = Spændehalsdiameter Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, HD = Vibrationsemission (hammerboring i beton) ah, Cheq = Vibrationsemission (mejsling) Kh,HD/Cheq = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 8. Vedligeholdelse, rensning 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo KHA 36-18 LTX 32 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo KHA 36-18 LTX 32. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo KHA 36-18 LTX 32 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo KHA 36-18 LTX 32

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo KHA 36-18 LTX 32 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: KHA 36-18 LTX 32
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Arabisk