KHA 18 LTX Set

Metabo KHA 18 LTX Set manual

KHA 18 LTX Set

Manual til Metabo KHA 18 LTX Set på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Table of contents

Side: 1
DANSK da 45 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse akku- hamre, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er med det passende tilbehør egnet til hammerboring og mejsling i beton, sten og lignende materialer, til boring uden slag i metal, træ osv. samt til skruning. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede håndgreb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og kraftige sko under arbejdet med el-værktøjet! Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere, f.eks. ved hjælp af fastspændingsanordninger. Tag ikke om det roterende værktøj! Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i tilstand. Pas på ved skruer, der skal skrues hårdt (iskruning af skruer med metrisk gevind eller tomme-gevind i stål)! Skruehovedet kan blive flået af eller der kan opstå tilbageslående drejemomenter ved håndgrebet. Metabo S-automatic sikkerhedskobling. Når sikkerhedskoblingen udløser, skal maskinen omgående slukkes! Har værktøjet sat sig fast, reduceres kraftoverføringen til motoren. På grund af den store kraftudvikling skal maskinen holdes med begge hænder i de dertil beregnede håndgreb, der skal indtages en stabil stilling og arbejdes koncentreret. Hvis et ekstra greb er beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et defekt ekstra greb. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Beskyt batteripakker mod fugtighed!  Udsæt ikke batteripakker for ild!  Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Lysdiode (15): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længere brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 46 Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde (se kapitel 9.). Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 3. 1 Ekstra greb 2 Værktøjslås 3 Hammerborepatron 4 Boredybdeanslag 5 Betjeningsknap (til indstilling af modus) 6 Spærre 7 Bærerem 8 Ring til fastgørelse af bærerem 9 Drejeretningsknap 10 Afbryder 11 Håndgreb 12 Knap til kapacitetsindikator 13 Kapacitets- og signalindikator 14 Batteripakke 15 Lysdiode 16 Knap til frigørelse af batteripakke * afhængig af udstyr 6.1 Montering af det ekstra greb Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb altid anvendes. Åbn klemringen ved at dreje det ekstra greb (1) mod venstre. Sæt det ekstra greb på maskinens spændehals. Boredybdeanslaget (4) skydes ind. Spænd det ekstra greb kraftigt fast i den ønskede vinkel alt efter anvendelse. 6.2 Batteripakke Batteripakken (14) skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (13): - Tryk på knappen (12), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. 6.3 Udtagning og isætning af batteripakke Fjernelse: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (16), og træk batteripakken (14) fremad og ud. Isætning: Skub batteripakken (14) på indtil indgreb. 6.4 Bærerem Efter behov kan krogen på Metabo-bæreremmen (7) fastgøres til ringen (8). Bæreremmen (7) indstilles til den ønskede længde. Bæring: For at forhindre utilsigtet start sættes omdrejningsvælgeren (9) i midterstilling (transportsikring). Må kun bæres uden isat værktøj. Maskinen må kun bæres med Metabo- bæreremmen (7) tværs over brystet og ryggen (ill. a, side 2). Maskinen skal holdes roligt. Maskinen må IKKE bæres med bæreremmen (7) om halsen (ill. b, side 2). 7.1 Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når afbryderen (10) slippes. På trods af denne beskyttelsesfunktion kan visse anvendelser føre til overbelastning og beskadigelse af maskinen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total afladning). Batteriet er næsten tomt, hvis en lysdiode (15) blinker. Tryk evt. på knappen (12), og kontroller ladetilstanden på lysdioderne (13). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 47 Bemærk: Hvis batteripakken føles meget varm, afkøles den hurtigere i en "AIR COOLED"- oplader. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Metabo sikkerhedsafbryder: Maskinen blev FRAKOBLET automatisk. Maskinen slukkes ved for hurtig spændingsændring (som f.eks. opstår ved pludselig blokering eller ved tilbageslag). Sluk for maskinen med afbryderen (10). Tænd derefter for maskinen igen, og arbejd videre som normalt. Undgå blokering. 7.2 Indstilling af dybdestop Løsn det ekstra greb (1). Indstil boredybdeanslaget (4) til den ønskede boredybde, og spænd det ekstra greb (1) fast igen. 7.3 Tænd/sluk, indstilling af omdrejningstal Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbryderen (10). Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbryderen. Frakobling: Slip afbryderen (10). 7.4 Valg af modus Tryk spærren (6) ind, og drej betjeningsknappen (5). Boring Hammerbor Mejsling  Når mejslen anvendes, må maskinen kun drives i modusen mejsling . Undgå løftebevægelser med maskinen. 7.5 Indstilling af mejslens position - Sæt mejslen i. - Indstil betjeningsknappen (5) i stilling . - Drej mejslen, indtil den er i den ønskede position. - Drej betjeningsknappen (5) hen på . Når mejslen anvendes, må maskinen kun drives i modusen mejsling . 7.6 Indstilling af omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) Indstil kun omdrejningsvælgeren (9), når motoren står stille! Indstil omdrejningsvælgeren (9). Se side 2: R = højreløb (til boring, hammerboring, mejsling, iskruning af skruer) L = venstreløb (til udskruning af skruer) 0 = midterstilling: transportsikring (startspærre) indstillet 7.7 Udskiftning af værktøj på hammerborepatron Rengør værktøjets skaft, før det sættes i, og smør det med specialfedt (bestill.nr. 6.31800)! Der må kun anvendes SDS-Plus værktøj! Isætning af værktøj: Drej værktøjet, og stik det i, indtil det går i hak. Værktøjet låses automatisk. Fjernelse af værktøj: Se side 2, ill. A. Træk værktøjslåsen (2) bagud i pilens retning (a), og tag værktøjet af (b). Maskinens ventilationsspalter bør af og til rengøres. f Brug kun originalt Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Se side 4. A Ladeaggregater B Batteripakker med forskellig kapacitet. Køb kun batteripakker, hvis spænding svarer til dit el-værktøj. C Metabo-bærerem D SDS-plus værktøj E Samlestykke F Tandkransborepatron G Bor til metal og træ H Skruebit I Specialfedt (til smøring af værktøjets indstiksender) J Støvudsugningssystemer: a) Støvudsugningsadapter b) Støvudsugningssæt 43/50 mm c) Udsugningsanordning Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøj må kun foretages af faguddannede elektrikere! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Smid ikke batteripakker i vandet. 8. Vedligeholdelse, rengøring 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse
Side: 4
DANSK da 48 Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og batterier i husholdningsaffaldet. Overhold de nationale regler om separat indsamling og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). f Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U = batteripakkens spænding n0 = tomgangshastighed ømax = maks. borediameter smax = maks. slagtal W = enkeltslagenergi S = slageffekt m = vægt med mindste batteripakke D = spændehalsdiameter Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af 3 retninger) beregnet iht. EN 60745: ah, HD = vibrationsemission (hammerboring i beton) ah, Cheq = vibrationsemission (mejsling) Kh,HD/Cheq=usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 12. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo KHA 18 LTX Set men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo KHA 18 LTX Set. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo KHA 18 LTX Set så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo KHA 18 LTX Set

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo KHA 18 LTX Set below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: KHA 18 LTX Set
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Russisk