Metabo KGS 216 M manual

Få vist brugermanualen for Metabo KGS 216 M below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Sav
  • Model/navn: KGS 216 M
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Spansk, Portugisisk, Slovenske, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 72
DANSK da
73
Original brugsanvisning
1. Overensstemmelseserklæring
2. Tiltænkt formål
3 Generelle sikkerhedsanvisninger
4. Særlige sikkerhedsanvisninger
5. Oversigt
6. Opstilling og transport
7. Detaljeret beskrivelse af maskinen
8. Ibrugtagning
9. Betjening
10. Vedligeholdelse og pleje
11. Tips og tricks
12. Tilbehør
13. Reparation
14. Miljøbeskyttelse
15. Problemer og forstyrrelser
16. Tekniske data
Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse kap-/
geringssave, identificeret ved angivelse af type
og serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Teknisk dossier ved *4) - se side 4.
Geringskapsaven er egnet til længde- og
tværsnit, skrå snit, geringssnit og dobbelte
geringssnit. Desuden kan der saves noter.
Der må kun bearbejdes materiale, som den
tilsvarende savklinge er egnet til (se kapitel 12.
Tilbehør vedrørende godkendte savklinger).
Emnernes tilladte dimensioner skal overholdes
(se kapitel 16. Tekniske data).
Emner med rundt eller ujævnt tværsnit (f.eks.
brænde) må ikke savet, da disse ikke kan holdes
sikkert fast. Ved savning på højkant af flade
emner skal der anvendes et egnet ekstra anslag
for at sikre en stabil føring.
Enhver anden anvendelse er i strid med formålet.
Ved anvendelse i modstrid med
anvendelsesformålet, ved ændringer på
apparatet eller ved brug af dele, som ikke er
testet eller godkendt af producenten, kan der
opstå alvorlige skader!
Vær opmærksom på de tekststeder, der er
markeret med dette symbol, for din egen
og el-værktøjets sikkerhed!
ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.
Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse
papirer.
Generelle sikkerhedsanvisninger til el-
værktøj
ADVARSEL – læs alle
sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de
andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige
personskader.
Alle sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger skal opbevares til senere brug!
Det benyttede begreb "el-værktøj" refererer til
netdrevne maskiner (med tilslutningskabel) og
batteridrevne maskiner (uden tilslutningskabel).
3.1 Sikkerhed på arbejdspladsen
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt
belyst. Uorden og uoplyste arbejdsområder øger
faren for uheld.
b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige
omgivelser, hvor der er brændbare væsker,
gasser eller støv. El-værktøj kan slå gnister, der
kan antænde støv eller dampe.
c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst
børn holdes væk fra arbejdsområdet, når el-
værktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan
man miste kontrollen over maskinen.
3.2 Elektrisk sikkerhed
a) El-værktøjets stik skal passe til kontakten.
Stikket må under ingen omstændigheder
ændres. Anvend ikke adapterstik sammen
med jordforbundet el-værktøj. Uændrede stik,
der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for
elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet,
øges risikoen for elektrisk stød.
c) El-værktøj må ikke udsættes for regn eller
fugt. Indtrængning af vand i el-værktøj øger
risikoen for elektrisk stød.
d) Anvend ikke ledningen til formål, den ikke
er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære el-
værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i
ledningen eller rykke i ledningen for at trække
stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller
maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede
eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk
stød.
e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der
kun benyttes forlængerledninger, der er
godkendt til udendørs brug. Brug af en
forlængerledning til udendørs brug nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at benytte el-
værktøjet i fugtige omgivelser, skal der
anvendes en fejlstrømsafbryder. Brug af en
fejlstrømsafbryder nedsætter risikoen for elektrisk
stød.
3.3 Personlig sikkerhed
a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad
man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt.
Man bør ikke bruge el-værktøjet, hvis man er
træt, har nydt alkohol eller er påvirket af
medicin eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-
værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid
beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr
som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj,
beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af
maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for
personskader.
c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér
altid, at el-værktøjet er slukket, før stikket
sættes i og/eller batteriet tilsluttes, og før el-
værktøjet tages op eller bæres. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg
for, at maskinen ikke er tændt, når den sluttes til
nettet, da dette øger risikoen for personskader.
d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler,
inden el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende
maskindel, er der risiko for personskader.
e) Undgå unormal kropsholdning. Sørg for at
stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud
af balance.
Det er derved nemmere at kontrollere el-værktøjet,
hvis der skulle opstå uventede situationer.
f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse
beklædningsgenstande eller smykker. Hold
hår og tøj væk fra dele, der bevæger sig. Dele,
der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj,
smykker eller langt hår.
g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr
kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes
og benyttes korrekt. Brug af støvudsugning
nedsætter risikoen for personskader som følge af
støv.
h) Vær altid forsigtig og tilsidesæt ikke
sikkerhedsreglerne for el-værktøj, selvom du
er fortrolig med el-værktøjet efter mange
ganges brug. Uagtsomme handlinger kan inden
for brøkdele af sekunder medføre alvorlige
personskader.
3.4 Anvendelse og behandling af
elværktøjet
a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug
altid en maskine, der er beregnet til det stykke
arbejde, der skal udføres. Med den rigtige
maskine arbejder man bedst og mest sikkert inden
for det angivne effektområde.
b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er
defekt. En maskine, der ikke kan startes og
stoppes, er farlig og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
fjern et aftageligt batteri, inden maskinen
indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller
maskinen lægges væk. Disse
sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet
start af el-værktøjet.
d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for
børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der
ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har
gennemlæst disse instrukser, benytte
maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
e) El-værktøj og tilbehør bør vedligeholdes
omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele
fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om
delene er brækket eller beskadiget, således at
el-værktøjets funktion påvirkes. Få
beskadigede dele repareret, inden maskinen
tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt
vedligeholdte maskiner.
f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer
med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt
fast og er nemmere at føre.
g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj
osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der skal
udføres. Hvis el-værktøjet anvendes til formål,
som ligger uden for det fastsatte
anvendelsesområde, kan der opstå farlige
situationer.
h) Hold håndtag og greb tørre, rene og fri for
olie og fedt. Glatte håndtag og greb tillader ikke
sikker betjening og kontrol af el-værktøjet i
uventede situationer.
3.5 Anvendelse og behandling af
batteridrevet værktøj
a) Oplad kun batterierne i opladere, der er
anbefalet af producenten. En oplader, der er
egnet til en bestemt type batterier, må ikke
benyttes med andre batterier - brandfare.
b) Brug kun de batterier, der er beregnet til el-
værktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for
personskader og er forbundet med brandfare.
c) Ikke benyttede batterier må ikke komme i
berøring med clips, mønter, nøgler, søm,
skruer eller andre små metalgenstande, da
disse kan kortslutte kontakterne. En
kortslutning mellem batteriets kontakter kan
forårsage forbrændinger eller brand.
d) Hvis batteriet anvendes forkert, kan der
slippe væske ud af det. Undgå at komme i
kontakt med denne væske. Hvis det alligevel
skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis
væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan
forårsage hudirritation eller forbrændinger.
e) Brug ikke beskadigede eller modificerede
batterier. Beskadigede eller modificerede
batterier kan reagere uforudseeligt og medføre
brand, eksplosion eller personskader.
f) Udsæt ikke batterier for ild eller for høje
temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 °C
kan medføre en eksplosion.
g) Følg alle anvisninger om opladning og
oplad batteriet eller det batteridrevne værktøj
aldrig uden for det temperaturområde, som er
angivet i brugsanvisningen. Forkert opladning
eller opladning uden for det tilladte
temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge
brandfaren.
3.6 Service
a) Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af
kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sikres størst
mulig opretholdelse af el-værktøjets sikkerhed.
b)Udfør aldrig vedligeholdelsesarbejde på
beskadigede batterier. Alt
vedligeholdelsesarbejde på batterierne må kun
Indholdsfortegnelse
1. Overensstemmelseserklæring
2. Tiltænkt formål
3. Generelle
sikkerhedsanvisninger
Side: 73
DANSK
da
74
udføres af producenten eller autoriserede
kundeservicesteder.
3.7 Yderligere sikkerhedsanvisninger
– Denne brugsanvisning henvender sig til
personer med teknisk basisviden i håndtering af
maskiner som de her beskrevne. Hvis du ingen
erfaring har med sådanne maskiner, bedes du
først hente hjælp hos erfarne personer.
– Producenten hæfter ikke for skader, som opstår,
fordi anvisningerne i denne brugsanvisning ikke
overholdes.
Informationerne i denne brugsanvisning er
markeret som følger:
Fare!
Advarer mod personskader eller mil-
jøskader.
Risiko for stød!
Advarer mod personskader på grund
af elektricitet.
Roterende dele!
Advarer mod personskader som føl-
ge af, at legemsdele eller klædnings-
stykker trækkes ind i maskinen.
OBS!
Advarsel mod tingskader.
Henvisning:
Supplerende informationer.
a) Geringskapsave er beregnet til skæring af
træ eller trælignende produkter; de må ikke
anvendes til skæring af jernmaterialer såsom
stave, stænger, skruer osv. Slibestøv fører til
blokering af bevægelige dele som f.eks. den
nederste beskyttelsesskærm. Gnister under
skæringen forbrænder den nederste
beskyttelsesskærm, indlægspladen og andre
plastdele.
b) Fiksér om muligt emnet med skruetvinger.
Hvis emnet holdes fast med hånden, skal
hånden altid mindst holdes 100 mm væk fra
hver side af savklingen. Anvend ikke denne
sav til skæring af dele, der er for små til at
kunne spændes fast eller holdes fast med
hånden. Hvis hånden er for tæt på savklingen, er
der øget risiko for personskader på grund af
kontakt med savklingen.
c) Emnet skal være ubevægeligt og enten
spændes fast eller trykkes mod anslaget og
bordet. Skub emnet ikke ind i savklingen, og
skær ikke "på fri hånd". Løse eller bevægelige
emner kan slynges ud med stor hastighed og
medføre personskader.
d) Skub saven gennem emnet. Undgå at
trække saven gennem emnet. Løft
savhovedet for et snit og træk det over emnet
uden at skære det. Tænd så for motoren, vip
savhovedet nedad og tryk saven gennem
emnet. Hvis saven trækkes gennem emnet, er
der risiko for at savklingen stiger op ad emnet og
savklingeenheden bliver slynget mod brugeren
med stor kraft.
e) Kryds aldrig med hånden over den
planlagte snitlinie, hverken foran eller bag
savklingen. Afstivning af emnet "med hænderne
over kors", er meget farlig, dvs. hvis emnet holdes
til højre for savklingen med den venstre hånd eller
omvendt.
f) Grib ikke ind bag anslaget, når savklingen
roterer. Underskrid aldrig en
sikkerhedsafstand på 100 mm mellem hånd
og roterende savklinge (gælder for begge
sider af savklingen, f.eks. når træaffald
fjernes). Du kan evt. ikke se afstanden mellem
din hånd og den roterende savklinge og pådrage
dig alvorlige skader.
g) Kontrollér emnet før skæringen. Hvis
emnet er bøjet eller deformeret, spænd det
fast med siden, der bøjer udad, mod
anslaget. Vær altid opmærksom på, at der
ikke er nogen spalte mellem emne, anslag og
bord langs snitlinien. Bøjede eller deformerede
emner kan dreje eller flytte sig og forårsage den
roterende savklinge kommer i klemme under
skæringen. Der må ikke være søm eller
fremmedlegemer i emnet.
h) Anvend først saven, når bordet er frit for
værktøj, træaffald osv.; kun emnet må
befinde sig på bordet. Små spåner, løse
træstykker eller andre genstande, der kommer i
berøring med den roterende klinge, kan slynges
væk med høj hastighed.
i) Skær altid kun et emne ad gangen. Flere
stablede emner kan ikke fastspændes
tilstrækkeligt eller holdes sikkert fast og kan
forårsage at klingen sætter sig fast eller glider
under savningen.
j) Sørg for, at geringskapsaven er placeret på
en plan, fast arbejdsflade før brug. En plan og
fast arbejdsflade reducerer risikoen for, at
geringskapsaven bliver ustabil.
k) Planlæg arbejdet. Vær ved indstillingen af
savklingens hældning eller geringsvinklen
opmærksom på, at det indstillelige anslag er
justeret rigtigt og støtter emnet uden at
komme i berøring med klingen eller
beskyttelsesskærmen. Uden at tænde for
maskinen og uden emne på bordet skal man
simulere en fuldstændig skærebevægelse af
savklingen for at sikre, at der ikke kan komme
hindringer i vejen og at der ikke er risiko for at der
skæres i anslaget.
l) Sørg ved emner, der er bredere eller
længere end bordets overside, for en
passende afstivning, f.eks. med
forlængerborde eller savbukke. Emner, der er
længere eller bredere end geringskapsavens
bord, kan vippe, hvis de ikke støttes i
tilstrækkeligt omfang. Hvis et afskåret stykke træ
eller emnet vipper, kan det forårsage løft af den
nederste beskyttelsesskærm eller delene kan
slynges ukontrolleret bort af den roterende klinge.
m) Andre personer må ikke erstatte et
forlængerbord eller en yderligere afstivning.
En ustabil afstivning af emnet kan medføre, at
klingen sætter sig fast. Desuden kan emnet
forskyde sig under snittet og trække dig og din
hjælper ind i den roterende klinge.
n) Det afskårne stykke må ikke trykkes mod
den roterende savklinge. Hvis der kun er lidt
plads, f.eks. ved brug af længdeanslag, kan det
afskårne stykke kile sig fast i klingen og blive
slynget væk med stor kraft.
o) Anvend altid en skruetvinge eller en egnet
anordning for at afstive runde materialer som
f.eks. stænger eller rør korrekt. Stænger har
under skæringen en tendens til at rulle væk,
hvilket kan forårsage, at klingen "bider sig fast" og
emnet og din hånd kan trækkes ind i klingen.
p) Lad klingen nå op på dens fulde hastighed,
før du skærer emnet. Det reducerer risikoen for,
at emnet slynges væk.
q) Hvis emnet klemmes inde eller klingen
blokerer, sluk geringskapsaven. Vent, indtil
alle bevægelige dele er i stilstand, tag
netstikket ud og/eller tag batteriet ud. Fjern
derefter det indeklemte materiale. Hvis du
saver videre ved en sådan blokering, kan du
miste kontrollen eller det kan forårsage
beskadigelser af geringkapsaven.
r) Slip kontakten efter afslutning af snittet,
hold savehovedet nedad og vent, indtil
klingen er i stilstand, før du fjerner det
afskårne stykke. Det er meget farligt at gribe ind
i nærheden af den stoppende klinge med hånden.
4.1 Yderligere sikkerhedsanvisninger
 Overhold denne brugsanvisning, især de
specielle sikkerhedsanvisninger i de respektive
kapitler;
 Overhold de gældende direktiver eller
ulykkesforebyggende forskrifter.
Generelle farer!
 Tag altid hensyn til eksterne påvirkninger:
 Anvend egnede emneunderlag til lange emner.
 Denne maskine må kun betjenes af personer,
som har kendskab til sådanne maskiner, og
som til enhver tid er sig bevidst om faren ved
håndteringen af sådanne save.
Personer under 18 år må kun betjene maskinen
i forbindelse med en uddannelse og under
opsyn af en uddannelsesleder.
 Hold uvedkommende personer borte fra
fareområdet, dette gælder især for børn. Lad
aldrig andre personer røre ved maskinen eller
strømkablet under anvendelsen.
 Undgå overophedning af savtænderne.
 Undgå at plast smelter ved savning af
plastmaterialer.
Fare for kvæstelser og klemning på
grund af bevægelige dele!
 Maskinen må ikke tages i brug uden monterede
beskyttelsesanordninger.
 Hold altid tilstrækkelig afstand til savklingen.
Anvend eventuelt en egnet fremføringshjælp.
Hold under arbejdet altid tilstrækkelig afstand til
de drevne komponenter.
 Vent til savklingen står stille, før du fjerner små
emnestykker, trærester m.v. fra
arbejdsområdet.
 Der må kun bearbejdes emner med
dimensioner, som giver et sikkert hold under
skæringen.
 Brug spændeanordninger eller en skruestik til at
fastgøre emnet med. Således holdes det mere
sikkert fast end med hånden.
 Den stoppende savklinge må ikke stoppes ved
at trykke på siden af den.
 Tag altid netstikket ud af stikkontakten eller fjern
den aftagelige batteripakke før indstilling,
vedligeholdelse eller istandsættelse.
 Tag netstikket ud af stikkontakten eller fjern den
aftagelige batteripakke, når maskinen ikke
anvendes.
Der er risiko for at skære sig, også på
stoppet skæreværktøj!
 Brug handsker ved udskiftning af
skæreværktøjet.
 Opbevar savklingen således, at der ikke er
risiko for kvæstelser.
Risiko for tilbageslag af savhovedet
(savklingen sætter sig fast i emnet og
savhovedet bevæger sig pludseligt opad)!
 Vælg en passende savklinge til materialet, der
skal skæres.
 Hold håndtaget forsvarligt fast. I det øjeblik hvor
savklingen dykker ned i emnet, er risikoen for
tilbageslag særdeles høj.
 Sav kun tynde eller tyndvæggede emner med
fintandede savklinger.
 Anvend altid skarpe savklinger. Udskift sløve
savklinger med det samme. Der er øget risiko
for tilbageslag, hvis en sløv savtand sætter sig
fast i emnets overflade.
 Hold emnerne lige, så de ikke klemmes fast.
 Undersøg i tvivlstilfælde emnerne for
fremmedlegemer (for eksempel søm eller
skruer).
 Sav aldrig flere emner ad gangen – heller ikke
bundter, der består af flere delemner. Der er
risiko for ulykker, hvis et enkelt emne
ukontrolleret fanges af savklingen.
 Undgå ved savningen af noter at udøve tryk på
savklingen fra siden – anvend en
spændeanordning.
Roterende dele!
 Sørg for, at legemsdele eller klædningsstykker
ikke kan gribes fast af de roterende dele og
trækkes ind af maskinen under driften (bær ikke
slips, ingen handsker og ingen
klædningsstykker med brede ærmer; anvend
altid hårnet ved langt hår).
 Sav aldrig emner, på hvilke der sidder wirer,
snore, bånd, kabler eller tråde, eller som
indeholder disse materialer.
Risiko ved utilstrækkelig brug af
personligt beskyttelsesudstyr!
 Brug høreværn.
 Brug beskyttelsesbriller.
 Brug støvmaske.
 Brug egnet arbejdstøj.
 Brug skridsikre sko.
4. Særlige
sikkerhedsanvisninger
Side: 74
DANSK da
75
 Brug handsker ved håndtering af savklinger og
rut værktøj. Bær savklingerne i en holder.
Træstøv udgør en sundhedsrisiko!
 Der må kun arbejdes med et udsugningsanlæg.
Udsugningsanlægget skal overholde værdierne,
der er angivet i kapitel 16..
Reducering af støvbelastning:
 Partikler, der opstår, når man arbejder med
denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan
forårsage kræft, allergiske reaktioner,
luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden
reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse
stoffer er: bly (i blyholdig maling),
tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat,
træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som
ege- og bøgestøv).
 Risikoen afhænger af, hvor længere brugeren
eller personer, der befinder sig i nærheden,
udsættes for belastningen.
 Partiklerne må ikke optages af kroppen.
 Til reducering af belastningen med disse stoffer:
Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og
brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks.
åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de
mikroskopisk små partikler.
 Overhold de gældende retningslinjer for
materiel, personale, anvendelsestilfælde og -
sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler,
bortskaffelse).
 Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå
aflejringer i omgivelserne.
 Anvend den medfølgende støvsamler og en
egnet støvudsugning. Således når færre
partikler ukontrolleret ud i miljøet.
 Støvbelastningen kan reduceres på følgende
måde:
– Ret ikke partikler, der kommer ud, og
maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller
personer, der befinder sig i nærheden, eller på
aflejret støv,
– anvend et udsugningsanlæg og/eller en
luftrenser,
– sørg for god ventilation på arbejdspladsen og
hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller
blæsning hvirvler støvet op.
– Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå
udblæsning, bankning eller børstning.
Ændringer på maskinen eller brug af
dele, som producenten ikke har kontrolleret
eller godkendt, udgør en risiko
 Denne maskine monteres nøjagtigt som
beskrevet i denne vejledning.
 Anvend derfor kun dele, der er tilladt af
producenten. Dette gælder især for:
– savklinger (se kapitel 12. Tilbehør vedrørende
bestillingsnumre).
– Sikkerhedsanordninger.
– Tilskæringslaser
– Belysning af skæreområde
 Foretag ingen ændringer på delene.
 Vær opmærksom på, at hastigheden, der er
angivet på savklingen, skal være mindst lige så
høj som den hastighed, der er angivet på saven.
Der kan være risiko på grund af
mangler på maskinen!
 Før maskinen startes, skal den undersøges for
beskadigelser: Før maskinen bruges, skal
beskadiget sikkerhedsudstyr,
beskyttelsesanordninger samt beskadigede
reservedele undersøges nøje for, om de er
fejlfrie og fungerer korrekt. Kontrollér, om de
bevægelige dele fungerer fejlfrit og ikke
klemmer. Samtlige dele skal være rigtigt
monteret og opfylde alle betingelser for at sikre
en fejlfri drift af maskinen.
 Brug ingen beskadigede eller deformerede
savklinger.
Risiko på grund af larm!
 Brug høreværn.
Fare på grund af blokerende emner
eller dele af emner!
I tilfælde af blokering:
1. Sluk for maskinen.
2. Tag netstikket ud af stikkontakten eller fjern
den aftagelige batteripakke.
3. Brug handsker.
4. Fjern blokeringen vha. værktøj.
4.2 Særlige sikkerhedsanvisninger for
batteridrevne maskiner:
Tag batteripakken ud af maskinen, før der
foretages maskinindstilling, ombygning,
vedligeholdelse eller rengøring.
Beskyt batteripakker mod fugtighed!
Udsæt ikke batteripakker for ild!
Brug ingen defekte eller deformerede
batteripakker!
Åbn ikke batteripakker!
Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter!
Der kan sive let sur, brændbar væske ud af
defekte Li-ion-batteripakker!
Skyl straks med rigelige mængder vand,
hvis batterivæsken kommer i kontakt med
huden. Skyl øjnene med rent vand og søg
straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene!
4.3 Symboler på maskinen (afhængig af
model)
Læs brugsanvisningen.
Grib ikke ind i savklingen.
Brug beskyttelsesbriller og høreværn.
Anvend ikke maskinen i fugtige eller våde
omgivelser.
Laserstråling – se ikke ind i strålen.
4.4Sikkerhedsanordninger
Pendulbeskyttesesskærm (6)
Pendulbeskyttelsesskærmen beskytter mod
utilsigtet berøring af savklingen og mod
omkringflyvende spåner.
Sikkerhedslås (27)
Batteridrevne maskiner: Kun når sikkerhedslåsen
betjenes, kan maskinen tændes.
Netdrevne maskiner: Kun når sikkerhedslåsen
betjenes, åbner pendulbeskyttelsesskærmen og
saven kan sænkes.
Emnestop (26)
Emnestoppet forhindrer, at emnet kan bevæges
under savningen. Emnestoppet skal altid være
monteret under driften.
Ekstraprofilen (35) på emnestoppet skal
forskydes til hældningssnit efter løsning af
låseskruen (36).
Se side 2.
1 Spånsækkens lukkeanordning
2 Spånsæk
3 Spånudsugningsstuds
4 Laserudgang
5 Belysning af skæreområde
6 Pendulbeskyttesesskærm
7 Længdeanslag
8 Bord
9 Drejebord
10 Planindlæg
11 Låsehåndtag til drejebord
12 Låsepal til drejebordets låsepositioner*
13 Låseskrue til trækanordning
14 Unbrakonøgler / værktøjsdepot til
unbrakonøgler
15 Emnefastspænding
16 Bordudvidelse
17 Låseskrue til bordudvidelse
18 Savklingelås
19 Savhåndtag
20 Indstillingshjul til indstilling af hastighed*
21 Greb
22 Krog til kabeloprulning
23 Låsehåndtag til hældningsindstilling
24 Låseknap (til udvidelse af hældningsvinklen
med +/- 2°)
25 Transportlås
26 Emnestop
27 Sikkerhedslås
28 Tænd-/sluk-kontakt til sav
29 Tænd-/sluk-kontakt til tilskæringslaser
30 Tænd-/sluk-kontakt til belysning af
skæreområde
31 Knap til frigørelse af batteripakke *
32 Knap til kapacitetsindikator *
33 Kapacitets- og signalindikator *
34 Batteripakke *
* afhængig af model/udstyr
Evt. montering af greb (21) (afhængig af
model)
 Skru grebet (21) fast som vist.
Evt. montering af bordudvidelse (16)
(afhængig af model)
1. Tag højre og venstre bordudvidelse ud af
transportemballagen.
2. Skru skruerne (37) på den højre og venstre
bordudvidelses styreskinner ud.
3. Skub bordudvidelsernes styreskinner helt ind i
holderne. Sæt bordudvidelsen med
opklappeligt længdeanslag (7) i på højre side.
4. Løft maskinen i de forreste ben, vip den
forsigtigt bagud og stil den stabilt hen.
5. Skru skruerne (37) på styreskinnerne igen fast
ind.
6. Tag fat i maskinen i de forreste ben, vip den
forsigtigt fremad og stil den hen.
7. Indstil bordbredden og fastlås
bordudvidelserne med låseskruer (17).
Anbringelse af laseradvarselsetiket
Maskinen leveres med et laseradvarselsskilt på
tysk. Sæt den vedlagte laseradvarselsetiket på dit
sprog hen over skiltet, før maskinen tages i brug
første gang.
Opstilling
Maskinen skal fastgøres på et stabilt underlag for
at man kan arbejde sikkert med den.
– Som underlag kan man enten anvende en fast
monteret arbejdsplade eller arbejdsbænk.
– Maskinen skal også stå sikkert ved
bearbejdning af større emner.
– Lange emner skal yderligere støtte med
passende tilbehør.
Henvisning:
Til mobil brug kan maskinen skrues fast på en
krydsfiner- eller møbelplade (500 mm x 500 mm,
mindst 19 mm tyk). Ved brug skal pladen
fastgøres på en arbejdsbænk med skruetvinger.
1. Skru maskinen fast på underlaget.
2. Løsning af transportlås (25): Tryk savhovedet
en anelse nedad og hold det fast. Træk
transportlåsen (25) ud.
3. Vip savhovedet langsomt opad.
Transport
1. Vip savhovedet nedad og tryk transportlåsen
(25) ind.
2. Fastlås trækanordningen med låseskruen (13)
i den forreste position.
5. Oversigt
6. Opstilling og transport
Side: 75
DANSK
da
76
OBS!
Saven må ikke transporteres i
beskyttelsesanordningerne.
3. Løft og bær maskinen i grebet (21).
7.1 Tænd-/sluk-kontakt til motor (28)
Start af motor:
 Tryk på tænd-/sluk-kontakten og hold den
trykket.
Stop af motor:
 Slip tænd-/sluk-kontakten.
7.2 Tænd-/sluk-kontakt til belysning af
skæreområde (30)
Tænd og sluk belysningen af skæreområdet.
Fare!
Ret ikke lysstrålen mod øjnene på personer eller
dyr.
Henvisning:
Ved batteridrevne maskiner: Ved korte
arbejdspauser slukker belysningen af
skæreområdet (hviletilstand) og aktiveres
automatisk igen, når arbejdet fortsættes. Ved
længere arbejdspauser slukker belysningen af
skæreområdet. For at tænde igen: Tryk på
kontakten (30).
7.3 Tænd-/sluk-kontakt til
tilskæringslaser (29)
Tænd og sluk tilskæringslaser.
Tilskæringslaseren markerer en linie til venstre for
savsnittet. Foretag et prøvesnit for at gøre dig
fortrolig med positioneringen.
Fare!
LASERSTRÅLING
SE IKKE IND I LASERSTRÅLEN
LASERKLASSE 2
EN 60825-1:2007
P<1mW, λ=650nm
Henvisning:
Ved batteridrevne maskiner: Ved korte
arbejdspauser slukker tilskæringslaseren
(hviletilstand) og aktiveres automatisk igen, når
arbejdet fortsættes. Ved længere arbejdspauser
slukker tilskæringslaseren. For at tænde igen:
Tryk på kontakten (29).
7.4 Hældningsindstilling
Efter løsning af låsehåndtaget (23) kan saven
hældes trinløst mellem 0° og 45° mod venstre i
forhold til den lodrette linie (40).
Tryk under indstillingen låseknappen (24) ind for
også at indstille vinkler op til 47° mod venstre i
forhold til den lodrette linie eller ned til 2 ° mod
højre i forhold til den lodrette linie.
Fare!
For at hældningsvinklen ikke kan ændre sig under
savningen, skal vippearmens låsehåndtag (23)
spændes til.
Du kan tilpasse låsehåndtagets position efter dine
behov: Træk låsehåndtaget ud, drej det og tryk
det ind i den ønskede position og lad det gå i
indgreb.
7.5 Drejebord
Til geringssnit kan drejebordet efter løsning af
låsehåndtaget (11) og betjening af låsepalen (12)
drejes 47° mod venstre eller 47° mod højre. På
den måde indstilles skærevinklen i forhold til
emnets anlægskant.
Fare!
For at geringsvinklen ikke kan ændre sig under
savningen, skal drejebordets låsehåndtag (11)
(også i låsepositionerne) spændes til.
7.6 Trækanordning
Med trækanordningen kan også emner med
større tværsnit saves. Trækanordningen kan
anvendes til alle snittyper (lige snit, geringssnit,
skrå snit og dobbelte geringssnit og savning af
noter).
Når der ikke er brug for trækanordningen, fastlås
den med låseskruen (13) i den bagerste position.
7.7 Skæredybdebegrænsning
Skæredybdebegrænsningen (51) muliggør
sammen med trækanordningen savning af noter.
Drej stilleskruen og fiksér den med
kontramøtrikken. Skæredybdebegrænsningen
kan deaktiveres, når anslaget (52) forskydes
bagud.
7.8 Indstilling af hastighed
(kun ved KGSV 216 M)
Hastigheden indstilles med stillehjulet. (20) Se
tabellen angående anbefalede stillinger af
stillehjulet.
Træ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6
Aluminium: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6
Plast: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3
8.1 Tilslutning af spånsæk/
spånudsugningsanlæg
Fare!
Nogle træstøvarter (f.eks. ege-, bøgetræ og ask)
kan forårsage kræft, hvis de indåndes.
– Arbejd kun med monteret spånsæk eller et
egnet spånudsugningsanlæg.
– Brug yderligere en støvmaske, da ikke alt
savstøv kan opfanges eller udsuges.
– Tøm spånsækken med jævne mellemrum. Brug
støvmaske under tømningen.
Ved ibrugtagning af maskinen med den
medfølgende spånsæk:
 Sæt spånsækken (2) på
spånudsugningsstudsen (3). Kontrollér, at
spånsækkens lukkeanordning (1) er lukket.
Ved tilslutning af maskinen til et
spånudsugningsanlæg:
 Anvend til tilslutning til spånudsugningsstudsen
en egnet adapter (se kapitel 12. "Tilbehør").
 Sørg for, at spånudsugningsanlægget opfylder
de krav, som er angivet i kapitel 16. "Tekniske
data".
 Læs også betjeningsvejledningen til
spånudsugningsanlægget!
8.2 Montering af emnefastspænding
Emnefastspændingen (15) kan monteres i 2
positioner:
– Til brede emner:
Skub emnefastspændingen i bordets bagerste
hul (38).
– Til smalle emner:
Skub emnefastspændingen i bordets forreste
hul (39).
8.3 Specielt for netdrevne maskiner
Fare! Elektrisk spænding
Brug kun maskinen med strømkilder, som
opfylder følgende krav (se også kapitel 16.
"Tekniske data"):
– Netspænding og -frekvens skal svare til de data,
der står på maskinens typeskilt
– Sikring med en HFI-afbryder med en fejlstrøm
på 30 mA
– Stikkontakter skal være installeret, jordet og
kontrolleret i overensstemmelse med
forskrifterne
 Læg strømkablet sådan, at det hverken
forstyrrer eller bliver beskadiget under arbejdet.
 Anvend kun gummikabler med tilstrækkeligt
tværsnit som forlængerledning (3 × 1,5 mm2
).
 Anvend forlængerledninger til udendørs brug. I
det fri må der kun bruges forlængerledninger,
som er godkendt til udendørs brug og mærket
tilsvarende.
 Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er
slået fra, når stikket sættes ind i stikkontakten.
8.4 Specielt for batteridrevne maskiner
 Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er
slået fra, når batteripakken sættes i.
Batteripakke
Batteripakken (34) skal oplades før den første
ibrugtagning.
Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager.
Den optimale opbevaringstemperatur ligger
mellem 10 °C og 30 °C.
Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets-
og signalindikator (33):
- Tryk på knappen (32), og ladetilstanden vises
med lysdioderne.
- Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom
og skal genoplades.
Udtagning og isætning af batteripakke
Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af
batteripakken (31), og træk batteripakken (34)
bagud og ud.
Isætning: Skub batteripakken (34) på indtil
indgreb.
 Kontrollér, at sikkerhedsanordningerne er i en
upåklagelig tilstand, før arbejdet påbegyndes.
 Indtag en korrekt arbejdsposition under arbejdet
med saven:
– Foran på operatørsiden
– Frontal til saven
– Ved siden af savklingens flugtlinje
Fare!
Fiksér om muligt emnet med
emnefastspændingen (15).
Klemfare!
Grib ved hældning eller vipning af savhovedet
ikke ind i hængselsområdet eller under maskinen!
 Hold savhovedet fast under hældning.
 Brug under arbejdet:
– Emneunderlag – ved lange emner, hvis de
ellers ville falde ned fra bordet, efter at de er
savet over.
– Spånsæk eller spånudsugningsanlæg.
 Der må kun bearbejdes emner med
dimensioner, som giver et sikkert hold under
skæringen.
 Tryk altid emnet ned mod bordet under
savningen. Pas på, at det ikke klemmes fast.
Stop heller aldrig en savklinge ved at trykke den
på siden. Der er risiko for ulykker, hvis
savklingen blokeres.
9.1 Lige snit
Udgangsstilling:
– Transportlåsen (25) er trukket ud.
– Savhovedet er vippet op.
– Skæredybdebegrænsningen (52) er
deaktiveret.
– Drejebordet er i 0°-stilling, låsehåndtaget (11)
for drejebordet er spændt til.
– Vippearmens hældning i forhold til den lodrette
linie er 0°, låsehåndtaget (23) for
hældningsindstilling er spændt til.
– Trækanordningen er helt bagved.
– Trækanordningens stilleskrue (13) er løsnet.
7. Detaljeret beskrivelse af
maskinen
8. Ibrugtagning
9. Betjening
Side: 76
DANSK da
77
Savning af emnet:
1. Tryk emnet mod emnestoppet og klem det fast
med emnefastspændingen (15).
2. Ved bredere emner: Træk savhovedet fremad
(hen mod dig selv) (trækanordning).
3. Betjening sikkerhedslåsen (27), og tryk på
tænd-/sluk-kontakten (28) og hold den trykket.
4. Sænk savhovedet langsomt helt ned i grebet
og skub det om nødvendigt bagud (væk fra dig
selv). Under savningen må savhovedet kun
trykkes så fast mod emnet, at
motorhastigheden ikke reduceres for meget.
5. Skær emnet igennem i én arbejdsgang.
6. Slip tænd-/sluk-kontakten (28) og lad
savhovedet langsomt vippe tilbage til den
øverste udgangsstilling.
9.2 Geringssnit
Udgangsstilling:
– Transportlåsen (25) er trukket ud.
– Savhovedet er vippet op.
– Skæredybdebegrænsningen (52) er
deaktiveret.
– Vippearmens hældning i forhold til den lodrette
linie er 0°, låsehåndtaget (23) for
hældningsindstilling er spændt til.
– Trækanordningen er helt bagved.
– Trækanordningens stilleskrue (13) er løsnet.
Savning af emnet:
1. Løsn drejebordets låsehåndtag (11), og løsn
låsepalen (12).
2. Indstil den ønskede vinkel.
3. Spænd drejebordets låsehåndtag (11) til.
4. Skær emnet igennem, som beskrevet i "Lige
snit".
9.3 Skrå snit
Udgangsstilling:
– Transportlåsen (25) er trukket ud.
– Savhovedet er vippet op.
– Skæredybdebegrænsningen (52) er
deaktiveret.
– Drejebordet er i 0°-stilling, låsehåndtaget (11)
for drejebordet er spændt til.
– Trækanordningen er helt bagved.
– Trækanordningens stilleskrue (13) er løsnet.
Savning af emnet:
1. Løsn låsehåndtaget (23) for
hældningsindstilling på savens bagside.
2. Hæld vippearmen langsomt til den ønskede
stilling.
3. Spænd låsehåndtaget (23) for
hældningsindstilling til.
4. Skær emnet igennem, som beskrevet i "Lige
snit".
9.4 Dobbelte geringssnit
Henvisning:
Det dobbelte geringssnit er en kombination af
geringssnit og skråt snit. Dvs., at emnet skæres
igennem på skrå i forhold til den bagerste
anlægskant og på skrå i forhold til oversiden.
Fare!
Ved det dobbelt geringssnit er savklingen på
grund af den stærke hældning lettere tilgængelig
– derfor er der øget risiko for kvæstelser. Hold
tilstrækkelig afstand til savklingen.
Udgangsstilling:
– Transportlåsen (25) er trukket ud.
– Savhovedet er vippet op.
– Skæredybdebegrænsningen (52) er
deaktiveret.
– Drejebordet er fastlåst i den ønskede stilling.
– Vippearmen er i den ønskede vinkel i forhold til
emnets overflade og fastlåst.
– Trækanordningens stilleskrue (13) er løsnet.
– Trækanordningen er helt bagved.
Savning af emnet:
 Skær emnet igennem, som beskrevet i "Lige
snit".
9.5 Savning af noter
Henvisning:
Skæredybdebegrænsningen muliggør sammen
med trækanordningen savning af noter. Herved
sker der ingen overskæring, men emnet saves
kun til en bestemt dybde.
Risiko for tilbageslag!
Ved savning af noter er det særdeles vigtigt, at
der ikke udøves tryk på savklingen fra siden.
Ellers kan savhovedet pludselig og hurtigt
bevæge sig opad! Brug en spændeanordning ved
savning af noter. Undgå, at savhovedet udsættes
for tryk fra siden.
Udgangsstilling:
– Transportlåsen (25) er trukket ud.
– Savhovedet er vippet op.
– Vippearmen er i den ønskede vinkel i forhold til
emnets overflade og fastlåst.
– Drejebordet er fastlåst i den ønskede stilling.
– Trækanordningens stilleskrue (13) er løsnet.
– Trækanordningen er helt bagved.
Savning af emnet:
1. Indstil skæredybdebegrænsningen (51) på
den ønskede skæredybde og fiksér den med
kontramøtrikken.
2. Løsn sikkerhedslåsen (27), og vip savhovedet
nedad for at kontrollere den indstillede
skæredybde:
3. Foretag et prøvesnit.
4. Gentag i givet fald trin 1 og 3, indtil den
ønskede skæredybde er indstillet.
5. Skær emnet igennem, som beskrevet i "Lige
snit".
Fare!
Tag netstikket ud af stikkontakten eller fjern den
aftagelige batteripakke (34) før alt
vedligeholdelses- og rengøringsarbejde.
– Anden form for vedligeholdelse eller reparation
end det, der er beskrevet i dette kapitel, må kun
udføres af fagfolk.
– Beskadigede dele, især sikkerhedsudstyr, må
kun erstattes med originale dele. Dele, der ikke
er kontrolleret og godkendt af producenten, kan
forårsage alvorlige skader.
– Efter at vedligeholdelses- og rengøringsarbejdet
er afsluttet, skal alt sikkerhedsudstyr igen tages
i drift og kontrolleres.
10.1 Udskiftning af savklingen
Fare for forbrænding!
Savklingen kan stadig være meget varm et stykke
tid efter gennemskæringen. Lad den varme
savklinge køle af. Rengør en varm savklinge ikke
med brændbare væsker.
Selvom savklingen står stille, er der
risiko for at komme til at skære sig!
Ved løsning og stramning af spændeskruen (44)
skal pendulbeskyttelsesskærmen (6) være
placeret over savklingen. Brug derfor altid
handsker under udskiftning af savklingen.
1. Tag netstikket ud af stikkontakten eller fjern
den aftagelige batteripakke (34).
2. Bring savhovedet i den øverste position.
3. Fastlåsning af savklinge: Tryk låseknappen og
drej derved savklingen med den anden hånd,
indtil låseknappen går i indgreb. Hold
låseknappen inde.
4. Skru spændeskruen med skive (44) på
savklingeakslen af med unbrakonøglen (14) i
urets retning (venstregevind!).
5. Løsn sikkerhedslåsen (27) (kun ved
netdrevne maskiner), og skub
pendulbeskyttelsesskærmen (6) opad og hold
den der.
6. Fjern den udvendige flange (45) og
savklingen (46) fra savklingeakslen og luk
igen pendulbeskyttelsesskærmen.
Fare!
Brug ikke rengøringsmidler (f.eks. til at fjerne
harpiks), som kan angribe
letmetalkomponenterne; i modsat fald nedsættes
savens robusthed.
7. Rengøring af spændefladerne:
– Savklingeaksel (49).
– savklinge (46),
– udvendig flange (45),
– indvendig flange (48).
Fare!
Læg den indvendige flange korrekt på! Saven kan
ellers blokere eller savklingen kan løsne sig! Den
indvendige flange er korrekt placeret, når
ringnoten peger mod savklingen og den flade
sider peger mod motoren.
8. Sæt den indvendige flange (48) på.
9. Løsn sikkerhedslåsen (27) (kun ved
netdrevne maskiner), og skub
pendulbeskyttelsesskærmen (6) opad og hold
den der.
10.Montér en ny savklinge – vær opmærksom på
rotationsretningen: Set fra den venstre (åbne)
side skal pilen på savklingen svare til pilens
retning (47) på savklingens
beskyttelsesskærm!
Fare!
Brug kun savklinger, der opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.
Brug kun egnede savklinger, der er beregnet til
den maksimale hastighed (se "Tekniske data) –
ved savklinger, som ikke er egnede, eller som er
beskadigede, kan dele slynges eksplosionsagtigt
væk pga. centrifugalkraften.
Savklinger, der er beregnet til skæring af træ eller
lignende materialer, skal svare til EN 847-1.
Anvend aldrig:
– Savklinger af højtlegeret stål (HSS)
– Beskadigede savklinger
– Skæreskiver
Fare!
– Montér kun savklingen med originale dele.
– Anvend ikke løse reduktionsringe, i modsat fald
kan savklingen løsne sig.
– Savklinger skal monteres således, at de løber
jævnt og ikke kan løsne sig under driften.
11.Luk pendulbeskyttelseskærmen (6) igen.
12.Skub den udvendige flange (45) på – den
flade side skal pege mod motoren!
13.Skru spændeskruen med skive (44) på mod
urets retning (venstregevind!) og spænd den
håndfast til.
14.Fastlåsning af savklinge: Tryk låseknappen
(18) og drej derved savklingen med den
anden hånd, indtil låseknappen går i indgreb.
Hold låseknappen inde.
Fare!
– Sekskantnøglen må ikke forlænges.
– Spændeskruen må ikke spændes til ved at slå
på sekskantnøglen.
15.Spænd spændeskruen (44) til med
sekskantnøglen (14).
16.Kontrollér funktionen. Løsn dertil
sikkerhedslåsen (27) (kun ved netdrevne
maskiner), og klap saven nedad:
10. Vedligeholdelse og pleje
Side: 77
DANSK
da
78
– Pendulbeskyttelsesskærmen skal frigive
savklingen, når den vippes ned, uden at
berøre andre dele.
– Når saven klappes op til udgangsstillingen,
skal pendulbeskyttelsesskærmen automatisk
tildække savklingen.
– Drej savklingen med håndkraft. Savklingen
skal kunne rotere i enhver mulig
indstillingsposition uden at berøre andre dele.
10.2 Udskiftning af planindlægget
Fare!
Ved beskadigede planindlæg (10) er der fare for,
at små dele klemmes fast mellem planindlæg og
savklinge og dermed blokerer savklingen.
Beskadigede planindlæg skal skiftes ud med det
samme!
1. Skru skruerne på planindlægget ud. Drej i
givet fald drejebordet og hæld savhovedet for
at få adgang til skruerne.
2. Tag planindlægget ud.
3. Sæt et nyt planindlæg i.
4. Spænd skruerne på planindlægget til.
10.3 Justering af emnestoppet
1. Løsn unbrakoskruerne (50).
2. Indstil emnestoppet (26) således, at det er
præcist lodret i forhold til savklingen, når
drejebordet går i indgreb i 0°-positionen.
3. Spænd unbrakoskruerne (50).
10.4 Justering af tilskæringslaseren
Justering af laseren i en ret vinkel
– Løsn den midterste skrue (41). Drej laseren.
Stram den midterste skrue (41).
Justering af laseren til siden
– Løsn den højre skrue (43) og den venstre skrue
(42). Forskyd laseren vandret. Spænd den
højre skrue (43) og den venstre skrue (42).
10.5 Rengøring af maskinen
Fjern savspåner og støv med en børste eller en
støvsuger fra:
– Indstillingsanordninger
– Betjeningselementer
– Motorens ventilationsåbning
– Rum under planindlægget
– Tilskæringslaser
– Belysning af skæreområde
10.6 Opbevaring af maskinen
Fare!
 Opbevar maskinen således, at den ikke kan
sættes i gang af uvedkommende personer.
 Sørg for, at ingen kan komme til skade på
maskinen, selvom den er i stilstand.
OBS!
 Opbevar ikke maskinen ubeskyttet i det fri eller i
fugtige omgivelser.
10.7 Vedligeholdelse
Før hver brug
 Fjern savspåner med en støvsuger eller en
pensel.
 Kontrollér, at strømkabel og netstik eller
batteripakke er ubeskadigede; defekte dele skal
eventuelt udskiftes af en elektriker.
 Kontrollér alle bevægelige dele, om de er frit
bevægelige i hele deres bevægelsesområdet.
Regelmæssigt, alt efter
anvendelsesbetingelser
 Kontrollér alle skrueforbindelser, spænd
eventuelt efter.
 Kontrollér savhovedets tilbagestillingsfunktion
(savhovedet skal vende tilbage til den øverste
udgangsstilling vha. fjederkraft), få fjederen
eventuelt udskiftet.
 Smør føringselementerne med lidt olie.
– Anvend ved lange emner egnede underlag til
venstre og højre for saven.
– Hold fast på emnet til højre for savklingen ved
skrå snit.
– Anvend et ekstra anslag ved savning af små
afsnit (som ekstra anslag kan f.eks. et passende
træbræt bruges, der skrues på maskinens
anslag).
– Ved savning af et hvælvet (deformeret) bræt
(53) skal siden, der hvælver udad, lægges mod
emnestoppet.
– Emner må ikke saves på højkant, men skal
lægges fladt på drejebordet.
Brug kun originalt Metabo-tilbehør.
Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.
Til særlige opgaver kan du få følgende tilbehør
hos din forhandler – illustrationer findes foran i
denne brugsanvisning.
A Vedligeholdelses- og rensespray til fjernelse af
harpiksrester og til konservering af
metaloverflader. 0911018691
B Udsugningsadapter Multi for tilslutning af
udsugningsslanger med 44, 58 eller 100 mm
tilslutningsstykke 0910058010
C Metabo universalsuger
D Understel:
Universal-maskinstativ UMS 6.3131700
Mobilt understel KSU 250 Mobile
6.3131800
Understel KSU 400 0910066110
E Rullestativ
RS 420 0910053353
RS 420 G 0910053345
RS 420 W 0910053361
Savklinger til KGS 216 M/KGSV 216 M:
F Savklinge Power Cut 6.28009
216 × 2,4 / 1,8 × 30 24 WZ 5° neg
til længde- og tværsnit i massivt træ
G Savklinge Precision Cut Classic 6.28060
216 × 2,4 / 1,8 × 30 40 WZ 5° neg
til længde- og tværsnit i massivt træ og spånplade
H Savklinge Multi Cut Classic 6.28066
216 × 2,4 / 1,8 × 30 60 FZ/TZ 5° neg
til længde- og tværsnit i coatede materialer,
laminat, plastmaterialer og alu-profiler
Savklinger til KGS 254 M:
I Savklinge Precision Cut Classic 6.28061
254 x 30 x 2,4/1,8 48 WZ 5° neg
til længde- og tværsnit i massivt træ og spånplade
J Savklinge Multi Cut 6.28223
254 x 30 x 2,4/1,6 80 FZ/TZ 5° neg
til længde- og tværsnit i coatede materialer,
laminat, plastmaterialer og alu-profiler
Savklinger til KGS 305 M:
K Savklinge Precision Cut Classic 6.28064
305 x 30 x 2,4/1,8 56 WZ 5° neg
til længde- og tværsnit i massivt træ og spånplade
L Savklinge Multi Cut 6.28091
305 x 30 x 2,8/2,0 96 FZ/TZ 5° neg,
til længde- og tværsnit i coatede materialer,
laminat, plastmaterialer og alu-profiler
Savklinger til KGS 18 LTX 216:
M Savklinge Precision Cut Classic 6.28065
216 × 1,8 / 1,2 × 30 40 WZ 5°
til længde- og tværsnit i massivt træ og spånplade
Det komplette tilbehørsprogram findes på
www.metabo.com eller i kataloget.
Fare!
Reparationer på el-værktøj må kun foretages af
autoriserede elektrikere!
Henvend dig til din Metabo-forhandler, hvis du
skal have repareret dit Metabo el-værktøj.
Adresser findes på www.metabo.com.
Reservedelslister kan downloades på
www.metabo.com.
Overhold de nationale regler om miljøvenlig
bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner,
emballage og tilbehør.
Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke
smides i husholdningsaffaldet! I henhold til
det europæiske direktiv 2002/96/EF om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr og
omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-
værktøjer indsamles adskilt og afleveres
miljørigtigt til genbrug.
Nedenfor beskrives problemer og forstyrrelser,
som du selv må afhjælpe. Hvis de her beskrevne
problemløsninger ikke hjælper dig vider, se
kapitel 13. "Reparation".
Fare!
I forbindelse med problemer og forstyrrelser sker
der særdeles mange ulykker. Vær derfor
opmærksom på følgende:
 Tag netstikket ud af stikkontakten eller fjern den
aftagelige batteripakke (34) før hver
fejlafhjælpning.
 Når driftsforstyrrelserne er afhjulpede, skal alle
sikkerhedsanordninger igen tages i brug og
kontrolleres.
Ingen kapfunktion
Transportlås aktiveret:
 Træk transportlåsen ud.
Sikkerhedslås aktiveret:
 Løsn sikkerhedslåsen.
Skæreeffekt for lav
Savklingen er stump (klingen er evt. anløbet på
siden).
Savklingen er uegnet til materialet (se kapitel 12.
"Tilbehør").
Deformeret savklinge:
 Udskift savklingen (se kapitel 10.
"Vedligeholdelse").
Saven vibrerer stærkt
Deformeret savklinge:
 Udskift savklingen (se kapitel 10.
"Vedligeholdelse").
Ukorrekt monteret savklinge:
 Montér savklingen korrekt (se kapitel 10.
"Vedligeholdelse").
Trægt drejebord
Spåner under drejebordet:
 Fjern spåner.
Forklaringer til oplysningerne på side 3.
Forbeholdt ændringer som følge af tekniske
ændringer.
U =netspænding/batteripakkens spænding
I =nominel strøm
F =min. sikring
P1 =nominel optagen effekt
IP =kapslingsklasse
n0 =tomgangshastighed
v0 =maks. skærehastighed
D =savklingens diameter (udvendig)
d =savklingens hul (indvendig)
b =savklinges maks. tandbredde
A =mål (LxBxH)
m =vægt
Krav til et spånudsugningsanlæg:
D1 =udsugningsstudsens
tilslutningsdiameter
D2 =mindste luftgennemstrømning
D3 =mindste undertryk på
udsugningsstudsen
D4 =mindste lufthastighed på
udsugningsstudsen
Se tabellen på side 4 angående emnets
maksimale tværsnit
~ Vekselstrøm
11. Tips og tricks
12. Tilbehør
13. Reparation
14. Miljøbeskyttelse
15. Problemer og forstyrrelser
16. Tekniske data
Side: 78
DANSK da
79
Jævnstrøm
Klasse II maskine
De angivne tekniske data er tolerancesat
(svarende til de pågældende gyldige standarder).
Emissionsværdier
Disse værdier gør det muligt at bestemme el-
værktøjets emissioner og sammenligne forskellige
el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets
eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning være højere
eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Træf de nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af
de anslåede værdier.
Samlet vibration (vektorsum af 3 retninger)
beregnet iht. EN 61029-1:
ah =vibrationsemission
Kh =usikkerhed (vibration)
Typiske A-vægtede lydniveauer:
LpA =lydtryksniveau
LWA =lydeffektniveau
KpA, KWA= usikkerhed
Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo KGS 216 M.

Stil et spørgsmål om Metabo KGS 216 M

Har du et spørgsmål om Metabo KGS 216 M men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo KGS 216 M. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo KGS 216 M så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.