KGS 216 M

Metabo KGS 216 M manual

KGS 216 M

Manual til Metabo KGS 216 M på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 120 sider.

Side: 1
DANSK da 74 Original brugsanvisning 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Oversigt 6. Opstilling og transport 7. Detaljeret beskrivelse af maskinen 8. Ibrugtagning 9. Betjening 10. Vedligeholdelse og pleje 11. Tips og tricks 12. Tilbehør 13. Reparation 14. Miljøbeskyttelse 15. Problemer og forstyrrelser 16. Tekniske data Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse kap-/ geringssave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 4. Geringskapsaven er egnet til længde- og tværsnit, skrå snit, geringssnit og dobbelte geringssnit. Desuden kan der saves noter. Der må kun bearbejdes materiale, som den tilsvarende savklinge er egnet til (se kapitel 12. Tilbehør vedrørende godkendte savklinger). Emnernes tilladte dimensioner skal overholdes (se kapitel 16. Tekniske data). Emner med rundt eller ujævnt tværsnit (f.eks. brænde) må ikke savet, da disse ikke kan holdes sikkert fast. Ved savning på højkant af flade emner skal der anvendes et egnet ekstra anslag for at sikre en stabil føring. Enhver anden anvendelse er i strid med formålet. Ved anvendelse i modstrid med anvendelsesformålet, ved ændringer på apparatet eller ved brug af dele, som ikke er testet eller godkendt af producenten, kan der opstå alvorlige skader! Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Generelle sikkerhedsanvisninger til el- værktøj ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til senere brug! Det benyttede begreb "el-værktøj" refererer til netdrevne maskiner (med tilslutningskabel) og batteridrevne maskiner (uden tilslutningskabel). 3.1 Sikkerhed på arbejdspladsen a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt belyst. Uorden og uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld. b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe. c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når el- værktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen. 3.2 Elektrisk sikkerhed a) El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Anvend ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød. c) El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød. d) Anvend ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære el- værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes forlængerledninger, der er godkendt til udendørs brug. Brug af en forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. f) Hvis det ikke kan undgås at benytte el- værktøjet i fugtige omgivelser, skal der anvendes en fejlstrømsafbryder. Brug af en fejlstrømsafbryder nedsætter risikoen for elektrisk stød. 3.3 Personlig sikkerhed a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt. Man bør ikke bruge el-værktøjet, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af el- værktøjet kan føre til alvorlige personskader. b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader. c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér altid, at el-værktøjet er slukket, før stikket sættes i og/eller batteriet tilsluttes, og før el- værktøjet tages op eller bæres. Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at maskinen ikke er tændt, når den sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader. d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden el-værktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader. e) Undgå unormal kropsholdning. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer. f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår og tøj væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår. g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af støvudsugning nedsætter risikoen for personskader som følge af støv. h) Vær altid forsigtig og tilsidesæt ikke sikkerhedsreglerne for el-værktøj, selvom du er fortrolig med el-værktøjet efter mange ganges brug. Uagtsomme handlinger kan inden for brøkdele af sekunder medføre alvorlige personskader. 3.4 Anvendelse og behandling af elværktøjet a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med den rigtige maskine arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde. b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern et aftageligt batteri, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges væk. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet. d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer. e) El-værktøj og tilbehør bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte maskiner. f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre. g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Hvis el-værktøjet anvendes til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer. h) Hold håndtag og greb tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte håndtag og greb tillader ikke sikker betjening og kontrol af el-værktøjet i uventede situationer. 3.5 Anvendelse og behandling af batteridrevet værktøj a) Oplad kun batterierne i opladere, der er anbefalet af producenten. En oplader, der er egnet til en bestemt type batterier, må ikke benyttes med andre batterier - brandfare. b) Brug kun de batterier, der er beregnet til el- værktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare. c) Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med clips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batteriets kontakter kan forårsage forbrændinger eller brand. d) Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe væske ud af det. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan forårsage hudirritation eller forbrændinger. e) Brug ikke beskadigede eller modificerede batterier. Beskadigede eller modificerede batterier kan reagere uforudseeligt og medføre brand, eksplosion eller personskader. f) Udsæt ikke batterier for ild eller for høje temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 °C kan medføre en eksplosion. g) Følg alle anvisninger om opladning og oplad batteriet eller det batteridrevne værktøj aldrig uden for det temperaturområde, som er angivet i brugsanvisningen. Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge brandfaren. 3.6 Service a) Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig opretholdelse af el-værktøjets sikkerhed. b)Udfør aldrig vedligeholdelsesarbejde på beskadigede batterier. Alt vedligeholdelsesarbejde på batterierne må kun Indholdsfortegnelse 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 75 udføres af producenten eller autoriserede kundeservicesteder. 3.7 Yderligere sikkerhedsanvisninger – Denne brugsanvisning henvender sig til personer med teknisk basisviden i håndtering af maskiner som de her beskrevne. Hvis du ingen erfaring har med sådanne maskiner, bedes du først hente hjælp hos erfarne personer. – Producenten hæfter ikke for skader, som opstår, fordi anvisningerne i denne brugsanvisning ikke overholdes. Informationerne i denne brugsanvisning er markeret som følger: Fare! Advarer mod personskader eller mil- jøskader. Risiko for stød! Advarer mod personskader på grund af elektricitet. Roterende dele! Advarer mod personskader som føl- ge af, at legemsdele eller klædnings- stykker trækkes ind i maskinen. OBS! Advarsel mod tingskader. Henvisning: Supplerende informationer. a) Geringskapsave er beregnet til skæring af træ eller trælignende produkter; de må ikke anvendes til skæring af jernmaterialer såsom stave, stænger, skruer osv. Slibestøv fører til blokering af bevægelige dele som f.eks. den nederste beskyttelsesskærm. Gnister under skæringen forbrænder den nederste beskyttelsesskærm, indlægspladen og andre plastdele. b) Fiksér om muligt emnet med skruetvinger. Hvis emnet holdes fast med hånden, skal hånden altid mindst holdes 100 mm væk fra hver side af savklingen. Anvend ikke denne sav til skæring af dele, der er for små til at kunne spændes fast eller holdes fast med hånden. Hvis hånden er for tæt på savklingen, er der øget risiko for personskader på grund af kontakt med savklingen. c) Emnet skal være ubevægeligt og enten spændes fast eller trykkes mod anslaget og bordet. Skub emnet ikke ind i savklingen, og skær ikke "på fri hånd". Løse eller bevægelige emner kan slynges ud med stor hastighed og medføre personskader. d) Skub saven gennem emnet. Undgå at trække saven gennem emnet. Løft savhovedet for et snit og træk det over emnet uden at skære det. Tænd så for motoren, vip savhovedet nedad og tryk saven gennem emnet. Hvis saven trækkes gennem emnet, er der risiko for at savklingen stiger op ad emnet og savklingeenheden bliver slynget mod brugeren med stor kraft. e) Kryds aldrig med hånden over den planlagte snitlinie, hverken foran eller bag savklingen. Afstivning af emnet "med hænderne over kors", er meget farlig, dvs. hvis emnet holdes til højre for savklingen med den venstre hånd eller omvendt. f) Grib ikke ind bag anslaget, når savklingen roterer. Underskrid aldrig en sikkerhedsafstand på 100 mm mellem hånd og roterende savklinge (gælder for begge sider af savklingen, f.eks. når træaffald fjernes). Du kan evt. ikke se afstanden mellem din hånd og den roterende savklinge og pådrage dig alvorlige skader. g) Kontrollér emnet før skæringen. Hvis emnet er bøjet eller deformeret, spænd det fast med siden, der bøjer udad, mod anslaget. Vær altid opmærksom på, at der ikke er nogen spalte mellem emne, anslag og bord langs snitlinien. Bøjede eller deformerede emner kan dreje eller flytte sig og forårsage den roterende savklinge kommer i klemme under skæringen. Der må ikke være søm eller fremmedlegemer i emnet. h) Anvend først saven, når bordet er frit for værktøj, træaffald osv.; kun emnet må befinde sig på bordet. Små spåner, løse træstykker eller andre genstande, der kommer i berøring med den roterende klinge, kan slynges væk med høj hastighed. i) Skær altid kun et emne ad gangen. Flere stablede emner kan ikke fastspændes tilstrækkeligt eller holdes sikkert fast og kan forårsage at klingen sætter sig fast eller glider under savningen. j) Sørg for, at geringskapsaven er placeret på en plan, fast arbejdsflade før brug. En plan og fast arbejdsflade reducerer risikoen for, at geringskapsaven bliver ustabil. k) Planlæg arbejdet. Vær ved indstillingen af savklingens hældning eller geringsvinklen opmærksom på, at det indstillelige anslag er justeret rigtigt og støtter emnet uden at komme i berøring med klingen eller beskyttelsesskærmen. Uden at tænde for maskinen og uden emne på bordet skal man simulere en fuldstændig skærebevægelse af savklingen for at sikre, at der ikke kan komme hindringer i vejen og at der ikke er risiko for at der skæres i anslaget. l) Sørg ved emner, der er bredere eller længere end bordets overside, for en passende afstivning, f.eks. med forlængerborde eller savbukke. Emner, der er længere eller bredere end geringskapsavens bord, kan vippe, hvis de ikke støttes i tilstrækkeligt omfang. Hvis et afskåret stykke træ eller emnet vipper, kan det forårsage løft af den nederste beskyttelsesskærm eller delene kan slynges ukontrolleret bort af den roterende klinge. m) Andre personer må ikke erstatte et forlængerbord eller en yderligere afstivning. En ustabil afstivning af emnet kan medføre, at klingen sætter sig fast. Desuden kan emnet forskyde sig under snittet og trække dig og din hjælper ind i den roterende klinge. n) Det afskårne stykke må ikke trykkes mod den roterende savklinge. Hvis der kun er lidt plads, f.eks. ved brug af længdeanslag, kan det afskårne stykke kile sig fast i klingen og blive slynget væk med stor kraft. o) Anvend altid en skruetvinge eller en egnet anordning for at afstive runde materialer som f.eks. stænger eller rør korrekt. Stænger har under skæringen en tendens til at rulle væk, hvilket kan forårsage, at klingen "bider sig fast" og emnet og din hånd kan trækkes ind i klingen. p) Lad klingen nå op på dens fulde hastighed, før du skærer emnet. Det reducerer risikoen for, at emnet slynges væk. q) Hvis emnet klemmes inde eller klingen blokerer, sluk geringskapsaven. Vent, indtil alle bevægelige dele er i stilstand, tag netstikket ud og/eller tag batteriet ud. Fjern derefter det indeklemte materiale. Hvis du saver videre ved en sådan blokering, kan du miste kontrollen eller det kan forårsage beskadigelser af geringkapsaven. r) Slip kontakten efter afslutning af snittet, hold savehovedet nedad og vent, indtil klingen er i stilstand, før du fjerner det afskårne stykke. Det er meget farligt at gribe ind i nærheden af den stoppende klinge med hånden. 4.1 Yderligere sikkerhedsanvisninger  Overhold denne brugsanvisning, især de specielle sikkerhedsanvisninger i de respektive kapitler;  Overhold de gældende direktiver eller ulykkesforebyggende forskrifter. Generelle farer!  Tag altid hensyn til eksterne påvirkninger:  Anvend egnede emneunderlag til lange emner.  Denne maskine må kun betjenes af personer, som har kendskab til sådanne maskiner, og som til enhver tid er sig bevidst om faren ved håndteringen af sådanne save. Personer under 18 år må kun betjene maskinen i forbindelse med en uddannelse og under opsyn af en uddannelsesleder.  Hold uvedkommende personer borte fra fareområdet, dette gælder især for børn. Lad aldrig andre personer røre ved maskinen eller strømkablet under anvendelsen.  Undgå overophedning af savtænderne.  Undgå at plast smelter ved savning af plastmaterialer. Fare for kvæstelser og klemning på grund af bevægelige dele!  Maskinen må ikke tages i brug uden monterede beskyttelsesanordninger.  Hold altid tilstrækkelig afstand til savklingen. Anvend eventuelt en egnet fremføringshjælp. Hold under arbejdet altid tilstrækkelig afstand til de drevne komponenter.  Vent til savklingen står stille, før du fjerner små emnestykker, trærester m.v. fra arbejdsområdet.  Der må kun bearbejdes emner med dimensioner, som giver et sikkert hold under skæringen.  Brug spændeanordninger eller en skruestik til at fastgøre emnet med. Således holdes det mere sikkert fast end med hånden.  Den stoppende savklinge må ikke stoppes ved at trykke på siden af den.  Tag altid netstikket ud af stikkontakten eller fjern den aftagelige batteripakke før indstilling, vedligeholdelse eller istandsættelse.  Tag netstikket ud af stikkontakten eller fjern den aftagelige batteripakke, når maskinen ikke anvendes. Der er risiko for at skære sig, også på stoppet skæreværktøj!  Brug handsker ved udskiftning af skæreværktøjet.  Opbevar savklingen således, at der ikke er risiko for kvæstelser. Risiko for tilbageslag af savhovedet (savklingen sætter sig fast i emnet og savhovedet bevæger sig pludseligt opad)!  Vælg en passende savklinge til materialet, der skal skæres.  Hold håndtaget forsvarligt fast. I det øjeblik hvor savklingen dykker ned i emnet, er risikoen for tilbageslag særdeles høj.  Sav kun tynde eller tyndvæggede emner med fintandede savklinger.  Anvend altid skarpe savklinger. Udskift sløve savklinger med det samme. Der er øget risiko for tilbageslag, hvis en sløv savtand sætter sig fast i emnets overflade.  Hold emnerne lige, så de ikke klemmes fast.  Undersøg i tvivlstilfælde emnerne for fremmedlegemer (for eksempel søm eller skruer).  Sav aldrig flere emner ad gangen – heller ikke bundter, der består af flere delemner. Der er risiko for ulykker, hvis et enkelt emne ukontrolleret fanges af savklingen.  Undgå ved savningen af noter at udøve tryk på savklingen fra siden – anvend en spændeanordning. Roterende dele!  Sørg for, at legemsdele eller klædningsstykker ikke kan gribes fast af de roterende dele og trækkes ind af maskinen under driften (bær ikke slips, ingen handsker og ingen klædningsstykker med brede ærmer; anvend altid hårnet ved langt hår).  Sav aldrig emner, på hvilke der sidder wirer, snore, bånd, kabler eller tråde, eller som indeholder disse materialer. Risiko ved utilstrækkelig brug af personligt beskyttelsesudstyr!  Brug høreværn.  Brug beskyttelsesbriller.  Brug støvmaske.  Brug egnet arbejdstøj.  Brug skridsikre sko. 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 3
DANSK da 76  Brug handsker ved håndtering af savklinger og rut værktøj. Bær savklingerne i en holder. Træstøv udgør en sundhedsrisiko!  Der må kun arbejdes med et udsugningsanlæg. Udsugningsanlægget skal overholde værdierne, der er angivet i kapitel 16.. Reducering af støvbelastning:  Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: bly (i blyholdig maling), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv).  Risikoen afhænger af, hvor længere brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen.  Partiklerne må ikke optages af kroppen.  Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler.  Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og - sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse).  Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne.  Anvend den medfølgende støvsamler og en egnet støvudsugning. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet.  Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: – Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, – anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, – sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. – Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Ændringer på maskinen eller brug af dele, som producenten ikke har kontrolleret eller godkendt, udgør en risiko  Denne maskine monteres nøjagtigt som beskrevet i denne vejledning.  Anvend derfor kun dele, der er tilladt af producenten. Dette gælder især for: – savklinger (se kapitel 12. Tilbehør vedrørende bestillingsnumre). – Sikkerhedsanordninger. – Tilskæringslaser – Belysning af skæreområde  Foretag ingen ændringer på delene.  Vær opmærksom på, at hastigheden, der er angivet på savklingen, skal være mindst lige så høj som den hastighed, der er angivet på saven. Der kan være risiko på grund af mangler på maskinen!  Før maskinen startes, skal den undersøges for beskadigelser: Før maskinen bruges, skal beskadiget sikkerhedsudstyr, beskyttelsesanordninger samt beskadigede reservedele undersøges nøje for, om de er fejlfrie og fungerer korrekt. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer fejlfrit og ikke klemmer. Samtlige dele skal være rigtigt monteret og opfylde alle betingelser for at sikre en fejlfri drift af maskinen.  Brug ingen beskadigede eller deformerede savklinger. Risiko på grund af larm!  Brug høreværn. Fare på grund af blokerende emner eller dele af emner! I tilfælde af blokering: 1. Sluk for maskinen. 2. Tag netstikket ud af stikkontakten eller fjern den aftagelige batteripakke. 3. Brug handsker. 4. Fjern blokeringen vha. værktøj. 4.2 Særlige sikkerhedsanvisninger for batteridrevne maskiner: Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! 4.3 Symboler på maskinen (afhængig af model) Læs brugsanvisningen. Grib ikke ind i savklingen. Brug beskyttelsesbriller og høreværn. Anvend ikke maskinen i fugtige eller våde omgivelser. Laserstråling – se ikke ind i strålen. LASERKLASSE 2 4.4 Sikkerhedsanordninger Pendulbeskyttesesskærm (6) Pendulbeskyttelsesskærmen beskytter mod utilsigtet berøring af savklingen og mod omkringflyvende spåner. Sikkerhedslås (27) Batteridrevne maskiner: Kun når sikkerhedslåsen betjenes, kan maskinen tændes. Netdrevne maskiner: Kun når sikkerhedslåsen betjenes, åbner pendulbeskyttelsesskærmen og saven kan sænkes. Emnestop (26) Emnestoppet forhindrer, at emnet kan bevæges under savningen. Emnestoppet skal altid være monteret under driften. Vær opmærksom på, at det justerbare emneanslag (35) er justeret rigtigt og støtter emnet bedst muligt uden at komme i berøring med klingen eller beskyttelsesskærmen. Fastlås med låseskrue (36). Ekstraprofilen (35) på emnestoppet skal forskydes til hældningssnit efter løsning af låseskruen (36). Se side 2. 1 Spånsækkens lukkeanordning 2 Spånsæk 3 Spånudsugningsstuds 4 Laserudgang 5 Belysning af skæreområde 6 Pendulbeskyttesesskærm 7 Længdeanslag 8 Bord 9 Drejebord 10 Planindlæg 11 Låsehåndtag til drejebord 12 Låsepal til drejebordets låsepositioner* 13 Låseskrue til trækanordning 14 Unbrakonøgler / værktøjsdepot til unbrakonøgler 15 Emnefastspænding 16 Bordudvidelse 17 Låseskrue til bordudvidelse 18 Savklingelås 19 Savhåndtag 20 Indstillingshjul til indstilling af hastighed* 21 Greb 22 Krog til kabeloprulning 23 Låsehåndtag til hældningsindstilling 24 Låseknap (til udvidelse af hældningsvinklen med +/- 2°) 25 Transportlås 26 Emnestop 27 Sikkerhedslås 28 Tænd-/sluk-kontakt til sav 29 Tænd-/sluk-kontakt til tilskæringslaser 30 Tænd-/sluk-kontakt til belysning af skæreområde 31 Knap til frigørelse af batteripakke * 32 Knap til kapacitetsindikator * 33 Kapacitets- og signalindikator * 34 Batteripakke * * afhængig af model/udstyr Evt. montering af greb (21) (afhængig af model)  Skru grebet (21) fast som vist. Evt. montering af bordudvidelse (16) (afhængig af model) 1. Tag højre og venstre bordudvidelse ud af transportemballagen. 2. Skru skruerne (37) på den højre og venstre bordudvidelses styreskinner ud. 3. Skub bordudvidelsernes styreskinner helt ind i holderne. Sæt bordudvidelsen med opklappeligt længdeanslag (7) i på højre side. 4. Løft maskinen i de forreste ben, vip den forsigtigt bagud og stil den stabilt hen. 5. Skru skruerne (37) på styreskinnerne igen fast ind. 6. Tag fat i maskinen i de forreste ben, vip den forsigtigt fremad og stil den hen. 7. Indstil bordbredden og fastlås bordudvidelserne med låseskruer (17). Opstilling Maskinen skal fastgøres på et stabilt underlag for at man kan arbejde sikkert med den. – Som underlag kan man enten anvende en fast monteret arbejdsplade eller arbejdsbænk. – Maskinen skal også stå sikkert ved bearbejdning af større emner. – Lange emner skal yderligere støtte med passende tilbehør. Henvisning: Til mobil brug kan maskinen skrues fast på en krydsfiner- eller møbelplade (500 mm x 500 mm, mindst 19 mm tyk). Ved brug skal pladen fastgøres på en arbejdsbænk med skruetvinger. 1. Skru maskinen fast på underlaget. 2. Løsning af transportlås (25): Tryk savhovedet en anelse nedad og hold det fast. Træk transportlåsen (25) ud. 3. Vip savhovedet langsomt opad. Transport 1. Vip savhovedet nedad og tryk transportlåsen (25) ind. 2. Fastlås trækanordningen med låseskruen (13) i den forreste position. 5. Oversigt 6. Opstilling og transport
Side: 4
DANSK da 77 OBS! Saven må ikke transporteres i beskyttelsesanordningerne. 3. Løft og bær maskinen i grebet (21). 7.1 Tænd-/sluk-kontakt til motor (28) Start af motor:  Tryk på tænd-/sluk-kontakten og hold den trykket. Stop af motor:  Slip tænd-/sluk-kontakten. 7.2 Tænd-/sluk-kontakt til belysning af skæreområde (30) Tænd og sluk belysningen af skæreområdet. Fare! Ret ikke lysstrålen mod øjnene på personer eller dyr. Henvisning: Ved batteridrevne maskiner: Ved korte arbejdspauser slukker belysningen af skæreområdet (hviletilstand) og aktiveres automatisk igen, når arbejdet fortsættes. Ved længere arbejdspauser slukker belysningen af skæreområdet. For at tænde igen: Tryk på kontakten (30). 7.3 Tænd-/sluk-kontakt til tilskæringslaser (29) Tænd og sluk tilskæringslaser. Tilskæringslaseren markerer en linie til venstre for savsnittet. Foretag et prøvesnit for at gøre dig fortrolig med positioneringen. Fare! LASERSTRÅLING SE IKKE IND I LASERSTRÅLEN LASERKLASSE 2 EN 60825-1:2014 P<1mW, λ=650nm Henvisning: Ved batteridrevne maskiner: Ved korte arbejdspauser slukker tilskæringslaseren (hviletilstand) og aktiveres automatisk igen, når arbejdet fortsættes. Ved længere arbejdspauser slukker tilskæringslaseren. For at tænde igen: Tryk på kontakten (29). 7.4 Hældningsindstilling Efter løsning af låsehåndtaget (23) kan saven hældes trinløst mellem 0° og 45° mod venstre i forhold til den lodrette linie (40). Tryk under indstillingen låseknappen (24) ind for også at indstille vinkler op til 47° mod venstre i forhold til den lodrette linie eller ned til 2 ° mod højre i forhold til den lodrette linie. Fare! For at hældningsvinklen ikke kan ændre sig under savningen, skal vippearmens låsehåndtag (23) spændes til. Du kan tilpasse låsehåndtagets position efter dine behov: Træk låsehåndtaget ud, drej det og tryk det ind i den ønskede position og lad det gå i indgreb. 7.5 Drejebord Til geringssnit kan drejebordet efter løsning af låsehåndtaget (11) og betjening af låsepalen (12) drejes 47° mod venstre eller 47° mod højre. På den måde indstilles skærevinklen i forhold til emnets anlægskant. Fare! For at geringsvinklen ikke kan ændre sig under savningen, skal drejebordets låsehåndtag (11) (også i låsepositionerne) spændes til. 7.6 Trækanordning Med trækanordningen kan også emner med større tværsnit saves. Trækanordningen kan anvendes til alle snittyper (lige snit, geringssnit, skrå snit og dobbelte geringssnit og savning af noter). Når der ikke er brug for trækanordningen, fastlås den med låseskruen (13) i den bagerste position. 7.7 Skæredybdebegrænsning Skæredybdebegrænsningen (51) muliggør sammen med trækanordningen savning af noter. Drej stilleskruen og fiksér den med kontramøtrikken. Skæredybdebegrænsningen kan deaktiveres, når anslaget (52) forskydes bagud. 7.8 Indstilling af hastighed (kun ved KGSV 216 M, KGSM 216 Vario Max) Hastigheden indstilles med stillehjulet. (20) Se tabellen angående anbefalede stillinger af stillehjulet. Træ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6 Aluminium: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6 Plast: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 8.1 Tilslutning af spånsæk/ spånudsugningsanlæg Fare! Nogle træstøvarter (f.eks. ege-, bøgetræ og ask) kan forårsage kræft, hvis de indåndes. – Arbejd kun med monteret spånsæk eller et egnet spånudsugningsanlæg. – Brug yderligere en støvmaske, da ikke alt savstøv kan opfanges eller udsuges. – Tøm spånsækken med jævne mellemrum. Brug støvmaske under tømningen. Ved ibrugtagning af maskinen med den medfølgende spånsæk:  Sæt spånsækken (2) på spånudsugningsstudsen (3). Kontrollér, at spånsækkens lukkeanordning (1) er lukket. Ved tilslutning af maskinen til et spånudsugningsanlæg:  Anvend til tilslutning til spånudsugningsstudsen en egnet adapter (se kapitel 12. "Tilbehør").  Sørg for, at spånudsugningsanlægget opfylder de krav, som er angivet i kapitel 16. "Tekniske data".  Læs også betjeningsvejledningen til spånudsugningsanlægget! 8.2 Montering af emnefastspænding Emnefastspændingen (15) kan monteres i 2 positioner: – Til brede emner: Skub emnefastspændingen i bordets bagerste hul (38). – Til smalle emner: Skub emnefastspændingen i bordets forreste hul (39). 8.3 Specielt for netdrevne maskiner Fare! Elektrisk spænding Brug kun maskinen med strømkilder, som opfylder følgende krav (se også kapitel 16. "Tekniske data"): – Netspænding og -frekvens skal svare til de data, der står på maskinens typeskilt – Sikring med en HFI-afbryder med en fejlstrøm på 30 mA – Stikkontakter skal være installeret, jordet og kontrolleret i overensstemmelse med forskrifterne  Læg strømkablet sådan, at det hverken forstyrrer eller bliver beskadiget under arbejdet.  Anvend kun gummikabler med tilstrækkeligt tværsnit som forlængerledning (3 × 1,5 mm2 ).  Anvend forlængerledninger til udendørs brug. I det fri må der kun bruges forlængerledninger, som er godkendt til udendørs brug og mærket tilsvarende.  Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er slået fra, når stikket sættes ind i stikkontakten. 8.4 Specielt for batteridrevne maskiner  Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er slået fra, når batteripakken sættes i. Batteripakke Batteripakken (34) skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (33): - Tryk på knappen (32), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. Udtagning og isætning af batteripakke Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (31), og træk batteripakken (34) bagud og ud. Isætning: Skub batteripakken (34) på indtil indgreb.  Kontrollér, at sikkerhedsanordningerne er i en upåklagelig tilstand, før arbejdet påbegyndes.  Indtag en korrekt arbejdsposition under arbejdet med saven: – Foran på operatørsiden – Frontal til saven – Ved siden af savklingens flugtlinje Fare! Fiksér om muligt emnet med emnefastspændingen (15). Klemfare! Grib ved hældning eller vipning af savhovedet ikke ind i hængselsområdet eller under maskinen!  Hold savhovedet fast under hældning.  Brug under arbejdet: – Emneunderlag – ved lange emner, hvis de ellers ville falde ned fra bordet, efter at de er savet over. – Spånsæk eller spånudsugningsanlæg.  Der må kun bearbejdes emner med dimensioner, som giver et sikkert hold under skæringen.  Tryk altid emnet ned mod bordet under savningen. Pas på, at det ikke klemmes fast. Stop heller aldrig en savklinge ved at trykke den på siden. Der er risiko for ulykker, hvis savklingen blokeres. 9.1 Lige snit Udgangsstilling: – Transportlåsen (25) er trukket ud. – Savhovedet er vippet op. – Skæredybdebegrænsningen (52) er deaktiveret. – Drejebordet er i 0°-stilling, låsehåndtaget (11) for drejebordet er spændt til. – Vippearmens hældning i forhold til den lodrette linie er 0°, låsehåndtaget (23) for hældningsindstilling er spændt til. – Trækanordningen er helt bagved. – Trækanordningens stilleskrue (13) er løsnet. 7. Detaljeret beskrivelse af maskinen 8. Ibrugtagning 9. Betjening
Side: 5
DANSK da 78 – Indstilling af emneanslag (26): Løsn låseskruen (36). Flyt emneanslag (35) så arbejdsemnet bliver godt understøttet uden at komme i kontakt med klingen eller beskyttelsesskærmen. Fastgør med låseskruen (36). Savning af emnet: 1. Tryk emnet mod emnestoppet og klem det fast med emnefastspændingen (15). 2. Ved bredere emner: Træk savhovedet fremad (hen mod dig selv) (trækanordning). 3. Betjening sikkerhedslåsen (27), og tryk på tænd-/sluk-kontakten (28) og hold den trykket. 4. Sænk savhovedet langsomt helt ned i grebet og skub det om nødvendigt bagud (væk fra dig selv). Under savningen må savhovedet kun trykkes så fast mod emnet, at motorhastigheden ikke reduceres for meget. 5. Skær emnet igennem i én arbejdsgang. 6. Slip tænd-/sluk-kontakten (28) og lad savhovedet langsomt vippe tilbage til den øverste udgangsstilling. 9.2 Geringssnit Udgangsstilling: – Transportlåsen (25) er trukket ud. – Savhovedet er vippet op. – Skæredybdebegrænsningen (52) er deaktiveret. – Vippearmens hældning i forhold til den lodrette linie er 0°, låsehåndtaget (23) for hældningsindstilling er spændt til. – Trækanordningen er helt bagved. – Trækanordningens stilleskrue (13) er løsnet. – Indstilling af emneanslag (26): Løsn låseskruen (36). Flyt emneanslag (35) så arbejdsemnet bliver godt understøttet uden at komme i kontakt med klingen eller beskyttelsesskærmen. Fastgør med låseskruen (36). Savning af emnet: 1. Løsn drejebordets låsehåndtag (11), og løsn låsepalen (12). 2. Indstil den ønskede vinkel. 3. Spænd drejebordets låsehåndtag (11) til. 4. Skær emnet igennem, som beskrevet i "Lige snit". 9.3 Skrå snit Udgangsstilling: – Transportlåsen (25) er trukket ud. – Savhovedet er vippet op. – Skæredybdebegrænsningen (52) er deaktiveret. – Drejebordet er i 0°-stilling, låsehåndtaget (11) for drejebordet er spændt til. – Trækanordningens stilleskrue (13) er løsnet. – Trækanordningen er helt bagved. – Indstilling af emneanslag (26): Løsn låseskruen (36). Flyt emneanslag (35) så arbejdsemnet bliver godt understøttet uden at komme i kontakt med klingen eller beskyttelsesskærmen. Fastgør med låseskruen (36). For visse vinkelpositioner kan det være nødvendigt, at trække emneanslaget helt ud (35), efter at have løsnet låseskruen (36). Stram låseskruen (36) igen. (Efter savskæringen monteres emneanslaget (35) igen og fikseres med låseskruen (36) så den ikke går tabt.) Savning af emnet: 1. Løsn låsehåndtaget (23) for hældningsindstilling på savens bagside. 2. Hæld vippearmen langsomt til den ønskede stilling. 3. Spænd låsehåndtaget (23) for hældningsindstilling til. 4. Skær emnet igennem, som beskrevet i "Lige snit". 9.4 Dobbelte geringssnit Henvisning: Det dobbelte geringssnit er en kombination af geringssnit og skråt snit. Dvs., at emnet skæres igennem på skrå i forhold til den bagerste anlægskant og på skrå i forhold til oversiden. Fare! Ved det dobbelt geringssnit er savklingen på grund af den stærke hældning lettere tilgængelig – derfor er der øget risiko for kvæstelser. Hold tilstrækkelig afstand til savklingen. Udgangsstilling: – Transportlåsen (25) er trukket ud. – Savhovedet er vippet op. – Skæredybdebegrænsningen (52) er deaktiveret. – Drejebordet er fastlåst i den ønskede stilling. – Vippearmen er i den ønskede vinkel i forhold til emnets overflade og fastlåst. – Trækanordningens stilleskrue (13) er løsnet. – Trækanordningen er helt bagved. – Indstilling af emneanslag (26): Løsn låseskruen (36). Flyt emneanslag (35) så arbejdsemnet bliver godt understøttet uden at komme i kontakt med klingen eller beskyttelsesskærmen. Fastgør med låseskruen (36). For visse vinkelpositioner kan det være nødvendigt, at trække emneanslaget helt ud (35), efter at have løsnet låseskruen (36). Stram låseskruen (36) igen. (Efter savskæringen monteres emneanslaget (35) igen og fikseres med låseskruen (36) så den ikke går tabt.) Savning af emnet:  Skær emnet igennem, som beskrevet i "Lige snit". 9.5 Savning af noter Henvisning: Skæredybdebegrænsningen muliggør sammen med trækanordningen savning af noter. Herved sker der ingen overskæring, men emnet saves kun til en bestemt dybde. Risiko for tilbageslag! Ved savning af noter er det særdeles vigtigt, at der ikke udøves tryk på savklingen fra siden. Ellers kan savhovedet pludselig og hurtigt bevæge sig opad! Brug en spændeanordning ved savning af noter. Undgå, at savhovedet udsættes for tryk fra siden. Udgangsstilling: – Transportlåsen (25) er trukket ud. – Savhovedet er vippet op. – Vippearmen er i den ønskede vinkel i forhold til emnets overflade og fastlåst. – Drejebordet er fastlåst i den ønskede stilling. – Trækanordningens stilleskrue (13) er løsnet. – Trækanordningen er helt bagved. Savning af emnet: 1. Indstil skæredybdebegrænsningen (51) på den ønskede skæredybde og fiksér den med kontramøtrikken. 2. Løsn sikkerhedslåsen (27), og vip savhovedet nedad for at kontrollere den indstillede skæredybde: 3. Foretag et prøvesnit. 4. Gentag i givet fald trin 1 og 3, indtil den ønskede skæredybde er indstillet. 5. Skær emnet igennem, som beskrevet i "Lige snit". Fare! Tag netstikket ud af stikkontakten eller fjern den aftagelige batteripakke (34) før alt vedligeholdelses- og rengøringsarbejde. – Anden form for vedligeholdelse eller reparation end det, der er beskrevet i dette kapitel, må kun udføres af fagfolk. – Beskadigede dele, især sikkerhedsudstyr, må kun erstattes med originale dele. Dele, der ikke er kontrolleret og godkendt af producenten, kan forårsage alvorlige skader. – Efter at vedligeholdelses- og rengøringsarbejdet er afsluttet, skal alt sikkerhedsudstyr igen tages i drift og kontrolleres. 10.1 Udskiftning af savklingen Fare for forbrænding! Savklingen kan stadig være meget varm et stykke tid efter gennemskæringen. Lad den varme savklinge køle af. Rengør en varm savklinge ikke med brændbare væsker. Selvom savklingen står stille, er der risiko for at komme til at skære sig! Ved løsning og stramning af spændeskruen (44) skal pendulbeskyttelsesskærmen (6) være placeret over savklingen. Brug derfor altid handsker under udskiftning af savklingen. 1. Tag netstikket ud af stikkontakten eller fjern den aftagelige batteripakke (34). 2. Bring savhovedet i den øverste position. 3. Fastlåsning af savklinge: Tryk låseknappen og drej derved savklingen med den anden hånd, indtil låseknappen går i indgreb. Hold låseknappen inde. 4. Skru spændeskruen med skive (44) på savklingeakslen af med unbrakonøglen (14) i urets retning (venstregevind!). 5. Løsn sikkerhedslåsen (27) (kun ved netdrevne maskiner), og skub pendulbeskyttelsesskærmen (6) opad og hold den der. 6. Fjern den udvendige flange (45) og savklingen (46) fra savklingeakslen og luk igen pendulbeskyttelsesskærmen. Fare! Brug ikke rengøringsmidler (f.eks. til at fjerne harpiks), som kan angribe letmetalkomponenterne; i modsat fald nedsættes savens robusthed. 7. Rengøring af spændefladerne: – Savklingeaksel (49). – savklinge (46), – udvendig flange (45), – indvendig flange (48). Fare! Læg den indvendige flange korrekt på! Saven kan ellers blokere eller savklingen kan løsne sig! Den indvendige flange er korrekt placeret, når ringnoten peger mod savklingen og den flade sider peger mod motoren. 8. Sæt den indvendige flange (48) på. 9. Løsn sikkerhedslåsen (27) (kun ved netdrevne maskiner), og skub pendulbeskyttelsesskærmen (6) opad og hold den der. 10.Montér en ny savklinge – vær opmærksom på rotationsretningen: Set fra den venstre (åbne) side skal pilen på savklingen svare til pilens retning (47) på savklingens beskyttelsesskærm! Fare! Brug kun savklinger, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Brug kun egnede savklinger, der er beregnet til den maksimale hastighed (se "Tekniske data) – ved savklinger, som ikke er egnede, eller som er beskadigede, kan dele slynges eksplosionsagtigt væk pga. centrifugalkraften. Savklinger, der er beregnet til skæring af træ eller lignende materialer, skal svare til EN 847-1. 10. Vedligeholdelse og pleje
Side: 6
DANSK da 79 Anvend aldrig: – Savklinger af højtlegeret stål (HSS) – Beskadigede savklinger – Skæreskiver Fare! – Montér kun savklingen med originale dele. – Anvend ikke løse reduktionsringe, i modsat fald kan savklingen løsne sig. – Savklinger skal monteres således, at de løber jævnt og ikke kan løsne sig under driften. 11.Luk pendulbeskyttelseskærmen (6) igen. 12.Skub den udvendige flange (45) på – den flade side skal pege mod motoren! 13.Skru spændeskruen med skive (44) på mod urets retning (venstregevind!) og spænd den håndfast til. 14.Fastlåsning af savklinge: Tryk låseknappen (18) og drej derved savklingen med den anden hånd, indtil låseknappen går i indgreb. Hold låseknappen inde. Fare! – Sekskantnøglen må ikke forlænges. – Spændeskruen må ikke spændes til ved at slå på sekskantnøglen. 15.Spænd spændeskruen (44) til med sekskantnøglen (14). 16.Kontrollér funktionen. Løsn dertil sikkerhedslåsen (27) (kun ved netdrevne maskiner), og klap saven nedad: – Pendulbeskyttelsesskærmen skal frigive savklingen, når den vippes ned, uden at berøre andre dele. – Når saven klappes op til udgangsstillingen, skal pendulbeskyttelsesskærmen automatisk tildække savklingen. – Drej savklingen med håndkraft. Savklingen skal kunne rotere i enhver mulig indstillingsposition uden at berøre andre dele. 10.2 Udskiftning af planindlægget Fare! Ved beskadigede planindlæg (10) er der fare for, at små dele klemmes fast mellem planindlæg og savklinge og dermed blokerer savklingen. Beskadigede planindlæg skal skiftes ud med det samme! 1. Skru skruerne på planindlægget ud. Drej i givet fald drejebordet og hæld savhovedet for at få adgang til skruerne. 2. Tag planindlægget ud. 3. Sæt et nyt planindlæg i. 4. Spænd skruerne på planindlægget til. 10.3 Justering af emnestoppet 1. Løsn unbrakoskruerne (50). 2. Indstil emnestoppet (26) således, at det er præcist lodret i forhold til savklingen, når drejebordet går i indgreb i 0°-positionen. 3. Spænd unbrakoskruerne (50). 10.4 Justering af tilskæringslaseren Justering af laseren i en ret vinkel – Løsn den midterste skrue (41). Drej laseren. Stram den midterste skrue (41). Justering af laseren til siden – Løsn den højre skrue (43) og den venstre skrue (42). Forskyd laseren vandret. Spænd den højre skrue (43) og den venstre skrue (42). 10.5 Rengøring af maskinen Fjern savspåner og støv med en børste eller en støvsuger fra: – Indstillingsanordninger – Betjeningselementer – Motorens ventilationsåbning – Rum under planindlægget – Tilskæringslaser – Belysning af skæreområde 10.6 Opbevaring af maskinen Fare!  Opbevar maskinen således, at den ikke kan sættes i gang af uvedkommende personer.  Sørg for, at ingen kan komme til skade på maskinen, selvom den er i stilstand. OBS!  Opbevar ikke maskinen ubeskyttet i det fri eller i fugtige omgivelser. 10.7 Vedligeholdelse Før hver brug  Fjern savspåner med en støvsuger eller en pensel.  Kontrollér, at strømkabel og netstik eller batteripakke er ubeskadigede; defekte dele skal eventuelt udskiftes af en elektriker.  Kontrollér alle bevægelige dele, om de er frit bevægelige i hele deres bevægelsesområdet. Regelmæssigt, alt efter anvendelsesbetingelser  Kontrollér alle skrueforbindelser, spænd eventuelt efter.  Kontrollér savhovedets tilbagestillingsfunktion (savhovedet skal vende tilbage til den øverste udgangsstilling vha. fjederkraft), få fjederen eventuelt udskiftet.  Smør føringselementerne med lidt olie. – Anvend ved lange emner egnede underlag til venstre og højre for saven. – Hold fast på emnet til højre for savklingen ved skrå snit. – Anvend et ekstra anslag ved savning af små afsnit (som ekstra anslag kan f.eks. et passende træbræt bruges, der skrues på maskinens anslag). – Ved savning af et hvælvet (deformeret) bræt (53) skal siden, der hvælver udad, lægges mod emnestoppet. – Emner må ikke saves på højkant, men skal lægges fladt på drejebordet. Brug kun originalt Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A Vedligeholdelses- og rensespray til fjernelse af harpiksrester og til konservering af metaloverflader. 0911018691 B Udsugningsadapter Multi for tilslutning af udsugningsslanger med 44, 58 eller 100 mm tilslutningsstykke 0910058010 C Metabo universalsuger D Understel: Universal-maskinstativ UMS 6.3131700 Mobilt understel KSU 250 Mobile 6.3131800 Understel KSU 400 0910066110 E Rullestativ RS 420 0910053353 RS 420 G 0910053345 RS 420 W 0910053361 Savklinger til KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSM 216 Vario Max: F Savklinge Power Cut 6.28009 216 × 2,4 / 1,8 × 30 24 WZ 5° neg til længde- og tværsnit i massivt træ G Savklinge Precision Cut Classic 6.28060 216 × 2,4 / 1,8 × 30 40 WZ 5° neg til længde- og tværsnit i massivt træ og spånplade H Savklinge Multi Cut Classic 6.28066 216 × 2,4 / 1,8 × 30 60 FZ/TZ 5° neg til længde- og tværsnit i coatede materialer, laminat, plastmaterialer og alu-profiler Savklinger til KGS 254 M: I Savklinge Precision Cut Classic 6.28061 254 x 30 x 2,4/1,8 48 WZ 5° neg til længde- og tværsnit i massivt træ og spånplade J Savklinge Multi Cut 6.28223 254 x 30 x 2,4/1,6 80 FZ/TZ 5° neg til længde- og tværsnit i coatede materialer, laminat, plastmaterialer og alu-profiler Savklinger til KGS 305 M: K Savklinge Precision Cut Classic 6.28064 305 x 30 x 2,4/1,8 56 WZ 5° neg til længde- og tværsnit i massivt træ og spånplade L Savklinge Multi Cut 6.28091 305 x 30 x 2,8/2,0 96 FZ/TZ 5° neg, til længde- og tværsnit i coatede materialer, laminat, plastmaterialer og alu-profiler Savklinger til KGS 18 LTX 216: M Savklinge Precision Cut Classic 6.28065 216 × 1,8 / 1,2 × 30 40 WZ 5° til længde- og tværsnit i massivt træ og spånplade Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Fare! Reparationer på el-værktøj må kun foretages af autoriserede elektrikere! Henvend dig til din Metabo-forhandler, hvis du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el- værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Nedenfor beskrives problemer og forstyrrelser, som du selv må afhjælpe. Hvis de her beskrevne problemløsninger ikke hjælper dig vider, se kapitel 13. "Reparation". Fare! I forbindelse med problemer og forstyrrelser sker der særdeles mange ulykker. Vær derfor opmærksom på følgende:  Tag netstikket ud af stikkontakten eller fjern den aftagelige batteripakke (34) før hver fejlafhjælpning.  Når driftsforstyrrelserne er afhjulpede, skal alle sikkerhedsanordninger igen tages i brug og kontrolleres. Ingen kapfunktion Transportlås aktiveret:  Træk transportlåsen ud. Sikkerhedslås aktiveret:  Løsn sikkerhedslåsen. Skæreeffekt for lav Savklingen er stump (klingen er evt. anløbet på siden). Savklingen er uegnet til materialet (se kapitel 12. "Tilbehør"). Deformeret savklinge:  Udskift savklingen (se kapitel 10. "Vedligeholdelse"). Saven vibrerer stærkt Deformeret savklinge:  Udskift savklingen (se kapitel 10. "Vedligeholdelse"). Ukorrekt monteret savklinge:  Montér savklingen korrekt (se kapitel 10. "Vedligeholdelse"). Trægt drejebord Spåner under drejebordet: 11. Tips og tricks 12. Tilbehør 13. Reparation 14. Miljøbeskyttelse 15. Problemer og forstyrrelser
Side: 7
DANSK da 80  Fjern spåner. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U =netspænding/batteripakkens spænding I =nominel strøm F =min. sikring P1 =nominel optagen effekt IP =kapslingsklasse n0 =tomgangshastighed v0 =maks. skærehastighed D =savklingens diameter (udvendig) d =savklingens hul (indvendig) b =savklinges maks. tandbredde A =mål (LxBxH) m =vægt Krav til et spånudsugningsanlæg: D1 =udsugningsstudsens tilslutningsdiameter D2 =mindste luftgennemstrømning D3 =mindste undertryk på udsugningsstudsen D4 =mindste lufthastighed på udsugningsstudsen Se tabellen på side 4 angående emnets maksimale tværsnit ~ Vekselstrøm Jævnstrøm Klasse II maskine De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed Brug høreværn! 16. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo KGS 216 M men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo KGS 216 M. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo KGS 216 M så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo KGS 216 M

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo KGS 216 M below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: KGS 216 M
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Spansk, Portugisisk, Slovenske, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Rumænsk, Arabisk, Bulgarsk, Slovakisk, Kroatisk, Albanian., Makedonsk., Tyrkisk