Metabo HWW 3000/20 G manual

Manual til Metabo HWW 3000/20 G på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 64 sider.

Side: 1
29 DANSK 1. Maskinen i overblik 10 3 1 2 5 8 4 7 6 9 11 HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL 1 Manometer 2 Tilslutning af tryk 3 Trykknapafbryder 4 Vandpåfyldningsskrue 5 Indsugningstilslutning 6 Vandaftapningsskrue 7 Metalslange 8 Pumpe 9 Trykbeholder ("kedel") 10 Strømkabel med stik 11 Luftventil til forpåfyldningstryk På indsugningstilslutningen: A NB! Ved urene medier skal der anvendes et indsugningsfilter (se "Leverbart tilbehør"). 3 OBS: For at vandet ikke løber ud når pumpen er slået fra, anbefales en kontraventil på indsugningstil- slutningen (se "Leverbart tilbe- hør"). XP0031C2.fm Betjeningsvejledning DANSK
Side: 2
30 DANSK 1. Maskinen i overblik...................29 2. Læses først!...............................30 3. Anvendelsesområde og medier...................................30 4. Sikkerhed...................................30 4.1 Korrekt anvendelse .....................30 4.2 Generelle sikkerhedsanvisninger.................30 5. Før idriftsættelsen.....................31 5.1 Opstilling .....................................31 5.2 Tilslut indsugningsledningen .......31 5.3 Tilslutning af tryk .........................31 5.4 Tilslutning til et rørnet..................31 5.5 Strømtilslutning ...........................31 5.6 Fyldning af pumpe og indsugning..............................32 6. Drift.............................................32 6.1 Start apparatet ............................32 7. Vedligeholdelse og pleje ..........32 7.1 Ved risiko for frost .......................32 7.2 Afmontering og opbevaring af apparatet.................................32 8. Problemer og forstyrrelser.......32 8.1 Fejlsøgning..................................32 8.2 Indstil trykknapafbryderen...........33 8.3 Forhøj forpåfyldningstrykket........33 9. Reparation .................................33 10. Miljøbeskyttelse ........................33 11. Leverbart tilbehør.................33/61 12. Tekniske Data............................34 Denne betjeningsvejledning blev udfor- met således at du hurtigt og sikkert kan arbejde med dit apparat. Her er en lille vejledning i hvordan denne betjenings- vejledning bør læses: − Læs betjeningsvejledningen helt igennem før idriftsættelsen. Vær særlig opmærksom på sikkerheds- anvisningerne. − Denne betjeningsvejledning hen- vender sig til personer med tekniske kendskaber i omgangen med appa- rater af den her beskrevne type. Har du ingen erfaring i brug af sådanne apparater, bør du få hjælp fra en mere erfaren person. − Opbevar dokumenter, der følger med dette apparat, for at du kan slå op i dem efter behov. Opbevar kvit- teringen til eventuelle garantikrav. − Udlånes eller sælges apparatet, skal alle medleverede dokumenter følge med. − Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som opstår, som følge af at denne betjeningsvejled- ning ikke blev overholdt. Informationerne i denne betjeningsvej- ledning er markeret som følger: Fare! Advarer mod personska- der eller miljøskader. Risiko for stød! Advarer mod personska- der på grund af elektrici- tet. NB! Advarer mod tingskader. OBS: Supplerende informationer. − Tallene i illustrationerne (1, 2, 3, ...) − markerer enkeltdelene; − er fortløbende gennemnummere- ret; − refererer til de tilsvarende numre i parenteserne (1), (2), (3) ... i den tilhørende tekst. − Handlingsanvisninger, ved hvilke rækkefølgen skal overholdes, er gennemnummereret. − Handlingsanvisninger med vilkårlig rækkefølge er markeret med et punkt. − Opstillinger er markeret med en streg. Dette apparat anvendes til pumpning af rent vand i hus og have, − til overrisling og vanding, − som brønd-, regnvands- og industri- vandpumpe, − til tømning af svømmebassiner, damme i haven og vandbeholdere. Mediets maksimalt tilladte temperatur er 35 °C. 4.1 Korrekt anvendelse Apparatet må ikke anvendes til drikke- vandsforsyning eller til pumpning af lev- nedsmidler. Eksplosive, brandfarlige, aggressive eller sundhedsskadelige midler må ikke pumpes. Apparatet er ikke egnet til erhvervsmæs- sig eller industriel anvendelse. Ændringer på apparatet samt ved brug af dele, som ikke er testet eller godkendt af producenten, er ikke tilladte! Enhver ukorrekt anvendelse af apparatet er i mod formålet; der kan opstå uforud- sigelige skader! 4.2 Generelle sikkerhedsan- visninger Børn og unge samt personer, som ikke har læst betjeningsvejledningen, må ikke anvende apparatet. Ved anvendelse i svømmebassiner og damme i haven og i disses beskyttelses- zoner skal bestemmelserne iht. DIN VDE 0100 -702, -738 overholdes. Såfremt apparatet skal anvendes i hus- holdningens vandforsyning skal de lov- pligtige forskrifter vedrørende vand og afløbsvand samt bestemmelserne i hen- hold til DIN 1988 overholdes. De følgende øvrige farer består princi- pielt kun ved drift af pumper og trykbe- holdere – de kan ikke undgås helt selv ved gode sikkerhedsforanstaltninger. A Fare pga. påvirkninger af miljø- et! • Værktøjet må ikke udsættes for regn. Apparatet må ikke anvendes i våde omgivelser. • Apparatet må ikke anvendes i rum, der er udsat for eksplosionsfare eller i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser! A Fare gennem varmt vand! Hvis pressostatens frakoblingstryk pga. dårlige trykforhold eller en defekt pres- sostat ikke opnås, kan vandet i apparatet blive opvarmet gennem intern cirkulation. Herved kan der opstå skader og utæthe- der på pumpen og tilslutningslednin- gerne, og varmt vand kan træde ud. Risiko for forbrændinger! • Pumpen må kun køres maks. 5 minutter mod en lukket trykledning. • Adskil pumpen fra strømnettet og lad den køle af. Inden gentagen ibrugtagning skal det af fagperso- nale kontrolleres, at anlægget fun- gerer fejlfrit. B Der er fare pga. elektricitet! • Vandstrålen må ikke rettes direkte mod apparatet eller andre elektriske dele! Der er risiko for strømstød! • Tag ikke om stikket med våde hæn- der! Stikket trækkes altid ud ved stikket, ikke ved kablet. • Beskyttelseskontakt-stikdåsen eller stikforbindelsen med forlængerled- ning skal placeres i et område uden risiko for oversvømmelser. Indholdsfortegnelse 2. Læses først! 3. Anvendelsesområde og medier 4. Sikkerhed
Side: 3
31 DANSK • Forlængerledninger skal have til- strækkeligt tværsnit (se "Tekniske data"). Kabeltromler skal være rullet helt ud. • Strømkabel og forlængerledning må ikke knækkes, klemmes, strækkes eller køres over; de skal beskyttes mod skarpe kanter, olie og varme. • Forlængerledningen skal lægges således, at den ikke kommer i kontakt med den væske, der skal pumpes. • Træk stikket ud: − Før alle arbejder på maskinen; − hvis der er personer i svømme- bassinet eller i dammen. A Fare pga. mangler på appara- tet! • Hvis du skulle konstatere en trans- portskade kontakt da omgående din forhandler. Apparatet må ikke sæt- tes i drift. • Kontroller apparatet, især netkabel og stik for eventuelle beskadigelser hver gang apparatet tages i brug. Der er risiko for strømstød! • Er apparatet beskadiget må det først anvendes igen, efter at det er blevet repareret af fagfolk. • Du må ikke selv udføre reparationer på maskinen! Kun uddannet perso- nale må foretage reparationer på pumper og trykbeholdere. A OBS! For at undgå vandskader, f. eks. oversvømmede lokaler, medført af apparatfejl eller -mangler: • Planlæg egnede sikkerhedsforan- staltninger, f.eks.: − alarm eller − opsamlingsbeholder med over- vågning Producenten overtager intet ansvar for evt. skader, der opstår ved, at − pumpen ikke blev brugt iht. tilsigtet brug. − pumpen blev overbelastet gennem vedvarende drift. − pumpen ikke blev brugt og opbeva- ret frostbeskyttet. − der blev gennemført egenrådige ændringer på pumpen. Reparatio- ner på el-udstyr må kun gen- nemføres af el-fagfolk! − der blev anvendt reservedele, der ikke er afprøvet og godkendt af pro- ducenten. − der blev anvendt uegnet raparati- onsmateriale (armaturer, tilslut- ningsledninger osv.). Egnet installationsmateriale: − trykbestandig (min. 10 bar) − varmebestandig (min. 100 °C) Apparatet er nemt at montere og tilslutte. I tilfælde af tvivl kontakt forhandleren eller en elektriker. 5.1 Opstilling − Apparatet skal stå på en lodret, plan flade, der er egnet til apparatets vægt med vandpåfyldning. − For at undgå vibrationer, bør appa- ratet opstilles på et elastisk under- lag. − Opstillingsstedet skal være godt udluftet og beskyttet mod vejrlig. − Ved anvendelse i damme og svøm- mebassiner skal apparatet opstilles beskyttet mod oversvømmelser og sikres, så det ikke falder ned i van- det. Derudover skal de lovpligtige krav overholdes for elektriske appa- rater. 5.2 Tilslut indsugningsled- ningen 3 OBS: Der kræves muligvis andet tilbehør til tilslutningen (se "Leverbart tilbehør"). A NB! Indsugningsledningen skal monteres således, at den ikke udøver mekanisk kraft eller spændinger på pumpen. A NB! Ved urene medier skal der anvendes et indsugningsfilter, for at beskytte pumpen mod sand og snavs. 3 OBS: For at vandet ikke siver ud når pumpen er slukket, anbefales det at der påmonteres en kontraventil. − Alle skrueforbindelser skal tættes med et gevindtætningsbånd; læka- ger medfører luftindsugning og for- ringer eller forhindrer vandindsug- ningen. − Indsugningsledningen bør mindst have 1" (25 mm) indvendig diame- ter; den skal være knæk- og vaku- umfast. − Indsugningsledningen bør være så kort som muligt, da pumpeeffekten forringes jo længere ledningen er. − Indsugningsledningen bør konstant stige mod pumpen for at forhindre luftlommer. − Det skal sikres, at der er tilstrække- lig vandtilførsel, og indsugningsled- ningens ende bør altid være i van- det. 5.3 Tilslutning af tryk 3 OBS: Der kræves muligvis andet tilbe- hør til tilslutningen (se "Leverbart tilbe- hør"). A NB! Trykledningen skal monteres således, at den ikke udøver mekanisk kraft eller spændinger på pumpen. − Alle skrueforbindelser bør tætnes med gevindtætningsbånd, for at for- hindre at der trænger vand ud. − Samtlige dele i trykledningen skal være tryksikre. − Samtlige dele i trykledningen skal være korrekt monterede. A Fare! Anvendes der ikke tryksikre dele eller er monteringen foretaget ukyndigt kan trykledningen gå i styk- ker under anvendelsen. Væsken, der sprøjter ud med højt tryk, kan forår- sage alvorlige skader! 5.4 Tilslutning til et rørnet Apparatet kan også tilsluttes til en fast installation (f.eks. til husets vandforsy- ning indenfor). − For at reducere vibrationer og støj, bør apparatet tilsluttes med elastiske slangeledninger til rørnet- tet. 5.5 Strømtilslutning B Der er fare pga. elektricitet! Apparatet må ikke anvendes i fugtige omgivelser og kun ved føl- gende betingelser: − Tilslutningen må kun ske med beskyttelseskontakt-stikdåser, som er korrekt installeret, jordet og kontrolleret. − Netspænding og beskyttelse skal overholde de tekniske data. − Ved anvendelse ved svømmebas- siner, damme og lignende steder skal apparatet drives via en fejl- strøm-sikkerhedsafbryder (et HFI- relæ, 30 mA) (DIN VDE 0100 -702, -738). Følgende generelle foranstaltnin- ger til personbeskyttelse anbefa- les. − Ved brug i det fri skal de elektriske forbindelser være beskyttet mod vand; de må ikke ligge i vand. − Forlængerledninger skal have til- strækkeligt tværsnit (se "Tekni- ske data"). Kabeltromler skal være rullet helt ud. 5. Før idriftsættelsen
Side: 4
32 DANSK 5.6 Fyldning af pumpe og indsugning A NB! For hver tilslutning eller i for- bindelse med udsivning af vand eller indsugning af luft skal pumpen fyldes med vand. Tilsluttes pumpen uden vandpåfyldning, ødelægges den! 3 OBS: Indsugningsledningen behøver ikke at blive påfyldt, da pumpen selv suger vandet ind. Alt efter ledningens længde og -diameter kan det dog tage nogen tid, før trykket er opbygget helt. 1. Vandpåfyldningsskruen skrues ud sammen med pakningen. 2. Hæld langsomt rent vand i, indtil pumpen er fyldt. 3. Såfremt du ønsker at afkorte ind- sugningstiden, kan indsugningsled- ningen også fyldes. 4. Vandpåfyldningsskruen skrues i igen sammen med pakningen. 5. Åben trykledningen (vandhane eller sprøjtedyse åbnes), så luften kan strømme ud ved indsugningen. 6. Tilslut apparatet (se "Drift"). 7. Siver der vand ud, skal apparatet slås fra. Pumpe og indsugningsledning skal være tilsluttede og fyldte (se "Før idriftsæt- telse"). A NB! Pumpen må ikke løbe tør. Der skal altid være tilstrækkelig medium (vand) i apparatet. • Såfremt motoren ikke starter, pum- pen ikke opbygger tryk eller der opstår lignende problemer, skal apparatet slås fra – og fejlen afhjæl- pes (se "Problemer og driftsforstyr- relser"). Pumpekarakteristik Pumpekarakteristikken viser, hvilken pumpekapacitet der kan opnås afhæn- gigt af pumpemængden. (Pumpekarakteristik for sugehøjde 0,5 m og 1"-indsugningsslange.) (Pumpekarakteristik for sugehøjde 0,5 m og 1"-indsugningsslange.) 6.1 Start apparatet 3 OBS: Trykknapafbryderen − starter pumpen, når vandtrykket i kedlen synker ned under starttrykket pga. vandudtag; − stopper pumpen, når stoptrykket er nået. 3 OBS: Kedlen indeholder en gummi- bælg, som på fabrikken er sat under luft- tryk ("forpåfyldningstryk"); dette sikrer udtagning af mindre mængder vand, uden at pumpen starter. 1. Isæt stikket. 2. Åben trykledningen (vandhane eller sprøjtedyse åbnes). 3. Kontroller, om der kommer vand ud! A Fare! Før alle arbejder på maskinen: 1. Sluk for apparatet. 2. Træk stikket ud. 3. Kontroller at apparatet og tilslut- tet tilbehør er trykløst. Andre vedligeholdelsesarbejder eller reparationer, end de der er beskrevet her, må kun udføres af fagfolk. 7.1 Ved risiko for frost A NB! Frost ødelægger apparat og til- behør, da disse indeholder vand! • Afmonter apparat og tilbehør ved risiko for frost og opbevar dem beskyttet mod frost (se følgende afsnit). 7.2 Afmontering og opbeva- ring af apparatet 1. Sluk for apparatet, træk stikket ud. 2. Åben trykledningen (vandhane eller sprøjtedyse åbnes), så vandet kan løbe helt ud. 3. For at kunne tømme pumpen og kedlen helt, drejes vandaftapnings- skruen ud under pumpen. 4. Afmonter indsugnings- og trykled- ning fra apparatet. 5. Opbevar apparatet i et rum, der er beskyttet mod frost (mindst 5 °C). A Fare! Før alle arbejder på maskinen: 1. Sluk for apparatet. 2. Træk stikket ud. 3. Kontroller at apparatet og tilslut- tet tilbehør er trykløst. 8.1 Fejlsøgning Pumpen kører ikke: − Ingen strøm. • Kabel, stik, stikdåse og sikring kontrolleres. − For lav netspænding. • Anvend et forlængerkabel med tilstrækkeligt tværsnit (se "Tekni- ske data"). − Motor overophedet, motorbeskyt- telse udløst. • Efter afkølingen genstarter appa- ratet automatisk. • Sørg for tilstrækkelig udluftning, hold ventilationsåbningerne frie. • Overhold den maksimale tilløbs- temperatur. − Motoren larmer, starter ikke. • Når motoren er stoppet stikkes en skruetrækker el.lign. ind igen- nem motorens ventilationsåb- ning og ventilatoren drejes. − Pumpen er tilstoppet eller defekt. • Pumpen afmonteres og rengø- res. • Diffusoren rengøres, udskiftes når nødvendigt. • Ventilator rengøres, udskiftes når nødvendigt. Pumpen suger ikke korrekt eller lar- mer meget: − Vandmangel. • Kontroller, om der er tilstrækkelig vand. − Indsugningsledning utæt. • Indsugningsledning tætnes, skrueforbindelserne spændes efter. − Sugehøjde for stor. • Overhold maksimal sugehøjde. • Monter kontraventil, fyld indsug- ningsledningen med vand. − Indsugningsfilter (tilbehør) tilstoppet. • Rengøres, udskiftes når nødven- digt. − Kontraventil (tilbehør) blokeret. 6. Drift 7. Vedligeholdelse og pleje 8. Problemer og forstyrrel- ser
Side: 5
33 DANSK • Rengøres, udskiftes når nødven- digt. − Der siver vand ud mellem motor og pumpe, glideringstætning utæt. • Udskift glideringstætningen. − Pumpen er tilstoppet eller defekt. • Se ovenover. Trykket er for lavt: − Indsugningsledning utæt eller suge- højde for stor. • Se ovenover. − Pumpen er tilstoppet eller defekt. • Se ovenover. − Trykknapafbryder justeret. • Kontroller start- og stoptryk, ind- stil efter behov. − Pumpen starter allerede efter en ringe udtagning af vand (ca. 0,5 l). • Forpåfyldningstryk i kedel for ringe; skal forhøjes. − Vand løber ud af luftventilen. • Gummibælg i kedlen er utæt; skal udskiftes. 8.2 Indstil trykknapafbryderen Hvis – med tiden – det fabriksindstillede start- eller stoptryk ændres meget, kan det igen indstilles til den oprindelige værdi (se "Tekniske data"). B Fare! Der er risiko for stød på tryk- knapafbryderens tilslutningsklem- mer. Kun fagfolk må åbne og indstille trykknapafbryderen. 1. Tag trykknapafbryderens dæksel af. 2. Åben trykledningen (vandhane eller sprøjtedyse åbnes), så vandet kan løbe ud. Når apparatet starter, aflæses start- trykket på manometeret. 3. Luk igen for trykledningen. Når apparatet stopper, aflæses stoptrykket på manometeret. A NB! Stoptrykket, der er indstillet på fabrikken, må ikke overskrides. 4. For at ændre stoptrykket, drejes møtrikken (12) som følger: − med uret forhøjer stoptrykket; − mod uret forringer stoptrykket. 5. For at ændre starttrykket, drejes møtrikken (13) som følger: − med uret forhøjer starttrykket; − mod uret forringer starttrykket. 6. Gentag evt. trin 2. til 5., indtil de ønskede værdier er indstillede. 7. Sæt trykknapafbryderens dæksel på igen. 8.3 Forhøj forpåfyldnings- trykket Hvis – med tiden – pumpen starter alle- rede efter en ringe udtagning af vand (ca. 0,5 l), skal forpåfyldningstrykket i kedlen genoprettes. 3 OBS: Forpåfyldningstrykket kan ikke aflæses på manometeret. 1. Træk stikket ud. 2. Åben trykledningen (vandhane eller sprøjtedyse åbnes), så vandet kan løbe helt ud. 3. Skru plastkappen af foran på ked- len; bag ved denne sidder luftventi- len. 4. Sæt luftpumpen eller kompressor- slangen på luftventilen med en "dækventil"-adapter og en trykmåler. 5. Pump op til det fastlagte forpåfyld- ningstryk (se "Tekniske data"). 6. Tilslut igen apparatet og kontroller om det fungerer. A Fare! Reparationer på el-værktøj må kun udføres af en elektriker! El-værktøj, der skal repareres, kan ind- sendes til den lokale service-afdeling. Adressen står ved reservedelslisten. Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede fejl beskrives. Apparatets emballage kan genbruges. Brugte apparater og tilbehør indeholder store mængder af værdifulde råstoffer og plast, som ligeledes kan genanven- des. Til dette apparat findes følgende tilbehør i forretningerne. 3 OBS: Illustrationer og bestillingsnumre findes til sidst i vejledningen. A Pumpetilslutnings-sæt, (MSS 310 – HWA/P) komplet inkl. dobbeltnippel, kontraventil, filter kort, vaskbart filterindsats, spiral- slange 1 m komplet, gevindtæt- ningsbånd. B Pumpetilslutnings-sæt, (MSS 380 – HWW) komplet inkl. dobbeltnippel, kontraventil, filter kort, vaskbart filterindsats, spiral- slange 1 m komplet, gevindtæt- ningsbånd. C Pumpetilslutnings-sæt, (MSS 200 – HWA/P) komplet inkl. dobbeltnippel, kontraventil, filter kort, vaskbart filterindsats, spiral- slange 1 m komplet, gevindtæt- ningsbånd. D Pumpetilslutnings-sæt, (MSS 1000 – HWA) komplet inkl. dobbeltnippel, kontraventil, filter kort, vaskbart filterindsats, spiral- slange 1 m komplet, gevindtæt- ningsbånd. E Filter (havepumper), Adapter 1", kort, komplet med vaskelig plast-filter- indsats. F Filter (vandpumper til hus), Adapter 1", lang, komplet med vaskelig plast-filter- indsats. G Spiralslange 1" (standard) 1) 4 m, komplet med snaplåse og sugekurv med bundventil; 2) 7 m, komplet med snaplåse og sugekurv med bundventil; H Spiralslange 1" (profi) 1) 1,5 m, komplet, med snaplåse på begge sider; 2) 4 m, komplet med snaplåse og sugekurv med bundventil; 3) 7 m, komplet med snaplåse og sugekurv med bundventil; I Armeret slange 500 mm J Universaladapter 1" ideel til tilslutning til pumpe med 1" IG-adapter (UG=udv. gevind, IG=indv. gevind) K Hydrostop, 230 V stopper pumpen automatisk når der er vandmangel, forhindrer at pum- pen kører tør. L Tørløbs-stopkontakt, 230 V med 10-m-kabel, forhindrer at pum- pen løber tør ved indsugning fra beholder, svømmebassiner etc. M Gevindtætningsbånd, 12-m-rulle. N Filterindsats kan vaskes, kort, til mekanisk forfiltrering af sand, kan genanvendes. O Filterindsats kan vaskes, lang, til mekanisk forfiltrering af sand, kan genanvendes. 12 13 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse 11. Leverbart tilbehør
Side: 6
34 DANSK 12. Tekniske Data HWW 3000/ 20G HWW 4000/ 20GL HWW 3000/ 20G Netspænding V 230 ∼ 1 230 ∼ 1 110 ∼ 1 Frekvens Hz 50 50 60 Mærkeeffekt W 900 1300 950 Mærkestrøm A 3,3 4,5 9,7 Sikringer min. (træge eller L-automat) A 10 10 15 Driftskondensator μF 16 16 35 Nominelt omdrejningstal min-1 2780 2800 3400 Pumpekapacitet maks. l/h 3000 4000 3000 Pumpehøjde maks. m 43 48 43 Transporttryk maks. bar 4,3 4,8 4,3 Sugehøjde maks. m 8,5 9,0 8,5 Tilførselstemperatur maks. °C 35 35 35 Rumtemperatur °C 5 … 40 5 … 40 5 … 40 Beskyttelsesklasse IP X4 IP X4 IP x4 Kapsling I I I Isolationsklasse B B B Materiale Pumpehus Pumpeaksel Pumperotor Gråt støbejern Ædelstål Noryl Gråt støbejern Ædelstål Noryl Gråt støbejern Ædelstål Noryl Tilslutninger Indsugningstilslutning (indv. gevind) Tryktilslutning (udv. gevind) 1" 1" 1" 1" 1" 1" Trykknapafbryder Starttryk ca. Stoptryk ca. bar bar 1,4 2,8 1,8 3,8 1,4 2,8 Kedel Kedelvolumen ca. Kedeltryk maks. Forpåfyldningstryk l bar bar 24 10,0 1,5 24 10,0 1,5 24 10,0 1,5 Dimensioner (uden tilslutninger) Længde Bredde Højde mm mm mm 505 270 560 505 270 560 505 270 560 Vægt Vægt tom Vægt med vandpåfyldning kg kg 19 40,5 22,5 44,0 19,8 41,3 Støjemissionsværdier (ved maks. tryk) Lydeffektniveau LWAm Lydeffektniveau LWAd dB (A) dB (A) 74 78 77 83 74 78 Maksimal længde til forlængerledning ved 3 x 1,0 mm2 tværsnit ved 3 x 1,5 mm2 tværsnit m m 30 50 30 50 10 20

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo HWW 3000/20 G men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo HWW 3000/20 G. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo HWW 3000/20 G så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo HWW 3000/20 G

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo HWW 3000/20 G below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Pumper
  • Model/navn: HWW 3000/20 G
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Slovenske, Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Græsk