Metabo HWA 4000 S manual

Manual til Metabo HWA 4000 S på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 62 sider.

Side: 1
30 DANSK 1. Maskinen i overblik 1 2 3 5 4 7 6 8 9 10 12 11 13 15 14 1 Tilslutning af tryk 2 Vandpåfyldningsskrue 3 Indsugningstilslutning 4 Vandaftapningsskrue 5 Pumpe 6 Start-/stop-kontakt 7 Strømkabel med stik A NB! Ved urene medier skal der anvendes et indsugningsfilter (se "Leverbart tilbehør"). 3 OBS :  Det anbefales at der anven- des en kontraventil på indsug- ningsåbningen på denne pumpe (se "Leverbart tilbehør"). 8 Tilslutning af tryk 9 Hydromat 10 Vandpåfyldningsskrue 11 Indsugningstilslutning 12 Vandaftapningsskrue 13 Pumpe 14 Start-/stop-kontakt 15 Strømkabel med stik XP0029C2.fm Betjeningsvejledning DANSK
Side: 2
31 DANSK 1. Maskinen i overblik...................30 2. Læses først! ..............................31 3. Anvendelsesområde  og medier...................................31 4. Sikkerhed...................................31 4.1 Korrekt anvendelse.....................31 4.2 Generelle  sikkerhedsanvisninger ................31 5. Før idriftsættelsen ....................32 5.1 Montering af hydromat  (kun for HWA).............................32 5.2 Opstilling .....................................32 5.3 Tilslut indsugningsledningen.......32 5.4 Tilslutning af tryk.........................32 5.5 Strømtilslutning ...........................33 5.6 Fyldning af pumpe og indsugning .............................33 6. Drift ............................................33 6.1 Sæt pumpen i drift ......................33 6.2 Start pumpen med  hydromaten (HWA).....................33 7. Vedligeholdelse og pleje..........34 7.1 Ved risiko for frost.......................34 7.2 Afmontering og opbevaring  af apparatet.................................34 8. Problemer og forstyrrelser ......34 8.1 Fejlsøgning .................................34 9. Reparation.................................34 10. Miljøbeskyttelse........................34 11. Leverbart tilbehør ................34/62 12. Tekniske Data............................35 Denne betjeningsvejledning blev udfor- met således at du hurtigt og sikkert kan arbejde med dit apparat. Her er en lille vejledning i hvordan denne betjenings- vejledning bør læses:  Læs betjeningsvejledningen helt igennem før idriftsættelsen. Vær særlig opmærksom på sikker- hedsanvisningerne.  Denne betjeningsvejledning hen- vender sig til personer med tekniske kendskaber i omgangen med appa- rater af den her beskrevne type. Har du ingen erfaring i brug af sådanne apparater, bør du få hjælp fra en mere erfaren person.  Opbevar dokumenter, der følger med dette apparat, for at du kan slå op i dem efter behov. Opbevar kvit- teringen til eventuelle garantikrav.  Udlånes eller sælges apparatet, skal alle medleverede dokumenter følge med.  Producenten påtager sig intet ans- var for skader, som opstår, som føl- ge af at denne betjeningsvejledning ikke blev overholdt. Informationerne i denne betjeningsve- jledning er markeret som følger: Fare!  Advarer mod personska- der eller miljøskader. Risiko for stød!  Advarer mod personska- der på grund af elektrici- tet. NB!  Advarer mod tingskader. OBS:  Supplerende informationer.  Tallene i illustrationerne (1, 2, 3, ...)  markerer enkeltdelene;  er fortløbende gennemnummere- ret;  refererer til de tilsvarende numre i parenteserne (1), (2), (3) ... i den tilhørende tekst.  Handlingsanvisninger, ved hvilke rækkefølgen skal overholdes, er gennemnummereret.  Handlingsanvisninger med vilkårlig rækkefølge er markeret med et punkt.  Opstillinger er markeret med en streg. Dette apparat anvendes til pumpning af rent vand i hus og have,  til overrisling og vanding,  som brønd-, regnvands- og industri- vandpumpe,  til tømning af svømmebassiner, damme i haven og vandbeholdere. Mediets maksimalt tilladte temperatur er 35 °C. 4.1 Korrekt anvendelse Apparatet må ikke anvendes til drikke- vandsforsyning eller til pumpning af lev- nedsmidler. Eksplosive, brandfarlige, aggressive eller sundhedsskadelige midler må ikke pumpes. Apparatet er ikke egnet til erhvervsmæs- sig eller industriel anvendelse. Ændringer på apparatet samt ved brug af dele, som ikke er testet eller godkendt af producenten, er ikke tilladte! Al anden anvendelse er i modstrid med apparatets formål. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som opstår som følge af ukorrekt anvendelse. 4.2 Generelle sikkerhedsan- visninger Børn og unge samt personer, som ikke har læst betjeningsvejledningen, må ikke anvende apparatet. Ved anvendelse på svømmebassiner og damme samt i disses områder skal fors- krifterne iht. DIN VDE 0100 -702, -738 overholdes. Såfremt apparatet skal anvendes i hus- holdningens vandforsyning skal de lovp- ligtige forskrifter vedrørende vand og afløbsvand samt bestemmelserne i hen- hold til DIN 1988 overholdes. De følgende øvrige farer består princi- pielt kun ved drift af pumper og trykbe- holdere – de kan ikke undgås helt selv ved gode sikkerhedsforanstaltninger. A Fare pga. påvirkninger af miljø- et!  Værktøjet må ikke udsættes for regn. Apparatet må ikke anvendes i våde omgivelser.  Apparatet må ikke anvendes i rum, der er udsat for eksplosionsfare eller i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser! A  Fare gennem varmt vand! Hvis pressostatens frakoblingstryk pga. dårlige trykforhold eller en defekt pres- sostat ikke opnås, kan vandet i apparatet blive opvarmet gennem intern cirkulation. Herved kan der opstå skader og utæthe- der på pumpen og tilslutningslednin- gerne, og varmt vand kan træde ud. Risiko for forbrændinger!  Pumpen må kun køres maks. 5 minutter mod en lukket trykledning.  Adskil pumpen fra strømnettet og lad den køle af. Inden gentagen ibrugtagning skal det af fagperso- nale kontrolleres, at anlægget fun- gerer fejlfrit. B  Der er fare pga. elektricitet!  Vandstrålen må ikke rettes direkte mod apparatet eller andre elek- triske dele! Der er risiko for strømstød!  Tag ikke om stikket med våde hæn- der! Stikket trækkes altid ud ved stikket, ikke ved kablet.  Beskyttelseskontakt-stikdåsen eller stikforbindelsen med forlængerled- Indholdsfortegnelse 2. Læses først! 3. Anvendelsesområde og medier 4. Sikkerhed
Side: 3
32 DANSK ning skal placeres i et område uden risiko for oversvømmelser.  Forlængerledninger skal have til- strækkeligt tværsnit (se „Tekniske data“). Kabeltromler skal være rullet helt ud.  Strømkabel og forlængerledning må ikke knækkes, klemmes, strækkes eller køres over; de skal beskyttes mod skarpe kanter, olie og varme.  Forlængerledningen skal lægges således, at den ikke kommer i kontakt med den væske, der skal pumpes.  Træk stikket ud:  Før alle arbejder på maskinen;  hvis der er personer i svømme- bassinet eller i dammen. A Fare pga. mangler på appara- tet!  Hvis du skulle konstatere en trans- portskade kontakt da omgående din forhandler. Apparatet må ikke sæt- tes i drift.  Kontroller apparatet, især kabel og stik for eventuelle beskadigelser hver gang apparatet tages i brug. Der er risiko for strømstød!  Er apparatet beskadiget må det først anvendes igen, efter at det er blevet repareret af fagfolk.  Du må ikke selv udføre reparationer på maskinen! Kun uddannet perso- nale må foretage reparationer på pumper og trykbeholdere. A OBS!  For at undgå vandskader, f. eks. oversvømmede lokaler, medført af apparatfejl eller -mangler:  Planlæg egnede sikkerhedsforan- staltninger, f.eks.:  alarm eller  opsamlingsbeholder med over- vågning Producenten overtager intet ansvar for evt. skader, der opstår ved, at  pumpen ikke blev brugt iht. tilsigtet brug.  pumpen blev overbelastet gennem vedvarende drift.  pumpen ikke blev brugt og opbeva- ret frostbeskyttet.  der blev gennemført egenrådige ændringer på pumpen. Reparatio- ner på el-udstyr må kun gen- nemføres af el-fagfolk!  der blev anvendt reservedele, der ikke er afprøvet og godkendt af pro- ducenten.  der blev anvendt uegnet raparati- onsmateriale (armaturer, tilslut- ningsledninger osv.). Egnet installationsmateriale:  trykbestandig (min. 10 bar)  varmebestandig (min. 100 °C) Apparatet er nemt at montere og tilslutte.  I tilfælde af tvivl kontakt forhandleren eller en elektriker. 5.1 Montering af hydromat  (kun for HWA) 3 OBS:  Før første ibrugtagning skal hydromaten skrues fast (billedet afhæn- ger af modellen). 1. Kontroller om pumpen er slået fra og pumpens stik (18) ikke er sat i. 2. Skru adapteren (16) på pumpens tryktilslutning. 3. Sæt hydromaten (17) på adapteren og skru den fast med omlø- bermøtrikken. 4. Juster hydromaten således at betje- ningssiden nemt kan nås. 5. Sæt pumpens stik (18) i netkoblin- gen (19) på hydromaten. 5.2 Opstilling  Apparatet skal stå på en lodret, plan flade, der er egnet til apparatets vægt med vandpåfyldning.  For at undgå vibrationer, bør appa- ratet opstilles på et elastisk under- lag.  Opstillingsstedet skal være godt udluftet og beskyttet mod vejrlig.  Ved anvendelse til damme og svømmebassiner skal apparatet opstilles beskyttet mod oversvøm- melser og sikres, så det ikke falder ned i vandet. Derudover skal de lovpligtige krav overholdes for elek- triske apparater. 5.3 Tilslut indsugningsled- ningen 3 OBS:  Der kræves muligvis andet til- behør til tilslutningen (se "Leverbart til- behør"). A NB! Indsugningsledningen skal monteres således, at den ikke udøver mekanisk kraft eller spændinger på pumpen. A NB! Ved urene medier skal der anvendes et indsugningsfilter, for at beskytte pumpen mod sand og snavs. 3 OBS:  For at vandet ikke siver ud når pumpen er slukket, anbefales det at der påmonteres en kontraventil.  Alle skrueforbindelser skal tættes med et gevindtætningsbånd; læka- ger medfører luftindsugning og for- ringer eller forhindrer vandindsug- ningen.  Indsugningsledningen bør have en indvendig diameter på mindst 1" (25 mm); den skal være knæk-, tryk- og vakuumfast.  Indsugningsledningen bør være så kort som muligt, da pumpeeffekten forringes jo længere ledningen er.  Indsugningsledningen bør konstant stige mod pumpen for at forhindre luftlommer.  Det skal sikres, at der er tilstrække- lig vandtilførsel, og indsugningsled- ningens ende bør altid være i van- det. 5.4 Tilslutning af tryk 3 OBS: Der kræves muligvis andet til- behør til tilslutningen (se "Leverbart til- behør"). A NB! Trykledningen skal monteres således, at den ikke udøver mekanisk kraft eller spændinger på pumpen.  Alle skrueforbindelser bør tætnes med gevindtætningsbånd, for at for- hindre at der trænger vand ud.  Samtlige dele i trykledningen skal være tryksikre.  Samtlige dele i trykledningen skal være korrekt monterede. A Fare! Anvendes der ikke tryksikre dele eller er monteringen foretaget ukyndigt kan trykledningen gå i styk- ker under anvendelsen. Væsken, der sprøjter ud med højt tryk, kan forår- sage alvorlige skader! 5. Før idriftsættelsen 16 17 18 19
Side: 4
33 DANSK 5.5 Strømtilslutning B  Der er fare pga. elektricitet! Apparatet må ikke anvendes i fugtige omgivelser og kun ved følgende betingelser:  Tilslutningen må kun ske med beskyttelseskontakt-stikdåser, som er korrekt installeret, jordet og kontrolleret.  Netspænding og beskyttelse skal overholde de tekniske data.  Ved anvendelse ved svømmebas- siner, damme og lignende steder skal apparatet drives med et fejl- strømsrelæ (et HFI-relæ, 30 mA) (DIN VDE 0100 -702, -738).  Følgende generelle foranstaltnin- ger til personbeskyttelse anbefa- les.  Ved brug i det fri skal de elek- triske forbindelser være beskyttet mod vand; de må ikke ligge i vand.  Forlængerledninger skal have til- strækkeligt tværsnit (se „Tekniske data“). Kabeltromler skal være rullet helt ud. 5.6 Fyldning af pumpe og indsugning A NB! For hver tilslutning eller i for- bindelse med udsivning af vand eller indsugning af luft skal pumpen fyldes med vand. Tilsluttes pumpen uden vandpåfyldning, ødelægges den! 3 OBS:  Indsugningsledningen behøver ikke at blive påfyldt, da pumpen selv suger vandet ind. Alt efter ledningens længde og -diameter kan det dog tage nogen tid, før trykket er opbygget helt. 1. Vandpåfyldningsskruen skrues ud sammen med pakningen. 2. Hæld langsomt rent vand i, indtil pumpen er fyldt. 3. Såfremt du ønsker at afkorte indsugningstiden, kan indsugnings- ledningen også fyldes. 4. Vandpåfyldningsskruen skrues i igen sammen med pakningen. 5. Åben trykledningen (vandhane eller sprøjtedyse åbnes), så luften kan strømme ud ved indsugningen. 6. Tilslut apparatet (se "Drift"). 7. Siver der vand ud, skal apparatet slås fra. Pumpe og indsugningsledning skal være tilsluttede og fyldte (se "Før idriftsæt- telse"). A NB! Pumpen må ikke løbe tør. Der skal altid være tilstrækkelig medium (vand) i apparatet.  Såfremt motoren ikke starter, pum- pen ikke opbygger tryk eller der opstår lignende problemer, skal apparatet slås fra – og fejlen afhjæl- pes (se "Problemer og driftsforstyr- relser"). Pumpekarakteristik Pumpekarakteristikken viser, hvilken pumpekapacitet der kan opnås afhæn- gigt af pumpemængden. (Pumpekarakteristik for sugehøjde 0,5 m og 1"-indsugningsslange.) (Pumpekarakteristik for sugehøjde 0,5 m og 1"-indsugningsslange.) (Pumpekarakteristik for sugehøjde 0,5 m og 1"-indsugningsslange.) 6.1 Sæt pumpen i drift 3 OBS:  Pumpen arbejder så længe start-/ stop-kontakten er slået til. 1. Isæt stikket. 2. Start pumpen med start-/stop-kon- takten. 3. Åben trykledningen (vandhane eller sprøjtedyse åbnes). 4. Kontroller, om der kommer vand ud! A NB! Er trykledningen lukket, må pumpen højst arbejde i 10 minutter, ellers kan der opstå skader i pumpen, hvis vandet bliver overophedet. 6.2 Start pumpen med hydro- maten (HWA) 3  OBS: Pumpen er driftsklar med hydromaten, så længe start-/stop-kontakten er slået til. Hydromaten  tænder for pumpen, når der kræves vand (er trykledningen åben, falder vandtrykket ned under starttrykket);  stopper pumpen ca. 10 sekunder efter at trykledningen er lukket (når trykledningen er lukket stiger vand- trykket);  stopper pumpen til beskyttelse mod tørløb, når der ikke transporteres vand (luft i indsugningsledningen). 1. Isæt stikket. 2. Kontroller om spændingslampen (20) lyser. 6. Drift P 3300 S 20 Spændingslampe (grøn) 21 Pumpelampe (hvid) 22 Reset-tast 20 21 22
Side: 5
34 DANSK 3. Åben for trykledningen. 4. Tryk på reset-tasten (22). Pumpen starter op.  Transporteres der intet vand efter ca. 10 sekunder, slår hydromaten fra. Hold reset-tasten (22) trykket inde, indtil der kommer vand ud.  Kommer der ikke vand ud efter ca. 3 minutter, kontrolleres indsugnings- ledningen. A Fare! Før alle arbejder på maskinen: 1. Sluk for apparatet. 2. Træk stikket ud. 3. Kontroller at apparatet og tilslut- tet tilbehør er trykløst. Andre vedligeholdelsesarbejder eller reparationer, end de der er beskrevet her, må kun udføres af fagfolk. 7.1 Ved risiko for frost A NB! Frost ødelægger apparat og til- behør, da disse indeholder vand!  Afmonter apparat og tilbehør ved risiko for frost og opbevar dem bes- kyttet mod frost (se følgende afsnit). 7.2 Afmontering og opbeva- ring af apparatet 1. Sluk for apparatet, træk stikket ud. 2. Åben trykledningen (vandhane eller sprøjtedyse åbnes), så vandet kan løbe helt ud. 3. For at kunne tømme pumpen helt, drejes vandaftapningsskruen ud under pumpen. 4. Afmonter indsugnings- og trykled- ning fra apparatet. 5. Opbevar apparatet i et rum, der er beskyttet mod frost (mindst 5 °C). A Fare! Før alle arbejder på maskinen: 1. Sluk for apparatet. 2. Træk stikket ud. 3. Kontroller at apparatet og tilslut- tet tilbehør er trykløst. 8.1 Fejlsøgning Pumpen kører ikke:  Pumpen er ikke startet. • Tænd for pumpen på start-/stop- kontakten.  Hydromaten er slået fra. • Tryk på reset-tasten.  Transporteres der intet vand efter ca. 10 sekunder, trykkes der på reset-tasten, indtil der kommer vand ud.  Ingen strøm. • Kabel, stik, stikdåse og sikring kontrolleres.  For lav netspænding. • Anvend et forlængerkabel med tilstrækkeligt tværsnit (se "Tekni- ske data").  Motor overophedet, motorbeskyt- telse udløst. • Efter afkølingen genstarter appa- ratet automatisk. • Sørg for tilstrækkelig udluftning, hold ventilationsåbningerne frie. • Overhold den maksimale tilløbs- temperatur.  Motoren larmer, starter ikke. • Når motoren er stoppet stikkes en skruetrækker el.lign. ind igen- nem motorens ventilationsåb- ning og ventilatoren drejes.  Pumpen er tilstoppet eller defekt. • Pumpen afmonteres og rengø- res. • Diffusoren rengøres, udskiftes når nødvendigt. • Ventilator rengøres, udskiftes når nødvendigt. Pumpen suger ikke korrekt eller lar- mer meget:  Vandmangel. • Kontroller, om der er tilstrækkelig vand.  Indsugningsledning utæt. • Indsugningsledning tætnes, skrueforbindelserne spændes efter.  Sugehøjde for stor. • Overhold maksimal sugehøjde. • Monter kontraventil, fyld indsug- ningsledningen med vand.  Indsugningsfilter (tilbehør) tilstoppet. • Rengøres, udskiftes når nødven- digt.  Kontraventil (tilbehør) blokeret. • Rengøres, udskiftes når nødven- digt.  Der siver vand ud mellem motor og pumpe, glideringstætning utæt. • Udskift glideringstætningen.  Pumpen er tilstoppet eller defekt. • Se ovenover. Trykket er for lavt:  Indsugningsledning utæt eller sugehøjde for stor. • Se ovenover.  Pumpen er tilstoppet eller defekt. • Se ovenover. A Fare! Reparationer på el-værktøj må kun udføres af en elektriker! El-værktøj, der skal repareres, kan ind- sendes til den lokale service-afdeling. Adressen står ved reservedelslisten. Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede fejl beskrives. Apparatets emballage kan genbruges. Brugte apparater og tilbehør indeholder store mængder af værdifulde råstoffer og plast, som ligeledes kan genanven- des. Til dette apparat findes følgende tilbehør i forretningerne. 3 OBS:  Illustrationer og bestillingsnumre findes til sidst i vejledningen. A Pumpetilslutnings-sæt,  (MSS 310 – HWA/P) komplet inkl. dobbeltnippel, kontraventil, filter kort, vaskbart filterindsats, spirals- lange 1 m komplet, gevindtætnings- bånd. B Pumpetilslutnings-sæt,  (MSS 380 – HWW) komplet inkl. dobbeltnippel, kontraventil, filter kort, vaskbart filterindsats, spirals- lange 1 m komplet, gevindtætnings- bånd. C Pumpetilslutnings-sæt,  (MSS 200 – HWA/P) komplet inkl. dobbeltnippel, kontraventil, filter kort, vaskbart filterindsats, spirals- lange 1 m komplet, gevindtætnings- bånd. D Pumpetilslutnings-sæt,  (MSS 1000 – HWA) komplet inkl. dobbeltnippel, kontraventil, filter kort, vaskbart filterindsats, spirals- lange 1 m komplet, gevindtætnings- bånd. E Filter (havepumper),  Adapter 1", kort,  komplet med en afvaskelig plast-fil- terindsats. F Filter (vandpumper til hus),  Adapter 1", lang,  komplet med vaskelig plast-filte- rindsats. G Spiralslange 1" (standard) 1) 4 m, komplet med snaplåse og sugekurv med bundventil; 2) 7 m, komplet med snaplåse og sugekurv med bundventil; H Spiralslange 1" (profi) 7. Vedligeholdelse og pleje 8. Problemer og forstyrrel- ser 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse 11. Leverbart tilbehør
Side: 6
35 DANSK 1) 1,5 m, komplet, med snaplåse på begge sider; 2) 4 m, komplet med snaplåse og sugekurv med bundventil; 3) 7 m, komplet med snaplåse og sugekurv med bundventil; I Armeret slange 500 mm J Universaladapter 1" ideel til tilslutning til pumpe med 1" IG-adapter (UG=udv. gevind, IG=indv. gevind) K Hydrostop,  stopper pumpen automatisk når der er vandmangel, forhindrer at pum- pen kører tør. L Tørløbs-stopkontakt,  med 10-m-kabel, forhindrer at pum- pen løber tør ved indsugning fra beholder, svømmebassiner etc. M Gevindtætningsbånd, 12-m-rulle. N Filterindsats kan vaskes, kort,  til mekanisk forfiltrering af sand, kan genanvendes. O Filterindsats kan vaskes, lang,  til mekanisk forfiltrering af sand, kan genanvendes. 12. Tekniske Data P 3300 S HWA 3300 S P 4000 S HWA 4000 S Netspænding V 230 ~ 1 Frekvens Hz 50 Mærkeeffekt W 1100 1300 Mærkestrøm A 4,5 4,5 Sikring min. (træg eller B-automat) A 10 10 Driftskondensator F 16 20 Nominelt omdrejningstal min-1 2800 2800 Pumpekapacitet maks. l/h 3300 4000 Pumpehøjde maks. m 45 48 Transporttryk maks. bar 4,5 4,8 Sugehøjde maks. m 8 8 Tilførselstemperatur maks. °C 35 35 Rumtemperatur °C 5 ... 40 5 ... 40 Beskyttelsesklasse IP X4 X4 Kapsling I I Isolationsklasse B B Materiale Pumpehus Pumpeaksel Pumperotor Ædelstål Ædelstål Noryl Ædelstål Ædelstål Noryl Tilslutninger Indsugningstilslutning (indv. gevind) Tryktilslutning (udv. gevind) 1" 1" 1" 1" Hydromat Starttryk ca. bar 1,5 1,5 Dimensioner (uden tilslutninger) Længde Bredde Højde mm mm mm 470 / 470 250 / 250 300 / 415 470 / 470 250 / 250 300 / 415 Vægt Vægt tom Vægt med vandpåfyldning kg kg 10,2 / 11,5 11,7 / 13 10,5 / 11,8 12,0 / 13,3 Støjemissionsværdier (ved maks. tryk) Lydeffektniveau LWAm Lydtryksniveau LWAd dB (A) dB (A) 83 90 86 89 Maksimal længde til forlængerledning ved 3 x 1,0 mm2 tværsnit ved 3 x 1,5 mm2 tværsnit m m 30 50

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo HWA 4000 S men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo HWA 4000 S. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo HWA 4000 S så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo HWA 4000 S

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo HWA 4000 S below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Pumper
  • Model/navn: HWA 4000 S
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Dansk, Finsk, Græsk, Slovenske