Metabo HWA 3300 S manual

Få vist brugermanualen for Metabo HWA 3300 S below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Pumpe
  • Model/navn: HWA 3300 S
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Dansk, Finsk, Græsk, Slovenske

Indholdsfortegnelse

Side: 97
30
DANSK
1. Maskinen i overblik
1
2
3
5
4
7
6
8
9
10
12
11
13 15
14
1 Tilslutning af tryk
2 Vandpåfyldningsskrue
3 Indsugningstilslutning
4 Vandaftapningsskrue
5 Pumpe
6 Start-/stop-kontakt
7 Strømkabel med stik
A NB!
Ved urene medier skal der
anvendes et indsugningsfilter (se
"Leverbart tilbehør").
3 OBS : 
Det anbefales at der anven-
des en kontraventil på indsug-
ningsåbningen på denne pumpe
(se "Leverbart tilbehør").
8 Tilslutning af tryk
9 Hydromat
10 Vandpåfyldningsskrue
11 Indsugningstilslutning
12 Vandaftapningsskrue
13 Pumpe
14 Start-/stop-kontakt
15 Strømkabel med stik
XP0029C2.fm Betjeningsvejledning DANSK
Side: 98
31
DANSK
1. Maskinen i overblik...................30
2. Læses først! ..............................31
3. Anvendelsesområde 
og medier...................................31
4. Sikkerhed...................................31
4.1 Korrekt anvendelse.....................31
4.2 Generelle 
sikkerhedsanvisninger ................31
5. Før idriftsættelsen ....................32
5.1 Montering af hydromat 
(kun for HWA).............................32
5.2 Opstilling .....................................32
5.3 Tilslut indsugningsledningen.......32
5.4 Tilslutning af tryk.........................32
5.5 Strømtilslutning ...........................33
5.6 Fyldning af pumpe
og indsugning .............................33
6. Drift ............................................33
6.1 Sæt pumpen i drift ......................33
6.2 Start pumpen med 
hydromaten (HWA).....................33
7. Vedligeholdelse og pleje..........34
7.1 Ved risiko for frost.......................34
7.2 Afmontering og opbevaring 
af apparatet.................................34
8. Problemer og forstyrrelser ......34
8.1 Fejlsøgning .................................34
9. Reparation.................................34
10. Miljøbeskyttelse........................34
11. Leverbart tilbehør ................34/62
12. Tekniske Data............................35
Denne betjeningsvejledning blev udfor-
met således at du hurtigt og sikkert kan
arbejde med dit apparat. Her er en lille
vejledning i hvordan denne betjenings-
vejledning bør læses:
 Læs betjeningsvejledningen helt
igennem før idriftsættelsen. Vær
særlig opmærksom på sikker-
hedsanvisningerne.
 Denne betjeningsvejledning hen-
vender sig til personer med tekniske
kendskaber i omgangen med appa-
rater af den her beskrevne type. Har
du ingen erfaring i brug af sådanne
apparater, bør du få hjælp fra en
mere erfaren person.
 Opbevar dokumenter, der følger
med dette apparat, for at du kan slå
op i dem efter behov. Opbevar kvit-
teringen til eventuelle garantikrav.
 Udlånes eller sælges apparatet, skal
alle medleverede dokumenter følge
med.
 Producenten påtager sig intet ans-
var for skader, som opstår, som føl-
ge af at denne betjeningsvejledning
ikke blev overholdt.
Informationerne i denne betjeningsve-
jledning er markeret som følger:
Fare! 
Advarer mod personska-
der eller miljøskader.
Risiko for stød! 
Advarer mod personska-
der på grund af elektrici-
tet.
NB! 
Advarer mod tingskader.
OBS: 
Supplerende informationer.
 Tallene i illustrationerne (1, 2, 3, ...)
 markerer enkeltdelene;
 er fortløbende gennemnummere-
ret;
 refererer til de tilsvarende numre i
parenteserne (1), (2), (3) ... i den
tilhørende tekst.
 Handlingsanvisninger, ved hvilke
rækkefølgen skal overholdes, er
gennemnummereret.
 Handlingsanvisninger med vilkårlig
rækkefølge er markeret med et
punkt.
 Opstillinger er markeret med en
streg.
Dette apparat anvendes til pumpning af
rent vand i hus og have,
 til overrisling og vanding,
 som brønd-, regnvands- og industri-
vandpumpe,
 til tømning af svømmebassiner,
damme i haven og vandbeholdere.
Mediets maksimalt tilladte temperatur er
35 °C.
4.1 Korrekt anvendelse
Apparatet må ikke anvendes til drikke-
vandsforsyning eller til pumpning af lev-
nedsmidler.
Eksplosive, brandfarlige, aggressive
eller sundhedsskadelige midler må ikke
pumpes.
Apparatet er ikke egnet til erhvervsmæs-
sig eller industriel anvendelse.
Ændringer på apparatet samt ved brug
af dele, som ikke er testet eller godkendt
af producenten, er ikke tilladte!
Al anden anvendelse er i modstrid med
apparatets formål. Producenten påtager
sig intet ansvar for skader, som opstår
som følge af ukorrekt anvendelse.
4.2 Generelle sikkerhedsan-
visninger
Børn og unge samt personer, som ikke
har læst betjeningsvejledningen, må ikke
anvende apparatet.
Ved anvendelse på svømmebassiner og
damme samt i disses områder skal fors-
krifterne iht. DIN VDE 0100 -702, -738
overholdes.
Såfremt apparatet skal anvendes i hus-
holdningens vandforsyning skal de lovp-
ligtige forskrifter vedrørende vand og
afløbsvand samt bestemmelserne i hen-
hold til DIN 1988 overholdes.
De følgende øvrige farer består princi-
pielt kun ved drift af pumper og trykbe-
holdere – de kan ikke undgås helt selv
ved gode sikkerhedsforanstaltninger.
A Fare pga. påvirkninger af miljø-
et!
 Værktøjet må ikke udsættes for
regn. Apparatet må ikke anvendes i
våde omgivelser.
 Apparatet må ikke anvendes i rum,
der er udsat for eksplosionsfare eller
i nærheden af brandfarlige væsker
eller gasser!
A 
Fare gennem varmt vand!
Hvis pressostatens frakoblingstryk pga.
dårlige trykforhold eller en defekt pres-
sostat ikke opnås, kan vandet i apparatet
blive opvarmet gennem intern cirkulation.
Herved kan der opstå skader og utæthe-
der på pumpen og tilslutningslednin-
gerne, og varmt vand kan træde ud.
Risiko for forbrændinger!
 Pumpen må kun køres maks. 5
minutter mod en lukket trykledning.
 Adskil pumpen fra strømnettet og
lad den køle af. Inden gentagen
ibrugtagning skal det af fagperso-
nale kontrolleres, at anlægget fun-
gerer fejlfrit.
B 
Der er fare pga. elektricitet!
 Vandstrålen må ikke rettes direkte
mod apparatet eller andre elek-
triske dele! Der er risiko for
strømstød!
 Tag ikke om stikket med våde hæn-
der! Stikket trækkes altid ud ved
stikket, ikke ved kablet.
 Beskyttelseskontakt-stikdåsen eller
stikforbindelsen med forlængerled-
Indholdsfortegnelse
2. Læses først! 3. Anvendelsesområde og
medier
4. Sikkerhed
Side: 99
32
DANSK
ning skal placeres i et område uden
risiko for oversvømmelser.
 Forlængerledninger skal have til-
strækkeligt tværsnit (se „Tekniske
data“). Kabeltromler skal være rullet
helt ud.
 Strømkabel og forlængerledning må
ikke knækkes, klemmes, strækkes
eller køres over; de skal beskyttes
mod skarpe kanter, olie og varme.
 Forlængerledningen skal lægges
således, at den ikke kommer i kontakt
med den væske, der skal pumpes.
 Træk stikket ud:
 Før alle arbejder på maskinen;
 hvis der er personer i svømme-
bassinet eller i dammen.
A Fare pga. mangler på appara-
tet!
 Hvis du skulle konstatere en trans-
portskade kontakt da omgående din
forhandler. Apparatet må ikke sæt-
tes i drift.
 Kontroller apparatet, især kabel og
stik for eventuelle beskadigelser
hver gang apparatet tages i brug.
Der er risiko for strømstød!
 Er apparatet beskadiget må det
først anvendes igen, efter at det er
blevet repareret af fagfolk.
 Du må ikke selv udføre reparationer
på maskinen! Kun uddannet perso-
nale må foretage reparationer på
pumper og trykbeholdere.
A OBS! 
For at undgå vandskader, f.
eks. oversvømmede lokaler, medført
af apparatfejl eller -mangler:
 Planlæg egnede sikkerhedsforan-
staltninger, f.eks.:
 alarm eller
 opsamlingsbeholder med over-
vågning
Producenten overtager intet ansvar for
evt. skader, der opstår ved, at
 pumpen ikke blev brugt iht. tilsigtet
brug.
 pumpen blev overbelastet gennem
vedvarende drift.
 pumpen ikke blev brugt og opbeva-
ret frostbeskyttet.
 der blev gennemført egenrådige
ændringer på pumpen. Reparatio-
ner på el-udstyr må kun gen-
nemføres af el-fagfolk!
 der blev anvendt reservedele, der
ikke er afprøvet og godkendt af pro-
ducenten.
 der blev anvendt uegnet raparati-
onsmateriale (armaturer, tilslut-
ningsledninger osv.).
Egnet installationsmateriale:
 trykbestandig (min. 10 bar)
 varmebestandig (min. 100 °C)
Apparatet er nemt at montere og tilslutte. 
I tilfælde af tvivl kontakt forhandleren
eller en elektriker.
5.1 Montering af hydromat 
(kun for HWA)
3 OBS: 
Før første ibrugtagning skal
hydromaten skrues fast (billedet afhæn-
ger af modellen).
1. Kontroller om pumpen er slået fra og
pumpens stik (18) ikke er sat i.
2. Skru adapteren (16) på pumpens
tryktilslutning.
3. Sæt hydromaten (17) på adapteren
og skru den fast med omlø-
bermøtrikken.
4. Juster hydromaten således at betje-
ningssiden nemt kan nås.
5. Sæt pumpens stik (18) i netkoblin-
gen (19) på hydromaten.
5.2 Opstilling
 Apparatet skal stå på en lodret, plan
flade, der er egnet til apparatets
vægt med vandpåfyldning.
 For at undgå vibrationer, bør appa-
ratet opstilles på et elastisk under-
lag.
 Opstillingsstedet skal være godt
udluftet og beskyttet mod vejrlig.
 Ved anvendelse til damme og
svømmebassiner skal apparatet
opstilles beskyttet mod oversvøm-
melser og sikres, så det ikke falder
ned i vandet. Derudover skal de
lovpligtige krav overholdes for elek-
triske apparater.
5.3 Tilslut indsugningsled-
ningen
3 OBS: 
Der kræves muligvis andet til-
behør til tilslutningen (se "Leverbart til-
behør").
A NB!
Indsugningsledningen skal
monteres således, at den ikke udøver
mekanisk kraft eller spændinger på
pumpen.
A NB!
Ved urene medier skal der
anvendes et indsugningsfilter, for at
beskytte pumpen mod sand og snavs.
3 OBS: 
For at vandet ikke siver ud når
pumpen er slukket, anbefales det at der
påmonteres en kontraventil.
 Alle skrueforbindelser skal tættes
med et gevindtætningsbånd; læka-
ger medfører luftindsugning og for-
ringer eller forhindrer vandindsug-
ningen.
 Indsugningsledningen bør have en
indvendig diameter på mindst 1"
(25 mm); den skal være knæk-, tryk-
og vakuumfast.
 Indsugningsledningen bør være så
kort som muligt, da pumpeeffekten
forringes jo længere ledningen er.
 Indsugningsledningen bør konstant
stige mod pumpen for at forhindre
luftlommer.
 Det skal sikres, at der er tilstrække-
lig vandtilførsel, og indsugningsled-
ningens ende bør altid være i van-
det.
5.4 Tilslutning af tryk
3 OBS:
Der kræves muligvis andet til-
behør til tilslutningen (se "Leverbart til-
behør").
A NB!
Trykledningen skal monteres
således, at den ikke udøver mekanisk
kraft eller spændinger på pumpen.
 Alle skrueforbindelser bør tætnes
med gevindtætningsbånd, for at for-
hindre at der trænger vand ud.
 Samtlige dele i trykledningen skal
være tryksikre.
 Samtlige dele i trykledningen skal
være korrekt monterede.
A Fare!
Anvendes der ikke tryksikre
dele eller er monteringen foretaget
ukyndigt kan trykledningen gå i styk-
ker under anvendelsen. Væsken, der
sprøjter ud med højt tryk, kan forår-
sage alvorlige skader!
5. Før idriftsættelsen
16
17
18
19
Side: 100
33
DANSK
5.5 Strømtilslutning
B 
Der er fare pga. elektricitet!
Apparatet må ikke anvendes i fugtige
omgivelser og kun ved følgende
betingelser:
 Tilslutningen må kun ske med
beskyttelseskontakt-stikdåser,
som er korrekt installeret, jordet
og kontrolleret.
 Netspænding og beskyttelse skal
overholde de tekniske data.
 Ved anvendelse ved svømmebas-
siner, damme og lignende steder
skal apparatet drives med et fejl-
strømsrelæ (et HFI-relæ, 30 mA)
(DIN VDE 0100 -702, -738). 
Følgende generelle foranstaltnin-
ger til personbeskyttelse anbefa-
les.
 Ved brug i det fri skal de elek-
triske forbindelser være beskyttet
mod vand; de må ikke ligge i
vand.
 Forlængerledninger skal have til-
strækkeligt tværsnit (se
„Tekniske data“). Kabeltromler
skal være rullet helt ud.
5.6 Fyldning af pumpe og
indsugning
A NB!
For hver tilslutning eller i for-
bindelse med udsivning af vand eller
indsugning af luft skal pumpen fyldes
med vand. Tilsluttes pumpen uden
vandpåfyldning, ødelægges den!
3 OBS: 
Indsugningsledningen behøver
ikke at blive påfyldt, da pumpen selv
suger vandet ind. Alt efter ledningens
længde og -diameter kan det dog tage
nogen tid, før trykket er opbygget helt.
1. Vandpåfyldningsskruen skrues ud
sammen med pakningen.
2. Hæld langsomt rent vand i, indtil
pumpen er fyldt.
3. Såfremt du ønsker at afkorte
indsugningstiden, kan indsugnings-
ledningen også fyldes.
4. Vandpåfyldningsskruen skrues i
igen sammen med pakningen.
5. Åben trykledningen (vandhane eller
sprøjtedyse åbnes), så luften kan
strømme ud ved indsugningen.
6. Tilslut apparatet (se "Drift").
7. Siver der vand ud, skal apparatet
slås fra.
Pumpe og indsugningsledning skal være
tilsluttede og fyldte (se "Før idriftsæt-
telse").
A NB!
Pumpen må ikke løbe tør. Der
skal altid være tilstrækkelig medium
(vand) i apparatet.
 Såfremt motoren ikke starter, pum-
pen ikke opbygger tryk eller der
opstår lignende problemer, skal
apparatet slås fra – og fejlen afhjæl-
pes (se "Problemer og driftsforstyr-
relser").
Pumpekarakteristik
Pumpekarakteristikken viser, hvilken
pumpekapacitet der kan opnås afhæn-
gigt af pumpemængden.
(Pumpekarakteristik for sugehøjde 0,5 m
og 1"-indsugningsslange.)
(Pumpekarakteristik for sugehøjde 0,5 m
og 1"-indsugningsslange.)
(Pumpekarakteristik for sugehøjde 0,5 m
og 1"-indsugningsslange.)
6.1 Sæt pumpen i drift
3 OBS: 
Pumpen arbejder så længe start-/
stop-kontakten er slået til.
1. Isæt stikket.
2. Start pumpen med start-/stop-kon-
takten.
3. Åben trykledningen (vandhane eller
sprøjtedyse åbnes).
4. Kontroller, om der kommer vand ud!
A NB!
Er trykledningen lukket, må
pumpen højst arbejde i 10 minutter,
ellers kan der opstå skader i pumpen,
hvis vandet bliver overophedet.
6.2 Start pumpen med hydro-
maten (HWA)
3 
OBS:
Pumpen er driftsklar med hydromaten, så
længe start-/stop-kontakten er slået til.
Hydromaten
 tænder for pumpen, når der kræves
vand (er trykledningen åben, falder
vandtrykket ned under starttrykket);
 stopper pumpen ca. 10 sekunder
efter at trykledningen er lukket (når
trykledningen er lukket stiger vand-
trykket);
 stopper pumpen til beskyttelse mod
tørløb, når der ikke transporteres
vand (luft i indsugningsledningen).
1. Isæt stikket.
2. Kontroller om spændingslampen
(20) lyser.
6. Drift
P 3300 S
20 Spændingslampe (grøn)
21 Pumpelampe (hvid)
22 Reset-tast
20
21
22
Side: 101
34
DANSK
3. Åben for trykledningen.
4. Tryk på reset-tasten (22). Pumpen
starter op.
 Transporteres der intet vand efter
ca. 10 sekunder, slår hydromaten
fra. Hold reset-tasten (22) trykket
inde, indtil der kommer vand ud.
 Kommer der ikke vand ud efter ca.
3 minutter, kontrolleres indsugnings-
ledningen.
A Fare!
Før alle arbejder på maskinen:
1. Sluk for apparatet.
2. Træk stikket ud.
3. Kontroller at apparatet og tilslut-
tet tilbehør er trykløst.
Andre vedligeholdelsesarbejder eller
reparationer, end de der er beskrevet
her, må kun udføres af fagfolk.
7.1 Ved risiko for frost
A NB!
Frost ødelægger apparat og til-
behør, da disse indeholder vand!
 Afmonter apparat og tilbehør ved
risiko for frost og opbevar dem bes-
kyttet mod frost (se følgende afsnit).
7.2 Afmontering og opbeva-
ring af apparatet
1. Sluk for apparatet, træk stikket ud.
2. Åben trykledningen (vandhane eller
sprøjtedyse åbnes), så vandet kan
løbe helt ud.
3. For at kunne tømme pumpen helt,
drejes vandaftapningsskruen ud
under pumpen.
4. Afmonter indsugnings- og trykled-
ning fra apparatet.
5. Opbevar apparatet i et rum, der er
beskyttet mod frost (mindst 5 °C).
A Fare!
Før alle arbejder på maskinen:
1. Sluk for apparatet.
2. Træk stikket ud.
3. Kontroller at apparatet og tilslut-
tet tilbehør er trykløst.
8.1 Fejlsøgning
Pumpen kører ikke:
 Pumpen er ikke startet.
• Tænd for pumpen på start-/stop-
kontakten.
 Hydromaten er slået fra.
• Tryk på reset-tasten. 
Transporteres der intet vand efter
ca. 10 sekunder, trykkes der på
reset-tasten, indtil der kommer
vand ud.
 Ingen strøm.
• Kabel, stik, stikdåse og sikring
kontrolleres.
 For lav netspænding.
• Anvend et forlængerkabel med
tilstrækkeligt tværsnit (se "Tekni-
ske data").
 Motor overophedet, motorbeskyt-
telse udløst.
• Efter afkølingen genstarter appa-
ratet automatisk.
• Sørg for tilstrækkelig udluftning,
hold ventilationsåbningerne frie.
• Overhold den maksimale tilløbs-
temperatur.
 Motoren larmer, starter ikke.
• Når motoren er stoppet stikkes
en skruetrækker el.lign. ind igen-
nem motorens ventilationsåb-
ning og ventilatoren drejes.
 Pumpen er tilstoppet eller defekt.
• Pumpen afmonteres og rengø-
res.
• Diffusoren rengøres, udskiftes
når nødvendigt.
• Ventilator rengøres, udskiftes når
nødvendigt.
Pumpen suger ikke korrekt eller lar-
mer meget:
 Vandmangel.
• Kontroller, om der er tilstrækkelig
vand.
 Indsugningsledning utæt.
• Indsugningsledning tætnes,
skrueforbindelserne spændes
efter.
 Sugehøjde for stor.
• Overhold maksimal sugehøjde.
• Monter kontraventil, fyld indsug-
ningsledningen med vand.
 Indsugningsfilter (tilbehør) tilstoppet.
• Rengøres, udskiftes når nødven-
digt.
 Kontraventil (tilbehør) blokeret.
• Rengøres, udskiftes når nødven-
digt.
 Der siver vand ud mellem motor og
pumpe, glideringstætning utæt.
• Udskift glideringstætningen.
 Pumpen er tilstoppet eller defekt.
• Se ovenover.
Trykket er for lavt:
 Indsugningsledning utæt eller
sugehøjde for stor.
• Se ovenover.
 Pumpen er tilstoppet eller defekt.
• Se ovenover.
A Fare!
Reparationer på el-værktøj må
kun udføres af en elektriker!
El-værktøj, der skal repareres, kan ind-
sendes til den lokale service-afdeling.
Adressen står ved reservedelslisten.
Ved indsendelse til reparation skal den
fastslåede fejl beskrives.
Apparatets emballage kan genbruges.
Brugte apparater og tilbehør indeholder
store mængder af værdifulde råstoffer
og plast, som ligeledes kan genanven-
des.
Til dette apparat findes følgende tilbehør
i forretningerne.
3 OBS: 
Illustrationer og bestillingsnumre
findes til sidst i vejledningen.
A Pumpetilslutnings-sæt, 
(MSS 310 – HWA/P) komplet inkl.
dobbeltnippel, kontraventil, filter
kort, vaskbart filterindsats, spirals-
lange 1 m komplet, gevindtætnings-
bånd.
B Pumpetilslutnings-sæt, 
(MSS 380 – HWW) komplet inkl.
dobbeltnippel, kontraventil, filter
kort, vaskbart filterindsats, spirals-
lange 1 m komplet, gevindtætnings-
bånd.
C Pumpetilslutnings-sæt, 
(MSS 200 – HWA/P) komplet inkl.
dobbeltnippel, kontraventil, filter
kort, vaskbart filterindsats, spirals-
lange 1 m komplet, gevindtætnings-
bånd.
D Pumpetilslutnings-sæt, 
(MSS 1000 – HWA) komplet inkl.
dobbeltnippel, kontraventil, filter
kort, vaskbart filterindsats, spirals-
lange 1 m komplet, gevindtætnings-
bånd.
E Filter (havepumper), 
Adapter 1", kort, 
komplet med en afvaskelig plast-fil-
terindsats.
F Filter (vandpumper til hus), 
Adapter 1", lang, 
komplet med vaskelig plast-filte-
rindsats.
G Spiralslange 1" (standard)
1) 4 m, komplet med snaplåse og
sugekurv med bundventil;
2) 7 m, komplet med snaplåse og
sugekurv med bundventil;
H Spiralslange 1" (profi)
7. Vedligeholdelse og pleje
8. Problemer og forstyrrel-
ser
9. Reparation
10. Miljøbeskyttelse
11. Leverbart tilbehør
Side: 102
35
DANSK
1) 1,5 m, komplet, med snaplåse
på begge sider;
2) 4 m, komplet med snaplåse og
sugekurv med bundventil;
3) 7 m, komplet med snaplåse og
sugekurv med bundventil;
I Armeret slange 500 mm
J Universaladapter 1"
ideel til tilslutning til pumpe med 1"
IG-adapter
(UG=udv. gevind, IG=indv. gevind)
K Hydrostop, 
stopper pumpen automatisk når der
er vandmangel, forhindrer at pum-
pen kører tør.
L Tørløbs-stopkontakt, 
med 10-m-kabel, forhindrer at pum-
pen løber tør ved indsugning fra
beholder, svømmebassiner etc.
M Gevindtætningsbånd, 12-m-rulle.
N Filterindsats kan vaskes, kort, 
til mekanisk forfiltrering af sand,
kan genanvendes.
O Filterindsats kan vaskes, lang, 
til mekanisk forfiltrering af sand,
kan genanvendes.
12. Tekniske Data
P 3300 S
HWA 3300 S
P 4000 S
HWA 4000 S
Netspænding V 230 ~ 1
Frekvens Hz 50
Mærkeeffekt W 1100 1300
Mærkestrøm A 4,5 4,5
Sikring min. (træg eller B-automat) A 10 10
Driftskondensator F 16 20
Nominelt omdrejningstal min-1 2800 2800
Pumpekapacitet maks. l/h 3300 4000
Pumpehøjde maks. m 45 48
Transporttryk maks. bar 4,5 4,8
Sugehøjde maks. m 8 8
Tilførselstemperatur maks. °C 35 35
Rumtemperatur °C 5 ... 40 5 ... 40
Beskyttelsesklasse IP X4 X4
Kapsling I I
Isolationsklasse B B
Materiale
Pumpehus
Pumpeaksel
Pumperotor
Ædelstål
Ædelstål
Noryl
Ædelstål
Ædelstål
Noryl
Tilslutninger
Indsugningstilslutning (indv. gevind)
Tryktilslutning (udv. gevind)
1"
1"
1"
1"
Hydromat
Starttryk ca. bar 1,5 1,5
Dimensioner (uden tilslutninger)
Længde
Bredde
Højde
mm
mm
mm
470 / 470
250 / 250
300 / 415
470 / 470
250 / 250
300 / 415
Vægt
Vægt tom
Vægt med vandpåfyldning
kg
kg
10,2 / 11,5
11,7 / 13
10,5 / 11,8
12,0 / 13,3
Støjemissionsværdier (ved maks. tryk)
Lydeffektniveau LWAm
Lydtryksniveau LWAd
dB (A)
dB (A)
83
90
86
89
Maksimal længde til forlængerledning
ved 3 x 1,0 mm2 tværsnit
ved 3 x 1,5 mm2
tværsnit
m
m
30
50

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo HWA 3300 S.

Stil et spørgsmål om Metabo HWA 3300 S

Har du et spørgsmål om Metabo HWA 3300 S men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo HWA 3300 S. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo HWA 3300 S så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.