HS 8745

Metabo HS 8745 manual

HS 8745

Manual til Metabo HS 8745 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 48 sider.

Side: 1
DANSK da 34 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar, at disse hækkeklippere er i overensstemmelse med de på side 3 angivne standarder og direktiver. 2000/14/EF: Procedure for overensstemmelsesvur- dering jf. bilag V. Disse hækkeklippere er egnet til klipning af hække og buske. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold alle kropsdele på afstand af kniven. Forsøg aldrig at fjerne hækafklip eller at holde materiale fast, så længe kniven arbejder. Fjern kun indeklemt materiale, når maskinen er slået fra. Et øjebliks uopmærksomhed ved brug af hækkeklipperen kan medføre alvorlige kvæstelser. Hold hækkeklipperen i bøjlegrebet, når kniven står stille. Sæt altid opbevaringsskeden på ved transport og opbevaring af hækkeklipperen. Omhyggelig omgang med maskinen nedsætter faren for kvæstelser som følge af kniven. Hold el-værktøjet i de isolerede greb, da kniven kan komme i kontakt med tilslutningskablet. Knivens kontakt med en spændingsførende ledning kan gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Hold kablet på afstand af arbejdsområdet. Under arbejdet kan kablet gemme sig i en busk og blive klippet over ved en fejl. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. Den elektriske installation, som hækkeklipperen tilsluttes til, skal være forsynet med en fejlstrømsafbryder (med maks. 30 mA brydestrøm). Stikket skal omgående trækkes ud, hvis ledningen beskadiges eller klippes over. Hækkeklipperen må ikke anvendes i regnvejr eller på våde hække. Metabo S-automatic sikkerhedskobling. Maskinen skal slukkes omgående, hvis sikkerhedskoblingen aktiveres. Hækkeklipperen må ikke betjenes af personer under 16 år. Brug aldrig en ufuldstændig maskine eller en maskine med ikke tilladte ændringer. Maskinen må ikke tilsluttes, hvis komponenter eller beskyttelsesanordninger mangler eller er defekte. Maskinen er forsynet med hurtigstop. Få maskinen repareret, hvis bremsetiden bliver betydeligt længere. Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Fare for kvæstelser som følge af skarpe knive. Rør ikke ved knivene. Brug beskyttelseshandsker. Brug altidbeskyttelsesbriller,beskyttelseshandsker og egnet fodtøj, når der arbejdes med hækkeklipperen. Hold altid maskinen med begge hænder under arbejdet, og indtag en stabil stilling. Pas på forhindringer i arbejdsområdet, snublefare. Hold kniven på afstand af kroppen. Stik og stikdåser til forlængerkabler skal være stænkvandsbeskyttede. Brug kun forlængerkabler, som er godkendt til udendørs brug. Kontroller stikledning og forlængerkabel for beskadigelse, før arbejdet påbegyndes. Brug kun fejlfrie stikledninger og forlængerkabler. Før forlængerkablet sådan, at det ikke kan blive indfanget af knivene (hæng det f.eks. over skulderen). Undersøg det område, der skal klippes, og fjern ståltråd eller andre fremmedlegemer. Hvis knivene standser på grund af en meget hård gren eller et fremmedlegeme (ståltråd i en hæk), og modstanden ikke kan overvindes ved at trække hækkeklipperen tilbage, skal motoren slukkes og stikket trækkes ud af stikdåsen, før man fjerner den blokerende genstand fra kniven med hånden. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 35 Ved udførelse af andre opgaver (f.eks. fjernelse af grene og hækafklip) skal maskinen placeres uden for arbejdsområdet. Placer maskinen sådan, at den ikke er til fare for andre. Træk stikket ud af stikdåsen efter at have lagt hækkeklipperen til side. Sæt altid opbevaringsskeden på knivene ved opbevaring og transport. (Rigtig påsætning: Metabo-påtrykket vender opad). Bær altid maskinen i bøjlegrebet. Se side 2. 1 Afbryder (sikker tohåndsbetjening) 2 Afbryder (sikker tohåndsbetjening) 3 Afbryder (sikker tohåndsbetjening) 4 Bøjlegreb 5 Håndbeskytter 6 Opbevaringsskede 7 Kniv 8 Grenfanger 9 Kabeltrækaflastning Før De tager maskinen i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. For at undgå at hækkeklipperens stik utilsigtet trækkes ud af forlængerkablets stikdåse, kan forlængerkablet som vist anbringes i kabeltrækaflastningen (9) (billede, side 2). Bemærk: Kabeltrækaflastningen er konstrueret sådan, at de mest anvendte forlængerkabler (H07 RN-F 3G1,5 / 3G1,0), som er godkendt til udendørs brug, holdes optimalt. Ved andre forlængerkabler til udendørs brug anbefaler vi at anvende kabeltrækaflastningen bestill.nr. 6.31070. Kontrol af hurtigstop: Tænd og sluk for maskinen. Få maskinen repareret, hvis bremsetiden bliver betydeligt længere. 7.1 Tænd/sluk Tilslutning (sikker tohåndsbetjening): • Normal anvendelse: Tryk på afbryder (2) og afbryder (3). • Større rækkevidde: Tryk på afbryder (1) og afbryder (2). Frakobling: Slip en af de to nedtrykkede afbrydere. Med det patenterede hurtigstop standser knivene i løbet af 0,05 sekunder. Få maskinen repareret, hvis bremsetiden bliver betydeligt længere. Den lyd, der kan optræde ved hurtigstop af maskinen, skyldes konstruktionen og har ingen indflydelse på funktion og levetid. 7.2 Rengøring af kniv (efter hver brug) Før rengøringen: Sluk for maskinen. Træk stikket ud af stikdåsen. Brug beskyttelseshandsker. Fjern snavs, bladrester o.l. (f.eks. med pensel eller klud) Efter rengøringen: Smør kniven med Metabo hækkeklipperolie 6.30474 eller pumpespray 6.30475 (biologisk nedbrydelig). Det anbefales at få sløve knive slebet på et specialværksted. Kontroller regelmæssigt knivene for beskadigelse, og få dem i givet fald omgående repareret på et specialværksted. f Brug kun originalt Metabo tilbehør. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Ved udskiftning af kullene skal sikkerhedsudstyret (reservedelsliste, pos. 26) også udskiftes af sikkerhedsmæssige årsager. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 3. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse 8. Vedligeholdelse 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske Data
Side: 3
DANSK da 36 Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. ø max. =Maksimal grentykkelse L =Effektiv knivlængde n0 =Antal klippebevægelser ved friløb P1 =Nom. optagen effekt m =Vægt uden strømkabel Vibrationer (vektorsum af tre retninger) målt i overensstemmelse med EN 60745: ah =Vibrationsemission (tomgang) Kh =Usikkerhed (vibration) Det vibrationsniveau, der er angivet i nærværende anvisninger, er målt i henhold til en standardiseret måleproces i EN 60745 og kan bruges til at sammenligne el-værktøj med hinanden. Vibrationsniveauet er også egnet til at foretage en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen. Det angivne vibrationsniveau er baseret på de væsentligste anvendelser af el-værktøjet. Hvis el- værktøjet anvendes til andre formål, med andet værktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige fra den angivne værdi. Det kan øge vibrationsbelastningen betydeligt over hele arbejdsperioden. For at kunne vurdere vibrationsbelastningen nøjagtigt skal der også tages højde for de perioder, hvor maskinen er slukket eller godt nok kører, men ikke anvendes. Det kan reducere vibrationsbelastningen betydeligt over hele arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod vibrationspåvirkninger som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og værktøj, holde hænderne varme, organisation af arbejdsforløb. Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau KpA, KWA= Usikkerhed LWA =Lydeffektniveau LWA(G) =Garanteret lydeffektniveau jf. 2000/14/EF Brug høreværn! Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder).

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo HS 8745 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo HS 8745. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo HS 8745 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo HS 8745

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo HS 8745 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Hækkeklippere
  • Model/navn: HS 8745
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Russisk, Ukrainsk, Slovenske, Arabisk