Metabo HS 8745 manual

Få vist brugermanualen for Metabo HS 8745 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Hækkeklipper
  • Model/navn: HS 8745
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Russisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 33
DANSK
da
34
Original brugsanvisning
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at disse
hækkeklippere er i overensstemmelse med de på
side 3 angivne standarder og direktiver.
2000/14/EF: Procedure for overensstemmelsesvur-
dering jf. bilag V.
Disse hækkeklippere er egnet til klipning af hække
og buske.
Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af
brug til ikke tiltænkte formål.
Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg-
gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis-
ninger skal overholdes.
Vær opmærksom på de tekststeder i
brugsanvisningen, der er markeret med
dette symbol, for Deres egen og el-værk-
tøjets sikkerhed.
ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis-
ninger og andre anvisninger. Hvis sikker-
hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke
overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/
eller alvorlige personskader.
Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis-
ninger bør gemmes til senere brug.
Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse
papirer.
Hold alle kropsdele på afstand af kniven.
Forsøg aldrig at fjerne hækafklip eller at holde
materiale fast, så længe kniven arbejder. Fjern
kun indeklemt materiale, når maskinen er slået
fra. Et øjebliks uopmærksomhed ved brug af
hækkeklipperen kan medføre alvorlige kvæstelser.
Hold hækkeklipperen i bøjlegrebet, når kniven
står stille. Sæt altid opbevaringsskeden på ved
transport og opbevaring af hækkeklipperen.
Omhyggelig omgang med maskinen nedsætter
faren for kvæstelser som følge af kniven.
Hold el-værktøjet i de isolerede greb, da kniven
kan komme i kontakt med tilslutningskablet.
Knivens kontakt med en spændingsførende ledning
kan gøre maskinens metaldele spændingsførende
og føre til elektrisk stød.
Hold kablet på afstand af arbejdsområdet.
Under arbejdet kan kablet gemme sig i en busk og
blive klippet over ved en fejl.
Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen
indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres.
Den elektriske installation, som hækkeklipperen
tilsluttes til, skal være forsynet med en
fejlstrømsafbryder (med maks. 30 mA brydestrøm).
Stikket skal omgående trækkes ud, hvis
ledningen beskadiges eller klippes over.
Hækkeklipperen må ikke anvendes i
regnvejr eller på våde hække.
Metabo S-automatic sikkerhedskobling.
Maskinen skal slukkes omgående, hvis
sikkerhedskoblingen aktiveres.
Hækkeklipperen må ikke betjenes af personer
under 16 år.
Brug aldrig en ufuldstændig maskine eller en
maskine med ikke tilladte ændringer.
Maskinen må ikke tilsluttes, hvis komponenter eller
beskyttelsesanordninger mangler eller er defekte.
Maskinen er forsynet med hurtigstop. Få maskinen
repareret, hvis bremsetiden bliver betydeligt
længere.
Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til
høretab.
Fare for kvæstelser som følge af skarpe knive.
Rør ikke ved knivene. Brug beskyttelseshandsker.
Brug altidbeskyttelsesbriller,beskyttelseshandsker
og egnet fodtøj, når der arbejdes med
hækkeklipperen.
Hold altid maskinen med begge hænder under
arbejdet, og indtag en stabil stilling. Pas på
forhindringer i arbejdsområdet, snublefare. Hold
kniven på afstand af kroppen.
Stik og stikdåser til forlængerkabler skal være
stænkvandsbeskyttede.
Brug kun forlængerkabler, som er godkendt til
udendørs brug.
Kontroller stikledning og forlængerkabel for
beskadigelse, før arbejdet påbegyndes. Brug kun
fejlfrie stikledninger og forlængerkabler.
Før forlængerkablet sådan, at det ikke kan blive
indfanget af knivene (hæng det f.eks. over
skulderen).
Undersøg det område, der skal klippes, og fjern
ståltråd eller andre fremmedlegemer.
Hvis knivene standser på grund af en meget hård
gren eller et fremmedlegeme (ståltråd i en hæk),
og modstanden ikke kan overvindes ved at trække
hækkeklipperen tilbage, skal motoren slukkes og
stikket trækkes ud af stikdåsen, før man fjerner den
blokerende genstand fra kniven med hånden.
1. Overensstemmelseserklæring
2. Tiltænkt formål
3. Generelle
sikkerhedsanvisninger
4. Særlige
sikkerhedsanvisninger
Side: 34
DANSK da
35
Ved udførelse af andre opgaver (f.eks. fjernelse af
grene og hækafklip) skal maskinen placeres uden
for arbejdsområdet.
Placer maskinen sådan, at den ikke er til fare for
andre.
Træk stikket ud af stikdåsen efter at have lagt
hækkeklipperen til side.
Sæt altid opbevaringsskeden på knivene ved
opbevaring og transport. (Rigtig påsætning:
Metabo-påtrykket vender opad).
Bær altid maskinen i bøjlegrebet.
Se side 2.
1 Afbryder (sikker tohåndsbetjening)
2 Afbryder (sikker tohåndsbetjening)
3 Afbryder (sikker tohåndsbetjening)
4 Bøjlegreb
5 Håndbeskytter
6 Opbevaringsskede
7 Kniv
8 Grenfanger
9 Kabeltrækaflastning
Før De tager maskinen i brug, bør De
kontrollere, at den på mærkepladen
oplyste netspænding og frekvens er i
overensstemmelse med den fra Deres
strømforsyning.
For at undgå at hækkeklipperens stik utilsigtet
trækkes ud af forlængerkablets stikdåse, kan
forlængerkablet som vist anbringes i
kabeltrækaflastningen (9) (billede, side 2).
Bemærk: Kabeltrækaflastningen er konstrueret
sådan, at de mest anvendte forlængerkabler
(H07 RN-F 3G1,5 / 3G1,0), som er godkendt til
udendørs brug, holdes optimalt.
Ved andre forlængerkabler til udendørs brug
anbefaler vi at anvende kabeltrækaflastningen
bestill.nr. 6.31070.
Kontrol af hurtigstop:
Tænd og sluk for maskinen. Få maskinen repareret,
hvis bremsetiden bliver betydeligt længere.
7.1 Tænd/sluk
Tilslutning (sikker tohåndsbetjening):
• Normal anvendelse: Tryk på afbryder (2) og
afbryder (3).
• Større rækkevidde: Tryk på afbryder (1) og
afbryder (2).
Frakobling:
Slip en af de to nedtrykkede afbrydere.
Med det patenterede hurtigstop standser knivene i
løbet af 0,05 sekunder.
Få maskinen repareret, hvis bremsetiden
bliver betydeligt længere.
Den lyd, der kan optræde ved hurtigstop af
maskinen, skyldes konstruktionen og har ingen
indflydelse på funktion og levetid.
7.2 Rengøring af kniv
(efter hver brug)
Før rengøringen:
Sluk for maskinen.
Træk stikket ud af stikdåsen.
Brug beskyttelseshandsker.
Fjern snavs, bladrester o.l. (f.eks. med pensel
eller klud)
Efter rengøringen: Smør kniven med Metabo
hækkeklipperolie 6.30474 eller pumpespray
6.30475 (biologisk nedbrydelig).
Det anbefales at få sløve knive slebet på et
specialværksted. Kontroller regelmæssigt knivene
for beskadigelse, og få dem i givet fald omgående
repareret på et specialværksted.
f
Brug kun originalt Metabo tilbehør.
Det komplette tilbehørsprogram findes på
www.metabo.com eller i hovedkataloget.
Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af
faguddannede elektrikere!
Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De
skal have repareret Deres Metabo el-værktøj.
Adresser findes på www.metabo.com.
Reservedelslister kan downloades på
www.metabo.com.
Ved udskiftning af kullene skal
sikkerhedsudstyret (reservedelsliste, pos. 26)
også udskiftes af sikkerhedsmæssige årsager.
Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf-
felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage
og tilbehør.
Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides
i husholdningsaffaldet! I henhold til det
europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr og
omsættelsen til national lovgivning skal brugte
el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes
i en recyclingproces.
Forklaringer til oplysningerne på side 3.
5. Oversigt
6. Ibrugtagning
7. Anvendelse
8. Vedligeholdelse
9. Tilbehør
10. Reparation
11. Miljøbeskyttelse
12. Tekniske Data
Side: 35
DANSK
da
36
Forbeholdt ændringer som følge af tekniske
ændringer.
ø max. =Maksimal grentykkelse
L =Effektiv knivlængde
n0 =Antal klippebevægelser ved friløb
P1 =Nom. optagen effekt
m =Vægt uden strømkabel
Vibrationer (vektorsum af tre retninger) målt i
overensstemmelse med EN 60745:
ah =Vibrationsemission (tomgang)
Kh =Usikkerhed (vibration)
Det vibrationsniveau, der er angivet i nærværende
anvisninger, er målt i henhold til en standardiseret
måleproces i EN 60745 og kan bruges til at
sammenligne el-værktøj med hinanden.
Vibrationsniveauet er også egnet til at foretage
en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen.
Det angivne vibrationsniveau er baseret på de
væsentligste anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-
værktøjet anvendes til andre formål, med andet
værktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan
vibrationsniveauet afvige fra den angivne værdi.
Det kan øge vibrationsbelastningen betydeligt over
hele arbejdsperioden.
For at kunne vurdere vibrationsbelastningen
nøjagtigt skal der også tages højde for de perioder,
hvor maskinen er slukket eller godt nok kører, men
ikke anvendes. Det kan reducere
vibrationsbelastningen betydeligt over hele
arbejdsperioden.
Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af brugeren mod vibrationspåvirkninger
som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og
værktøj, holde hænderne varme, organisation af
arbejdsforløb.
Typiske A-vægtede lydniveauer:
LpA =Lydtryksniveau
KpA, KWA= Usikkerhed
LWA =Lydeffektniveau
LWA(G) =Garanteret lydeffektniveau jf.
2000/14/EF
Brug høreværn!
Måleværdier beregnet jf. EN 60745.
Klasse II maskine
~ Vekselstrøm
De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pågældende gyldige standarder).

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo HS 8745.

Stil et spørgsmål om Metabo HS 8745

Har du et spørgsmål om Metabo HS 8745 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo HS 8745. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo HS 8745 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.