Metabo HS 55 manual

Få vist brugermanualen for Metabo HS 55 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Hækkeklipper
  • Model/navn: HS 55
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 15
anvisningene. Ta hensyn til arbeidsfor-
holdene og arbeidet som skal utføres. Bruk
av elektroverktøy til andre formål enn det som
er angitt kan føre til farlige situasjoner.
5) Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy
a) Lad bare batteriet i ladeapparater som er
anbefalt av produsenten. Det oppstår
brannfare hvis et ladeapparat som er egnet til
en bestemt type batterier, brukes med andre
batterier.
b) Bruk bare batterier som er ment å brukes til
elektroverktøy. Bruk av andre batterier
kan medføre skader og brannfare.
c) Hold batteriet som ikke er i bruk, unna
binders, mynter, nøkler, spikre, skruer og
andre små metallgjenstander som kan lage
forbindelse mellom kontaktene. En
kortslutning mellom batterikontaktene kan føre
til forbrenninger eller brann.
d) Ved feil bruk kan det komme væske ut av
batteriet. Unngå kontakt med denne væsken.
Ved tilfeldig kontakt må det skylles med
vann. Hvis det kommer væske i øynene,
må du i tillegg oppsøke lege. Batterivæske
som renner ut kan føre til irritasjoner på huden
eller forbrenninger.
6) Service
a) Elektroverktøyet må bare bli reparert av
kvalifiserte fagpersoner som bruker
originale reservedeler. Da kan du være sikker
på at maskinen fortsatt er sikker å bruke.
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne. I tilfælde af manglende
overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, alvorlige
personskader, og der kan opstå brandfare. Alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger bør opbevares for
senere brug! Det benyttede begreb „el-værktøj“ refererer til netdrevne maskiner (med tilslutningskabel) og
batteridrevne maskiner (uden tilslutningskabel).
Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj
1) Arbejdspladssikkerhed
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt
belyst. Uorden og uoplyste arbejdsområder
øger faren for uheld.
b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosionstruede
omgivelser, hvor der er brændbare væsker,
gasser eller støv. El-værktøj kan slå gnister,
der kan antænde støv eller dampe.
c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst
børn holdes væk fra arbejdsområdet, når
el-værktøjet er i brug. Hvis man distraheres,
kan man miste kontrollen over maskinen.
2) Elektrisk sikkerhed
a) El-værktøjets stik skal passe til kontakten.
Stikket må under ingen omstændigheder
ændres. Brug ikke adapterstik sammen med
jordforbundet el-værktøj. Uændrede stik, der
passer til kontakterne, nedsætter risikoen for
elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Hvis din krop er
jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
c) El-værktøj må ikke udsættes for regn eller
fugt. Indtrængning af vand i el-værktøj øger
risikoen for elektrisk stød.
d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke er
beregnet til (f.eks. må man aldrig bære el-
værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op
i ledningen eller rykke i ledningen for at
trække stikket ud af kontakten). Beskyt
ledningen mod varme, olie, skarpe kanter
eller maskindele, der er i bevægelse.
Beskadigede eller indviklede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der
kun benyttes en forlængerledning, der er
godkendt til udendørs brug. Brug af
forlængerledning til udendørs brug nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at benytte el-
værktøjet i fugtige omgivelser, skal der
anvendes en fejlstrømsafbryder. Brug af
fejlstrømsafbryder nedsætter risikoen for
elektrisk stød.
3) Personlig sikkerhed
a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad
man laver, og bruge maskinen fornuftigt.
Man bør ikke bruge el-værktøjet, hvis man er
træt, har nydt alkohol eller er påvirket af
medicin eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-
værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid
beskyttelsesbriller på. Brug af beskyttelses-
udstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj,
beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af
maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér
altid, at el-værktøjet er slukket, før stikket
sættes i og/eller akku´en tilsluttes, og før
el-værktøjet tages op eller bæres. Undgå at
bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen,
og sørg for, at maskinen ikke er tændt, når den
sluttes til nettet, da dette øger risikoen for
personskader.
d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle,
inden el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende
maskindel, er der risiko for personskader.
e) Undgå unormal kropsholdning. Sørg for at
stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke
ud af balance. Det er derved nemmere at
kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå
uventede situationer.
f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse
beklædningsgenstande eller smykker. Hold
hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger
sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i
løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
16
170248000_0408_Sicherhw 24.04.2008 16:36 Uhr Seite 16
Side: 16
g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr
kan monteres, er det vigtigt, at dette
tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af
støvudsugning nedsætter risikoen for
personskader som følge af støv.
4) Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug
altid en maskine, der er beregnet til det
stykke arbejde, der skal udføres. Med den
rigtige maskine arbejder man bedst og mest
sikkert inden for det angivne effektområde.
b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er
defekt. En maskine, der ikke kan startes og
stoppes, er farlig og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
fjern akku´en, inden maskinen indstilles, der
skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges
væk. Disse sikkerhedsforanstaltninger
forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for
børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der
ikke er fortrolige med maskinen eller ikke
har gennemlæst disse instrukser, benytte
maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.
e) El-værktøj bør vedligeholdes omhyggeligt.
Kontrollér, om bevægelige dele fungerer
korrekt og ikke sidder fast, og om delene er
brækket eller beskadiget, således at el-
værktøjets funktion påvirkes. Få
beskadigede dele repareret, inden maskinen
tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt
vedligeholdte maskiner.
f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe
og rene. Omhyggeligt vedligeholdte
skæreværktøjer med skarpe skærekanter
sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere
at føre.
g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj
osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der skal
udføres. I tilfælde af anvendelse af værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte
anvendelsesområde, kan der opstå farlige
situationer.
5) Omhyggelig omgang med og brug af akku-
værktøj
a) Oplad kun akku´er i ladeaggregater, der er
anbefalet af fabrikanten. Et ladeaggregat,
der er egnet til en bestemt type akku´er, må
ikke benyttes med andre akku´er - brandfare.
b) Brug kun de akku´er, der er beregnet til el-
værktøjet. Brug af andre akku´er øger risikoen
for personskader og er forbundet med brandfare.
c) Ikke benyttede akku´er må ikke komme i
berøring med clips, mønter, nøgler, søm,
skruer eller andre små metalgenstande, da
disse kan kortslutte kontakterne. En
kortslutning mellem akku-kontakterne øger
risikoen for personskader i form af
forbrændinger.
d) Hvis akku´en anvendes forkert, kan der
slippe væske ud af akku´en. Undgå at
komme i kontakt med denne væske. Hvis
det alligevel skulle ske, skylles med vand.
Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.
Akku-væske kan give hudirritation eller
forbrændinger.
6) Service
a) Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af
kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sikres størst
mulig maskinsikkerhed.
17
OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie zalecenia bezpieczeństwa i instrukcje.
Nieprzestrzeganie następujących zaleceń bezpieczeństwa i instrukcji może spowodować porażenie prądem,
pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. Wszystkie zalecenia bezpieczeństwa i instrukcje należy zachować na
przyszłość! Użyte w zaleceniach bezpieczeństwa pojęcie „elektronarzędzie“ odnosi się do elektronarzędzi
zasilanych z sieci (z kablem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych z akumulatorów (bez kabla zasilającego).
Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznego
użytkowania elektronarzędzi
1) Bezpieczeństwo w miejscu pracy
a) Miejsce pracy należy utrzymywać w
czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek
i brak oświetlenia miejsc pracy mogą
doprowadzić do wypadków.
b) Z użyciem elektronarzędzi nie należy pracować
w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w
którym znajdują się np. łatwopalne ciecze,
gazy lub pyły. Elektronarzędzia wywołują iskry,
które mogą podpalić ten pył lub pary.
c) Podczas użytkowania elektronarzędzi dzieci
i inne osoby muszą znajdować się z dala od
miejsca pracy. Przy odwróceniu uwagi można
stracić kontrolę nad narzędziem.
2) Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyczka elektronarzędzia musi pasować
do gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki
w jakikolwiek sposób. Nie wolno stosować
żadnych wtyczek przejściowych wraz z
uziemionym elektronarzędziem.
Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda
zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
b) Należy unikać kontaktu z uziemionymi
powierzchniami jak rury, grzejniki, piece
i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia
prądem, gdy ciało jest uziemione.
c) Elektronarzędzie należy zawsze
zabezpieczać przed deszczem i wilgocią.
Wniknięcie wody do elektronarzędzia zwiększa
ryzyko porażenia prądem.
d) Nigdy nie należy używać kabla do innych
celów. Nigdy nie używać kabla do noszenia
urządzenia za kabel, zawieszania lub do
wyciągania wtyczki z gniazda. Kabel należy
trzymać z daleka od wysokich temperatur,
170269110_0408_Sicherheitshinweise

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo HS 55.

Stil et spørgsmål om Metabo HS 55

Har du et spørgsmål om Metabo HS 55 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo HS 55. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo HS 55 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.