HE 2000

Metabo HE 2000 manual

HE 2000

Manual til Metabo HE 2000 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK 45 DA 1 Overensstemmelseserklæring 2 Tilsigtet anvendelse 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsforskrifter 5 Oversigt 6 Anvendelse 7 Vedligeholdelse 8 Afhjælpning af fejl 9 Tilbehør 10 Reparationer 11 Miljøbeskyttelse 12 Tekniske data Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 2 anførte normer eller normative dokumenter. Varmluftpistolen er egnet til følgende opgaver: Fjernelse af gammel maling Tørring af ny maling Optøning af frosne vandrør Formning og bukning af kunststoffer Lodning (fx af kobberrør) Limning og fugning med smeltelim Svejsning af kunststof Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer med manglende erfaring og/eller viden, medmindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de har fået instruktioner fra denne person om, hvordan apparatet skal anvendes. Brugeren er selv ansvarlig for skader forårsaget ved utilsigtet anvendelse af varmluftpistolen. Arbejdstilsynets sikkerhedsbestemmelser og vedlagte sikkerhedsforskrifter skal overholdes. ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsan- visninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger bør opbevares for senere brug. Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejled- ningen godt og grundigt igennem, før De tager el- værktøjet i brug. Opbevar alle medfølgende doku- menter, og lad dem følge med, når De engang skulle give maskinen videre til andre personer. Af hensyn til din egen sikkerhed og til beskyttelse af varmluftpistolen bør tekstpassager, der er mærket med dette symbol, følges nøje! Kig aldrig ind i blæserrøret! Varmluftpistolen må aldrig rettes mod let antændelige materialer! Ved uforsigtig håndtering af varmluftpistolen kan der opstå ildebrand. Varmluftpistolen må ikke anvendes til hårtørring! Brug altid sikkerhedsbriller og arbejdshandsker! Vær specielt forsigtig, når varmluftpistolen bruges i nærheden af brændbare materialer eller eksplosive luftarter. Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dit nye elektroværktøj fra Metabo. Alle Metabos elektro- værktøjer testes omhyggeligt og underkastes Metabos kvalitetssikrings strenge kvalitetskontrol. Men levetiden for et elektroværktøj afhænger i høj grad også af dig selv. Læs omhyggeligt informationerne i denne betjeningsvejledning og i vedlagte dokumentation. Jo mere omhyggeligt du behandler dit Metabo elektroværktøj, desto længere har du glæde af det. Indholdsfortegnelse 1 Overensstemmelseserklæring 2 Tilsigtet anvendelse 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsforskrifter 17024612_0409 HE 2300 HE 2000 H 1600.book Seite 45 Dienstag, 16. Juni 2009 11:40 11
Side: 2
46 DANSK DA Varmluftpistolen må ikke holdes rettet mod samme sted i længere tid! Varmen kan antænde brændbare materialer, som ikke er direkte synlige. Varmluftpistolen må kun anvendes i rum med god ventilation! Undgå at indånde dampe fra arbejdet! Varmluftpistolen må ikke være uden opsyn, mens den er i brug. Stil varmluftpistolen på frastillingsfladerne efter brugen og lad den køle af, før den lægges på plads igen! Risiko for forbrænding: Undgå at berøre det varme blæs. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Se side 3. 1 (HE 2300 Control) LCD-temperaturdisplay 2 Skridsikre frastillingsflader 3 Luftfilter 4 (HE 2000, HE 2300 Control) Afbryder (todelt) Lufttemperaturen og luftmængden kan indstilles uafhængigt af hinanden. (H 1600) Skydekontakt til indstilling af lufttemperatur og luftmængde Kontroller, at netspændingen og -frekvensen på typeskiltet stemmer overens med det aktuelle forsyningsnet, inden du tager varmluftpistolen i brug. Undgå overophedning: - Arbejd ikke med tilstoppede luftfiltre. Rengør luftfilteret rettidigt. - Undlad at blokere udblæsningsrøret. Hold en minumumafstand på 4 cm til arbejdsemnet og ret ikke luftstrålen lodret mod arbejdsemnet. Stationær brug Hvis varmluftpistolen skal bruges stationært, stilles den på de skridsikre frastillingsflader (2). H 1600 Varmluftpistolen tændes og slukkes med skydekontakten (4) og samtidig kan der med kontakten vælges mellem 3 blæser- og temperaturtrin. HE 2000, HE 2300 Control Lufttemperaturen og luftmængden kan indstilles uafhængigt af hinanden med den todelte afbryder (4). Varmluftpistolen tændes og slukkes med den sorte skydekontakt og samtidig kan der med kontakten vælges mellem 3 blæsertrin. Lufttemperaturen kan indstilles trinløst med den røde skyderegulator. Elektronikken varetager temperatur-over-vågning og beskytter derved varmespiralen. HE 2300 Control Når lufttemperaturen indstilles med den røde skyderegulator, kan den indstillede lufttemperatur aflæses på LCD-temperatur-displayet (1). Efter at temperaturen er indstillet, vises tempera- turen på den udstrømmende luft efter 3 sekunder på displayet. (Vises i spring på 10 °C). ------------------------------------------------------ Blæsertrin I: Kold luft. Til hurtigere afkøling af et opvarmet emne. Til hurtigere afkøling af apparatet (når arbejdet er afsluttet). Blæsertrin II: Første varmetrin (med reduceret hastighed). Til forsigtig opvarmning af emner. Når luften opvarmes, udvider den sig (større mængde), og det giver en højere luftgennemstrømning. Blæsertrin III: Andet varmetrin. Til maksimal luftgennemstrømning. ------------------------------------------------------ Rengøring af luftfilteret 5 Oversigt 6 Anvendelse 7 Vedligeholdelse 17024612_0409 HE 2300 HE 2000 H 1600.book Seite 46 Dienstag, 16. Juni 2009 11:40 11
Side: 3
DANSK 47 DA Luftfilteret (3) løsnes med en flad skruetrækker og trækkes ud af varmluftpistolen. Rengør herefter filteret med varmt vand og en børste. Lad filteret tørre godt og sæt det tilbage i varmluftpistolen. HE 2300 Control: Når maskinen tændes, opstår der kortvarige spændingsfald. Hvis nettet er meget belastet, kan det påvirke driften af andre maskiner. Hvis modstanden i nettet er mindre end 0,4 ohm, opstår der ikke fejl. Anvend kun originale Metabo tilbehørsdele. Kontakt din forhandler, hvis du får brug for tilbehør. Hvis du skal købe tilbehør, skal forhandleren kende den nøjagtige type på elektroværktøjet. Vedrørende tilbehørssortiment, se tegningerne på side 4. A Bredståledyse Tørring, fjernelse af gammel maling B Udtrålingsdyse Fjernelse af gammel maling på vinduesrammer C Reflektordyse Opvarmning af kunststof, før det formes; påkrympning af krympeflex D Slidsdyse Overlapsvejsning af PVC-baner og folie E Skæredyse Lige og buede skæringer i hårdtskum (fx Styropor) F Svejsedyse G Reduktionsdyse (kun HE 2000, HE 2300 Control) Til punktopvarmning (fx af lodde- og svejsesteder) H Svejsespejl Stuksvejsning af plastdele. De dele, der skal svejses sammen, trykkes mod svejsespejlet, indtil materialet har nået sit smeltepunkt. Derefter tages delene af og presses sammen. I Krympeflex Til montering på kabelender, kabelbundtning osv. Krympeflexen opvarmes med reflektordysen. J Kunststofsvejsetråd Til svejsearbejde K Malingskraber-sæt Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på elektroværktøjer må kun foretages af autoriserede fagfolk! Metabo-elværktøjer, der skal repareres, kan indsendes til en af de adresser, der står på reservedelslisten. Beskriv venligst den konstaterede fejl ved indsendelsen. Metabos emballage kan genbruges 100 %. Udtjent elektroværktøj og tilbehør indeholder betydelige mængder værdifulde rå- og kunststoffer, der ligeledes kan indgå i råstofkredsløbet igen. Denne betjeningsvejledning er trykt på klorfrit bleget papir. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsæt- telsen til national lovgivning skal brugte el-værk- tøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. H 1600 Effekt = 1600 W Lufttemperatur = Trin 1: 50 °C Trin 2: 350 °C Trin 3: 550 °C Luftmængde = Trin 0: Slukket Trin 1: 250 l/min Trin 2: 350 l/min Trin 3: 500 l/min Temperaturindikering = - Vægt = 700 g Stojniveau = < 70 dB (A) Vibrationer = < 2,5 m/s2 HE 2000 Effekt = 2000 W 8 Afhjælpning af fejl 9 Tilbehør 10 Reparationer 11 Miljøbeskyttelse 12 Tekniske data 17024612_0409 HE 2300 HE 2000 H 1600.book Seite 47 Dienstag, 16. Juni 2009 11:40 11
Side: 4
48 DANSK DA Lufttemperatur = Trin 1: 50 °C Trin 2: 50-600 °C Trin 3: 50-600 °C Luftmængde = Trin 0: Slukket Trin 1: 250 l/min Trin 2: 270 l/min Trin 3: 500 l/min Temperaturindikering = - Vægt = 750 g Stojniveau = < 70 dB (A) Vibrationer = < 2,5 m/s2 HE 2300 Control Effekt = 2300 W Lufttemperatur = Trin 1: 50 °C Trin 2: 50-650 °C Trin 3: 50-650 °C Luftmængde = Trin 0: Slukket Trin 1: 250 l/min Trin 2: 270 l/min Trin 3: 500 l/min Temperaturindikering = LCD-display Vægt = 750 g Stojniveau = < 70 dB (A) Vibrationer = < 2,5 m/s2 Vi tager forbehold for tekniske ændringer. Måleværdier beregnet jf. EN 60745. De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 17024612_0409 HE 2300 HE 2000 H 1600.book Seite 48 Dienstag, 16. Juni 2009 11:40 11

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo HE 2000 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo HE 2000. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo HE 2000 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo HE 2000

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo HE 2000 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Varmepistoler
  • Model/navn: HE 2000
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer