H 16-500

Metabo H 16-500 manual

H 16-500

Manual til Metabo H 16-500 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 76 sider.

Side: 1
DANSK da 50 Original brugsanvisning H 16-500 (Serial Number: 01650..), HE 20-600 (Serial Number: 02060..), HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..): Vi erklærer under fuldt ansvar, at dette produkter i overensstemmelse med de angivne normer eller normgivende dokumenter. EN 60335-1,EN 60335-2-45, EN 50581:2012 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU Bernd Fleischmann, 2019-07-30 Vice President Product Engineering & Quality Responsible Person for Documentation Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany Varmluftsblæseren er egnet til følgende arbejdsopgaver: Fjernelse af gammel maling, tørring af ny maling, optøning af frosne vandrør, opvarmning af plast før formning, lodning (f.eks. kobberledninger), limning og fugning med smeltelim, svejsning af plast. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyggelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger bør gemmes til senere brug. Læs sikkerhedsanvisningerne og brugsanvisningen godt og grundigt igennem, før De tager el-værktøjet i brug. Gem alle medfølgende dokumenter, og lad dem følge med, hvis De engang giver el- værktøjet videre til andre personer. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvis- ningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værktøjets sikkerhed. Kig aldrig direkte ind i udblæs- ningsrøret! Brug ikke varmluftsblæseren til at tørre hår! Brug altid sikkerhedsbriller og arbejdshandsker! Udvis forsigtighed ved brug af varmluftblæseren i nærheden af brandbare materialer. Produktet må ikke anvendes ved tilstedeværelse af eksplosive gasser. Dette produkt kan anvendes af børn på 8 år og derover, samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller instrueres i en sikker brug, og forstår de heraf medfølgende farer. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Fare for forbrændinger: Berør ikke det varme udblæsningsrør. Brug ikke el-værktøjet i fugtig tilstand eller i fugtige eller våde omgivelser. 1. Overensstemmelses- erklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 51 Udvis forsigtighed ved brug af apparatet i nærheden af brandbare materialer. Ret ikke apparatet mod samme sted i længere tid. Varme kan ledes frem til skjulte brandbare materialer. Ret ikke varmluftsblæseren mod letantændelige materialer! Hvis varmluftsblæseren ikke behandles forsigtigt, kan der opstå brand. Hav altid apparatet under opsyn, mens det er i brug. Efter længere tids brug ved høje temperaturer skal du lade temperaturen falde, før du slukker for apparatet. Dette forlænger varmluftsblæseren levetid. Stil apparatet på apparatets fod efter brug, og lad det køle af, før du stiller det til opbevaring! Opbevar værktøjet sikkert. Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares i tørre, lukkede rum utilgængeligt for børn. Vær opmærksom på giftige gasser og antændelsesfare. Ved bearbejdning af plast, lak og lignende materialer kan der udvikles giftige gasser. Vær opmærksom på brand- og antændelsesfare. Brug kun varmluftsblæseren i rum med god udluftning! Undgå at indånde dampene! Af hensyn til din egen sikkerhed skal du kun anvende tilbehør og tilbehørsudstyr, som er angivet i betjeningsvejledningen eller anbefalesafværktøjsproducenten. Hvis du bruger andre værktøjer eller andet tilbehør end det, der fremgår af betjeningsvejledningen eller kataloget, kan det indebære risiko for skader. Se side 2. 1 Udblæsningsrør i specialstål 2 Aftageligt beskyttelsesrør (til vanskeligt tilgængelige steder) 3 Luftindtag med gitternet (holder fremmedlegemer ude) 4 Skydekontakt (tænd/sluk-knap/trinkontakt) 5 Skridsikker apparatfod (sikrer, at apparatet kan bruges stationært uden at vælte og skride) 6 Knap til indstilling af temperatur* 7 Knap til indstilling af luftmængde* 8 Programvalgknap* 9 Visning* (til temperatur og omdrejningstal) 10 Lagringsknap* (til lagring af ændrede programmer) 11 Indstillingshjul til indstilling af temperatur* * afhængig af udstyr/model Kontrollér før ibrugtagning, om oplysningerne på typeskiltet stemmer overens med strømnettets netspænding og netfrekvens. Afstanden til emnet afhænger af materiale og bearbejdningsmetode. Foretag altid en test af luftmængde og temperatur! Med de monterbare dyser, der fås som tilbehør, (se kapitel 9.) kan den varme luft styres nøjagtigt efter punkter og flader. Vær forsigtig ved udskiftning af dyser! Fare for forbrænding. 6.1 H 16-500 Med skydekontakten (4) kan du tænde og slukke for apparatet og vælg mellem 2 trin (til luftmængde og temperatur). Trin 1: 300 °C, 240 l/min Trin 2: 500 °C, 450 l/min 6.2 HE 20-600 Med skydekontakten (4) kan du tænde og slukke for apparatet og vælge mellem 3 trin. Luftmængden varierer i de 3 trin (150/300/500 l/ min). Når skydekontakten står på trin 1 (4)er temperaturen altid 50 °C (kold luft). Brug kold luft til at tørre maling, afkøle emner eller afkøle dyserne før skift af tilbehørsdele. 5. Oversigt 6. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 52 Når skydekontakten står på trin 2 og 3 (4)kan temperaturen indstilles trinløst på indstillingshjulet (11). Tallene fra 1 til 9, der vises på indstillingshjulet, bruges som vejledning. "1" betyder 50 °C. "9" betyder 600 °C (den højeste temperatur). 6.3 HE 23-650 Control Med skydekontakten (4) kan du tænde og slukke for apparatet og vælge mellem 2 trin. Indstilling af temperatur: Når skydekontakten står på trin 1 (4)er temperaturen altid 50 °C (kold luft). Brug kold luft til at tørre maling, afkøle emner eller afkøle dyserne før skift af tilbehørsdele. Når skydekontakten står på trin 2 (4), kan temperaturen indstilles trinløst. Hvis du trykker på knappen (6), indstilles temperaturen. Hvis du trykker kort på knappen "+" /"-", kan du øge eller reducere den indstillede værdi i trin a 10 °. Hvis du trykker længere på knappen, ændres værdien hurtigere. Henvisning: Når du indstiller den ønskede temperatur, vises trekanter. Når den ønskede temperatur er indstillet, skal blæseren (afhængigt af det valgte omdrejningstal/den valgte luftmængde) bruge nogle sekunder på at nå den indstillede værdi. I denne periode blinker trekanterne. Den faktiske temperatur måles ved dysens udgang. Når den ønskede temperatur er nået, vises der ikke nogen trekanter. Når varmluftsblæseren er slukket, bevares den senest indstillede værdi. Indstilling af luftmængde: Hvis du trykker på knappen (7), kan du indstille luftmængden eller blæserens omdrejningstal. Programdrift: Fra fabrikken er der indstillet fire programmer til de hyppigst forekommende opgaver. Tryk på knappen "P" til programdrift. På displayet vises for program 1. hvis du trykker på programknappen igen, kommer du til programmerne , og . Hvis du trykker igen, kommer du tilbage til normal drift. Program 1: formning af plastrør Program 2: svejsning af plastrør Program 3: fjernelse af lak Program 4: blødlodning (Tekniske data: se kapitel 12.) Ændring og lagring af programmer: Værdierne i de fire programmer kan ændres og gemmes. Tryk i den forbindelse først på programknappen "P", indstil det program, du vil ændre, vises. Indstil den ønskede luftmængde og temperatur. Tryk derefter på lagringsknappen (10) , indstil tegnet vises på displayet (ca. 5 sekunder). De angivne værdier er nu gemt i programmet. Henvisning: - Hvis du vil vende tilbage fra programdrift til normal drift, skal du trykke på programknappen (8), indtil programsymbolet er forsvundet fra visningen (9). - Programmets fabriksindstillinger findes i kapitel12.. 6.4 Stationær drift Hvis varmluftsblæseren bruges som stationær enhed, skal du sikre, at den står på en skridsikker og ren overflade. Når varmluftsblæseren bruges som stationær enhed, skal du anbringe den på de skridsikre fødder (5). Luftindtaget (3) med gitternet skal være frit for fremmedlegemer. Rengør (3) om nødvendigt luftindtaget. Termosikring Apparaterne er udstyret med en 2-trins termosikring: 1. * En termosikring slukker for varmen, hvis luften fra udblæsningsåbningen forhindres kraftigt (varmekø). Blæseren fortsætter dog med at køre. Når udblæsningsåbningen atter er fri, tændes varmen igen automatisk efter kort tid. Termosikringen kan også aktiveres, efter at apparatet er slukket, så det varer lidt længere end normalt, før temperaturen er nået i udblæsningsåbningen. * gælder ikke for HE 20-600, H 16-500 2. Termosikringen afbryder apparatet helt i tilfælde af overbelastning. Kortvarige spændingsfald Når maskinen tændes, opstår der kortvarige spændingsfald. Hvis nettet er meget belastet, kan det påvirke driften af andre maskiner. Hvis modstanden i nettet er mindre end 0,4 ohm, opstår der ikke fejl. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Henvend Dem til Deres forhandler, hvis De har brug for tilbehør. For at få det rigtige tilbehør er det vigtigt, at forhandleren får at vide, hvilken type el-værktøjet er. 7. Vedligeholdelse 8. Afhjælpning af fejl 9. Tilbehør
Side: 4
DANSK da 53 Muligt tilbehør: se figuren på side 3. A Bredstråledyse tørring, fjernelse af gammel maling B Afstrålingsdyse fjernelse af gammel maling i vindueskarme C Reflektordyse opvarmning af plast før formning; påsætning af krympemuffer D Slidsdyse svejsnings af overlapninger af pvc- presenninger og -folier E Reduktionsdyse (kun HE 20-600, HE 23-650 Control) til punktnøjagtig opvarmning (f.eks. af lodde- og svejsesteder) F Svejsesko G Plastsvejsetråd til svejsearbejde Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Den af Metabo brugte emballage er 100% genanvendelig. Brugt el-værktøj og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces. Denne brugsanvisning er trykt på papir, som er bleget uden klor. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. H 16-500 Ydelse: 1600 W Lufttemperatur: trin 1: ......................300 °C trin 2: .......................500 °C Luftmængde: trin 0: ............................. fra trin 1: ................... 240 l/min trin 2: ................... 450 l/min Termosikring: kun termosikring Vægt 700 g (24.7 oz) Lydtryksniveau: < 70 dB (A) Vibration: < 2,5 m/s2 HE 20-600 Ydelse: 2000 W Lufttemperatur: trin 1: ........................50 °C trin 2: .................50 -600 °C trin 3: .................50 -600 °C Luftmængde: trin 0: ..............................fra trin 1: ................... 150 l/min trin 2: ................... 300 l/min trin 3:500 l/min Temperatur- indstilling: trinløs i 9 trin per indstillingshjul (tolerance +/- 20 °C) 1 = ca. 50 °C 2 = ca. 90 °C 3 = ca. 140 °C 4 = ca. 220 °C 5 = ca. 310 °C 6 = ca. 390 °C 7 = ca. 470 °C 8 = ca. 550 °C 9 = ca. 600 °C Termosikring: kun termosikring Vægt 850 g (30 oz) Lydtryksniveau: < 70 dB (A) Vibration: < 2,5 m/s2 HE 23-650 Control Ydelse: 2300 W Lufttemperatur: trin 1: ........................50 °C trin 2: .................50 -650 °C Blæser: trinløs regulerbar Luftmængde: trin 1: ............ 150-250 l/min trin 2: ............ 150-500 l/min Programmer: 1=250°C / ca.350 l/min 2=350°C / ca.400 l/min 3=450°C / ca. 500 l/min 4=550°C / ca. 400 l/min Temperaturvisning: LCD i 10°C-trin Termosikring: ja Vægt 940 g (33.2 oz) Lydtryksniveau: < 70 dB (A) Vibration: < 2,5 m/s2 Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo H 16-500 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo H 16-500. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo H 16-500 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo H 16-500

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo H 16-500 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Varmepistoler
  • Model/navn: H 16-500
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk, Kinesisk, , Slovenske, Kroatisk, Arabisk