GB 18 LTX BL Q I

Metabo GB 18 LTX BL Q I manual

GB 18 LTX BL Q I

Manual til Metabo GB 18 LTX BL Q I på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 84 sider.

Side: 1
DANSK da 57 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Disse batteridrevne gevindbor/batteridrevne bore-skruemaskiner, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - fig. K+L. De batteridrevne gevindbor/batteridrevne bore- og slagboremaskiner er egnet til boring uden slag i metal, træ, kunststof og lignende materialer samt til skruning og skæring af indvendige gevind. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsvejledningen for at reducere risikoen for personskader. ADVARSEL – Læs alle sikkerhedsanvisninger, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Støt el-værktøjet sikkert før brug. Dette el- værktøjet genererer et højt omdrejningsmoment. Hvis el-værktøjet ikke kan støttes sikkert inden brug, kan kontrollen mistes og der kan opstå kvæstelser. Hold el-værktøjet på de isolerede grebsflader, når du udfører arbejder, hvor indsatsværktøjet eller skruerne kan støde på skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Sikkerhedsanvisninger ved anvendelse af lange bor: a) Arbejd under ingen omstændigheder med et omdrejningstal, der er højere end det maksimalt tilladte for boret. Ved højere omdrejningstal kan boret bøjes let, hvis det kan dreje sig frit uden kontakt med emnet, og føre til kvæstelser. b) Start altid boringen med et lavt omdrejningstal og sørg for at boret har kontakt med emnet under boringen. Ved højere omdrejningstal kan boret bøjes let, hvis det kan dreje sig frit uden kontakt med emnet, og føre til kvæstelser. c) Undgå at udøve et overdrevet tryk og kun i længderetning mod boret. Bor kan bøjes og derved brække af eller medføre tab af kontrol og kvæstelser. Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. ADVARSEL – brug altid beskyttelsesbriller. Beskyt batterier mod fugtighed! Udsæt ikke batterier for ild! Brug ikke defekte eller deformerede batterier! Åbn ikke batterier! Berør eller kortslut ikke batteriernes kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion batterier! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Ved en defekt maskine skal man tage batteriet ud af maskinen. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages indstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring af maskinen. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Tag ikke om det roterende værktøj! Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i stilstand. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 58 Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere (f.eks. ved hjælp af fastspænding med skruetvinger). Lysdiode (14): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. ADVARSEL: Se ikke ind i tændte lamper. Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Yderligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Transport af Li-ion batterier: Forsendelse af Li-ion batterier skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li-ion batterier. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batterier, hvis kabinettet er ubeskadiget, og der ikke trænger væske ud. Tag batteriet ud af maskinen før forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Figurerne findes i begyndelsen af brugsanvisningen. Forklaring af symboler: Bevægelsesretning Boring Langsom Hurtig Første gear Andet gear Skruning Boring, skruning Gevindskæring Drejningsmoment fig. A 1 Selvspændende borepatron 2 Ekstra greb 3 Skydekontakt (boring, gevind-skæring) 4 Gearskifter 5 Omdrejningsvælger (indstilling af omdrejnings- retning, transportsikring) - på begge sider af maskinen 6 Håndtag 7 Bitsdepot * 8 Bæltekrog * 9 Knap til frigørelse af batteripakke 10 Knap til kapacitetsindikator * 11 Kapacitets- og signalindikator * 12 Batteripakke * 13 Indstillingshjul (impulsfunktion, momentbegrænsning, maks. drejningsmoment) 14 LED-lampe (arbejdslys og rødt advarselslys) 15 Abrydergreb * afhængig af udstyr 7.1 Elektronisk sikkerhedsfrakobling: (...LTX BL...) Når el-værktøjet pludseligt roterer rundt om borakslen, (f.eks. ved at det blokeres/sætter sig fast, frakobler maskinen automatisk - for en bedre kontrol med maskinen og en høj brugerbeskyttelse sammenlignet med maskiner uden denne funktion Frakoblingen vises ved at den røde LED-lampe (14) lyser kort, ogder lyder et bip. 5. Figurer 6. Oversigt 7. Anvendelse Nm
Side: 3
DANSK da 59 7.2 Batteripakke, kapacitets- og signalindikator fig. B Batteripakken skal oplades før den første ibrugtag- ning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Du finder anvisninger til opladning af batteriet i driftsvejledningen til opladeren fra Metabo. 7.3 Fjernelse og indsættelse af batteripakke fig. C 7.4 Indstilling af omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) fig. D 7.5 Valg af gear fig. E Indstil kun gearskifteren (4) når motoren står stille! 7.6 Indstilling af boring, gevindskæring fig. A Aktivering af skydekontakt (3). Bemærk: Ved skruning skal skydekontakten (3) sættes på indstillingen „Boring“. 7.7 Indstilling af momentbegrænsning, mak- simalt drejningsmoment, impulsfunktion Arbejd ikke for længe med tilkoblet impulsfunktion! (Motoren kan blive overophedet.) Fig. F Indstil den ønskede funktion med indstillingshjulet (13): = Impulsfunktion 1...10 = Momentbegrænsning = maksimalt omdrejningsmoment Bemærk: Impulsfunktion er kun tilgængelig, når skydekontakten (3) står på indstillingen „Boring“. 7.8 Tænding/slukning, indstilling af omdrejningstal fig. A Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbryderen (15). Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbryderen. Frakobling: Slip afbryderen (15). Bemærk: Den støj, der fremkommer, når maskinen slukkes, er konstruktionsbetinget (hurtigstop) og har ingen indflydelse på maskinens funktion og driftslevetid. 7.9 Selvspændende borepatron fig. G Hvis værktøjet har et blødt skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. Rengøring: Hold jævnligt maskinen lodret med den selvspændende borepatron nedad, drej borepatronen helt i retning af "GRIP, ZU" og derefter helt i retning af "AUF, RELEASE". Opsamlet støv falder nu ud af den selvspændende borepatron. 7.10 Gevindskæring fig. H Anvend udelukkende maskingevindbor, som opfylder de følgende betingelser: - Anvend udelukkende ubeskadigede og skarpe maskingevindbor. - Anvend udelukkende maskingevindbor til højregevind. Forberedelser: - Udfør en boring (med en diameter, der passer til det anvendte gevindbor). - G (4) indstilles til Gear „1“ . - Indstil skydekontakten (3) til indstillingen „Gevindskæring“ - Indstillingshjulet (13) indstilles (se fig. nedenunder): Den passende indstilling er afhængig af flere indflydelsesfaktorer, og principielt gælder følgende: a) Blindhuller og små gennemgående huller: Vælg ikke et for stort drejningsmoment ved blindhuller, så gevindboret ikke rives af, så snart det når hullets bund. Indstillingen Impuls svarer til det mindste drejningsmoment og det mindste omdrejningstal. Begge værdier stiger op til indstilling 4. b) Gennemgående huller: Vælg et større drejningsmoment. Fra indstilling 4 forbliver omdrejningstallet ens, og kun drejnings- momentet stiger. For „maksimalt drejningsmoment“ indstilles til indstilling . - Montér den borepatron, der passer til gevindboret (borepatron „M8-12“ hhv. „M 4-6“) - Åbn borepatronen . - Indsæt gevindboret. - Skub gevindbor i størrelsen M8 - M12 helt til anslag i borepatronen "M8-12", helt til anslag, så firkanten holdes på plads af holderen inde i borepatronen. 1...10 12 1/min Nm 2 1 3 4 5 6 ... 8 9 10 7 b a
Side: 4
DANSK da 60 - Skub gevindbor i størrelsen M4 - M6 helt til anslag i borepatronen "M4-6", helt til anslag, så firkanten holdes på plads af holderen inde i borepatronen. - Luk borepatronen og spænd den fast. - Smør boring og gevindbor med en egnet boreolie. Gevindskæring - Sæt gevindboret på boringen. - Bevæg maskinen aksialt. - Tryk afbrydergrebet (15) ind, og lad gevindboret skære ind i boringen ved lavt omdrejningstal og et jævnt tryk. Omdrejningstallet kan øges under gevindskæringen. - Når den ønskede gevinddybde er nået, skal du trække maskinen ensartet ud af boringen ved at trykke ned på afbrydergrebet (15). Maskinen skifter automatisk sin omdrejningsretning. Bemærk: Når skydekontakten (3) står på indstillingen „Gevindskæring“ , er højre-/ venstreløb samt impulsfunktion ikke tilgængelige. Bemærk: Når skydekontakten (3) står på indstillingen „Gevindskæring“ , og der ikke udøves noget tryk på gevindboret, kører maskinen i venstreløb! Når der udøves tryk på gevindboret, kobler maskinen automatisk om til højreløb. 7.11 Borepatron med lynkoblingssystem Quick fig. I Aftagning: Skub låseringen frem (a), og træk borepatronen fremad og af (b). Isætning: Skub låseringen frem, og skub borepatronen på borespindlen til anslag. 7.12 Montering af bæltekrog (udstyrsafhængig)/montering af bitsdepot (udstyrsafhængigt) fig. J Monter bæltekrogen (8), som vist. Monter bitsdepotet (7), som vist. 8.1 Defekt elektronisk sikkerhedsfrakobling: (...LTX BL...) LED-lampen (14) lyser kontant rødt og signaliserer en defekt sikkerhedsfrakobling. Få maskinen repareret.Se kapitel 10. 8.2 Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et advarselssignal (biplyd). Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når trykknappen (15) slippes. På trods af denne beskyttelsesfunktion kan visse anvendelser føre til overbelastning og beskadigelse af maskinen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteripakke næste afladet fig. A, B (Elektronikken beskytter batteripakken mod skader som følge af dybdeafladning). Blinker en lysdiode (11), er batteriet næsten afladet. Tryk evt. på knappen (10) og kontroller ladetilstanden på lysdioderne (11). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Hvis batteripakken føles meget varm, afkøles den hurtigere i en "AIR COOLED"- oplader. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Metabo sikkerhedsafbryder: Maskinen blev FRAKOBLET automatisk. Maskinen frakobles ved en pludselig reduktion af omdrejningstal (som f.eks. ved en pludselig blokering eller ved et tilbageslag). Sluk for maskinen med afbryderen (15). Tænd derefter for maskinen igen, og arbejd videre som normalt. Undgå blokering. 8.3 OBS Lysdioden (14) slukker automatisk efter en bestemt tid. Anvend udelukkende originale batterier eller originalt tilbehør fra Metabo eller CAS (Cordless Alliance System). Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen betjenes i en holder: Sæt maskinen sikkert fast. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend dig til din Metabo forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batterier til Metabo-forhandleren! Smid ikke batterier i vandet. Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og batterier i husholdningsaffaldet. Overhold de 8. Afhjælpning af fejl 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse
Side: 5
DANSK da 61 nationale regler om separat indsamling og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Fig. K. Ændringer i takt med den tekniske udvikling forbeholdes. U = batteripakkens spænding n0 = tomgangshastighed Spændingsmoment ved skruning: M1 = Skruning i blødt materiale (træ) M2 = Impulsmoment M3 = Skruning i hårdt materiale (metal) M4 = Indstilleligt tilspændingsmoment D1 max = Maks. gevinddiameter D2 max = Maks. bordiameter i stål D3 max = Maks. bordiameter i blødt træ m = vægt (med mindste batteripakke) G = spindelgevind D maks. = Borepatronens spændvidde Måleværdier beregnet iht. EN 62841. Tilladt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til 50 °C (begrænset ydelse ved temperaturer under 0 °C). Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring: 0 °C til 30 °C Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 62841: ah, ID = Vibrationsemissionsværdi (Slagboring i beton) ah, D = Vibrationsemissionsværdi (Boring i metal) ah, S = Vibrationsemission (skruning uden slag) Kh, ... = usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA=Usikkerhed (lydniveau) Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 12. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo GB 18 LTX BL Q I men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo GB 18 LTX BL Q I. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo GB 18 LTX BL Q I så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo GB 18 LTX BL Q I

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo GB 18 LTX BL Q I below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Skruemaskiner
  • Model/navn: GB 18 LTX BL Q I
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Tysk, Hollandsk, Engelsk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Arabisk