FSX 200

Metabo FSX 200 manual

FSX 200

Manual til Metabo FSX 200 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 50 sider.

Side: 1
DANSK da 35 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Disse excenterslibere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er egnet til tørslibning af plane eller hvælvede flader, træ, kunststoffer, ikke- jernmetaller, stålplader og lignende, spartlede og lakerede overflader. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved hjælp af fastspændingsanordninger. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Hold fast i maskinen på de tilhørende greb. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Anvend egnet tilbehør. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Slibepapir 2 Bagskive 3 Tænd-/slukknap 4 Støvbakke 5 Renseklap 6 Foldefilter Før De tager maskinen i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. 6.1 Påsætning af slibepapir Nem at sætte på og tage af på grund af velcrolukning. Slibepapiret trykkes blot på, så slibepapirets (1) og bagskivens (2) huller sidder over hinanden. 1. Konformitetserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Oversigt 6. Ibrugtagning
Side: 2
DANSK da 36 7.1 Tænd/sluk Tænd: Sæt kontakten (3) i stilling „I“. Sluk: Sæt kontakten (3) i stilling „O“. 7.2 Støvudsugning For at sikre en optimal støvudsugning skal slibepapiret anbringes sådan, at slibepapirets (1) og bagskivens (2) huller sidder over hinanden. Integreret udsugning: Sæt støvbakken (4) på (se billedet på side 2). For at sikre en optimal støvudsugning skal støvbakken (4) tømmes rettidigt og filteret (6) renses. Afsugning vha. anden maskine: Sæt udsugningsstudsen (se kapitlet Tilbehør) på. Tilslut en egnet støvsuger. Brug en støvsugerslange, hvis tilslutningsstykke har en diameter på 35 mm. Se kapitlet Tilbehør. Tømning af støvbakke (4) - Åbn renseklappen (5). - Tøm støvbakken (4). - Tag foldefilteret (6) af, og bank aflejret slibestøv af, eller fjern det med en pensel. - Vær opmærksom på følgende ved isætning: Skub foldefilteret (6) i skinnerne i siden. Regelmæssig rensning af maskinen. Fjern støv fra motorens ventilationsspalter med en støvsuger. Udskiftning af slidt bagskive (2) - Skru fastspændingsskruerne (på undersiden af bagskiven) ud. - Tag bagskiven af. - Bagskive (som reserve), se kapitlet Tilbehør - Sæt bagskiven på. - Skru fastspændingsskruerne (på undersiden af bagskiven) i igen, og spænd dem. Udskiftning af bagskivebremse/bremsering Stiger bagskivens tomgangshastighed efter nogen tid, er bremseringen slidt og skal udskiftes på et serviceværksted for Metabo el-værktøj. Bemærk: Ved slibning af abrasivt materiale (f.eks. gips osv.) slides bremseringen nødvendigvis hurtigere. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Se side 4. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A Bagskive med velcrolukning (som reserve) B Velcro-mellemskive C Velcro-slibepapir D Velcro-polersvamp E Velcro-polerskive i lammeskind F Velcro-polerfilt G Velcro-slibevlies H Velcro-slibenet I Foldefilter (som reserve) J Støvbakke (som reserve) K Udsugningsstuds L Metabo universalsuger Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Slibestøvet, som opstår, kan indeholde skadelige stoffer: Bortskaf ikke støvet med husholdningsaf- faldet, men aflever det til et indsamlingssted for specialaffald. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. D =Slibepladens mål P1 =Nom. optagen effekt P2 =Afgiven effekt n0 =Hastighed i tomgang n1 =Hastighed ved nom. belastning s0 =Svingningstal ved friløb s1 =Svingningstal ved nom. belastning S =Svingbevægelsesdiameter Intec =Støvbakke m =Vægt uden strømkabel Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere 7. Anvendelse 8. Rensning, vedligeholdelse 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske Data
Side: 3
DANSK da 37 eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, DS =Vibrationsemission (overfladeslibning) ah, P =Vibrationsemission (polering) Kh,DS/Kh,P=Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA = Usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo FSX 200 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo FSX 200. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo FSX 200 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo FSX 200

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo FSX 200 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Rystepudsere
  • Model/navn: FSX 200
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer