FSR 200 Intec

Metabo FSR 200 Intec manual

FSR 200 Intec

Manual til Metabo FSR 200 Intec på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 52 sider.

Side: 1
DANSK da 35 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Disse sandslibere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er egnet til tørslibning af plane eller hvælvede flader, træ, kunststoffer, ikke- jernmetaller, stålplader og lignende, spartlede og lakerede overflader. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. AVARSEL – Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved hjælp af fastspændingsanordninger. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Anvend egnet tilbehør. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Slibepapir 2 Slibeplade 3 Klemmegreb 4 Tænd-/slukknap 5 Støvbakke * 6 Renseklap 7 Foldefilter 8 Hulstanse * afhængig af udstyr Før De tager maskinen i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 6.1 Påsætning af slibepapir Slibepapir med velcrolukning Nem at sætte på og tage af på grund af velcrolukning. Slibepapiret trykkes blot på, så slibepapirets (1) og slibepladens (2) huller sidder over hinanden. Slibepapir uden velcrolukning 1. Konformitetserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Oversigt 6. Ibrugtagning
Side: 2
DANSK da 36 - Sving klemmegrebet (3) ned som vist i billedet på side 2. Dermed åbnes klemlisten. - Skub slibepapiret ind under klemlisten. - Fastklem slibepapiret i den ene side med klemmegrebet (3). - Træk slibepapiret stramt hen over slibepladen, og fastklem det i den anden side med klemmegrebet (3). Hulstanse Med hulstansen kan man selv lave huller i slibepapir med henblik på støvudsugning. - Sæt slibepapiret på slibemaskinen. - Sæt slibemaskinen på hulstansen (8), og tryk den ned som vist i billedet på side 2. 7.1 Tænd/sluk Tænd: Sæt kontakten (4) i stilling „I“. Sluk: Sæt kontakten (4) i stilling „O“. 7.2 Støvudsugning For at sikre en optimal støvudsugning skal slibepapiret anbringes sådan, at slibepapirets (1) og slibepladens (2) huller sidder over hinanden. Integreret udsugning: Sæt støvbakken (5) på (se billedet på side 2). For at sikre en optimal støvudsugning skal støvbakken (5) tømmes rettidigt og filteret (7) renses. Afsugning vha. anden maskine: Sæt udsugningsstudsen (se kapitlet Tilbehør) på. Tilslut en egnet støvsuger. Brug en støvsugerslange, hvis tilslutningsstykke har en diameter på 35 mm. Se kapitlet Tilbehør. Bemærk: Ved slibning af abrasivt materiale (f.eks. gips osv.) anbefaler vi at tilslutte en velegnet spånsuger. Tømning af støvbakke (5) - Åbn renseklappen (6). - Tøm støvbakken (5). - Tag foldefilteret (7) af, og bank aflejret slibestøv af, eller fjern det med en pensel. - Vær opmærksom på følgende ved isætning: Skub foldefilteret (7) i skinnerne i siden. Regelmæssig rensning af maskinen. Fjern støv fra motorens ventilationsspalter med en støvsuger. Udskiftning af slidt slibeplade (2) - Skru fastspændingsskruerne (på undersiden af slibepladen) ud. - Tag slibepladen af. - Slibeplade (som reserve), se kapitlet Tilbehør - Sæt slibepladen på. - Skru fastspændingsskruerne (på undersiden af slibepladen) i igen, og spænd dem. Brug kun originalt Metabo tilbehør.Se side 4. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A Slibeplade (som reserve) B Støvbakke med foldefilter, der kan renses flere gange (som reserve) C Foldefilter (som reserve) D Hullet velcro-slibepapir til træ og metal, 115 x 103 mm E Hullet slibepapir til træ og metal, til fastspænding, 115 x 140 mm F Hullet velcro-slibepapir til maling, lak og spartel, 115 x 103 mm G Hullet slibepapir til maling, lak og spartel, til fastspænding, 115 x 140 mm H Udsugningsstuds I Metabo universalsuger Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Et defekt netkabel må kun udskiftes med en speciel, original netledning fra metabo, der er tilgængelig hos Metabo service. Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. D =Slibepladens mål P1 =Nom. optagen effekt P2 =Afgiven effekt s0 =Svingningstal ved friløb s1 =Svingningstal ved nom. belastning S =Svingbevægelsesdiameter Intec =Støvbakke m =Vægt uden strømkabel Måleværdier beregnet jf. EN 62841. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier 7. Anvendelse 8. Rensning, vedligeholdelse 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske Data
Side: 3
DANSK da 37 Disse værdier gør det muligt at bestemme el-værk- tøjets emissioner og sammenligne forskellige el- værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 62841: ah =Vibrationsemission (Slibning af overflader) Kh =Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA = Usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo FSR 200 Intec men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo FSR 200 Intec. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo FSR 200 Intec så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo FSR 200 Intec

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo FSR 200 Intec below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Rystepudsere
  • Model/navn: FSR 200 Intec
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk, Kinesisk, Slovenske, Arabisk