Metabo FME 737 manual

Manual til Metabo FME 737 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 88 sider.

Side: 1
58 DANSK DA 1 Konformitetserklæring 2 Bestemmelsesmæssig brug 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisningerne 5 Oversigt 6 Ibrugtagning 7 Anvendelse 8 Tilbehør 9 Reparation 10 Miljøbeskyttelse 11 Tekniske Data Vi erklærer under almindeligt ansvar at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 2 angivne normer og direktiver. Maskinerne er beregnet... - ... til finslibning af metal med slibestifter. - ... til fræsning af ikke-jernmetal, kunststof, hårdt træ osv. med skaftfræser. Egnet til drift af en passende bøjelig aksel fra Metabo. Kan udvides til overfræser med det passende originale Metabo-tilbehør. For skader som opstår pga. ikke formålsmæssigt brug er alene brugeren ansvarlig. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for at nedsætte risikoen for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsforskrifter og anvisninger. Hvis sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige persons- kader. Alle sikkerhedsforskrifter og anvisninger bør opbevares for senere brug. Vedlagte sikkerhedsforskrifter og betjenings- vejledningen skal læses grundigt og komplet igennem, før el-værktøjet tages i brug. Opbevar alle medfølgende dokumenter, og lad dem følge med, hvis De engang giver el-værktøjet videre til andre personer. 4.1 Fælles sikkerhedsanvisninger for slib- ning, sandpapirslibning, arbejde med stålbørster, polering og skæring: a) Dette el-værktøj kan anvendes som slibe- maskine. Vær opmærksom på alle sikker- hedsanvisninger, øvrige anvisninger, illustra- tioner og data, som De modtager sammen med apparatet. Hvis de følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. b) Dette el-værktøj er ikke egnet til sandpapirs- libning, arbejde med stålbørster, polering og skæring. Hvis el-værktøjet anvendes til formål, som det ikke er beregnet til, kan der opstå farer og personskader. c) Brug kun tilbehør, hvis det er beregnet til dette el-værktøj og anbefalet af producenten. At tilbehøret kan fastgøres på el-værktøjet, garan- terer ikke for en sikker anvendelse. d) Indsatsværktøjets tilladte hastighed skal være mindst lige så høj som den maksimale hastighed, der er angivet på el-værktøjet. Original brugsanvisning Kære kunde, mange tak for den tillid De har vist ved at købe dette nye Metabo el-værktøj. Hvert Metabo el-værktøj afprøves omhyggeligt og underligger de strenge kvalitetskontroller af Metabos kvalitetsstyringssystem. Et el-værktøjs levetid er dog i høj grad afhængig af Dem. Vær opmærksom på informationerne i denne betjeningsvejledning og i de medfølgende dokumenter. Jo omhyggeligere De behandler Deres Metabo el-værktøj, desto længere vil De nyde godt af det. Indhold 1 Konformitetserklæring 2 Bestemmelsesmæssig brug 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisningerne 17024673_1109 FME 737.book Seite 58 Montag, 16. November 2009 11:31 11
Side: 2
DANSK 59 DA Tilbehør, der drejer hurtigere end tilladt, kan gå i stykker og flyve rundt. e) Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse skal stemme overens med målene på el-værktøjet. Forkert målte indsatsværktøjer kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt. f) Slibeskiver, flanger, slibebagskiver eller andet tilbehør skal passe nøjagtigt til el-værk- tøjets slibespindel. Indsatsværktøjer, som ikke passer nøjagtigt til el-værktøjets slibespindel, roterer ujævnt, vibrerer meget stærkt og kan medføre, at De mister kontrollen. g) Brug ikke indsatsværktøj, som er beskadiget. Kontrollér før brug altid indsatsværktøjet f.eks. slibeskive for afsplintninger og revner, slibe- bagskiver for revner, slid eller stærkt slid, stålbørster for løse eller brækkede børstehår. Hvis el-værktøjet eller indsatsværktøjet tabes, skal De kontrollere, om det er beskadiget eller anvende et indsatsværktøj, som ikke er beska- diget. Når indsatsværktøjet er kontrolleret og indsat, skal De sørge for, at De selv og andre personer, der befinder sig i nærheden, er uden for det område, hvor indsatsværktøjet roterer, og lade apparatet køre i et minut med maksimal hastighed. Beskadiget indsatsværktøj brækker for det meste i dette testtidsrum. h) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til ansigtet, øjenværn eller beskyttel- sesbriller, afhængigt af det udførte arbejde. Brug afhængigt af arbejdets art støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller special- forklæde, som beskytter mod små slibe- og materialepartikler. Øjnene skal beskyttes mod genstande, som flyver rundt i luften og som opstår i forbindelse med forskelligt arbejde. Støv- eller åndedrætsmaske skal filtrere det støv, der opstår under arbejdet. Hvis De udsættes for kraftig støj i længere tid, kan De lide høretab. i) Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem arbejdsområdet og andre personer. Enhver, der betræder arbejdsområdet, skal bruge personligt beskyttelsesudstyr. Bruds- tykker af emnet eller brækkede indsatsværktøjer kan flyve væk og føre til personskader også uden for det direkte arbejdsområde. j) Hold altid kun apparatet i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømled- ninger eller apparatets eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre apparatets metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. k) Hold netkablet væk fra roterende indsats- værktøj. Hvis De mister kontrollen over apparatet, kan netkablet blive skåret over eller ramt, og Deres hånd eller arm kan blive trukket ind i det roterende indsatsværktøj. I) Læg aldrig el-værktøjet til side, før indsats- værktøjet står helt stille. Det roterende indsats- værktøj kan komme i kontakt med fralægningsf- laden, hvorved De kan miste kontrollen over el- værktøjet. m) Lad ikke el-værktøjet køre, mens De bærer det. Deres tøj kan blive fanget ved en tilfældig kontakt med det roterende indsatsværktøj og indsatsværktøjet kan bore sig ind i Deres krop. n) Rengør el-værktøjets ventilationsåbninger regelmæssigt. Motorventilatoren trækker støv ind i apparatets hus og ved store mængder metalstøv kan der opstå elektriske farer. o) Brug ikke el-værktøjet i nærheden af brand- bare materialer. Gnister kan antænde disse materialer. p) Brug ikke indsatsværktøj, der kræver flydende kølemiddel. Brug af vand eller andre flydende kølemidler kan medføre elektrisk stød. 4.2 Tilbageslag og tilsvarende sikkerhedsanvisninger: Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at et roterende indsatsværktøj, f.eks. slibeskive, slibebagskive, stålbørste osv., har sat sig fast eller blokerer. Fastsættelse eller blokering medfører, at det roterende indsatsværktøj stopper pludseligt. Derved accelereres et ukontrolleret el-værktøj mod indsatsværktøjets omdrejningsretning på blokeringsstedet. Hvis f.eks. en slibeskive sidder fast eller blokerer i et emne, kan kanten på slibeskiven, der dykker ned i emnet, sætte sig fast, hvorved slibeskiven brækker af eller fører til et tilbageslag. Slibeskiven bevæger sig derefter hen imod eller væk fra brugeren, afhængigt af skivens omdrejningsret- ning på blokeringsstedet. I denne forbindelse kan slibeskiver også brække. Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig brug af el-værktøjet. Det kan forhindres ved hjælp af egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives nedenfor. a) Hold godt fast i el-værktøjet og sørg for at Deres krop og arme befinder sig i en position, der kan klare tilbageslagskræfterne. Brug altid det ekstra holdegreb, hvis et sådant findes, for at have så meget kontrol som muligt over tilba- geslagskræfterne eller reaktionsmomenterne, når maskinen kører op i hastighed. Brugeren kan beherske tilbageslags- og reaktionskræfterne med egnede forsigtighedsforanstaltninger. b) Sørg for at Deres hånd aldrig kommer i nærheden af det roterende indsatsværktøj. Indsatsværktøjet kan bevæge sig hen over Deres hånd ved et tilbageslag. c) Undgå at Deres krop befinder sig i det område, hvor el-værktøjet bevæger sig ved et tilbageslag. Tilbageslaget får el-værktøjet til at 17024673_1109 FME 737.book Seite 59 Montag, 16. November 2009 11:31 11
Side: 3
60 DANSK DA bevæge sig i den modsatte retning af slibeskivens bevægelse på blokeringsstedet. d) Arbejd særlig forsigtigt i områder med hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at indsats- værktøjet slår tilbage fra emnet og sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har tendens til at sætte sig fast ved hjørner, skarpe kanter eller hvis det springer tilbage. Dette medfører et tilba- geslag eller at De mister kontrollen. e) Brug ikke kædesavklinger eller tandede savklinger. Sådanne indsatsværktøjer fører hyppigt til tilbageslag eller at De mister kontrollen over el-værktøjet. 4.3 Særlige sikkerhedsanvisninger for slibning og skæring a) Brug kun slibemidler, der er godkendt til el-værktøjet, og den beskyttelsesskærm, der er beregnet til disse slibemidler. Slibemidler, der ikke er beregnet til el-værktøjet, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt og er usikre. b) Slibemidler må kun anvendes til de anbefa- lede formål.F.eks.: Slib aldrig med sidefladen af en skæreskive. Skæreskiver er beregnet til mate- rialeafslibning med kanten af skiven. Hvis disse slibemidler udsættes for kraftpåvirkning fra siden, kan de gå i stykker. c) Brug altid ubeskadigede spændeflanger i den rigtige størrelse og form, der passer til den valgte slibeskive. Egnede flanger støtter slibes- kiven og nedsætter således risikoen for brud på slibeskiven. Flanger til skæreskiver kan være forskellige fra flanger til andre slibeskiver. d) Brug ikke slidte slibeskiver, der passer til større el-værktøjer. Slibeskiver til større el-værk- tøjer er ikke konstrueret til de høje hastigheder i mindre el-værktøjer. --------------------------------------------------------- Brug elastiske mellemlæg, hvis de følger med slibemidlet, og hvis det kræves. Vær opmærksom på informationerne fra producenten af værktøjet eller tilbehøret! Beskyt skiverne mod fedt og stød! Slibepapir skal opbevares og behandles omhyggeligt i henhold til producentens anvisninger. Emnet skal ligge fast og være sikret mod at kunne skride, f.eks. ved hjælp af spændeanordninger. Større emner skal støttes i tilstrækkeligt omfang. Vær opmærksom på de tekststeder i betjeningsvejledningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værktøjets sikkerhed! Brug altid beskyttelsesbriller. Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og lignende fjernes først, når el-værktøjet er stoppet. Sørg for, at slibemidlet anbringes og fastgøres korrekt før brugen og lad værktøjet arbejde i ca. 30 sekunder i tomgang i en sikker position. Stop omgående, hvis der er kraftige vibrationer eller der konstateres andre mangler. Hvis denne tilstand opstår, skal maskinen undersøges for at finde årsagen til fejlen. Sørg for, at de gnister, der kan opstå i løbet af arbejdet, ikke kan bringe brugeren eller andre personer i fare, ej heller kan antænde let antænde- lige substanser. Fareområder skal beskyttes med svært antændelige tæpper. Hold altid en ildslukker i beredskab i områder, der udsættes for brandfare. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundheds- skadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/eller ånde- drætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbin- delse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filterklasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i dit land vedrørende de bearbejdede materialer. Der må ikke bearbejdes materialer, der danner sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest). Sørg for, at ventilationsåbningerne er fri ved arbejde i støvede omgivelser. Hvis det bliver nødvendigt at fjerne støvet, skal el-værktøjet først kobles fra strømnettet (brug ikke genstande af metal), og undgå at beskadige indvendige dele. Beskadiget, urundt eller vibrerende værktøj må ikke anvendes. Se side 3 (foldes ud). 1 Spændetænger 2 Møtrik til spændetænger 3 Kontakt 4 Indstillingshjul til indstilling af omdrejningstal Før De tager maskinen i brug bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste 5 Oversigt 6 Ibrugtagning 17024673_1109 FME 737.book Seite 60 Montag, 16. November 2009 11:31 11
Side: 4
DANSK 61 DA netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. 7.1 Spændetænger Skaftdiameteren på værktøjet skal præcist svare til spændetangens (1) spændeudboring! Der står spændetænger til rådighed til forskellige skaftdiametre. Se kapitlet tilbehør. 7.2 Værktøjsplacering Træk stikket ud af stikdåsen. Anvend udelukkende værktøj, der er egnet til Deres maskines tomgangshastighed! Se de tekniske data Skaftdiameteren på værktøjet skal præcist svare til spændetangens (1) spændeudboring! Ved slibestifter må fabrikantens maksimalt tilladte åbne skaftlængde l0 ikke overskrides! Værktøjet skal placeres i værktøjet, så hele skaftet passer ind i spændetangen (1). Hold spindlen fast med den medleverede 13-mm- gaffelnøgle. Møtrikken til spændetangen (2) fastspændes med gaffelnøglen på 19 mm. Hvis der ikke bliver placeret noget værktøj i spændetangen, skal spændetangen ikke spændes fast med nøglen, men blot skrues på med hånden! 7.3 Til-/frakobling Tænd først, anbring derefter indsatsværk- tøjet på emnet. Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når stikket trækkes ud af stik- dåsen, eller når strømmen afbrydes. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede holdegreb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. Tænd: Skub skydekontakten (3) frem. El-værktøjet holdes tændt ved at tykke kontakten ned, til den går i hak. Sluk: Tryk på den bagerste del af skydekontakten (3), og giv slip. 7.4 Indstilling af omdrejningstal På indstillingshjulet (4) kan man forindstille omdrejningstallet og ændre det trinløst. Se tabellen på side 3 for omdrejningstal. 7.5 Arbejdsanvisninger Slibning: Tryk maskinen jævnt frem og tilbage over fladen, således at emnets overflade ikke bliver for varm. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Hvis De har brug for tilbehør henvend Dem venligst til Deres forhandler. For at De får det rigtige tilbehør skal De meddele forhandleren den nøjagtige type på Deres el- værktøj. Se side 4. A Spændetænger (inkl. møtrik) B Slibestifter C Fræser D Spændebuk, hertil: E Spændebøjle F Fleksible aksel G Fræseforsats. (Ved udvidelse til overfræser.) H Metabox-system Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Metabo el-værktøj, der skal repareres, kan indsendes til de adresser, der er angivet på reservedelslisten. Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede fejl beskrives. Den af Metabo brugte emballage kan genbruges 100%. 7 Anvendelse lo 8 Tilbehør 9 Reparation 10 Miljøbeskyttelse 17024673_1109 FME 737.book Seite 61 Montag, 16. November 2009 11:31 11
Side: 5
62 DANSK DA Brugt el-værktøj og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces. Denne betjeningsvejledning er trykt på papir som er bleget uden klor. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el- værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Uddybning af oplysningerne på side 2. Vi forbe- holder os ret til ændringer, der tjener til teknisk fremskridt. S = Spindelarretering for nemmere værktøjsskift n = Friløbshastighed (maksimal hastighed) n1 = Omdrejningstal med belastning P1 = Nominel optagen effekt P2 = Afgiven effekt Dmax = Maksimal slibeskivediameter d = Spændeudboring på spændetang m = Vægt uden netkabel Vibrationer (vektorsum af tre retninger) målt i overensstemmelse med EN 60745: ah, SG = Vibrationsemission (overfladeslibning) Kh,SG = Usikkerhed (vibration) Det vibrationsniveau, der er angivet i nærværende anvisninger, er målt i henhold til en standardiseret måleproces i EN 60745 og kan bruges til at sammenligne el-værktøj med hinanden. Vibrati- onsniveauet er også egnet til at foretage en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen. Det angivne vibrationsniveau er baseret på de væsentligste anvendelser af el-værktøjet. Hvis el- værktøjet anvendes til andre formål, med andet værktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige fra den angivne værdi. Det kan øge vibrationsbelastningen betydeligt over hele arbejdsperioden. For at kunne vurdere vibrationsbelastningen nøjagtigt skal der også tages højde for de perioder, hvor maskinen er slukket eller godt nok kører, men ikke anvendes. Det kan reducere vibrationsbelast- ningen betydeligt over hele arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyt- telse af brugeren mod vibrationspåvirkninger som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og værktøj, holde hænderne varme, organisation af arbejds- forløb. Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA/WA = Usikkerhed (støjniveau) Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 11 Tekniske Data 17024673_1109 FME 737.book Seite 62 Montag, 16. November 2009 11:31 11

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo FME 737 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo FME 737. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo FME 737 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo FME 737

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo FME 737 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Routere
  • Model/navn: FME 737
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Slovenske, Kroatisk, Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer