Metabo DP 28-10 S Inox manual

Manual til Metabo DP 28-10 S Inox på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 108 sider.

Side: 1
DANSK da 54 Original brugsanvisning Se figur på side 2. – Læs brugsanvisningen helt igennem før ibrugtagningen. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. – Denne brugsanvisning henvender sig til personer med teknisk kendskab til håndte- ringen af maskiner af den her beskrevne type. Har du ingen erfaring med brug af så- danne maskiner, bør du få hjælp fra en me- re erfaren person. – Hvis du skulle konstatere en transportska- de, kontakt da omgående din forhandler. Tænd ikke for maskinen! – Bortskaf emballagen på en miljørigtig må- de. Bring den til den nærmeste genbrugs- station/-container. – Opbevar dokumenter, der følger med denne maskine, for at du kan slå op i dem efter be- hov. Opbevar kvitteringen til eventuelle garan- tikrav. – Udlånes eller sælges maskinen, skal alle medleverede dokumenter følge med. – Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som opstår, fordi denne brugsan- visning ikke er blevet fulgt. Informationerne i denne brugsanvisning er markeret som følger: Fare! Advarer mod personskader eller miljø- skader. Risiko for stød! Advarer mod personskader på grund af elektricitet. OBS! Advarer mod tingskader. Bemærk: Supplerende informationer. 3.1 Korrekt anvendelse Dykpumperne er beregnet til dræning på byggepladser, i landbruget og i hus og have. SP 24-46 SG og SP 28-50 S Inox er desuden beregnet til pumpning af spildevand i industri- en og i private husholdninger. Tilladt væske Rent vand eller spildevand – Tørstofindholdet i spildevandet må ikke overstige den maksimale kornstørrelse, der er angivet i de tekniske data. – Væskens PH-værdi skal ligge mellem 6 og 9. Al anden brug anses som værende i modstrid med anvendelsesformålet og er forbudt. Typiske anvendelsesområder – Tørlægning af byggegruber, damme, over- svømmede rum og dræning af kældre. Ud- pumpning af vand fra beholdere, vandbas- siner, svømmebassiner eller drænbrønde. – Konstant cirkulation (dam). Ukorrekt anvendelse Pumpen er ikke beregnet til... – DP 18-5 SA, SP 24-46 SG: Pumpning af væske med en temperatur > 35 °C. – DP 28-10 S Inox, SP 28-50 S Inox: Pump- ning af væske med en temperatur > 35 °C til husholdningsbrug; pumpning af væske med en temperatur > 50 °C til andre for- mål. – drikkevandsforsyning eller pumpning af levnedsmidler. – pumpning af saltvand. – pumpning af eksplosive, brændbare, ag- gressive eller sundhedsfarlige stoffer samt fækalier. Pumpen må ikke benyttes af personer – med fysisk og/eller psykisk handicap, – med nedsatte sanser, – med utilstrækkelig erfaring og/eller kend- skab til håndtering af maskinen, eller – som ikke har læst og forstået brugsanvis- ningen. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. 1. Oversigt over maskinen 1 Strømkabel med stik 2 Greb/ophængskrog 3 Tryktilslutning 4 Pumpehus 5 Indsugning 6 Svømmeafbryder 7 Niveauregulering via svømmeafbryder 2. Læs først! 3. Sikkerhed Baustpmp_da.fm 12.12.17 Originalbetriebsanleitung
Side: 2
DANSK da 55 Dette apparat er ikke beregnet til at blive an- vendt af personer med nedsat fysisk, senso- risk eller psykisk funktionsevne eller af perso- ner med manglende erfaring og/eller viden, medmindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikker- hed, eller de har fået instruktioner fra denne person om, hvordan apparatet skal anven- des. Producenten påtager sig intet ansvar for ska- der, som opstår som følge af ukorrekt anven- delse. Ved anvendelse i modstrid med anvendel- sesformålet, ved ændringer på maskinen el- ler ved brug af dele, som ikke er testet eller godkendt af producenten, kan der opstå al- vorlige skader! 3.2 Generelle sikkerhedsanvis- ninger – Følg de efterfølgende sikker- hedsanvisninger ved brugen af denne pumpe, så personskader og tingskader undgås. – Lad aldrig børn bruge maskinen. – Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med ap- paratet. – Overhold de lovmæssige regler eller ulykkesforebyggende be- stemmelser ved håndtering af dykpumper. – Ved anvendelse af pumpen i svømmebassiner og havedam- me og i disses beskyttelseszo- ner skal bestemmelserne i IEC 60364-7-702 overholdes. Nationale forskrifter skal ligele- des overholdes. – Pumpen skal sikres med et fejl- strømsrelæ (HFI-relæ), som slår fra ved en fejlstrøm på maks. 30 mA. Generel fare! Pumpen må ikke benyttes, hvis personer har kontakt med den væske, der skal suges op (f.eks. i svømmebassiner eller havedam- me)! De følgende risici består primært ved anvendelse af dykpumper – de kan heller ikke udelukkes helt med sikkerhedsforanstaltninger. Fare på grund af ydre på- virkninger! Apparatet må ikke anvendes i rum, der er udsat for eksplosionsfare el- ler i nærheden af brandfarlige væ- sker eller gasser! Fare på grund af strøm! Tag ikke om stikket med vå- de hænder! Stikket trækkes altid ud i selve stikket, ikke i kablet. Tilslutningen må kun ske med be- skyttelseskontakt-stikdåser, som er korrekt installeret, jordet og kon- trolleret. Netspænding og beskyt- telse skal overholde de tekniske data. Løft og transporter altid pumpen i håndgrebet, aldrig i kablet eller trykslangen. Forlængerkabler skal have et til- strækkeligt stort tværsnit. Ka- beltromler skal være rullet helt ud. Strømkabel og forlængerledning må ikke knækkes, klemmes, strækkes eller køres over; de skal beskyttes mod skarpe kanter, olie og varme. Forlængerledningen skal lægges således, at den ikke kommer i kon- takt med den væske, der skal pum- pes. Før der arbejdes på maskinen, skal stikket trækkes ud.
Side: 3
DANSK da 56 Fare for elektrisk stød på grund af en defekt pumpe! Kontroller altid pumpen, især strømkabel og forlængerledning, netstik og svømmeafbryder for evt. skader, før pumpen tages i brug. Livsfare på grund af elektrisk stød! Du må ikke selv udføre reparatio- ner på maskinen! Ved ukyndige reparationer er der fare for, at væ- sken trænger ind i maskinens elektriske dele. OBS! For at undgå vandskader, f.eks. oversvømmede lokaler, for- årsaget af maskinfejl eller -mang- ler: Planlæg egnede sikkerheds- foranstaltninger, f.eks.: – alarm eller – opsamlingsbeholder med over- vågning Producenten overtager intet an- svar for evt. skader, der opstår som følge af, at – pumpen ikke er brugt iht. anven- delsesformålet. – pumpen ikke er brugt og opbe- varet frostbeskyttet. – der er gennemført egenrådige ændringer på pumpen. Reparati- oner på el-udstyr må kun gen- nemføres af el-fagfolk! – der er anvendt reservedele, der ikke er afprøvet og godkendt af producenten. – der er anvendt uegnet installati- onsmateriale (armaturer, tilslut- ningsledninger osv.). Egnet installationsmateriale: – trykbestandig (min. 10 bar) – varmebestandig (min. 100 °C) 4.1 Tilslutning af trykledning Oplysninger om tilslutningsgevindet: se Tek- niske data. Bemærk Den bedste ydelse opnås ved at væl- ge en trykledning med størst mulig diameter. 4.2 Montering af svømmeafbry- derens kabel  Hvordan svømmeafbryderens kabel fast- gøres til pumpen afhænger af modellen. Tryk evt. svømmeafbryderens kabel ind i håndgrebets ledningsklemme. Nedenstående billede viser svømmeafbryde- rens fastgjorte kabel. OBS! Svømmeafbryderens kabel kan tage skade. Træk aldrig i kablet for at flytte kabelholderen! 4.3 Opstilling  Svømmeafbryderen skal kunne bevæge sig frit for at kunne fungere optimalt. Pladsbehov DP 18-5 SA, DP 28-10 S Inox: ca. 60 cm x 60 cm Pladsbehov SP 24-46 SG, SP 28-50 S In- ox: ca. 70 cm x 70 cm.  Pumpen må kun nedsænkes så langt i vandet som angivet i de tekniske data.  Opstil pumpen, så indsugningen ikke kan blokeres af fremmedlegemer. Sæt om nødvendigt pumpen på et underlag.  Sørg for, at pumpen står stabilt. Fare for elektrisk stød på grund af afrevne kabler! Pumpen må hverken løftes eller trans- porteres i kablerne eller i trykslangen! Kabler- ne og trykslangen er ikke dimensioneret til trækbelastningen fra pumpens vægt. 4. Montering og opstilling
Side: 4
DANSK da 57 4.4 Opstilling af pumpen 1. Nedsænk pumpen en smule skråt i den væske, der skal opsuges, så der ikke dan- nes luftblærer på undersiden. Dette ville forhindre opsugningen. Så snart pumpen er sat ned i vandet, kan den rettes op igen. 2. Pumpen tømmes på væskebeholderens bund. Der skal anvendes en tyk wire til nedfiring, som fastgøres til pumpens ophængskrog. Pumpen kan også anvendes, når den hænger i en wire. 3. Kontroller ved fornyet brug, om pumpeled- ningen er tømt helt. 5.1 Start og stop Når du har sluttet pumpen til strømnettet, tænder og slukker svømmeafbryderen (9) automatisk (10). Start/stoptidspunktet er af- hængig af vandstanden. Justering af pumpens start/stoptidspunkt Stillingen af svømmeafbryderens kabel i ka- belholderen kan ændres. Herved justeres af- standen mellem pumpens start- og stoptids- punkt: – Svømmeafbryder ved "kort kabel": start- punkt og stoppunkt ligger tæt sammen. – Svømmeafbryder ved "langt kabel": start- punkt og stoppunkt ligger langt fra hinan- den. OBS! Fastgør svømmeafbryderens kabel, så stoppunktet er min. 150 mm over pumpens bund. Pumpen kan løbe tør og tage skade. OBS! Svømmeafbryderen skal altid være frit bevægelig foroven og forneden, så pumpen kan tænde og slukke. OBS! Pumpen må ikke starte mere end 20 gange i timen, da motoren ellers bliver for varm. Fare på grund af en defekt pumpe! Sørg for via egnede foranstaltninger, at der ikke opstår følgeskader såsom over- svømmede rum på grund af en defekt pum- pe. Det kan undgås ved f.eks. at installere et alarmanlæg eller en reservepumpe. Fare! Tænd ikke for pumpen, hvis der er luk- ket for pumpeledningen. 5.2 Minimumsvandstand Kontinuerlig drift: Pumpen skal være helt nedsænket ved konti- nuerlig drift. Begrænset drift: Er pumpen ikke helt nedsænket, er der be- grænsninger i driften. Vær opmærksom på følgende begrænsninger: Risiko for materielle skader på grund af tørløb! Dykpumpen kan løbe varm og tage skade, da mediets kølefunktion er reduceret. Termosikringen slår fra.  Sugning kun mulig i kort tid (2-3 min).  Hold øje med pumpen under sugningen. 5.3 Pumpekarakteristik Pumpekarakteristikken viser, hvilken pumpe- kapacitet der kan opnås ved en given pum- pehøjde. 5. Drift ON OFF 9 10 DP 18-5 SA DP 28-10 S Inox SP 24-46 SG SP 28-50 S Inox 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 5 10 20 25 15 /h m3 m
Side: 5
DANSK da 58 Fare! Tag netstikket ud før al pleje og rengøring. Anden form for vedligeholdelse eller reparati- on end det, der er beskrevet i dette kapitel, må kun udføres af fagfolk. 6.1 Regelmæssig pleje For at pumpen altid fungerer fejlfrit, skal den plejes regelmæssigt. Det gælder også, hvis den ikke tændes i længere tid (f.eks. ved brug i drænbrønde). Rengøring af pumpen 1. Pumpen skylles af med rent vand. Fastsid- dende snavs, f.eks. algeaflejringer, fjernes med en børste og et rengøringsmiddel. 2. For at kunne skylle pumpen af indvendigt dykkes pumpen ned i en beholder med rent vand og startes kort. 6.2 Opbevaring af pumpen OBS! Frost ødelægger pumpe og tilbe- hør, da disse indeholder vand!  Er der risiko for frost, skal pumpen og tilbe- høret afmonteres og opbevares beskyttet mod frost. 6.3 Vedligeholdelse af pumpen (kun SP 28-50 S Inox, DP 28- 10 S Inox) OBS! I tilfælde af en defekt tætning kan der løbe smøremiddel ud af pumpen. Det- te kan medføre forurening af den pumpede væske. Smøremidlet i spildevandspumpen er ikke giftigt, men det kan ændre vandets egenska- ber. Fare! Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af kvalificeret fagpersona- le. Efter 4000 til maks. 8000 driftstimer, dog mindst en gang om året, skal olien i oliekam- meret kontrolleres med hensyn til mængde og kvalitet. Fare! Før alt arbejde på maskinen: Træk netstikket ud. 7.1 Fejlsøgning Pumpen kører ikke:  Ingen strøm. – Kontroller kabel, stik, stikdåse og sik- ring.  For lav netspænding. – Benyt et forlængerkabel med et til- strækkeligt stort tværsnit.  Motor overophedet, motorbeskyttelse ud- løst. – Fjern årsagen til overophedningen (er pumpen blokeret af fremmedlegemer?)  Svømmeafbryderen tænder ikke for pum- pen, når vandstanden stiger. – Kontroller, at svømmeafbryderen kan bevæge sig frit. Hvis pumpen ikke tændes på trods af, at svømmeafbryderen kan bevæge sig frit: Send pumpen til reparation på et ser- viceværksted i dit land. Motoren larmer, starter ikke:  Løbehjulet blokeret af fremmedlegemer. – Rengør løbehjulet. Pumpen kører, men suger ikke rigtigt:  Pumpehøjde for stor. – Maksimal pumpehøjde skal overholdes (se "Tekniske data").  Trykledning knækket. – Læg trykledningen lige.  Trykledning utæt. – Tætn trykledningen, efterspænd skrue- forbindelserne. Pumpen kører meget larmende:  Pumpen suger luft ind. – Kontroller, at der er nok vand tilbage. – Fremmedlegemer (rengør pumpen). – Tændt for manuel drift (overfladesug- ning). – Hold pumpen skævt ved nedsænknin- gen i væsken. Pumpen kører konstant:  Svømmeafbryderen når ikke den nederste position. – Kontroller, at svømmeafbryderen kan bevæge sig frit. 6. Pleje og vedligeholdelse af pumpen 7. Problemer og forstyrrelser
Side: 6
DANSK da 59 Fare! Af sikkerhedsmæssige årsager må re- parationer kun udføres af el-fagfolk under anvendelse af originale Metabo-reser- vedele! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maski- ner, emballage og tilbehør. Elektriske apparater må ikke smi- des ud sammen med den alminde- lige husholdningsaffald. Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk affald skal brugte elektriske apparater skilles ad, sorteres og afleveres til en god- kendt genbrugsstation. Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse entreprenør- og spildevandspumper, identifi- ceret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i di- rektiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. 8. Reparation 9. Bortskaffelse 10. Overensstemmelseserklæ- ring

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo DP 28-10 S Inox men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo DP 28-10 S Inox. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo DP 28-10 S Inox så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo DP 28-10 S Inox

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo DP 28-10 S Inox below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Pumper
  • Model/navn: DP 28-10 S Inox
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Finsk, Græsk, Slovenske, Lettisk., Litauisk., Estonian., Tjekkisk, Slovakisk