Metabo CS 23-355 manual

Manual til Metabo CS 23-355 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 96 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
Side: 1
DANSK da 64 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse metalkapsave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Med den originale Metabo-skæreskive er metalkapsaven egnet til tørslibning af stål, ikke- jernmetal, jern- og støbeprofiler samt lignende materialer. Brug ikke diamantskiver. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. AVARSEL – Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. 4.1 Sikkerhedsanvisninger for skæremaskiner a) Sørg for, at du selv og andre personer, der befinder sig i nærheden, er uden for det område, hvor slibeskiven roterer. Beskyttelsesskærmen skal beskytte brugeren mod brudstykker og tilfældig kontakt med slibemidlet. b) Brug udelukkende bundne forstærkede skæreskiver. til dit el-værktøj. Kun fordi tilbehøret kan fastgøres på el-værktøjet, garanterer det ikke for en sikker anvendelse. c) Indsatsværktøjets tilladte hastighed skal være mindst lige så høj som den maksimale hastighed, der er angivet på el-værktøjet. Tilbehør, der drejer hurtigere end tilladt, kan gå i stykker og blive slynget rundt. d) Slibemidler må kun anvendes til de anbefalede formål. For eksempel: Slib aldrig med en skæreskives sideflade. Skæreskiver er beregnet til materialeafslibning med kanten af skiven. Hvis slibemidlet påvirkes på siden, kan det medføre, at det brækker. e) Brug altid ubeskadigede spændeflanger i den rigtige størrelse og form, der passer til den valgte slibeskive. Egnede flanger støtter slibeskiven og nedsætter således risikoen for brud på slibeskiven. f) Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse skal stemme overens med målene på el- værktøjet. Forkert dimensioneret indsatsværktøj kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt. g) Slibeskiver og flanger skal passe nøjagtigt til el- værktøjets slibespindel. Indsatsværktøj, som ikke passer nøjagtigt til el-værktøjets slibespindel, roterer ujævnt, vibrerer meget stærkt og kan medføre, at du mister kontrollen. h) Brug aldrig beskadigede slibeskiver. Kontroller før brug altid slibeskiverne for splintrer og revner. Hvis el-værktøjet eller slibeskiven tabes, skal det kontrolleres, om det/den er beskadiget eller anvend en ubeskadiget slibeskive. Når slibeskiven er kontrolleret og sat på, skal du sørge for, at du selv og andre personer, der befinder sig i nærheden, er uden for det område, hvor slibeskiven roterer, og lad maskinen køre i 1 minut med maksimal hastighed. Beskadigede slibeskiver brækker for det meste i dette testtidsrum. i) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til ansigtet, øjeværn eller beskyttelsesbriller, afhængigt af det arbejde, der skal udføres. Brug afhængigt af det arbejde, der skal udføres, støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller specialforklæde, som beskytter mod små slibe- og materialepartikler. Øjenværnet skal beskytte imod flyvende fremmedlegemer, som opstår i forbindelse med forskellige opgaver. Støv- eller åndedrætsmaske skal filtrere det støv, der opstår under arbejdet. Hvis du udsættes for kraftig støj i længere tid, kan du få et høretab. j) Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem arbejdsområdet og andre personer. Enhver, der betræder arbejdsområdet, skal bruge personlige værnemidler. Brudstykker af emnet eller brækkede indsatsværktøjer kan flyve væk og medføre personskader også uden for det direkte arbejdsområde. k) Hold tilslutningskablet væk fra roterende indsatsværktøj. Hvis du mister kontrollen over maskinen, kan tilslutningskablet blive skåret over eller ramt, og din hånd eller arm kan blive trukket ind i det roterende indsatsværktøj. l) Rengør regelmæssigt el-værktøjets ventilationsåbninger. Motorventilatoren trækker 1. Konformitetserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsinstrukser 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 65 støv ind i maskinens hus, og ved store mængder metalstøv kan der opstå elektriske farer. m) Brug ikke el-værktøjet i nærheden af brændbare materialer. Brug ikke el-værktøj, hvis det er placeret på en brændbar overflade som f.eks. træ. Gnister kan antænde disse materialer. n) Brug ikke indsatsværktøj, der kræver flydende kølemidler. Brug af vand eller andre flydende kølemidler kan medføre elektrisk stød. 4.2 Tilbageslag og tilsvarende sikkerhedsanvisninger Tilbageslag er en pludselig reaktion på en fastklemt eller blokeret slibeskive. Fastklemning eller blokering medfører et abrupt stop af det roterende indsatsværktøj. Derved accelereres et ukontrolleret skæreskiveaggregat opad i retning af brugeren. Hvis fx en skæreskive sidder fast eller blokerer i et emne, kan kanten på skæreskiven, der dykker ned i emnet, sætte sig fast, hvorved skæreskiven brækker af eller fører til et tilbageslag. I denne forbindelse kan skæreskiver også brække. Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig brug af el-værktøjet. Det kan forhindres ved hjælp af egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives nedenfor. a) Hold godt fast i el-værktøjet og sørg for at din krop og arme befinder sig i en position, der kan klare tilbageslagskræfterne. Brugeren kan beherske tilbageslags- og reaktionskræfterne med egnede sikkerhedsforanstaltninger. b) Undgå området foran og bag den roterende skæreskive. Ved at tilbageslag drives et ukontrolleret skæreskiveaggregat opad i retning af brugeren. c) Brug ikke kæde-, træ eller fortandede savklinger og heller ikke segmenterede diamantskiver med mere end 10 mm i tandafstand. Sådanne indsatsværktøjer fører hyppigt til tilbageslag, eller til at man mister kontrollen over el-værktøjet. d) Undgå at skæreskiven blokerer, og undgå et for højt modtryk. Udfør ikke meget dybe snit. Hvis skæreskiven overbelastes, øges skivens belastning og der er større tendens til, at skiven sætter sig fast eller blokerer, hvilket forøger risikoen for tilbageslag eller brud på slibemidlet. e) Hvis skæreskiven sidder fast, eller arbejdet afbrydes, skal maskinen slukkes og skæreskiveaggregatet holdes roligt, indtil skiven står stille. Forsøg aldrig at trække skæreskiven ud af snittet, mens den roterer, da dette kan føre til et tilbageslag. Find og afhjælp årsagen til at skiven sætter sig fast. f) Tænd ikke for el-værktøjet, så længe det befinder sig i emnet. Lad skæreskiven nå op på dens fulde hastighed, før du forsigtigt fortsætter snittet. Ellers kan skiven sætte sig fast, springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag. g) Understøt store emner for at nedsætte risikoen for tilbageslag som følge af en fastklemt skæreskive. Store emner kan bøje sig under deres egen vægt. Emnet skal støttes på begge sider af skiven, både i nærheden af skæresnittet og ved kanten. 4.3 Yderligere sikkerhedsanvisninger Anvend altid beskyttelsesbriller og høreværn. Anvend også andet beskyttelsesudstyr som støvmasker, handsker, hjelm og skørte efter behov. Ved vurderingen af om der skal bruges ansigts- og støvmaske skal der tages hensyn til eventuelle sundhedsskadelige egenskaber ved det emne, der skal bearbejdes. Brug altid beskyttelsesudstyr, hvis du er i tvivl. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Der må heller ikke bearbejdes magnesium. Brug ikke elværktøj i fugtige eller våde miljøer. Brug ikke maskinen i eksplosive miljøer, hvor der kan opstå gnister, brand og eksplosioner. Brug ikke savklinger. Sørg altid for stabilitet af metalkapsaven på en jævn opstillingsflade, og ved brug på en arbejdsbænk skal metalkapsaven altid fastgøres med tilsvarende lange og stabile skruer. Klemfare! Hold afstand til beslaget, når momentarmen sænkes! Brug ikke maskinen uden beskyttelsesskærm (7). Sænk altid beskyttelsesskærmen (7) helt. Pas på, at den bevægelige beskyttelsesskærm (7) ikke kommer i klemme. Den skal kunne bevæges frit. Kontrollér elværktøjet for eventuelle skader. -Kontrollér, at beskyttelsesanordninger eller lettere beskadigede dele fungerer problemfrit og efter hensigten, før du tager elværktøjet i brug. -Få beskadigede beskyttelsesanordninger repareret eller udskiftet på et autoriseret værksted, medmindre andet fremgår af betjeningsvejledningen. Fejl på maskinen, herunder på beskyttelsesskærm eller skæreskive, skal straks rapporteres. Få fejlen afhjulpet hos en fagmand. Kontrollér jævnligt tilslutningsledningen til elværktøjet, og få den udskiftet hos en autoriseret fagmand i tilfælde af skader. Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er defekte. Brug kun forlængerledninger med tre ledere. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt. Brug ikke maskiner med lav ydelse til krævende arbejde. Følg anvisningerne til smøring og udskiftning af værktøj.
Side: 3
DANSK da 66 Opbevar maskinen på et tørt, højt og aflukket sted, der er utilgængeligt for børn, når det ikke bruges. Sørg for, at ventilationsåbningerne er fri ved arbejde i støvede omgivelser. Hvis det bliver nødvendigt at fjerne støvet fra værktøjet, skal det først afbrydes fra strømforsyningen. Ved meget kraftig støvdannelse skal maskinen rengøres oftere, eller der skal monteres en fejlstrømsafbryder (FI). Hvis maskinen slukkes på grund af FI-afbryderen, skal maskinen kontrolleres og renses. Brug kun de skæreskiver, som producenten har anbefalet, og som opfylder kravene i de til enhver tid gældende sikkerhedsstandarder for slibemaskiner som for eksempel EN 12413. Obs! Brugen af andet værktøj og tilbehør kan medføre fare for kvæstelser. Opbevar og brug skæreskiverne i henhold til producentens angivelser. Brug beskyttelseshandsker under håndteringen af skæreskiverne. Opbevar skæreskiverne et tørt sted. Skæreskiver til tørskæring kan miste deres robusthed, hvis de bliver våde eller fugtige. Håndter skæreskiverne forsigtigt. Beskyt skæreskiverne mod slag eller stød. Brug altid kun tilbehør, der opfylder følgende minimumkrav: Brug ikke skæreskiver med kunstharpiksbinding og fiberforstærkning. Brug ikke skæreskiver med et maksimalt omdrejningstal (min-1 /rpm), der er mindre end maskinens ubelastede omdrejningstal. Vær opmærksom på skæreskivens maksimale diameter (se de tekniske data). Brug ikke skæreskiver, som er tykkere end 3 mm (3/ 32"). Skæreskivens boring skal passe nøjagtigt til værktøjsholderen, så der ikke forekommer spil. Brug hverken adaptere eller reduktionsstykker. Vær opmærksom på informationerne fra producenten af værktøjet eller tilbehøret! Følg brugsanvisningen til skæreskiven. Brug elastiske mellemlæg, hvis de følger med slibemidlet, og hvis det kræves. Håndter de dele, der skal forbindes med skæreskiven, særligt forsigtigt. Pas på, at spindel, flange og skrue ikke bliver beskadiget. Hvis disse dele bliver beskadiget, kan skæreskiven gå i stykker. Sørg for, at skæreskiven er monteret i henhold til producentens angivelser. Sørg for, at skæreskiven er monteret og fastgjort før brug, og lad maskinen køre 30 sekunder i tomgang i en sikker position; afbryd straks maskinen, hvis der forekommer stærke vibrationer eller andre fejl. Hvis det sker, skal du straks undersøge maskinen for at finde årsagen. Hvis skæreskiven er slidt ned til slidgrænsen (1/3 af den udvendige diameter), skal den udskiftes. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger. Skæreskiven standser ikke med det samme, selvom du slukker for maskinen. Aktivér først spindelstoppet (8), når motoren er slukket. Hold hænderne væk fra den roterende skæreskive. Fare for skader! Hvis skæreskiven vibrerer for meget i tomgang, kan den gå i stykker. Afbryd straks maskinen i tilfælde af uregelmæssigheder under brug, og få den repareret. Fastgør emnet. Brug skruestikken til at fastgøre emnet med. Prøv ikke at save i ekstrem små arbejdsemner. Ved arbejdet skal arbejdsemnet være placeret fast og være sikret mod at kunne skride. Lange emner skal støttes i tilstrækkeligt omfang. Begynd først at skære, når det maksimale omdrejningstal er nået. Brug kun kanten af skæreskiven til at skære med. Brug ikke siderne af skæreskiven til at slibe med. Når du bearbejder emner med rundinger eller skrå flader, skal du passe på, at der ikke kommer tryk ind på skæreskivens sider. Sørg for, at de gnister, der kan opstå i løbet af arbejdet, ikke kan bringe brugeren eller andre personer i fare, ej heller kan antænde let antændelige substanser. Fareområder skal beskyttes med svært antændelige tæpper. Hold altid en ildslukker i beredskab i områder, der udsættes for brandfare. Emnet kan blive meget varmt under arbejdet. Pas på - fare for forbrænding! Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Ydeligere kendte
Side: 4
DANSK da 67 lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. bestemmelser for arbejdssikkerhed, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Nøgledepot 2 Nøgle til skift af skæreskive og indstillingsarbejde 3 Dybdeanslag 4 Transportsikring 5 Momentarm 6 Skæreskive * 7 Beskyttelsesskærm 8 Spindellås 9 Afbrydergreb 10 Kontaktspærre 11 Gnistskærm 12 Skruestik 13 Lynindstillingsgreb 14 Håndsving 15 Anslag 16 Skruer (til indstilling af skærevinkler og maksimal spånbredde) * Medfølger ikke Før De tager maskinen i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. Maskinen må kun sluttes til et net med den spænding og frekvens, der fremgår af maskinens typeskilt. Hvis du for eksempel slutter en 120 V- maskine til et 230 V-net, kan det maksimale omdrejningstal blive overskredet, så maskinen og skæreskiven blive ødelagt. Alle skruer skal spændes. Spænd skruen til fastgørelse af skæreskiven ved hjælp af den medfølgende nøgle, og kontrollér, at alle andre skruer også er spændt. Gnistskærm (11): Drej gnistskærmen frem til mærket, før du tager maskinen i brug. 7.1 Indstil skæredybde Til forindstilling af den ønskede skæredybde, for eksempel ved flere snit med samme dybde. Indstilling af dybdeanslag (3): - Løsn kontramøtrikken. - Indstil sekskantskruen til den ønskede skæredybde. - Spænd kontramøtrikken igen. 7.2 Skruestik Spænd emnet op i skruestikken (12). Indstilling af skærevinkel: - Løsn de to skruer (16) på anslaget (15). - Indstil den ønskede skærevinkel. - Spænd de to skruer (16)igen. Indstilling af den maksimale spændvidde: Anslaget kan indstilles i 3 positioner. - Fjern begge skruer (16). - Skub anslaget (15) til den bageste/midterste/ forreste position. - Spænd anslaget igen (15) med de to skruer (16). Opspænding af emne: - Ved lynindstilling skal du vippe grebet (13) opad og skubbe håndsvinget (14) i retning mod emnet. - Tryk grebet (13) nedad, og drej håndsvinget med uret (14) for at fastspænde emnet. 7.3 Gennemskæring af et emne Klemfare! Hold afstand til beslaget, når momentarmen sænkes! • Begynd først at skære, når maskinen har nået det maksimale omdrejningstal. • Sænk langsomt skæreskiven mod emnet, og pres forsigtigt for at lave snittet. • Før momentarmen tilbage til udgangspositionen, når arbejdet er udført. • Sluk for maskinen, når arbejdet er udført, vent, til motoren er standset helt, og gør først derefter klar til næste snit. Hvis du tager emnet op eller stikker det ind, mens skæreskiven roterer, kan der opstå skader. • Undlad at bruge for meget tryk, når du arbejder, da skæreskiven så slides for meget, eller maskinen og emnet kan gå i stykker. 7.4 Til- og frakobling Aktivering: Tryk på kontaktspærren, (10)og hold den inde, og tryk derefter på (9)trykkontakten. Frakobling: Slip afbrydergrebet (9). 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse
Side: 5
DANSK da 68 7.5 Transport Ved transport skal momentarmen (5) drejes til nederste position og låses ved at forskyde (4)transportsikringen. Bemærk! For at momentarmen kan låses, skal dybdeanslaget (3) drejes til nederste position. Se kapitel 7.1. Før alle udskiftnings- og vedligeholdelsesarbejder skal stikket trækkes ud af stikdåsen! Aktivér først spindelstoppet (8), når motoren er slukket. Afmontering af skæreskive: - Tryk grebet til spindelstoppet (8) mod højre, og drej skæreskiven (a) med hånden, indtil spindelstoppet går i mærkbart indgreb. - Drej skruen med spændeflangen (b) mod uret ved hjælp af nøglen (c). - Tag skæreskiven ud. Montering af skæreskive: - Sæt den nye skæreskive (a) i maskinen. - Skru skruen med spændeflangen (b) i maskinen. - Lås spindlen, og drej skruen med spændeflangen (b) med uret ved hjælp af nøglen (c). - Kontrollér, om spindelstoppet (8) er løsnet helt igen. - Rengør maskinen, hvis den er snavset, og fjern slibestøv. Regelmæssig vedligeholdelse: Følgende dele skal smøres med olie mindst en gang om måneden: Skruestikkets bevægelige dele. Når maskinen tændes, opstår der kortvarige spændingsfald. Hvis nettet er meget belastet, kan det påvirke driften af andre maskiner. Hvis modstanden i nettet er mindre end 0,2 ohm, opstår der ikke fejl. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Hvis De har brug for tilbehør, henvend Dem venligst til Deres forhandler. For at De får det rigtige tilbehør, skal De meddele forhandleren den nøjagtige type på Deres el- værktøj. Se side 3. A Skæreskiver: Kvalitet A 36-R "Flexiamant Super" Inox. Middelhård specialskæreskive til rustfrit stål. Høj skæreydelse med god standtid. B Skæreskiver: Kvalitet A 30-R / A 36-S "Flexiamant Super" stål. God skæreydelse og god standtid i stål. Hård model til kraftige maskiner. A 36-S: med indvendigt net til hurtige snit. C Skæreskiver: Kvalitet A 24-M "Flexiamant Super" stål. Høj skæreydelse og god standtid i stål. Blød model til mindre kraftige maskiner. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Et defekt netkabel må kun udskiftes med en speciel, original netledning fra metabo, der er tilgængelig hos Metabo service. Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Slibestøvet kan indeholde skadelige stoffer: Bortskaf det korrekt. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Forklaringer til oplysningerne på side 4. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U =Spænding I =Strøm P1 =Nominel optagen effekt P2 =Afgiven effekt n0 =Friløbshastighed Skæreskivernes mål: Dmax =Maksimal udvendig diameter B =Skivetykkelse d =Boring Hmax 90° =maks. skærediameter ( = Stav,  = Rør, = Formstål) Hmax 45° =maks. skærediameter 8. Vedligeholdelse 9. Afhjælpning af fejl 10. Tilbehør a b c 8 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske Data
Side: 6
DANSK da 69 ( = Stav,  = Rør, = Formstål) Lmax =maks. åbning, skruestik m =Vægt uden netkabel Måleværdier beregnet iht. EN 62841. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 62841: ahw = vibrationsemission Khw = usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA = usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo CS 23-355 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo CS 23-355. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo CS 23-355 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo CS 23-355

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo CS 23-355 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Save
 • Model/navn: CS 23-355
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovakisk, Arabisk, Ukrainsk, Slovenske, Kroatisk