Classic Air 255

Metabo Classic Air 255 manual

Classic Air 255

Manual til Metabo Classic Air 255 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 112 sider.

Side: 1
DANSK 64 1. Overblik over maskinen / leveringsomfang .................... 63 2. Læs først! ............................... 64 3. Sikkerhed................................ 64 3.1 Korrekt anvendelse.................. 64 3.2 Generelle sikkerhedsanvisninger .............64 3.3 Symboler på maskinen ............ 65 3.4 Sikkerhedsudstyr .....................66 4. Drift .........................................66 4.1 Før første ibrugtagning ............ 66 4.2 Strømtilslutning ........................66 4.3 Produktion af trykluft ................66 5. Vedligeholdelse og pleje.......67 5.1 Vigtige oplysninger .................. 67 5.2 Regelmæssig vedligeholdelse ...67 5.3 Opbevaring af maskinen..........67 6. Problemer og forstyrrelser ... 68 7. Reparation ..............................68 8. Miljøbeskyttelse .....................68 9. Tekniske Data......................... 69 Denne betjeningsvejledning er blevet udført således, at du hurtigt og sikkert kan arbejde med dit apparat. I det efter- følgende beskrives, hvorledes du bør læse denne betjeningsvejledning: – Læs denne betjeningsvejledning helt igennem før apparatet tages i brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. – Denne betjeningsvejledning hen- vender sig til personer med tekniske kendskaber til omgangen med ap- parater af den type som er beskre- vet her. Wenn Sie keinerlei Erfah- rung mit solchen Geräten haben, sollten Sie zunächst die Hilfe von erfahrenen Personen in Anspruch nehmen. – Opbevar alle dokumenter, der leve- res sammen med maskinen, så alle brugere har mulighed for at få rele- vante informationer. Gem også kvit- teringen til garantien. – Hvis du låner apparatet ud eller sælger det, skal alle medleverede dokumenter også afleveres. – Fabrikanten påtager sig intet ansvar for skader, som følger af at denne betjeningsvejledning ikke er blevet overholdt. Informationerne i denne betjeningsvej- ledning er opstillet som følger: AFare! Advarer mod personskader eller miljø- skader. BFare for strømstød! Advarer mod personskader pga. elektri- citet. A NB! Advarer mod tingskader. 3OBS: Supplerende oplysninger. – Tallene i billederne (1, 2, 3, ...) – markerer enkeltdele; – er nummeret fortløbende; – henviser til tilsvarende tal i pa- renteser (1), (2), (3) ... i den tilhø- rende tekst. – Handlingsanvisninger, ved hvilke rækkefølgen skal overholdes, er gennemnummereret. – Handlingsanvisninger med en vil- kårlig rækkefølge er markeret med et punkt. – Opstillinger er markeret med en streg. 3.1 Korrekt anvendelse Denne maskine anvendes til at produ- cere trykluft til luftdrevet værktøj. Over- våg maskinen hele tiden, mens den kø- rer. Det er ikke tilladt at anvende maskinen til inden for det medicinale område, i levnedsmiddelindustrien samt til påfyld- ning af iltflasker. Eksplosive, brandfarlige eller sund- hedsskadelige gasser må ikke indsu- ges. Brugen af maskinen er ikke tilladt i rum, hvor der er eksplosionsfare. Al anden anvendelse er i modstrid med bestemmelsesformålet. Ved anvendel- se i modstrid med anvendelsesformå- let, ved ændringer på maskinen eller ved brug af dele, som ikke er testet el- ler godkendt af producenten, kan der opstå uforudsete skader! Børn, unge og ikke-fagudlærte perso- ner må ikke anvende maskinen og det dertil tilsluttede trykluftsværktøj. 3.2 Generelle sikkerhedsan- visninger • Overhold altid ved anvendelsen af dette el-værktøj følgende sikker- hedsanvisninger, for at undgå farer for personer eller tingskader. • Overhold denne betjeningsvejled- ning, især de specielle sikkerheds- oplysninger i de respektive kapitler. • Gem omhyggeligt samtlige doku- menter vedrørende maskinen sam- men med maskinen. • Overhold de arbejdsmæssige direk- tiver eller sikkerhedsbestemmelser for omgangen med kompressorer og trykluftsværktøj. • Bemærk lovbestemmelserne vedr. driften af anlæg, som skal overvå- ges. • Vær under drift og opbevaring af maskinen opmærksom på, at ud- trædende kondensat og andre driftsstoffer kan forurene miljøet og medføre miljøskader. AGenerelle henvisninger til fa- re! • Hold orden på arbejdsområdet – uorden i arbejdsområdet kan forår- sage alvorlige ulykker. • Vær opmærksom. Vær opmærksom på, hvordan du arbejder. Arbejd al- tid fornuftigt. El-værktøjet må aldrig anvendes, når De er ukoncentreret. • Tag hensyn til omgivelsesbetingel- serne. • Sørg for ordentlig belysning. • Undgå usikre arbejdsstillinger. Sørg for sikkert fodfæste og hold altid ba- lancen. • El-værktøjet må ikke anvendes i nærheden af brændbare væsker el- ler gasser. • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig andre personer komme i nærheden af maskinen eller strøm- kablet, når De arbejder med maski- nen. Indholdsfortegnelse 2. Læs først! 3. Sikkerhed
Side: 2
DANSK 65 • El-værktøjet må ikke overbelastes – El-værktøjet må kun anvendes in- den for det effektområde, der er an- givet i de tekniske data. BDer er fare på grund af elektri- citet! • El-værktøjet må ikke udsættes for regn. • Maskinen må ikke anvendes i fugti- ge eller våde omgivelser. • Undgå under arbejdet med dette værktøj kropskontakt med jordede dele (f.eks. radiatorer, rør, ovne, kø- leskabe). • Anvend aldrig strømkablet til formål, som det ikke er beregnet til. ADer er risiko for ulykker som følge af udstrømmende trykluft og dele, som rives med af trykluften! • Ret aldrig trykluft mod mennesker eller dyr! • Vær sikker på, at alt anvendt tryk- luftsværktøj og tilbehør er dimensio- neret til arbejdstrykket eller er tilslut- tet over en trykreduktionsventil. • Vær opmærksom på, at når lynkob- lingen løsnes, strømmer den reste- rende trykluft, der findes i trykluft- slangen, pludseligt ud. Hold derfor den ende af trykluftslangen, der skal løsnes, fast. • Kontroller, at alle skrueforbindelser altid er fast tilspændte. • De må ikke selv udføre reparationer på maskinen! Kun fagfolk må foreta- ge reparationer på kompressorer, trykbeholdere og trykluftsværktøj. ADer er fare pga. olieholdig trykluft! • Anvend kun olieholdig trykluft til trykluftsværktøj, der er beregnet til olieholdig trykluft. • Anvend ikke trykluftslanger til olie- holdig trykluft til trykluftsværktøj, der ikke er beregnet hertil. • Påfyld aldrig bildæk osv. med olie- holdig trykluft. AFare for forbrændinger på de trykluftsførende deles overflade! • Maskinen skal være koldt før vedli- geholdelsesarbejder påbegyndes. ADer kan være risiko for at komme til skade på de bevægelige dele! • Tag aldrig maskinen i brug uden på- monteret beskyttelsesanordning. • Vær opmærksom på, at maskinen automatisk starter, når minimums- trykket er opnået! – Kontroller altid før vedligeholdelsesarbejde, at ma- skinen er taget fra lysnettet. • Det bør sikres, at der ikke er værk- tøj eller løse dele i el-værktøjet, når dette sættes i gang (for eksempel efter vedligeholdelsesarbejder). ADer er fare ved utilstrækkelig brug af personlige værnemidler! • Anvend altid høreværn. • Anvend altid beskyttelsesbriller. • Anvend altid et åndedrætsværn ved støvende arbejder eller når der op- står sundhedsskadelig tåge. • Brug egnet arbejdsbeklædning. Ved arbejder i det fri anbefales skridsik- kert fodtøj. BDer kan være fare på grund af mangler ved el-værktøjet! • El-værktøj samt tilbehør skal altid behandles ordentligt. Følg altid ved- ligeholdelsesforskrifterne. • Den elektriske maskine kontrolleres før drift på eventuelle beskadigel- ser: Før den elektriske maskine ta- ges i brug skal alle sikkerhedsan- ordninger, beskyttelsesanordninger eller dele, som er beskadiget, kon- trolleres på deres korrekte og be- stemmelsesmæssige funktion. • Kontroller, om de bevægelige dele fungerer fejlfrit og ikke er klemt fast. Samtlige dele skal være korrekt monteret og opfylde alle betingel- ser for at sikre en fejlfri anvendelse af el-værktøjet. • Beskadigede beskyttelsesanordnin- ger eller dele skal repareres eller udskiftes af en elektriker. • Beskadigede kontakter skal udskif- tes i en serviceafdeling. • El-værktøjet må ikke anvendes, når en kontakt ikke kan tænde eller stoppe maskinen. • Hold håndgrebene tørre og fri for olie og fedtstoffer. 3.3 Symboler på maskinen Symboler på maskinen Oplysninger på typeskiltet: 13 Læs betjeningsvejledningen. 14 Advarsel mod personskader når der røres ved varme dele. 15 Bær beskyttelsesbriller. 16 Advarsel før automatisk start. 17 Advarsel pga. elektrisk spænding. 18 Garanteret lydeffektniveau 19 Fabrikant 20 Artikel-, versions-, serienummer 21 Maskinbetegnelse 22 Forsyningsspænding / frekvens 23 Motoreffekt P1 (se „Tekniske data“) 24 Strømforbrug / beskyttelsesklasse 25 Hastighed motor 26 CE-mærke – denne maskine overholder EU-direktiverne i hen- hold til overensstemmelseserklæ- ringen 27 Byggeår 28 Slagvolumen 29 Påfyldnings-ydelse 30 Omdrejningstal kompressor 31 Cylindre (antal) 32 Maks. tryk 33 Trykbeholderens volumen 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 26 29 30 31 32 25 28 33 34 27 19 20
Side: 3
DANSK 66 3.4 Sikkerhedsudstyr Sikkerhedsventil Det fjederbelastede sikkerhedsventil (37) findes ved trykregulatoren. Sikker- hedsventilen aktiveres, såfremt det til- ladte maksimaltryk overskrides. 4.1 Før første ibrugtagning Monter hjulene • Montér hjulene (38) som vist på bil- ledet. Oliepind isættes 1. Fjern proppen (40) fra kompressor- huset. 2. Indsæt den leverede oliepind, i ste- det for proppen (39). Proppen forhindrer, at der udtræder olie i forbindelse med en transport. Gem proppen til senere brug. Montér luftfilteret 1. Fjern proppen fra kompressorhu- sets luftindtag. Proppen opbevares til senere brug. 2. Skru luftfilteret (leveringsomfang) (42) på luftindtaget.(41) Kontrollér aftapningsåbningen for kondensat • Kontrollér, om aftapningsskruen (43) for kondensataftapningsåbnin- gen er lukket. 4.2 Strømtilslutning BFare! Elektrisk spænding Anvend maskinen kun i tørre omgivel- ser. Tilslut kun maskinen til en strømkil- de, som opfylder følgende krav: – Stikkontakter skal være jordet for- skriftsmæssig. – Sikringer iht. de tekniske data; Læg strømkablet sådan at det hverken forstyrrer eller bliver beskadiget under arbejdet. Kontroller altid, om maskinen er slået fra, før netstikket sættes i stikdåsen. Beskyt strømkablet mod varme, ag- gressive væsker og skarpe kanter. Brug forlængerledninger med et til- strækkeligt tværsnit (se "Tekniske da- ta"). Sluk aldrig for kompressoren ved at trække i netstikket, men på start-/stop- kontakten. Tag netstikket ud af stikdåsen efter endt brug. 4.3 Produktion af trykluft 1. Tænd maskinen (44) og vent, indtil det maksimale kedeltryk er blevet opnået (kompressor kobles fra). Ke- deltrykket vises på manomete- ret(48). 34 Bortskaffelsessymbol – maskine bortskaffes hos producenten 4. Drift 37 38 39 40 41 42 43
Side: 4
DANSK 67 2. Regulatortrykket indstilles ved tryk- regulatoren (45). Regulatortrykket vises på manometeret (47). A NB! Det indstillede regulatortryk må ikke være højere end det maksimale ar- bejdstryk for det tilsluttede tryklufts- værktøj! 3. Tilslut trykluftslangen ved tryklufttil- slutningen (46). 4. Tilslut trykluftsværktøj. Nu kan der arbejdes med trykluftsværktøjet. 5. Sluk maskinen(44), hvis du ikke umiddelbart fortsætter med at arbej- de. Tag derefter netstikket ud. 6. Aftap kondensatet i trykbeholderen hver dag (49). AFare! Før alle arbejder på maskinen: – Sluk for maskinen. – Træk strømkablet fra. – Vent til maskinen står stille. – Kontroller, at maskinen og det an- vendte trykluftsværktøj og tilbehø- ret er trykløse. – Lad maskinen og alle brugte tryk- luftværktøjer og tilbehøret køle sig ned. Efter alle arbejder på maskinen: – Sæt samtlige beskyttelsesanordnin- ger i drift igen og kontroller disse. – Kontroller, at der ikke findes værktøj eller lignende på eller i maskinen. Andre vedligeholdelses- eller repara- tionsarbejder, end de her i kapitlet beskrevne, må kun foretages af fag- folk. 5.1 Vigtige oplysninger Vedligeholdelse og kontrol skal plan- lægges og gennemføres iht. de lovbe- stemte regler svarende til maskinens opstilling og driftsmåde. Tilsynsmyndigheder kan forlange frem- visningen af tilsvarende dokumenter. 5.2 Regelmæssig vedligehol- delse Før arbejdet startes • Kontroller trykluftslanger for beska- digelser, om nødvendigt erstattes disse. • Kontroller skrueforbindelserne for fasthed, om nødvendigt tilspændes disse. • Kontroller tilslutningskablet for be- skadigelser, om nødvendigt skal dette erstattes af en elektriker. Efter 50 driftstimer • Kontrollér luftfilteret (50) ved kom- pressoren og rens. • Kompressorens oliestand (51) kon- trolleres med oliepinden, påfyld i gi- vet fald olie. Hver 250 driftstimer • Erstat luftfilter på kompressoren. Hver 500 driftstimer • Udtøm olien og fyld ny olie på. Efter 1000 driftstimer • Inspektion bør gennemføres af et værksted. Herigennem forhøjes kompressorens levetid væsentligt. 5.3 Opbevaring af maskinen 1. Slå maskinen fra og træk netstikket ud. 2. Udluft trykbeholder samt tilsluttet trykluftsværktøj. 3. Aftap kondensatet i trykbeholderen . 4. Opbevar maskinen således, at den ikke kan sættes i gang af uvedkom- mende. A NB! Opbevar eller transporter maskinen ikke ubeskyttet i det fri eller i fugtige omgivelser. Maskinen må ikke lægges på siden i forbindelse med opbevaring eller til transport. 5. Vedligeholdelse og pleje 46 47 44 45 48 49 50 51
Side: 5
DANSK 68 AFare! Før alle arbejder på maskinen: – Sluk for maskinen. – Træk strømkablet fra. – Vent til maskinen står stille. – Kontroller, at maskinen og det an- vendte trykluftsværktøj og tilbehø- ret er trykløse. – Lad maskinen og alle brugte tryk- luftværktøjer og tilbehøret køle sig ned. Efter alle arbejder på maskinen: – Sæt samtlige beskyttelsesanordnin- ger i drift igen og kontroller disse. – Kontroller, at der ikke findes værktøj eller lignende på eller i maskinen. Kompressoren starter ikke: • Ingen strøm. – Kontroller kabel, stik, stikdåse og sikring. • For lav netspænding. – Anvend et forlængerkabel med tilstrækkeligt tværsnit (se "Tekni- ske data"). Undgå forlængerka- bel ved kold maskine og slip tryk- ket ud på trykbeholderen. • Kompressoren slog fra, mens den kørte, da netstikket blev trukket fra. – Kompressoren slukkes først på start-/stop-kontakten, og sluttes derefter til igen. • Motoren er overophedet, f.eks. på grund af manglende afkøling (køle- ribber er tildækkede). – Sluk kompressoren først på start- /stop-kontaken og lad den afkøle. – Afhjælp årsagen til overophed- ning. – Tæng igen for kompressoren. Kompressoren kører uden af opbyggge tilstrækkeligt tryk. • Kondensataftapningsåbningen ved trykbeholderen er utæt. – Kontrollér aftapningsskruens tæt- ning og udskift den, om nødven- digt. – Tilspænd aftapningsskruerne håndfast. • Kontraventil er utæt. – Kontraventil bør kontrolleres på et elektrikerværksted. Trykluftsværktøj får ikke tilstrække- ligt tryk. • Der er ikke åbnet nok for trykregula- toren. – Åbn mere for trykregulatoren. • Slangeforbindelsen mellem kom- pressor og trykluftsværktøj er utæt. – Kontroller slangeforbindelsen; udskift om nødvendigt den be- skadige del. Andet arbejde på maskinen bør kun gennemføres af en el-fagmand eller din lokale servicestation. AFare! Reparationer på el-værktøj må kun foretages af en elektriker! El-værktøj, der skal repareres, kan ind- sendes til den lokale service-afdeling. Adressen finder du ved reservedelsli- sten. Ved indsendelse skal den fastslåede fejl beskrives. AFare! Kondensatet i trykbeholderen indehol- der rester af olie. Deponér kondensatet miljøvenligt (samlingssted). AFare! Deponér spildolien fra kompressoren miljøvenligt (samlingssted). Maskinens emballage består af 100 % recyclingsmateriale. Udtjente maskiner og tilbehør indehol- der store mængder af værdifulde rå- stoffer og plast, som ligeledes kan gen- anvendes i en recyclingsproces. Vejledningen er trykt på klorfrit bleget papir. 6. Problemer og forstyrrel- ser 7. Reparation 8. Miljøbeskyttelse
Side: 6
DANSK 69 9. Tekniske Data Slagvolumen l/min 240 Effektiv kapacitet (Volumenstrøm) l/min 120 Påfyldnings-ydelse l/min 140 Maks. driftstryk bar 8 Maks. leje-/ driftstemperatur *) °C + 40 Min. leje-/ driftstemperatur **) °C + 5 Trykbeholdervolumen l 24 Antal luftudgange 1 Cylinderantal 1 Tilspændingsmoment for cylinderskruer Nm 10 Omdrejningshastighed min-1 2850 Motoreffekt kW 1,5 Tilslutningsspænding (50 Hz) V 230 Mærkestrøm A 7,2 Sikring min. A 10 træg Beskyttelsesklasse IP 20 Maksimal samlet længde ved anvendelse af forlængerkabler: – ved 3 x 1,0 mm2 tværsnit – ved 3 x 1,5 mm2 tværsnit – ved 3 x 2,5 mm2 tværsnit m m m 10 25 25 Oliekvalitet (Kompressor) SAE 40 (SAE 20) Oliemængde ved olieskift (Kompressor) l ca. 0,25 Dimensioner: Længde x bredde x højde mm 555 × 310 × 600 Vægt kg 27 LydtryksniveauLPA afstand maks. 1 m dB (A) 87 ± 3 Garanteret lydeffektniveau LWA dB (A) 94 Alle tekniske data gælder for en omgivelsestemperatur på 20 °C. *) Levetiden for en del af komponenterne, f.eks. kontraventilens tætning mindskes betydeligt, når der arbejdes med kompresso- ren ved høj temperatur (maks. leje-/driftstemperatur og højere). **) I tilfælde af temperaturer, der er lavere end mindsteværdierne for leje-/driftstemperaturerne, er der fare for, at kondensatet i beholderen fryser.

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo Classic Air 255 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo Classic Air 255. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo Classic Air 255 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo Classic Air 255

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo Classic Air 255 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Kompressorer
  • Model/navn: Classic Air 255
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Hollandsk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer