Metabo Classic Air 255 manual

Få vist brugermanualen for Metabo Classic Air 255 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Kompressor
  • Model/navn: Classic Air 255
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Hollandsk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 63
DANSK
64
1. Overblik over maskinen /
leveringsomfang .................... 63
2. Læs først! ............................... 64
3. Sikkerhed................................ 64
3.1 Korrekt anvendelse.................. 64
3.2 Generelle
sikkerhedsanvisninger .............64
3.3 Symboler på maskinen ............ 65
3.4 Sikkerhedsudstyr .....................66
4. Drift .........................................66
4.1 Før første ibrugtagning ............ 66
4.2 Strømtilslutning ........................66
4.3 Produktion af trykluft ................66
5. Vedligeholdelse og pleje.......67
5.1 Vigtige oplysninger .................. 67
5.2 Regelmæssig vedligeholdelse ...67
5.3 Opbevaring af maskinen..........67
6. Problemer og forstyrrelser ... 68
7. Reparation ..............................68
8. Miljøbeskyttelse .....................68
9. Tekniske Data......................... 69
Denne betjeningsvejledning er blevet
udført således, at du hurtigt og sikkert
kan arbejde med dit apparat. I det efter-
følgende beskrives, hvorledes du bør
læse denne betjeningsvejledning:
– Læs denne betjeningsvejledning
helt igennem før apparatet tages i
brug. Vær særlig opmærksom på
sikkerhedsanvisningerne.
– Denne betjeningsvejledning hen-
vender sig til personer med tekniske
kendskaber til omgangen med ap-
parater af den type som er beskre-
vet her. Wenn Sie keinerlei Erfah-
rung mit solchen Geräten haben,
sollten Sie zunächst die Hilfe von
erfahrenen Personen in Anspruch
nehmen.
– Opbevar alle dokumenter, der leve-
res sammen med maskinen, så alle
brugere har mulighed for at få rele-
vante informationer. Gem også kvit-
teringen til garantien.
– Hvis du låner apparatet ud eller
sælger det, skal alle medleverede
dokumenter også afleveres.
– Fabrikanten påtager sig intet ansvar
for skader, som følger af at denne
betjeningsvejledning ikke er blevet
overholdt.
Informationerne i denne betjeningsvej-
ledning er opstillet som følger:
AFare!
Advarer mod personskader eller miljø-
skader.
BFare for strømstød!
Advarer mod personskader pga. elektri-
citet.
A NB!
Advarer mod tingskader.
3OBS:
Supplerende oplysninger.
– Tallene i billederne (1, 2, 3, ...)
– markerer enkeltdele;
– er nummeret fortløbende;
– henviser til tilsvarende tal i pa-
renteser (1), (2), (3) ... i den tilhø-
rende tekst.
– Handlingsanvisninger, ved hvilke
rækkefølgen skal overholdes, er
gennemnummereret.
– Handlingsanvisninger med en vil-
kårlig rækkefølge er markeret med
et punkt.
– Opstillinger er markeret med en
streg.
3.1 Korrekt anvendelse
Denne maskine anvendes til at produ-
cere trykluft til luftdrevet værktøj. Over-
våg maskinen hele tiden, mens den kø-
rer.
Det er ikke tilladt at anvende maskinen
til inden for det medicinale område, i
levnedsmiddelindustrien samt til påfyld-
ning af iltflasker.
Eksplosive, brandfarlige eller sund-
hedsskadelige gasser må ikke indsu-
ges. Brugen af maskinen er ikke tilladt i
rum, hvor der er eksplosionsfare.
Al anden anvendelse er i modstrid med
bestemmelsesformålet. Ved anvendel-
se i modstrid med anvendelsesformå-
let, ved ændringer på maskinen eller
ved brug af dele, som ikke er testet el-
ler godkendt af producenten, kan der
opstå uforudsete skader!
Børn, unge og ikke-fagudlærte perso-
ner må ikke anvende maskinen og det
dertil tilsluttede trykluftsværktøj.
3.2 Generelle sikkerhedsan-
visninger
• Overhold altid ved anvendelsen af
dette el-værktøj følgende sikker-
hedsanvisninger, for at undgå farer
for personer eller tingskader.
• Overhold denne betjeningsvejled-
ning, især de specielle sikkerheds-
oplysninger i de respektive kapitler.
• Gem omhyggeligt samtlige doku-
menter vedrørende maskinen sam-
men med maskinen.
• Overhold de arbejdsmæssige direk-
tiver eller sikkerhedsbestemmelser
for omgangen med kompressorer
og trykluftsværktøj.
• Bemærk lovbestemmelserne vedr.
driften af anlæg, som skal overvå-
ges.
• Vær under drift og opbevaring af
maskinen opmærksom på, at ud-
trædende kondensat og andre
driftsstoffer kan forurene miljøet og
medføre miljøskader.
AGenerelle henvisninger til fa-
re!
• Hold orden på arbejdsområdet –
uorden i arbejdsområdet kan forår-
sage alvorlige ulykker.
• Vær opmærksom. Vær opmærksom
på, hvordan du arbejder. Arbejd al-
tid fornuftigt. El-værktøjet må aldrig
anvendes, når De er ukoncentreret.
• Tag hensyn til omgivelsesbetingel-
serne.
• Sørg for ordentlig belysning.
• Undgå usikre arbejdsstillinger. Sørg
for sikkert fodfæste og hold altid ba-
lancen.
• El-værktøjet må ikke anvendes i
nærheden af brændbare væsker el-
ler gasser.
• Hold børn væk fra arbejdsområdet.
Lad aldrig andre personer komme i
nærheden af maskinen eller strøm-
kablet, når De arbejder med maski-
nen.
Indholdsfortegnelse
2. Læs først!
3. Sikkerhed
Side: 64
DANSK
65
• El-værktøjet må ikke overbelastes –
El-værktøjet må kun anvendes in-
den for det effektområde, der er an-
givet i de tekniske data.
BDer er fare på grund af elektri-
citet!
• El-værktøjet må ikke udsættes for
regn.
• Maskinen må ikke anvendes i fugti-
ge eller våde omgivelser.
• Undgå under arbejdet med dette
værktøj kropskontakt med jordede
dele (f.eks. radiatorer, rør, ovne, kø-
leskabe).
• Anvend aldrig strømkablet til formål,
som det ikke er beregnet til.
ADer er risiko for ulykker som
følge af udstrømmende trykluft og
dele, som rives med af trykluften!
• Ret aldrig trykluft mod mennesker
eller dyr!
• Vær sikker på, at alt anvendt tryk-
luftsværktøj og tilbehør er dimensio-
neret til arbejdstrykket eller er tilslut-
tet over en trykreduktionsventil.
• Vær opmærksom på, at når lynkob-
lingen løsnes, strømmer den reste-
rende trykluft, der findes i trykluft-
slangen, pludseligt ud. Hold derfor
den ende af trykluftslangen, der skal
løsnes, fast.
• Kontroller, at alle skrueforbindelser
altid er fast tilspændte.
• De må ikke selv udføre reparationer
på maskinen! Kun fagfolk må foreta-
ge reparationer på kompressorer,
trykbeholdere og trykluftsværktøj.
ADer er fare pga. olieholdig
trykluft!
• Anvend kun olieholdig trykluft til
trykluftsværktøj, der er beregnet til
olieholdig trykluft.
• Anvend ikke trykluftslanger til olie-
holdig trykluft til trykluftsværktøj, der
ikke er beregnet hertil.
• Påfyld aldrig bildæk osv. med olie-
holdig trykluft.
AFare for forbrændinger på de
trykluftsførende deles overflade!
• Maskinen skal være koldt før vedli-
geholdelsesarbejder påbegyndes.
ADer kan være risiko for at
komme til skade på de bevægelige
dele!
• Tag aldrig maskinen i brug uden på-
monteret beskyttelsesanordning.
• Vær opmærksom på, at maskinen
automatisk starter, når minimums-
trykket er opnået! – Kontroller altid
før vedligeholdelsesarbejde, at ma-
skinen er taget fra lysnettet.
• Det bør sikres, at der ikke er værk-
tøj eller løse dele i el-værktøjet, når
dette sættes i gang (for eksempel
efter vedligeholdelsesarbejder).
ADer er fare ved utilstrækkelig
brug af personlige værnemidler!
• Anvend altid høreværn.
• Anvend altid beskyttelsesbriller.
• Anvend altid et åndedrætsværn ved
støvende arbejder eller når der op-
står sundhedsskadelig tåge.
• Brug egnet arbejdsbeklædning. Ved
arbejder i det fri anbefales skridsik-
kert fodtøj.
BDer kan være fare på grund af
mangler ved el-værktøjet!
• El-værktøj samt tilbehør skal altid
behandles ordentligt. Følg altid ved-
ligeholdelsesforskrifterne.
• Den elektriske maskine kontrolleres
før drift på eventuelle beskadigel-
ser: Før den elektriske maskine ta-
ges i brug skal alle sikkerhedsan-
ordninger, beskyttelsesanordninger
eller dele, som er beskadiget, kon-
trolleres på deres korrekte og be-
stemmelsesmæssige funktion.
• Kontroller, om de bevægelige dele
fungerer fejlfrit og ikke er klemt fast.
Samtlige dele skal være korrekt
monteret og opfylde alle betingel-
ser for at sikre en fejlfri anvendelse
af el-værktøjet.
• Beskadigede beskyttelsesanordnin-
ger eller dele skal repareres eller
udskiftes af en elektriker.
• Beskadigede kontakter skal udskif-
tes i en serviceafdeling.
• El-værktøjet må ikke anvendes, når
en kontakt ikke kan tænde eller
stoppe maskinen.
• Hold håndgrebene tørre og fri for
olie og fedtstoffer.
3.3 Symboler på maskinen
Symboler på maskinen
Oplysninger på typeskiltet:
13 Læs betjeningsvejledningen.
14 Advarsel mod personskader når
der røres ved varme dele.
15 Bær beskyttelsesbriller.
16 Advarsel før automatisk start.
17 Advarsel pga. elektrisk spænding.
18 Garanteret lydeffektniveau
19 Fabrikant
20 Artikel-, versions-, serienummer
21 Maskinbetegnelse
22 Forsyningsspænding / frekvens
23 Motoreffekt P1 (se „Tekniske
data“)
24 Strømforbrug / beskyttelsesklasse
25 Hastighed motor
26 CE-mærke – denne maskine
overholder EU-direktiverne i hen-
hold til overensstemmelseserklæ-
ringen
27 Byggeår
28 Slagvolumen
29 Påfyldnings-ydelse
30 Omdrejningstal kompressor
31 Cylindre (antal)
32 Maks. tryk
33 Trykbeholderens volumen
13 14 15 16 17
18
21
22
23
24
26
29
30
31
32
25
28
33
34
27
19
20
Side: 65
DANSK
66
3.4 Sikkerhedsudstyr
Sikkerhedsventil
Det fjederbelastede sikkerhedsventil
(37) findes ved trykregulatoren. Sikker-
hedsventilen aktiveres, såfremt det til-
ladte maksimaltryk overskrides.
4.1 Før første ibrugtagning
Monter hjulene
• Montér hjulene (38) som vist på bil-
ledet.
Oliepind isættes
1. Fjern proppen (40) fra kompressor-
huset.
2. Indsæt den leverede oliepind, i ste-
det for proppen (39).
Proppen forhindrer, at der udtræder olie
i forbindelse med en transport. Gem
proppen til senere brug.
Montér luftfilteret
1. Fjern proppen fra kompressorhu-
sets luftindtag. Proppen opbevares
til senere brug.
2. Skru luftfilteret (leveringsomfang)
(42) på luftindtaget.(41)
Kontrollér aftapningsåbningen for
kondensat
• Kontrollér, om aftapningsskruen
(43) for kondensataftapningsåbnin-
gen er lukket.
4.2 Strømtilslutning
BFare! Elektrisk spænding
Anvend maskinen kun i tørre omgivel-
ser. Tilslut kun maskinen til en strømkil-
de, som opfylder følgende krav:
– Stikkontakter skal være jordet for-
skriftsmæssig.
– Sikringer iht. de tekniske data;
Læg strømkablet sådan at det hverken
forstyrrer eller bliver beskadiget under
arbejdet.
Kontroller altid, om maskinen er slået
fra, før netstikket sættes i stikdåsen.
Beskyt strømkablet mod varme, ag-
gressive væsker og skarpe kanter.
Brug forlængerledninger med et til-
strækkeligt tværsnit (se "Tekniske da-
ta").
Sluk aldrig for kompressoren ved at
trække i netstikket, men på start-/stop-
kontakten.
Tag netstikket ud af stikdåsen efter
endt brug.
4.3 Produktion af trykluft
1. Tænd maskinen (44) og vent, indtil
det maksimale kedeltryk er blevet
opnået (kompressor kobles fra). Ke-
deltrykket vises på manomete-
ret(48).
34 Bortskaffelsessymbol – maskine
bortskaffes hos producenten
4. Drift
37
38
39 40
41
42
43
Side: 66
DANSK
67
2. Regulatortrykket indstilles ved tryk-
regulatoren (45). Regulatortrykket
vises på manometeret (47).
A NB!
Det indstillede regulatortryk må ikke
være højere end det maksimale ar-
bejdstryk for det tilsluttede tryklufts-
værktøj!
3. Tilslut trykluftslangen ved tryklufttil-
slutningen (46).
4. Tilslut trykluftsværktøj. Nu kan der
arbejdes med trykluftsværktøjet.
5. Sluk maskinen(44), hvis du ikke
umiddelbart fortsætter med at arbej-
de. Tag derefter netstikket ud.
6. Aftap kondensatet i trykbeholderen
hver dag (49).
AFare!
Før alle arbejder på maskinen:
– Sluk for maskinen.
– Træk strømkablet fra.
– Vent til maskinen står stille.
– Kontroller, at maskinen og det an-
vendte trykluftsværktøj og tilbehø-
ret er trykløse.
– Lad maskinen og alle brugte tryk-
luftværktøjer og tilbehøret køle sig
ned.
Efter alle arbejder på maskinen:
– Sæt samtlige beskyttelsesanordnin-
ger i drift igen og kontroller disse.
– Kontroller, at der ikke findes værktøj
eller lignende på eller i maskinen.
Andre vedligeholdelses- eller repara-
tionsarbejder, end de her i kapitlet
beskrevne, må kun foretages af fag-
folk.
5.1 Vigtige oplysninger
Vedligeholdelse og kontrol skal plan-
lægges og gennemføres iht. de lovbe-
stemte regler svarende til maskinens
opstilling og driftsmåde.
Tilsynsmyndigheder kan forlange frem-
visningen af tilsvarende dokumenter.
5.2 Regelmæssig vedligehol-
delse
Før arbejdet startes
• Kontroller trykluftslanger for beska-
digelser, om nødvendigt erstattes
disse.
• Kontroller skrueforbindelserne for
fasthed, om nødvendigt tilspændes
disse.
• Kontroller tilslutningskablet for be-
skadigelser, om nødvendigt skal
dette erstattes af en elektriker.
Efter 50 driftstimer
• Kontrollér luftfilteret (50) ved kom-
pressoren og rens.
• Kompressorens oliestand (51) kon-
trolleres med oliepinden, påfyld i gi-
vet fald olie.
Hver 250 driftstimer
• Erstat luftfilter på kompressoren.
Hver 500 driftstimer
• Udtøm olien og fyld ny olie på.
Efter 1000 driftstimer
• Inspektion bør gennemføres af et
værksted. Herigennem forhøjes
kompressorens levetid væsentligt.
5.3 Opbevaring af maskinen
1. Slå maskinen fra og træk netstikket
ud.
2. Udluft trykbeholder samt tilsluttet
trykluftsværktøj.
3. Aftap kondensatet i trykbeholderen .
4. Opbevar maskinen således, at den
ikke kan sættes i gang af uvedkom-
mende.
A NB!
Opbevar eller transporter maskinen
ikke ubeskyttet i det fri eller i fugtige
omgivelser.
Maskinen må ikke lægges på siden i
forbindelse med opbevaring eller til
transport.
5. Vedligeholdelse og pleje
46
47
44
45
48
49 50
51
Side: 67
DANSK
68
AFare!
Før alle arbejder på maskinen:
– Sluk for maskinen.
– Træk strømkablet fra.
– Vent til maskinen står stille.
– Kontroller, at maskinen og det an-
vendte trykluftsværktøj og tilbehø-
ret er trykløse.
– Lad maskinen og alle brugte tryk-
luftværktøjer og tilbehøret køle sig
ned.
Efter alle arbejder på maskinen:
– Sæt samtlige beskyttelsesanordnin-
ger i drift igen og kontroller disse.
– Kontroller, at der ikke findes værktøj
eller lignende på eller i maskinen.
Kompressoren starter ikke:
• Ingen strøm.
– Kontroller kabel, stik, stikdåse og
sikring.
• For lav netspænding.
– Anvend et forlængerkabel med
tilstrækkeligt tværsnit (se "Tekni-
ske data"). Undgå forlængerka-
bel ved kold maskine og slip tryk-
ket ud på trykbeholderen.
• Kompressoren slog fra, mens den
kørte, da netstikket blev trukket fra.
– Kompressoren slukkes først på
start-/stop-kontakten, og sluttes
derefter til igen.
• Motoren er overophedet, f.eks. på
grund af manglende afkøling (køle-
ribber er tildækkede).
– Sluk kompressoren først på start-
/stop-kontaken og lad den afkøle.
– Afhjælp årsagen til overophed-
ning.
– Tæng igen for kompressoren.
Kompressoren kører uden af
opbyggge tilstrækkeligt tryk.
• Kondensataftapningsåbningen ved
trykbeholderen er utæt.
– Kontrollér aftapningsskruens tæt-
ning og udskift den, om nødven-
digt.
– Tilspænd aftapningsskruerne
håndfast.
• Kontraventil er utæt.
– Kontraventil bør kontrolleres på
et elektrikerværksted.
Trykluftsværktøj får ikke tilstrække-
ligt tryk.
• Der er ikke åbnet nok for trykregula-
toren.
– Åbn mere for trykregulatoren.
• Slangeforbindelsen mellem kom-
pressor og trykluftsværktøj er utæt.
– Kontroller slangeforbindelsen;
udskift om nødvendigt den be-
skadige del.
Andet arbejde på maskinen bør kun
gennemføres af en el-fagmand eller
din lokale servicestation.
AFare!
Reparationer på el-værktøj må kun
foretages af en elektriker!
El-værktøj, der skal repareres, kan ind-
sendes til den lokale service-afdeling.
Adressen finder du ved reservedelsli-
sten.
Ved indsendelse skal den fastslåede
fejl beskrives.
AFare!
Kondensatet i trykbeholderen indehol-
der rester af olie. Deponér kondensatet
miljøvenligt (samlingssted).
AFare!
Deponér spildolien fra kompressoren
miljøvenligt (samlingssted).
Maskinens emballage består af 100 %
recyclingsmateriale.
Udtjente maskiner og tilbehør indehol-
der store mængder af værdifulde rå-
stoffer og plast, som ligeledes kan gen-
anvendes i en recyclingsproces.
Vejledningen er trykt på klorfrit bleget
papir.
6. Problemer og forstyrrel-
ser
7. Reparation
8. Miljøbeskyttelse
Side: 68
DANSK
69
9. Tekniske Data
Slagvolumen l/min 240
Effektiv kapacitet (Volumenstrøm) l/min 120
Påfyldnings-ydelse l/min 140
Maks. driftstryk bar 8
Maks. leje-/ driftstemperatur *) °C + 40
Min. leje-/ driftstemperatur **) °C + 5
Trykbeholdervolumen l 24
Antal luftudgange 1
Cylinderantal 1
Tilspændingsmoment for cylinderskruer Nm 10
Omdrejningshastighed min-1
2850
Motoreffekt kW 1,5
Tilslutningsspænding (50 Hz) V 230
Mærkestrøm A 7,2
Sikring min. A 10 træg
Beskyttelsesklasse IP 20
Maksimal samlet længde ved anvendelse af forlængerkabler:
– ved 3 x 1,0 mm2
tværsnit
– ved 3 x 1,5 mm2
tværsnit
– ved 3 x 2,5 mm2
tværsnit
m
m
m
10
25
25
Oliekvalitet (Kompressor) SAE 40 (SAE 20)
Oliemængde ved olieskift (Kompressor) l ca. 0,25
Dimensioner: Længde x bredde x højde mm 555 × 310 × 600
Vægt kg 27
LydtryksniveauLPA afstand maks. 1 m dB (A) 87 ± 3
Garanteret lydeffektniveau LWA dB (A) 94
Alle tekniske data gælder for en omgivelsestemperatur på 20 °C.
*) Levetiden for en del af komponenterne, f.eks. kontraventilens tætning mindskes betydeligt, når der arbejdes med kompresso-
ren ved høj temperatur (maks. leje-/driftstemperatur og højere).
**) I tilfælde af temperaturer, der er lavere end mindsteværdierne for leje-/driftstemperaturerne, er der fare for, at kondensatet i
beholderen fryser.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo Classic Air 255.

Stil et spørgsmål om Metabo Classic Air 255

Har du et spørgsmål om Metabo Classic Air 255 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo Classic Air 255. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo Classic Air 255 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.