BS 18 LT Mobile

Metabo BS 18 LT Mobile manual

BS 18 LT Mobile

Manual til Metabo BS 18 LT Mobile på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 64 sider.

Side: 1
DANSK da 43 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Disse akku-bore/ skruemaskiner, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Akku-bore-/skruemaskinen er beregnet til skruning, boring og gevindskæring. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til fremtidig brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Beskyt batteripakker mod fugtighed! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Udsæt ikke batteripakker for ild! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages indstillinger og vedligeholdelse. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Tag ikke om det roterende værktøj! Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i tilstand. Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere (f.eks. ved hjælp af fastspænding med skruetvinger). Lysdiode (8): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 44 - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Borepatron/Borepatronens muffe* 2 Indstillingsbøsning (drejningsmomentbegrænsning, maks. omdrejningsmoment) 3 Skydekontakt (1./2. gear) 4 Bæltekrog 5 Omdrejningsvælger (indstilling af omdrejningsretning, transportsikring) 6 Afbryder 7 Håndtag 8 Lysdiode 9 Batteriudløser 10 Batteripakke * 11 Kapacitets- og signalindikator * 12 Knap til kapacitetsindikator * 13 Beskyttelseskappe * * afhængig af udstyr 6.1 Multifunktionelt overvågningssystem på maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når afbryderen (6) slippes. På trods af denne beskyttelsesfunktion kan visse anvendelser føre til overbelastning og beskadigelse af maskinen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total afladning). Batteriet er næsten tomt, hvis en lysdiode (11) blinker. Tryk evt. på knappen (12), og kontroller ladetilstanden pålysdioderne (11). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Maskinen afbrydes ved for høj strømstyrke (som f.eks. opstår ved længerevarende blokering). Sluk for maskinen med afbryderen (6). Arbejd derefter normalt videre. Undgå blokering. 6.2 Batteripakke Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. Ved Li-Ion-batteripakker med kapacitets- og signalvisning (11) (afhængigt af udstyr): - Tryk på knappen (12), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. Udtagning og isætning af batteripakke Fjernelse: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (9), og træk batteripakken (10) fremad og ud. Isætning: Skub batteripakken (10) på indtil indgreb. 6.3 Indstil omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) Indstil kun omdrejningsvælgeren (5) når motoren står stille! Aktivér omdrejningsvælgeren (indstilling af omdrejningsretning, transportsikring) (5). Se side 2: R = Høreløb indstillet L = Venstreløb indstillet 0 = midterstilling: transportsikring (startspærre) indstillet 6.4 Valg af geartrin 1. gear (lavt omdrejningstal, særligt højt drejningsmoment, især til skruning) 2. gear (højt omdrejningstal, især til boring) 6.5 Indstilling af drejningsmomentbegrænsning, boring Drej muffen (drejningsmoment, boring) (2). 1...20 = Indstil drejningsmomentet (med momentbegrænsning) - mellemstillinger er også mulige. = Indstilling af boretrin (maks. drejningsmoment, uden drejningsmomentbegrænsning) For at undgå at motoren overbelastes, må spindlen ikke blokeres. 6.6 Udskiftning af værktøj Åbn borepatronen: Drej borepatronens muffe (1) i urets retning. Fastspænding af værktøj: Åbn borepatronen, og sæt værktøjet så langt ind som muligt. Drej borepatronenens muffe (1) mod urets retning, indtil værktøjet er fastspændt. Hvis værktøjet har en blød skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. 5. Oversigt 6. Anvendelse 1 2 1 2
Side: 3
DANSK da 45 6.7 Tænd/sluk el-værktøj, indstilling af omdrejningstal For at tænde maskinen, skal afbryderen (6) trykkes ned. Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbryderen. 6.8 Borepatron med Quick-system (på BS 18 Quick) Afmontering: Se side 2, ill. A. Skub låseringen frem (a), og træk borepatronen fremad og af (b). Isætning: Skub låseringen frem, og skub borepatronen på borespindlen til anslag. 6.9 Borepatron (på BS 14.4, BS 18) Se side 2, ill. B. Opstilling: Skru afskærmningen (13) af. Skru den selvspændende borepatron på spindelgevindet. Den selvspændende borepatron kan spændes (og løsnes igen) med en gaffelnøgle. Det anbefales at anvende bit-spændebøsningen 6.31281 (se kapitlet Tilbehør), når du arbejder med lange skruemaskinebits eller bitholdere. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Hvis du har brug for tilbehør, bedes du henvende dig til din forhandler. For at få det rigtige tilbehør, skal du meddele forhandleren den nøjagtige type på dit el-værktøj. Se side 4. A Selvspændende borepatron. Opstilling, BS 14.4, BS 18: Skru afskærmningen (13) af. Skru den selvspændende borepatron på spindelgevindet. Den selvspændende borepatron kan spændes (og løsnes igen) med en gaffelnøgle. B Batteripakke C Vinkelskrueforsats D Oplader E Bit-spændebøsning F Bitsholder med hurtigskiftesystemet Quick G Bitsboks Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøj må kun foretages af faguddannede elektrikere! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og batterier i husholdningsaffaldet. Overhold de nationale regler om separat indsamling og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. U = batteripakkens spænding n = tomgangshastighed Spændingsmoment ved skruning: MA = =blødt skrueeksempel (træ) MB = =hårdt skrueeksempel (metal) MC = indstilleligt spændingsmoment (med drejningsmomentbegrænsning) Maks. bordiameter: D1 max= i stål D2 max= i blødt træ m = vægt (med batteripakke) G = spindelgevind Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 60745: ah, D = Vibrationsemission (boring i metal) ah, S = Vibrationsemission (skruning uden slag) Kh, ... = usikkerhed (vibration) Det vibrationsniveau, der er angivet i nærværende anvisninger, er målt i henhold til en standardiseret måleproces i EN 60745 og kan bruges til at sammenligne el-værktøj med hinanden. Vibrationsniveauet er også egnet til at foretage en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen. Det angivne vibrationsniveau er baseret på de væsentligste anvendelser af el-værktøjet. Hvis el- værktøjet anvendes til andre formål, med andet værktøj, eller får utilstrækkelig vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige fra den angivne værdi. Det kan øge vibrationsbelastningen betydeligt over hele arbejdsperioden. For at kunne vurdere vibrationsbelastningen nøjagtigt skal der også tages højde for de perioder, hvor maskinen er slukket eller godt nok kører, men ikke anvendes. Det kan reducere vibrationsbelastningen betydeligt over hele arbejdsperioden. 7. Tips og tricks 8. Tilbehør 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse 11. Tekniske data
Side: 4
DANSK da 46 Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod vibrationspåvirkninger som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme, organisation af arbejdsforløb. Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau KpA, KWA=Usikkerhed (lydniveau) Brug høreværn! Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder).

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo BS 18 LT Mobile men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo BS 18 LT Mobile. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo BS 18 LT Mobile så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo BS 18 LT Mobile

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo BS 18 LT Mobile below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: BS 18 LT Mobile
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer