BS 14.4 LT

Metabo BS 14.4 LT manual

BS 14.4 LT

Manual til Metabo BS 14.4 LT på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 46 Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse akku- bore-/skruemaskiner og -slagboremaskiner, identi- ficeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - fig. M. Bore- og slagboremaskinerne er egnet til boring uden slag i metal, træ, kunststof og lignende mate- rialer samt til skruning og gevindboring. Slagboremaskinerne er desuden egnet til slagbo- ring i murværk, tegl og sten. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug høreværn ved brug af slagboremaskiner (maskiner med betegnelsen SB...). Støjpåvirk- ning kan føre til høretab. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Beskyt akkuer mod fugtighed! Udsæt ikke akkuer for ild! Brug ingen defekte eller deformerede akkuer! Åbn ikke akkuer! Berør eller kortslut ikke akkuens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-akkuer! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand, og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Ved en defekt maskinen skal man tage batteripakken ud af maskinen Tag akkuen ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når akkuen placeres i maskinen. Tag ikke om det roterende værktøj! Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i tilstand. Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere (f.eks. ved hjælp af fastspænding med skruetvinger). Lysdiode (11): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Ydeligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. bestemmelser for arbejdssikkerhed, bortskaffelse). Original brugsanvisning 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 47 Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Transport af Li-ion-batteripakker: Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li- ion-batteripakker. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Figurerne findes i begyndelsen af brugsanvis- ningen. Forklaring af symboler: Bevægelsesretning Langsom Hurtig Første gear Andet gear Skruning Boring Uden momentbegrænsning Slagboring Drejningsmoment fig. A 1 Selvspændende borepatron 2 Momentindstilling (drejningsmoment, boring, slagboring)* 3 Gearskifter (1./2. gear) 4 Omdrejningsvælger (indstilling af omdrejnings- retning, transportsikring) - på begge sider af maskinen 5 Bitsdepot * 6 Bæltekrog * 7 Knap til frigørelse af batteripakke 8 Knap til kapacitetsindikator 9 Kapacitets- og signalindikator 10 Akku 11 Lysdiode 12 Afbrydergreb *afhængig af udstyr 7.1 Batteripakke, kapacitets- og signalvis- ning fig. B Batteripakken skal oplades før den første ibrugtag- ning. Genoplad akkuen, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. 7.2 Udtagning/isætning af batteripakke fig. C 7.3 Indstilling af omdrejningsretning, trans- portsikring (startspærre) fig. D 7.4 Valg af geartrin fig. E Indstil kun gearskifteren (3), når motoren står stille! 7.5 Indstilling af momentbegrænsning, boring, slagboring fig. F 7.6 Tænd/sluk, indstilling af omdrejningstal fig. A Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbrydergrebet (12). Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbrydergrebet. Sluk: Slip afbrydergrebet (12). Bemærk: Den støj, der fremkommer, når maskinen slukkes, er konstruktionsbetinget(hurtigstop)ogharingen indflydelse på maskinens funktion og levetid. 7.7 Selvspændende borepatron fig. G Hvis værktøjet har et blødt skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. Anvisninger vedrørende maskiner med betegnelsen SB...: 1. Efter at borepatronen er åbnet, kan der eventuelt høres en skuren (funktionsbetinget), dette kan standses ved at dreje muffen i modsat retning. 2. Opspænding af værktøj: Drej muffen i retning af "GRIP, ZU", indtil den mærkbare mekaniske modstand er overvundet. OBS! Værktøjet er ikke spændt fast endnu! Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"), indtil der ikke kan drejes længere - først nu er værktøjet spændt ordentligt fast. Rengøring: Hold jævnligt maskinen lodret med den selvspændende borepatron nedad, drej muffen helt i retning af "GRIP, ZU" og derefter helt i 5. Figurer 6. Oversigt Nm 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 48 retning af "AUF, RELEASE". Opsamlet støv falder nu ud af den selvspændende borepatron. 7.8 Afskruning af borepatron Fig. H Borepatronen skrues på i omvendt rækkefølge. 7.9 Borepatron med hurtigskiftesystem Quick (BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick) fig. I Aftagning: Skub låseringen frem (a), og træk bore- patronen fremad og af (b). Isætning: Skub låseringen frem, og skub borepa- tronen på borespindlen til anslag. 7.10 Montering af bæltekrog (afhængig af udstyr) / bitsdepot (afhængig af udstyr) fig. J Monter bæltekrogen (6) som vist til venstre. Monter bitsdepotet (5) som vist til højre. 8.1 Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektro- nikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når afbrydergrebet (12) slippes. På trods af denne beskyttelsesfunktion kan visse anvendelser føre til overbelastning og beskadigelse af maskinen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteripakke næsten tomt fig. A, B (elek- tronikken beskytter batteripakken mod skader som følge af dybdeafladning). Batteriet er næsten tomt, hvis en lysdiode (9) blinker. Tryk evt. på knappen (8), og kontroller ladetilstanden på lysdioderne (9). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Hvis batteripakken føles meget varm, afkøles den hurtigere i en "AIR COOLED"- oplader. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Metabo sikkerhedsafbryder: Maskinen blev FRAKOBLET automatisk. Maskinen slukkes ved for hurtig spændingsændring (som f.eks. opstår ved pludselig blokering eller ved tilbage- slag). Sluk for maskinen med afbryderen (12). Tænd derefter for maskinen igen, og arbejd videre som normalt. Undgå blokering. Sluk for maskinen med afbrydergrebet (12). Arbejd derefter normalt videre. Undgå blokering. Anvend kun originale batteripakker fra Metabo og Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Montering af vinkelborforsats fig. K. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Smid ikke akkuer i vandet. Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og akkuer i husholdningsaffaldet. Overhold de nationale regler om separat indsamling og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Aflad akkuen i el-værktøjet, før den bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). fig. L. Vi forbeholder os ret til ændringer i takt med den tekniske udvikling. U = Batteripakkens spænding n0 = Tomgangshastighed Tilspændingsmoment ved skruning: M1 = Skruning i blødt materiale (træ) M3 = Skruning i hårdt materiale (metal) M4 = Indstilleligt tilspændingsmoment Maks. bordiameter: D1 maks.= i stål D2 maks.= i blødt træ D3 max = i beton s = Maksimalt slagtal m = Vægt (med mindste batteripakke) G = Spindelgevind D maks. = Borepatronens spændvidde Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. 8. Afhjælpning af fejl 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske data
Side: 4
DANSK da 49 organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, ID = Vibrationsemission (slagboring i beton) ah, D = Vibrationsemission (boring i metal) ah, S = Vibrationsemission (skruning uden slag) Kh, ... = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed (lydniveau) Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo BS 14.4 LT men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo BS 14.4 LT. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo BS 14.4 LT så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo BS 14.4 LT

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo BS 14.4 LT below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: BS 14.4 LT
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske