BHE 2644 manual
Metabo BHE 2644manual

Manual til Metabo BHE 2644 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 52 sider.

PDF 52 1.1mb

Få vist brugermanualen for Metabo BHE 2644 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

MANUALSCAT | DA

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo BHE 2644 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo BHE 2644. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo BHE 2644 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo BHE 2644

Side: 1
DANSK da 34 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse borehammere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Borehammeren er med det passende tilbehør egnet til hammerboring og mejsling (kun KHE 2444, KHE 2644) i beton, sten og lignende materialer og med borekroner i mursten og lignende samt til boring uden slag i metal, træ osv. og til skru- ning. For skader som opstår pga. ikke formålsbestemt brug er alene brugeren ansvarlig. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Vær opmærksom på de tekststeder i betjeningsvejledningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el- værktøjets sikkerhed! Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og kraftige sko under arbejdet med el-værktøjet! Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Metabo S-automatic sikkerhedskobling. Maskinen skal slukkes omgående, hvis sikkerhedskoblingen aktiveres! Har værktøjet sat sig fast, reduceres kraftoverføringen til motoren. På grund af den store kraftudvikling skal maskinen holdes med begge hænder i de dertil beregnede greb, der skal indtages en stabil stilling og arbejdes koncentreret. Undgå utilsigtet start: Frigør altid kontakten, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når der opstår strømafbrydelse. Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Pas på ved hårde skrueopgaver (iskruning af skruer med metrisk eller tommegevind i stål)! Skruehovedet kan blive revet af, og der kan opstå høje tilbagedrejemomenter på grebet. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filterklasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i dit land vedrørende de bearbejdede materialer. Små arbejdsemner skal sikres sådan, at de ikke rives med af boret, når der bores i dem (f.eks. ved at spænde dem op i et skruestik eller ved at spænde dem fast på arbejdsbordet med skruetvinger). Se side 2. 1 Håndgreb 2 Låsning af værktøjet 3 Boredybdeanslag 4 Drejeretningsknap 1. Konformitetserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisningerne 5. Oversigt
Side: 2
DANSK da 35 5 Spærreknap til fast tilkobling 6 Afbrydergreb 7 Låsemekanisme 8 Drejeknap Før De tager maskinen i brug bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres lysnetforsyning. 6.1 Montering af håndgrebet Brug for en sikkerheds skyld altid det medfølgende støttehåndtag. Klemringen åbnes ved at dreje støttehåndtaget (1) til venstre. Skub støttehåndtaget op mod maskinens spændehals. Skub boredybdeanslaget (3) ind. Spænd støttehåndtaget fast i den ønskede vinkel. 7.1 Indstilling af dybdestop Håndgrebet (1) løsnes. Boredybdeanslaget (3) reguleres til den ønskede boredybde og håndgrebet spændes fast igen. 7.2 Indstilling af omdrejningsretning Brug kun drejeretningsknappen (4), når motoren er standset. Se side 2: R = højreløb indstillet L = venstreløb indstillet 7.3 Vælg modus Vælg den ønskede modus ved at dreje drejeknappen (8). For at kunne dreje skal låsemekanismen (7) trykkes ind. Boring Hammerbor Mejsling (kun KHE 2444, KHE 2644) I stillingen mejsling er mejslen fastlåst, så den ikke kan rotere. Mejslen indstilles til den pågældende anvendelse ved at stille betjeningsknappen (8) mellem og . Når mejslen anvendes, må maskinen kun drives i modusen mejsling . Undgå løftebevægelser med maskinen, når mejslen er sat i. 7.4 Udskiftning af værktøj på hammerbore- patron Rens værktøjets skaft, før det sættes i, og smør det med specialfedt (bestill.nr. 6.31800)! Der må kun anvendes SDS-Plus værktøj! Isætning af værktøj: - Drej værktøjet, og lad det gå i hak. Værktøjet låses automatisk. Aftagning af værktøj: Se side 2, ill. A. Træk værktøjslåsen (2) bagud i pilens retning (a), og tag værktøjet af (b). 7.5 Tænd/sluk, ændring af omdrejningstal Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbrydergrebet (6). Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbrydergrebet. For at slukke maskinen skal afbrydergrebet slippes. Fast tilkobling: Aktiver afbrydergrebet (6), tryk spærreknappen (5) ind, og slip afbrydergrebet. For at slukke maskinen skal afbrydergrebet (6) aktiveres og slippes igen. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Maskinens ventilationsåbninger bør af og til renses. Lader afbrydergrebet (6) sig ikke trykke ind, skal det kontrolleres, om omdrejningsomskifteren (4) står helt i position R eller L. f Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. 6. Ibrugtagning 7. Betjening 8. Vedligeholdelse 9. Afhjælp af fejl 10. Tilbehør 11. Reparation
Side: 3
DANSK da 36 Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. P1 =Nom. optagen effekt P2 =Afgiven effekt n1 =Friløbshastighed n2 =Hastighed ved nom. belastning ø max =maksimal bordiameter s max =maksimalt slagantal W =Enkeltslagsenergi m =Vægt D =Spændehalsdiameter Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, HD =Vibrationsemission (hammerboring i beton) ah, Cheq =Vibrationsemission (mejsling) Kh,HD/Cheq= Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Brug høreværn! 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske Data
Brand:
Metabo
Product:
Boremaskiner
Model/navn:
BHE 2644
Filetype:
PDF
Sprog som er tilgængelige:
Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer