BHA 18 LTX

Metabo BHA 18 LTX manual

BHA 18 LTX

Manual til Metabo BHA 18 LTX på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 84 sider.

Side: 1
56 DANSK DA 1 Konformitetserklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 5 Oversigt 6 Særlige produktegenskaber 7 Ibrugtagning 7.1 Montering af det ekstra greb 7.2 Bærerem 8 Anvendelse 8.1 Indstilling af dybdestop 8.2 Maskinens selvbeskyttelsesfunktion 8.3 Batteripakke 8.4 Udtagning og isætning af batteripakke 8.5 Indstilling af omdrejningsretning, trans- portsikring (startspærre) 8.6 Tænd/sluk, indstilling af omdrejningstal 8.7 Valg af modus 8.8 Udskiftning af værktøj på hammerbore- patron 9 Tips og tricks 10 Vedligeholdelse 11 Tilbehør 12 Reparationer 13 Miljøbeskyttelse 14 Tekniske data Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 2 angivne standarder og direktiver. Akku-borehammeren er med det passende tilbehør egnet til hammerboring i beton, sten og lignende materialer, til boring uden slag i metal, træ osv. samt til skruning. Borehammeren kan bæres med Metabo-bære- remmen. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal altid følges. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL – Læs alle sikkerhedsan- visninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger bør gemmes til senere brug. Læs sikkerhedsanvisningerne og brugsan- visningen godt og grundigt igennem, før De tager el-værktøjet i brug. Opbevar alle medfølgende dokumenter, og lad dem følge med, hvis De engang giver el-værktøjet videre til andre personer. Vær opmærksom på de tekststeder i betjeningsvejledningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værktøjets sikkerhed! Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spæn- dingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Original brugsanvisning Kære kunde Mange tak for den tillid De har vist ved at købe dette nye Metabo el-værktøj. Hvert Metabo el-værktøj afprøves omhyggeligt og underligger streng kvalitetskontrol som led i Metabos kvalitetsstyringssystem. Et el-værktøjs levetid er dog i høj grad afhængig af brugeren. Vær opmærksom på informationerne i denne betjeningsvejledning og i de medfølgende dokumenter. Jo mere omhyggeligt De behandler Deres Metabo el-værktøj, desto længere vil De nyde godt af det. Indhold 1 Overensstemmelses- erklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 17027010_0311 BHA 18 LT LTX 36 LTX Compact.book Seite 56 Donnerstag, 10. März 2011 10:29 10
Side: 2
DANSK 57 DA Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker, støvmaske og kraftige sko under arbejdet med el- værktøjet! Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbe- jdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Fastgør små emner, f.eks. med skruetvinger. Der må kun arbejdes det ekstra greb, som skal være sat korrekt på. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Er det ekstra greb beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et defekt ekstra greb. Metabo S-automatic sikkerhedskobling. Maskinen skal slukkes omgående, hvis sikker- hedskoblingen aktiveres! Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og lignende fjernes først, når el-værktøjet er stoppet. Pas på ved hårde skrueopgaver (iskruning af skruer med metrisk eller tommegevind i stål)! Skruehovedet kan blive revet af, og der kan opstå høje tilbagedrejemomenter på grebet. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundheds- skadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/eller ånde- drætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbin- delse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filter- klasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i Deres land vedrørende de bearbejdede materialer. Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteri- pakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteri- pakken placeres i maskinen. Se side 3 (foldes ud). 1 Boredybdeanslag 2 Værktøjslås 3 Ekstra greb (Metabo VibraTech) 4 Betjeningsknap 5 Spærre 6 Bærerem 7 Ring til fastgørelse af bærerem 8 Omdrejningsvælger (indstilling af omdre- jningsretning, transportsikring) 9 Afbrydergreb 10 Knap til frigørelse af batteripakke 11 Batteripakke 12 Knap til kapacitetsindikator 13 Kapacitets- og signalindikator • Bærerem til sikker brug på stillads • Komfortabelt arbejde, da alle greb samt hammerens afbrydergreb er forsynet med gummi • Metabo VibraTech (MVT)-greb: Vibrationsdæmpet og kan drejes 360° – det muliggør en optimal arbejdsstilling i enhver situation • Stor ydelse ved lav vægt og perfekt ergonomi • God afbalancering • Metabo S-automatic sikkerhedskobling: Har værktøjet sat sig fast, reduceres kraftoverføringen til motoren. På grund af den store kraftudvikling skal maskinen holdes med begge hænder i de dertil beregnede greb, der skal indtages en stabil stilling og arbejdes koncentreret. • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse med integreret temperaturovervågning beskytter maskinen og batteripakken. 5 Oversigt 6 Særlige produktegenskaber 17027010_0311 BHA 18 LT LTX 36 LTX Compact.book Seite 57 Donnerstag, 10. März 2011 10:29 10
Side: 3
58 DANSK DA 7.1 Montering af det ekstra greb Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb (3) altid anvendes. Åbn klemringen ved at dreje det ekstra greb (3) mod venstre. Sæt det ekstra greb på maskinens spændehals. Skyd boredybdeanslaget (1) ind. Spænd det ekstra greb kraftigt fast i den ønskede vinkel alt efter anvendelse. 7.2 Bærerem Efter behov kan krogen på Metabo-bæreremmen (6) fastgøres til ringen (7). Bæreremmen (6) indstilles til den ønskede længde. Bæring: For at forhindre utilsigtet start sættes omdrejningsvælgeren (8) i midterstilling (transportsikring). Må kun bæres uden isat værktøj. Maskinen må kun bæres med Metabo- bæreremmen (6) tværs over brystet og ryggen (ill. a, side 3). Maskinen skal holdes roligt. Maskinen må IKKE bæres med bæreremmen (6) om halsen (ill. b, side 3). 8.1 Indstilling af dybdestop Løsn det ekstra greb (17). Indstil boredybdeans- laget (1) til den ønskede boredybde, og spænd det ekstra greb fast igen. 8.2 Maskinens selvbeskyttelsesfunktion Hvis maskinen slukker af sig selv, har elek- tronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunk- tionen. Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når afbrydergrebet (9) slippes. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total aflad- ning). Batteriet er næsten tomt, hvis en lysdiode (13) blinker. Tryk evt. på knappen (12) , og kontroller ladetilstanden på lysdioderne (13) . Hvis batte- riet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Hvis batteripakken føles meget varm, afkøles den hurtigere i "AIR COOLED"-opla- deren. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Maskinen afbrydes ved for høj strømstyrke (som f.eks. opstår ved længerevarende bloke- ring). Sluk for maskinen med afbrydergrebet (9) . Arbejd derefter normalt videre. Undgå bloke- ring. 8.3 Batteripakke Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning (11) . Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 40 °C. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (13) : - Tryk på knappen (12) , og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. 8.4 Udtagning og isætning af batteripakke Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (10) , og træk batteripakken (11) ud bagtil. Isætning: Skub batteripakken (11) i, til den går i hak. 8.5 Indstil omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) Indstil kun omdrejningsvælgeren (8), når motoren står stille! Indstil omdrejningsvælgeren (8). Se side 3 (foldes ud): R = højreløb indstillet L = venstreløb indstillet 0 = midterposition: transportsikring (startspærre) indstillet 7 Ibrugtagning 8 Anvendelse 17027010_0311 BHA 18 LT LTX 36 LTX Compact.book Seite 58 Donnerstag, 10. März 2011 10:29 10
Side: 4
DANSK 59 DA 8.6 Tænd/sluk, indstilling af omdrejningstal Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbrydergrebet (9) . Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbrydergrebet. Sluk: Slip afbrydergrebet (9) . 8.7 Valg af modus Drej kun betjeningsknappen (4), når motoren står stille! Vælg den ønskede modus ved at dreje på betje- ningsknappen (4). Tryk på spærren (5) for at dreje på knappen. Boring Hammerbor Undgå løftebevægelser med maskinen, når boret er sat i. 8.8 Udskiftning af værktøj på hammerbore- patron Rens værktøjets skaft, før det sættes i, og smør det med specialfedt (som tilbehør: bestill.nr. 6.31800)! Der må kun anvendes SDS-plus værktøj! Isætning af værktøj: Drej værktøjet, og stik det i, indtil det går i hak. Værktøjet låses automatisk. Aftagning af værktøj: Drej værktøjslåsen (2) i pilens retning (a), og tag værktøjet af (b). Ved hammerboring er et moderat tryk tilstrække- ligt. Højere tryk øger ikke arbejdsydelsen. Ved dybe boringer trækkes boret fra tid til anden ud af borehullet for at fjerne stenmel. Ved boring af fliser og andre sprøde materialer: Indstil modus „Boring“. Maskinens ventilationsspalter bør af og til renses. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Henvend Dem til Deres forhandler, hvis De har brug for tilbehør. For at få det rigtige tilbehør er det vigtigt at forhandleren får at vide, hvilken type el-værktøjet er. Se side 4. A Opladere B Batteripakker med forskellig kapacitet. Køb kun batteripakker, hvis spænding svarer til Deres el-værktøj. C Metabo-bærerem D SDS-plus værktøj E Samlestykke F Tandkransborepatron G Bor til metal og træ H Skruebit I Specialfedt (til smøring af værktøjets indstiksender) Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Den af Metabo brugte emballage er 100% genan- vendelig. Brugt el-værktøj og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en recycling- proces. Denne betjeningsvejledning er trykt på papir, som er bleget uden klor. 9 Tips og tricks 10 Vedligeholdelse 11 Tilbehør 12 Reparation 13 Miljøbeskyttelse 17027010_0311 BHA 18 LT LTX 36 LTX Compact.book Seite 59 Donnerstag, 10. März 2011 10:29 10
Side: 5
60 DANSK DA Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsæt- telsen til national lovgivning skal brugte el-værk- tøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyc- lingproces. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den borts- kaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 2. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U = Batteripakkens spænding Ah = Batteripakkens kapacitet m = Vægt (med mindste batteripakke) n1 = Tomgangshastighed ø max. = Maksimal borediameter s max. = Maksimalt slagtal W = Enkeltslagenergi Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, HD = Vibrationsemission (hammerboring i beton) Kh,HD = Usikkerhed (vibration) Det vibrationsniveau, der er angivet i nærværende anvisninger, er målt i henhold til en standardiseret måleproces i EN 60745 og kan bruges til at sammenligne el-værktøj med hinanden. Vibrati- onsniveauet er også egnet til at foretage en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen. Det angivne vibrationsniveau er baseret på de væsentligste anvendelser af el-værktøjet. Hvis el- værktøjet anvendes til andre formål, med andet værktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige fra den angivne værdi. Det kan øge vibrationsbelastningen betydeligt over hele arbejdsperioden. For at kunne vurdere vibrationsbelastningen nøjagtigt skal der også tages højde for de perioder, hvor maskinen er slukket eller godt nok kører, men ikke anvendes. Det kan reducere vibrationsbelast- ningen betydeligt over hele arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod påvirkninger fra vibrationer, f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og værktøj, varmholdelse af hænder, organisation af arbejdsprocesser. Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA = Usikkerhed (lydniveau) Under arbejdet kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! Måleværdier beregnet jf. EN 60745. De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 14 Tekniske data 17027010_0311 BHA 18 LT LTX 36 LTX Compact.book Seite 60 Donnerstag, 10. März 2011 10:29 10

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo BHA 18 LTX men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo BHA 18 LTX. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo BHA 18 LTX så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo BHA 18 LTX

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo BHA 18 LTX below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: BHA 18 LTX
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Russisk, Slovenske, Engelsk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Arabisk