BH 18 LTX BL 16

Metabo BH 18 LTX BL 16 manual

BH 18 LTX BL 16

Manual til Metabo BH 18 LTX BL 16 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 64 sider.

Side: 1
DANSK da 42 Vi erklærer under eneansvar: Disse batteridrevne borehamre, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Den batteridrevne borehammer er med det passende tilbehør egnet til hammerboring i beton, sten og lignende materialer, arbejde med borekroner i tegl og lignende, boring uden slag i metal, træ osv. samt til skruning. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Der må kun arbejdes det ekstra greb, som skal være sat korrekt på. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Brug altid beskyttelsesbriller, støvmaske, arbejdshandsker og skridsikre sko under arbejdet med el-værktøjet! Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Tag ikke om det roterende værktøj! Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved hjælp af fastspændingsanordninger. Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Pas på ved hårde skrueopgaver (iskruning af skruer med metrisk eller tommegevind i stål)! Skrueho- vedet kan blive revet af, og der kan opstå høje tilba- gedrejemomenter på grebet. Sidder værktøjet i klemme, opstår der høje kræfter. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Hvis et ekstra håndgreb er beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et defekt ekstra greb. Lysdiode (11): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. Tag batteriet ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batterier! Åbn ikke batterier! Berør eller kortslut ikke akkuens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand, og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Ved en defekt maskinen skal man tage batteripakken ud af maskinen Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at Original brugsanvisning 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 43 reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Ydeligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. bestemmelser for arbejdssikkerhed, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Transport af Li-ion-batteripakker: Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li- ion-batteripakker. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Se side 2. 1 Værktøjslås 2 Hammerborepatron 3 Ekstra greb 4 Boredybdeanslag 5 Metabo VibraTech (MVT) 6 Omdrejningsretningomskifter 7 Afbrydergreb 8 Spærre 9 Betjeningsknap (til indstilling af modus) 10 Knap til frigørelse af batteripakke 11 LED-lys til belysning af arbejdsområdet 12 Knap til kapacitetsindikator 13 Kapacitets- og signalindikator 14 Batteripakke * * afhængig af udstyr 6.1 Montering af det ekstra greb Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb altid anvendes. Åbn klemringen ved at dreje det ekstra greb (3)mod venstre. Sæt det ekstra greb på maskinens spæn- dehals. Skyd boredybdeanslaget (4) ind. Spænd det ekstra greb kraftigt fast i den ønskede vinkel alt efter anvendelse. 6.2 Batteripakke Batteripakken (14) skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10° C og 30° C. Li-Ion-batteripakker „Li-Power, LiHD“ har en kapacitets- og signalindikator (13): - Tryk på knappen (12) og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. 6.3 Udtagning og isætning af batteripakke Udtagning: Tryk på batteriudløseren (10) og træk batteripakken (14) af. Isætning: Skub batteripakken (14) i, til den går i hak. 7.1 Indstilling af dybdestop Løsn det ekstra greb (3). Indstil boredybdeanslaget (4) til den ønskede boredybde, og spænd det ekstra greb (3) fast igen. 7.2 Til-/frakobling For at tænde maskinen, skal afbryderen (7) trykkes ned. Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke ind. For at slukke maskinen, skal afbrydergrebet (7) slippes. 7.3 Valg af modus Tryk spærren (8) ind, og drej betjeningsknappen (9). Boring Hammerboring 7.4 Valg af omdrejningsretning Brug kun drejeretningsknappen (9), når motoren er standset. Valg af omdrejningsretning: 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 44 R = Højreløb (til boring, hammerboring, iskruning af skruer) L = Venstreløb (til udskruning af skruer) 0 = Midterposition: Transportsikring (tændings- spærre) indstillet 7.5 Udskiftning af værktøj på hammerbore- patron Rens værktøjets skaft, før det sættes i, og smør det med specialfedt (bestill.nr. 6.31800)! Der må kun anvendes SDS-Plus værktøj! Isætning af værktøj: - Drej værktøjet, og lad det gå i hak. Værktøjet låses automatisk. Aftagning af værktøj: Se side 2, ill. A. - Træk værktøjslåsen (1) bagud i pilens retning (a), og tag værktøjet af (b). 7.6 Metabo VibraTech (MVT) Reducerer vibrationer og skåner dermed leddene. Tryk maskinen hverken for let eller for hårdt ind med det bagerste greb. Vibrationerne reduceres især i den midterste position (5). - Ventilationsspalte: Rens jævnligt maskinens ventilationsspalte. - Afmonter ind imellem batteripakken, tør kontakt- området mellem batteripakke og maskine, og fjern evt. borestøv. f Metabo S-automatic sikkerhedsfrakobling: LED-lampen (11) blinker og maskinen blev FRAKOBLET selvstændigt! Maskinen afbrydes ved for højt omdrejningsmoment (som f.eks. opstår ved en pludselig blokering). Sluk for maskinen med afbryderen (7). Tænd derefter for maskinen igen, og arbejd videre som normalt. Undgå blokering. f Anvend udelukkende originale batteripakker eller originalt tilbehør fra Metabo eller CAS (Cordless Alliance System). Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen betjenes i en holder: Sæt maskinen sikkert fast. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Opladere: ASC 55, ASC 30-36, etc. Batteripakker med forskellig kapacitet. Køb kun batteripakker, hvis spænding svarer til dit el- værktøj. Best.nr.: 625406000 ...............12 V 2,0 Ah (LiPower) 625349000 ...............12 V 4,0 Ah (LiHD) etc. 625596000 ............... 18 V 2,0 Ah (LiPower) 625367000 ............... 18 V 4,0 Ah (LiHD) etc. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Smid ikke batterier i vandet. Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og batterier i husholdningsaffaldet. Overhold de nationale regler om separat indsamling og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Aflad batteriet i el-værktøjet, før den bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). f Uddybning af oplysningerne på side 3. Vi forbe- holder os ret til ændringer, der tjener til teknisk frem- skridt. U = Akkuens spænding n0 = Tomgangshastighed n1 = Belastningshastighed ømax = Maks. borediameter smax = Maks. slagtal W = Enkeltslagenergi m = Vægt med mindste batteripakke D = Spændehalsdiameter Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, HD = Vibrationsemission (hammerboring i beton) Kh,HD = Usikkerhed (vibration) 8. Vedligeholdelse, rensning 9. Afhjælpning af fejl 10. Tilbehør 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske data
Side: 4
DANSK da 45 Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo BH 18 LTX BL 16 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo BH 18 LTX BL 16. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo BH 18 LTX BL 16 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo BH 18 LTX BL 16

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo BH 18 LTX BL 16 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: BH 18 LTX BL 16
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Ungarer, Ukrainsk, Arabisk, Lettisk., Litauisk., Estonian., Armenian, Kasakh, Finsk, Græsk, Slovenske