Metabo BEV 1300-2 manual

Manual til Metabo BEV 1300-2 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
Side: 1
5 A B C D E F 570 1050 1560 2080 2480 3100 200 370 550 730 870 1100 ±50 ±40 ±30 ±20 ±15 ±10 % 1 2 3 4 5 6 510 1100 1540 2050 2590 3100 180 390 540 720 910 1080 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 % ø mm ø mm 4 F F F 6 E F F 8 F E F 10 E D F 13 D F F 16 F 20 F 30 F 40 F ø mm ø mm 4 6 6 6 6 4 5 6 8 6 4 6 10 4 3 6 13 3 6 6 16 2 5 6 20 6 30 6 40 6 BE 850-2 BEV 1300-2 BE 850-2 BEV 1300-2
Side: 2
DANSK da 44 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Disse boremaskiner, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Boremaskinen egner sig til boring uden slagfunktion i metal, træ, kunststof og lignende materialer. Desuden er maskinen egnet til gevindskæring og skruning. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyggelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger. Undgå utilsigtet start: Frigør altid kontakten, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når der opstår strømafbrydelse. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Små arbejdsemner skal sikres sådan, at de ikke rives med af boret, når der bores i dem (f.eks. ved at spænde dem op i et skruestik eller ved at spænde dem fast på arbejdsbordet med skruetvinger). Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Metabo S-automatic sikkerhedskobling. Maskinen skal slukkes omgående, hvis sikkerhedskoblingen aktiveres!Har værktøjet sat sig fast, reduceres kraftoverføringen til motoren. På grund af den store kraftudvikling skal maskinen holdes med begge hænder i de dertil beregnede greb, der skal indtages en stabil stilling og arbejdes koncentreret. Metabo S-automatic sikkerhedskoblingen må ikke bruges som momentbegrænsning. Pas på ved hårde skrueopgaver (iskruning af skruer med metrisk eller tommegevind i stål)! Skruehovedet kan blive revet af, og der kan opstå høje tilbagedrejemomenter på grebet. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Anvend egnet tilbehør. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. 1. Overensstemmelses- erklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 3
DANSK da 45 Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Kontakt til valg af gear 2 Ekstra holdegreb / ekstra holdegreb til vibrationsdæmpning* 3 Tandkrans-borepatron* 4 Selvspændende borepatron Futuro Plus * 5 Stillehjul til indstilling af hastigheden * 6 Stillehjul til impulsfunktion * 7 Elektronisk signallampe* 8 Drejeretningsknap 9 Spærreknap til fast tilkobling 10 Afbrydergreb * afhængig af udstyr Kontroller før ibrugtagning, om oplysningerne på typeskiltet stemmer overens med strømnettets netspænding og netfrekvens. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. Sørg for, at borepatronen sidder sikkert: Efterspænd låseskruen indvendigt i borepatronen (såfremt monteret / afhængigt af model) kraftigt med en skruetrækker efter den førsteboring (højreroterende).OBS Venstregående gevind! (Se kapitel 8.7.) 6.1 Montering af det ekstra greb (2) Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb altid anvendes. Åbn klemringen ved at dreje det ekstra greb (2)mod venstre. Sæt det ekstra greb på maskinens spændehals. Skub det ekstra greb så langt frem, at det kan drejes. Træk det tilbage i den ønskede vinkel, og spænd det godt fast. 7.1 Indstilling af omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) Brug kun drejeretningsknappen (8), når motoren er standset. Se side 2: R = højreløb indstillet L = venstreløb indstillet 0 = midterposition: Transportsikring (startspærre) indstillet Borepatronen skal skrues kraftigt på spindelen og låseskruen indvendigt i borepatronen (såfremt monteret / afhængigt af model) være spændt kraftigt med en skruetrækker. (OBS Venstregående gevind!) Ellers kan borepatronen gå løs ved venstrerotation (f.eks. ved skruearbejde). 7.2 Valg af gear Vælg det ønskede gear ved at dreje på k ontakten (1). Omskift kun ved frakoblet maskine (kort til-/frakobling). 1. gear (lavt omdrejningstal, højt drejningsmoment), f.eks. til skruning, boring 2. gear (højt omdrejningstal), f.eks. til boring 7.3 Indstilling af hastighed Vælg den maksimale hastighed med stillehjulet (5). Anbefalede hastigheder ved boring, se side 4. 7.4 Indstilling af impulsfunktion Sæt stillehjulet (6) på symbolet . = Impulsfunktion konstant tilkoblet (til let ind- og udskruning af fastsiddende skruer, selv ved beskadigede skruehoveder. Til præcis boring uden afmærkning, hvad enten der bores i fliser, aluminium eller andre materialer). 7.5 Tænd/sluk, ændring af omdrejningstal Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbrydergrebet (10). Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbrydergrebet. Via den elektroniske bløde start accelererer maskinen kontinuerligt, indtil den når det på forhånd valgte omdrejningstal. For at slukke maskinen skal afbrydergrebet slippes. Fast tilkobling: Aktiver afbrydergrebet (10), tryk spærreknappen (9) ind, og slip afbrydergrebet. For at slukke maskinen skal afbrydergrebet (10) aktiveres og slippes igen. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. 7.6 Værktøjsskift selvspændende borepatron Plus (4) Se figurerne A på side 2. Åbn borepatronen: Hold fast i holderingen, og drej muffen i pilens retning -1- med den anden hånd. Efter at borepatronen er åbnet, kan der eventuelt høres en skuren (funktionsbetinget), dette kan standses ved at dreje muffen i modsat retning. I tilfælde af meget stram borepatron: Træk stikket ud. Hold borepatronen fast i borepatronhovedet med en gaffelnøgle, og drej muffen kraftigt i pilens retning -1-. Fastspænding af værktøj: - Sæt værktøjet -2- så langt ind som muligt. - Hold fast i holderingen med den ene hånd. - Drej borepatronen i pilens retning -3-, indtil den mærkbare mekaniske modstand er overvundet. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse
Side: 4
DANSK da 46 - Obs! Værktøjet er ikke spændt fast endnu! Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"), indtil der ikke kan drejes længere – først nu er værk- tøjet spændt ordentligt fast. Hvis værktøjet har et blødt skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. 7.7 Værktøjsskift tandkrans-borepatron (3) Se figurerne B på side 2. Åbning af borepatron: Åbn tandkrans-borepa- tronen med borepatronnøglen -1-. Fastspænding af værktøj: Sæt værktøjet -2- så langt ind som muligt, og fastspænd det jævnt i alle 3 borehuller ved hjælp af borepatronnøglen -3-. 7.8 Afskruning af borepatron (ved skruning uden borepatron eller ved anvendelse med forsats) Se figurerne C og D på andensidste side. Kommentar til fig. C og D: Løsn borepatronen ved at slå let på den med en gummihammer som vist, og skru den af. Bemærk: Hvis der er monteret en bit-spændebøs- ning (bestill.nr. 6.31281), fastholdes skruebitten, som sidder i spindlens indvendige sekskant. Rensning af selvspændende borepatron: Efter længere tids brug holdes borepatronen med åbningen lodret nedad, og der åbnes og lukkes flere gange. Det opsamlede støv falder ud af åbningen. Det anbefales at anvende en rensespray til spændekæberne og deres åbninger. Elektronisk signallampe (7) (BEV 1300-2) Hurtig blinken – genstartssikring Når spændingen kommer igen efter strømafbrydelse, starter den stadig tilsluttede maskine af sikkerhedstekniske årsager ikke af sig selv. Sluk og tænd igen for maskinen. Langsom blinken – motorkul slidte Motorkullene er næsten helt nedslidte. Når motorkullene er fuldstændig nedslidte, kobler maskinen automatisk fra. Få motorkullene skiftet af kundeservice. Kontinuerligt lys – overbelastning Ved en længerevarende overbelastning af maskinen begrænses den optagne effekt, hvorved en uacceptabel overophedning af motoren undgås. Lad maskinen køre i tomgang, indtil maskinen er afkølet, og den elektroniske signallampe slukker. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv2012/19/EU om affald af elek- trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati- onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. P1 =Nominel optagen effekt P2 =Afgiven effekt n1* =Tomgangshastighed n2* =Belastningshastighed ø max =Maksimal borediameter b =Borepatron-spændvidde G =Borespindelgevind H =Borespindel med indvendig sekskant m =Vægt D =Spændehalsdiameter Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). * Energirige, højfrekvente forstyrrelser kan medføre hastighedsudsving. De forsvinder igen, så snart forstyrrelserne er forbi. Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. 8. Rensning, vedligeholdelse 9. Afhjælpning af fejl 10. Tilbehør 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske data
Side: 5
DANSK da 47 organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, D =Vibrationsemission (boring i metal) Kh,D =Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA = Usikkerhed Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo BEV 1300-2 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo BEV 1300-2. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo BEV 1300-2 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo BEV 1300-2

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo BEV 1300-2 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Boremaskiner
 • Model/navn: BEV 1300-2
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Kinesisk