BE 75-X3 Quick

Metabo BE 75-X3 Quick manual

BE 75-X3 Quick

Manual til Metabo BE 75-X3 Quick på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 47 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47

Table of contents

Side: 1
DANSK da 32 Original brugsanvisning 1. Overensstemmelseserklæring Vi erklærer under eneansvar: Disse boremaskiner, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. 2. Korrekt anvendelse Boremaskinen egner sig til boring uden slagfunktion i metal, træ, kunststof og lignende materialer. Desuden er maskinen egnet til gevindskæring og skruning. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. 3. Generelle sikkerhedsanvisninger Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. 4. Særlige sikkerhedsanvisninger Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde,  hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsfø- rende og føre til elektrisk stød. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages indstillinger eller vedligeholdelse. Undgå utilsigtet start: Frigør altid kontakten, når stikket trækkes ud af stikkontakten, eller når der opstår strømafbrydelse. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Små arbejdsemner skal sikres sådan, at de ikke rives med af boret, når der bores i dem (f.eks. ved at spænde dem op i et skruestik eller ved at spænde dem fast på arbejdsbordet med skruetvinger). Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Metabo S-automatic sikkerhedskobling. Maskinen skal slukkes omgående, hvis sikkerhedskoblingen aktiveres! Har værktøjet sat sig fast, reduceres kraftoverføringen til motoren. På grund af den store kraftudvikling skal maskinen holdes med begge hænder i de dertil beregnede greb, der skal indtages en stabil stilling og arbejdes koncentreret. Metabo S-automatic sikkerhedskoblingen må ikke bruges som momentbegrænsning. Pas på ved hårde skrueopgaver (iskruning af skruer med metrisk eller tommegevind i stål)! Skrueho- vedet kan blive revet af, og der kan opstå høje tilba- gedrejemomenter på grebet. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden.  Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filter- klasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i Deres land vedrørende de bearbejdede materialer. 5. Oversigt Se side 2. 1 Tandkransborepatron 2 Ekstra greb 3 Omdrejningskontakt 4 Afbrydergreb 5 Spærreknap (fast tilkobling) 6. Ibrugtagning Kontrollér før ibrugtagning, om oplysnin- gerne på typeskiltet stemmer overens med strømnettets netspænding og netfre- kvens. 6.1 Montering af det ekstra greb Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb altid anvendes.
Side: 2
DANSK da 33 Åbn klemringen ved at dreje det ekstra greb (2) mod venstre. Sæt det ekstra greb på maskinens spæn- dehals. Skub det ekstra greb så langt frem, at det kan drejes. Træk det tilbage i den ønskede vinkel, og spænd det godt fast. 7. Anvendelse 7.1 Til-/frakobling For at tilslutte maskinen skal afbrydergrebet (4) akti- veres. Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbrydergrebet. Ved fast tilkobling kan afbrydergrebet fastlåses med spærreknappen (5). Maskinen slukkes ved at trykke på afbrydergrebet igen. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. 7.2 Valg af omdrejningsretning Brug kun omdrejningskontakten (3), når motoren er standset. Vælg omdrejningsretning: R = højregang L = venstregang 0 = midterposition: Transportsikring (start- spærre) indstillet 7.3 Udskiftning af tandkrans-borepatronen (1) Se figurerne A på side 2. Åbning af borepatron: Åbn tandkrans-borepa- tronen med borepatronnøglen -1-. Fastspænding af værktøj: Sæt værktøjet -2- så langt ind som muligt, og fastspænd det jævnt i alle 3 borehuller ved hjælp af borepatronnøglen -3-. 7.4 Borepatron med Quick-system (på BE 75 Quick) Aftagning: Skub låseringen frem (a), og træk bore- patronen (1) fremad og af (b). Isætning: Skub låseringen frem, og skub borepa- tronen (1) på borespindlen til anslag. 8. Afhjælpning af fejl Kan afbrydergrebet (4) ikke trykkes ind, skal det kontrolleres, om omdrejningskontakten (3) står helt i position R eller L. 9. Tilbehør Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. 10. Reparation Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. 11. Miljøbeskyttelse Overhold de nationale regler om miljøvenlig bort- skaffelse og genbrug af udtjente maskiner, embal- lage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. 12. Tekniske data Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. P1 =Nominel optagen effekt P2 =Afgiven effekt n1* =Tomgangshastighed n2* =Belastningshastighed ø max =Maksimal borediameter b =Borepatron-spændvidde G =Borespindelgevind m =Vægt D =Spændehalsdiameter Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). * Energirige, højfrekvente forstyrrelser kan medføre hastighedsudsving. De forsvinder igen, så snart forstyrrelserne er forbi. Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, D =Vibrationsemission (boring i metal)
Side: 3
DANSK da 34 Kh,D =Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo BE 75-X3 Quick men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo BE 75-X3 Quick. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo BE 75-X3 Quick så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo BE 75-X3 Quick

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo BE 75-X3 Quick below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Boremaskiner
 • Model/navn: BE 75-X3 Quick
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk