BE 18 LTX 6

Metabo BE 18 LTX 6 manual

BE 18 LTX 6

Manual til Metabo BE 18 LTX 6 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 80 sider.

Side: 1
DANSK da 53 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Disse boremaskiner, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Boremaskinerne er beregnet til boring uden slag i metal, træ, plast og lignende materialer. Desuden er BE 600/13-2 egnet til gevindskæring og skruning. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. AVARSEL – Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Netdrevne maskiner: Hold maskinen i de isole- rede greb, når der udføres arbejde, hvor værk- tøjet kan komme i kontakt med skjulte strøm- ledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Batteridrevne maskiner: Hold el-værktøjet på de isolerede grebsflader, når du udfører arbejder, hvor indsatsværktøjet eller skruerne kan støde på skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. a) Arbejd under ingen omstændigheder med et omdrejningstal, der er højere end det maksimalt tilladte for boret. Ved højere omdrejningstal kan boret bøjes let, hvis det kan dreje sig frit uden kontakt med emnet, og føre til kvæstelser. b) Start altid boringen med et lavt omdrejningstal og sørg for at boret har kontakt med emnet under boringen. Ved højere omdrejningstal kan boret bøjes let, hvis det kan dreje sig frit uden kontakt med emnet, og føre til kvæstelser. c) Undgå at udøve et overdrevet tryk og kun i længderetning mod boret. Bor kan bøjes og derved brække af eller medføre tab af kontrol og kvæstelser. Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Små arbejdsemner skal sikres således, at de ikke rives med af indsatsværktøjet (f.eks. ved at spænde dem op i et skruestik eller ved at spænde dem fast på arbejdsbordet med skruetvinger). Tag ikke om det roterende værktøj! Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i tilstand. Sidder værktøjet i klemme, opstår der høje kræfter. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Pas på ved skruer, der skal skrues hårdt (iskruning af skruer med metrisk gevind eller tomme-gevind i stål)! Skruehovedet kan blive flået af eller der kan opstå tilbageslående drejemomenter ved håndgrebet. Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Ydeligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 54 anvendelsesformål og -sted (f.eks. bestemmelser for arbejdssikkerhed, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. 4.1 Særlige sikkerhedsanvisninger for netdrevne maskiner: Undgå utilsigtet start: Frigør altid kontakten, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller hvis der opstår strømafbrydelse. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. 4.2 Særlige sikkerhedsanvisninger for batteridrevne maskiner: Undgå utilsigtet start: Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Lysdiode (10): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. Ved en defekt maskinen skal man tage batteripakken ud af maskinen Transport af Li-ion-batteripakker: Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li- ion-batteripakker. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Se side 2. 1 Lynspændingsborepatron Futuro Top * 2 Ekstra greb/ekstra greb til vibrationsdæmpning 3 Kontakt til valg af gear * 4 Drejeretningsknap 5 Stillehjul til indstilling af hastigheden * 6 Afbryder 7 Spærreknap til fast tilkobling 8 Håndtag 9 Selvspændende borepatron Futuro Plus * 10 Lysdiode * 11 Knap til frigørelse af batteripakke * 12 Bæltekrog * 13 Batteripakke * 14 Kapacitets- og signalindikator * 15 Knap til kapacitetsindikator * *modelafhængig/udstyrsafhængig 6.1 Montering af det ekstra greb (2) Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb altid anvendes. - Åbn klemringen ved at dreje det ekstra greb (2) mod venstre. - Sæt det ekstra greb på maskinens spændehals. - Kun ved BE 600/13-2: Skub det ekstra greb så langt frem, at det kan drejes. Træk det tilbage i den ønskede vinkel. - Drej det ekstra greb godt fast. 6.2 Specielt for netdrevne maskiner Før du tager maskinen i brug, skal du kontrollere, at den angivne netspænding og frekvens på typeskiltet er i overensstemmelse med data for din strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 6.3 Specielt for batteridrevne maskiner Batteripakke Batteripakken (13) skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (14): - Tryk på knappen (15), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning
Side: 3
DANSK da 55 Udtagning og isætning af batteripakke Fjernelse: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (11), og træk batteripakken (13) fremad og ud. Isætning: Skub batteripakken (13) på indtil indgreb. Montering af bæltekrog Montér bæltekrogen (12), som anvist. 7.1 Indstil omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) Indstil kun omdrejningsvælgeren (4), når motoren står stille. Se side 2: R = Høreløb indstillet L = Venstreløb indstillet 0=midterposition: Transportsikring(startspærre) indstillet 7.2 Valg af gear (udstyrsafhængigt) Vælg det ønskede gear ved at dreje på kontakten (3). Omskift kun ved frakoblet maskine (kort til-/frakobling). 1. gear (lavt omdrejningstal, højt drejningsmoment) f.eks. til skruning,boring 2. gear(højt omdrejningstal) f.eks. til boring 7.3 Forvalg af omdrejningstal (udstyrsafhængigt) Indstil det maksimale omdrejningstal med indstillingshjulet (5). Anbefalet omdrejningstal ved boring, se billede E, side 3. 7.4 Tænd/sluk, ændring af omdrejningstal Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbryderen (6). Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbryderen. For at slukke maskinen, skal afbryderen slippes. Fast tilkobling: Aktiver afbrydergrebet (6), tryk spærreknappen (7) ind, og slip afbrydergrebet. For at slukke maskinen skal afbrydergrebet (6) aktiveres og slippes igen. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, hvis den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. 7.5 Værktøjsskift lynspændingsborepatron Futuro Top (1) Se side 2, illustration A. Åbn borepatronen: Hold holderingen fast, og drej muffen i pilens retning -1- med den anden hånd. Fastspænding af værktøj: Sæt værktøjet -2- så langt ind som muligt. Hold holderingen fast, og drej muffen kraftigt i pilens retning -3- med den anden hånd indtil anslag. 7.6 Udskiftning af den selvspændende borepatron Futuro Plus (9) Se side 3, illustration B. Åbn borepatronen: Drej muffen i pilens retning -1-. Efter at borepatronen er åbnet kan eventuelt høres en skuren (funktionsbetinget), dette kan standses ved at dreje muffen i modsat retning. Ved meget fastspændt borepatron: Tag batteripakken ud/træk netstikket ud. Hold borepatronen fast i borepatronhovedet med en gaffelnøgle, og drej muffen kraftigt i pilens retning - 1-. Fastspænding af værktøj: - Sæt værktøjet -2- så langt ind som muligt. - Drej borepatronen i pilens retning -3-, indtil den mærkbare mekaniske modstand er overvundet. - OBS! Værktøjet er endnu ikke fastspændt! Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"), indtil der ikke kan drejes længere - først nu er værktøjet sikkert fastspændt. Hvis værktøjet har en blød skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. 7.7 Afskruning af borepatron (Ved skruning uden borepatron eller ved anvendelse med forsats) Henvisning: Hvis der er monteret en bit- spændebøsning (bestill.nr. 6.31281), fastholdes skruebitten, som sidder i spindlens indvendige sekskant. Lynspændingsborepatron Futuro Top (1) Se side 3, illustration C. Hold fast i borespindlen med den medfølgende gaffelnøgle. Løsn borepatronen ved at slå let med en gummihammer på en fastspændt sekskantnøgle, og skru patronen af. Skru ligeledes denne godt fast igen. Borepatronen skal være skruet godt fast på spindlen. Ellers kan borepatronen gå løs ved venstrerotation (f.eks. ved skruearbejde). Selvspændende borepatron Futuro Plus (9) Se side 4, illustration D. Tag sikringsskruen ud. Obs: Venstregevind! Hold fast i borespindlen med en gaffelnøgle. Løsn borepatronen ved at slå let med en gummihammer på en fastspændt sekskantnøgle, og skru patronen af. Borepatronen skrues på i omvendt rækkefølge. 7.8 LED-lys (udstyrsafhængigt) Til arbejde på dårligt belyste steder. Lysdioden (10) lyser, når maskinen er tændt. 7. Anvendelse
Side: 4
DANSK da 56 8.1 Kun ved batteridrevne maskiner: Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. På trods af denne beskyttelsesfunktion kan visse anvendelser føre til overbelastning og beskadigelse af maskinen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total afladning). Batteriet er næsten tomt, hvis en lysdiode (14) blinker. Tryk evt. på knappen (15), og kontroller ladetilstanden pålysdioderne (14). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Hvis batteripakken føles meget varm, afkøles den hurtigere i "AIR COOLED"- opladeren. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Maskinen afbrydes ved for høj strømstyrke (som f.eks. opstår ved længerevarende blokering). Sluk for maskinen med afbryderen (6). Arbejd derefter normalt videre. Undgå blokering. DA Anvend kun originale batteripakker fra Metabo og Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. A Opladere: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30 m.fl. B Batteripakker: 18 Volt 5,2 Ah (6.25592); 4,0 Ah (6.25591); 3,0 Ah (6.25594), etc. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Et defekt netkabel må kun udskiftes med en speciel, original netledning fra metabo, der er tilgængelig hos Metabo service. Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Særlige anvisninger for batteridrevne maskiner: Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U =batteripakkens spænding P1 =nominel optagen effekt n1* =tomgangshastighed n2* =Hastighed ved belastning ø max =maks. borediameter s max =maks. slagtal b =Spændvidde på borepatron G =Borespindelgevind H =Borespindel med indv. sekskant m =vægt med mindste batteripakke/vægt uden netkabel D =spændehalsdiameter Måleværdier beregnet iht. EN 62841. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). * Energirige, højfrekvente forstyrrelser kan medføre hastighedsudsving. De forsvinder igen, så snart forstyrrelserne er forbi. Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. 8. Afhjælpning af fejl 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske data
Side: 5
DANSK da 57 Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 62841: ah, D =Vibrationsemissionsværdi (Boring i metal) Kh,D=Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA = usikkerhed Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo BE 18 LTX 6 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo BE 18 LTX 6. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo BE 18 LTX 6 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo BE 18 LTX 6

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo BE 18 LTX 6 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: BE 18 LTX 6
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske