Metabo BDE 1100 manual

Manual til Metabo BDE 1100 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 56 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
Side: 1
DANSK da 35 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Disse boremaskiner, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Boremaskinen egner sig til boring uden slagfunktion i metal, træ, kunststof og lignende materialer. Desuden er maskinen egnet til gevindskæring og skruning. For skader som opstår pga. ikke formålsmæssigt brug er alene brugeren ansvarlig. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL! Læs alle sikkerheds-anvisni- nger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/eller fare for alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisni- nger bør opbevares for senere brug. Læs sikkerhedsanvisningerne og betjenings- vejledningen godt og grundigt igennem, før De tager el-værktøjet i brug. Opbevar alle medfølgende dokumenter, og lad dem følge med, når De engang skulle give maskinen videre til andre personer. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el- værktøjets sikkerhed! Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spæn- dingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger eller noget servicearbejde. Vær opmærksom på gas-, strøm-, og vandledninger under arbejdet! Metabo S-automatic sikkerhedskobling. Når sikkerhedskoblingen udløser skal maskinen omgående slukkes! Undgå utilsigtet opstart: Frigør altid afbryderen, når stikket trækkes ud af stikket, eller når der opstår en strømafbrydelse. Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og lignende fjernes først, når el-værktøjet er stoppet. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Boredybdeanslag 2 Tandkrans-borepatron 1. Konformitetserklæring 2. Bestemmelsesmæssig brug 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisningerne 5. Oversigt
Side: 2
DANSK da 36 3 Kontakt til valg af gear 4 Spærreknap 5 Afbrydergreb 6 Omdrejningsretningomskifter 7 Håndgreb Metabo S-automatic sikkerhedskobling: Hvis værktøjet sidder i klemme reduceres kraften til motoren. På grund af de stærke kræfter, der udvikles, skal De altid holde begge hænder på håndgrebene, finde et sikkert fodfæste og arbejde koncentreret. Før De tager maskinen i brug bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 8.1 Indstilling af dybdestop Håndgrebet (7) løsnes. Boredybdeanslaget (1) reguleres til den ønskede boredybde og håndgrebet spændes fast igen. 8.2 Til-/frakobling For at tilslutte maskinen skal afbrydergrebet (5) aktiveres. Omdrejningshastigheden kan ændres på afbrydergrebet. Via den elektroniske bløde start accelererer maskinen kontinuerligt, indtil den har nået det maksimale omdrejningstal. Ved permanent kørsel kan afbrydergrebet fastlåses med spærreknappen (4). For udløsning trykkes trykknappen på ny. Ved permanent tilkobling kører maskinen videre, hvis den rives ud af hånden. Hold derfor altid begge hænder på de dertil indrettede håndgreb på maskinen, find et sikkert fodfæste og arbejd koncentreret. 8.3 Valg af gear Vælg det ønskede gear ved at dreje på kontakten (3). Omskift kun ved frakoblet maskine (kort til-/frakobling). 1. gear (lavt omdrejningstal, højt drejningsmoment) f.eks. til skruning, boring 2. gear (højt omdrejningstal) f.eks. til boring 8.4 Vælg omdrejningsretning Omdrejningsomskifteren (6) må kun aktiveres i forbindelse med stillestående motor. Vælg omdrejningsretning: højregang venstregang 8.5 Værktøjsskift til tandkrans-borepatron (2) Opspænding af værktøjet: Placer værktøjet og fastspænd det jævnt i alle tre boringer med nøglen til borepatronen. Fjern værktøjet: Åbn tandkrans-borepatronen med nøglen til denne og fjern værktøjet. 8.6 Tag håndgrebet af. For at kunne tage håndgrebet af skal man først fjerne borepatronen. 8.7 Fjern borepatronen Tandkrans-borepatron (2) Tag sikringsskruen ud. OBS Venstregående gevind! Hold borespindlen fast med en gaffelnøgle. Løsn borepatronen ved at slå let på den isatte nøgle til borepatronen med en gummihammer. Skru den derefter af. 6. Særlige produktegenskaber 7. Ibrugtagning 8. Anvendelse 3x
Side: 3
DANSK da 37 Ved dybe boringer trækkes boret fra tid til anden ud af boringen, for at fjerne stenmel eller spåner. Ved gevindskæring skal gevindboret smøres en anelse ind i olie. Vælg et lavt omdrejningstal og . Ved højregående omdrejning skal man stoppe maskinen og skrue ud i venstregående retning. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøj må kun foretages af faguddannede elektrikere! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. P1 =Nominelt forbrug P2 =Afgiven effekt n1 =Tomgangshastighed n2 =Omdrejningstal med belastning ø maks.=Maksimal bordiameter b =Borepatron-spændingsvidde G =Borespindelgevind m =Vægt D =Spændehalsdiameter Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 60745: ah, D =Vibrationsemissionsværdi (Boring i metal) Kh,D=Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA = usikkerhed Brug høreværn! 9. Tips og Tricks 10. Tilbehør 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske Data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo BDE 1100 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo BDE 1100. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo BDE 1100 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo BDE 1100

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo BDE 1100 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Boremaskiner
 • Model/navn: BDE 1100
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Kinesisk