Basic 250-24 W OF

Metabo Basic 250-24 W OF manual

Basic 250-24 W OF

Manual til Metabo Basic 250-24 W OF på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 60 sider.

Side: 1
DANSK da 41 Original brugsanvisning 1.Overensstemmelseserklæring 2.Tiltænkt formål 3.Generelle sikkerhedsanvisninger 4.Særlige sikkerhedsanvisninger 5.Oversigt 6.Ibrugtagning 7.Drift 8.Vedligeholdelse og pleje 9.Reparation 10.Miljøbeskyttelse 11.Problemer og forstyrrelser 12.Tekniske data Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse kompressorer, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Udstedende prøvelaboratorium *4), målt LWA(M)/garanteret LWA(G) lydeffektniveau *5), tekniske bilag ved *6) - se side 4. Denne maskine bruges til generering af trykluft til værktøj som drives ved trykluft i erhvervsøjemed. Anvendelse inden for det medicinske område, inden for næringsmidler eller ved påfyldning af iltflasker er ikke tilladt. Eksplosive, brændbare eller sundhedsfarlige gasser må ikke indsuges. Driften er ikke tilladt i lokaler med eksplosionsfare. Enhver anden anvendelse er i strid med formålet. Ved anvendelse i modstrid med anvendelsesformålet, ved ændringer på apparatet eller ved brug af dele, som ikke er testet eller godkendt af producenten, kan der opstå alvorlige skader! Børn, unge og uuddannede personer må ikke benytte maskinen og de tilsluttede trykluftværktøjer. Apparatet må kun betjenes under opsyn. ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. Generelle sikkerhedsanvisninger ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til fremtidig brug! Videregiv kun dit udstyr sammen med disse dokumenter. Du og alle andre brugere skal til enhver tid kunne indhente information ved behov. 3.1 Sikkerhed på arbejdspladsen a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt belyst. Uorden og uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld. b) Brug ikke maskinen i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Udstyr genererer gnister, som kan antænde støv eller dampe. c) Hold børn og andre personer på afstand, når maskinen anvendes. 3.2 Elektrisk sikkerhed a) Maskinens stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne maskiner. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød. c) Hold maskiner på afstand af regn eller fugt. Indtrængning af vand i en maskine øger risikoen for elektrisk stød. d) Anvend ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære maskinen i ledningen, hænge maskinen op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis du arbejder med en maskine i det fri, må der kun benyttes forlængerledninger, der er godkendt til udendørs brug. Brug af en forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. 3.3 Personlig sikkerhed a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge en maskinen fornuftigt. Man bør ikke bruge maskinen, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af maskinen kan føre til alvorlige personskader. b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af beskyttelsesudstyr såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader. c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér altid, at maskinen er frakoblet, før den tilsluttes til strømforsyningen, og før den tages op eller bæres. Undgå at bære maskinen med fingeren på afbryderen og sørg for, at maskinen ikke er tændt, når den sluttes til strømforsyningen, da dette øger risikoen for personskader. d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden maskinen tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader. e) Undgå en unormal kropsholdning. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere maskinen, hvis der skulle opstå uventede situationer. f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår og tøj væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår. h) Giv ikke dig selv en falsk følelse af sikkerhed gennem fortrolighed med maskinen ved hyppig brug, og sæt ikke dig selv ud over sikkerhedsreglerne for maskiner. Uagtsomme handlinger kan inden for brøkdele af sekunder medføre alvorlige personskader. 3.4 Anvendelse og behandling af maskinen a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid den maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Man arbejder bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde med den passende maskine. b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt. En maskine, der ikke længere kan til- eller frakobles, er farlig og skal repareres. c)Træk stikket ud af stikkontakten, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsigtet start af maskinen. d) Opbevar ubenyttede maskiner uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med apparatet eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte apparatet. Maskiner er farlige, hvis de benyttes af ukyndige personer. e) Maskiner og tilbehør bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget således, at apparatets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden apparatet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte maskiner. g) Brug maskinen, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Hvis maskinen anvendes til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer. h) Hold håndtag og greb tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte håndtag og greb tillader ikke en sikker betjening og kontrol af maskinen i uventede situationer. 3.5 Service a)Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig sikkerhed af apparatet. 3.6 Yderligere sikkerhedsanvisninger – Denne brugsanvisning henvender sig til personer med teknisk basisviden i håndtering af maskiner som de her beskrevne. Hvis du ingen erfaring har med sådanne maskiner, bedes du først hente hjælp hos erfarne personer. – Producenten hæfter ikke for skader, som opstår, fordi anvisningerne i denne brugsanvisning ikke overholdes. Informationerne i denne brugsanvisning er markeret som følger: Fare! Advarsel om personskader eller mil- jøskader. Risiko for stød! Advarer mod personskader på grund af elektricitet. OBS! Advarsel om materielle skader. De følgende resterende risici findes grundlæggende ved trykluftmaskiner, og kan ikke fuldstændig afhjælpes, selv ved brug af sikkerhedsforanstaltninger: 4.1 Fare for kvæstelser grundet udtrængende trykluft og dele, som kan blive revet med! – Ret aldrig trykluft mod mennesker eller dyr. – Sørg for, at alle anvendte trykluftmaskiner og tilbehørsdele er beregnet til driftstrykket eller er tilsluttet via en trykregulator. – Vær ved frigørelse af lynkoblingen opmærksom på at trykluften i trykluftslangen ikke pludselig slipper ud. Hold derfor fast på den ende af trykluftslangen, der skal frigøres. – Sørg for at alle forskruninger altid er fastspændt. – Du må ikke selv udføre reparationer på maskinen! Reparationer på kompressorer, trykbeholdere og trykluftmaskiner må kun udføres af faguddannede personer. 4.2 Fare grundet olieholdig trykluft! (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) – Anvend udelukkende olieholdig trykluft til trykluftværktøjer, som er udviklet til olieholdig trykluft. – Benyt ikke en trykluftslange til olieholdig trykluft til trykluftværktøjer, som ikke er beregnet til olieholdig trykluft. – Påfyld ikke bildæk osv. med olieholdig trykluft. – Med tilsvarende filtre kan oliepartikler fjernes fra trykluften. På den måde kan en oliesmurt kompressor også anvendes til trykluftværktøj, som kræver oliefri trykluft. Indholdsfortegnelse 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 42 4.3 Fare for forbrændinger på overfladerne af de trykluftførende dele! – Lad maskinen køle af før vedligeholdelsesarbejde. 4.4 Fare for kvæstelser og klemning på grund af bevægelige dele! – Sæt ikke maskinen i drift uden monteret beskyttelsesanordning. – Vær opmærksom på, at maskinen automatisk sætter i gang ved opnåelse af minimumstrykket! – Før vedligeholdelsesarbejde skal det kontrolleres, om maskinen er taget fra strømmen. – Når maskinen slås til (for eksempel efter vedligeholdelsesarbejde), skal man sikre sig, at der længere ikke er værktøj eller løse dele i mel- apparatet. 4.5 Risiko ved utilstrækkelig brug af personligt beskyttelsesudstyr! – Brug høreværn. – Brug beskyttelsesbriller. – Bær en åndedrætsmaske ved arbejde, som genererer støv, eller hvis der opstår sundhedsfarlige gasser, tåger eller dampe. – Brug egnet arbejdstøj. – Brug skridsikre sko. 4.6 Der kan være risiko på grund af mangler på maskinen! – Vedligehold el-apparatet samt tilbehøret omhyggeligt. Følg altid vedligeholdelsesforskrifterne. – Kontrollér maskinen for evt. beskadigelser før enhver drift. Før yderligere brug af maskinen skal man undersøge om beskyttelsesanordninger eller lettere beskadigede dele fungerer problemfrit og efter hensigten. Et beskadiget apparat må først tages i brug igen, når det er blevet fagmæssigt repareret. – Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer fejlfrit og ikke klemmer. Samtlige dele skal være rigtigt monteret og opfylde alle betingelser for at sikre en fejlfri drift af el-apparatet. – Beskadigede beskyttelsesanordninger eller dele skal repareres eller udskiftes af en elektriker. 4.7 Yderligere sikkerhedsanvisninger – Overhold denne brugsanvisning, især de specielle sikkerhedsanvisninger i de respektive kapitler; – Overhold i givet fald fagforeningsmæssige retningslinjer eller arbejdsmiljøforskrifter for håndtering af kompressorer og trykluftværktøjer. – Overhold de lovmæssige forskrifter for drift af anlæg, som kræver overvågning. – Vær ved drift og opbevaring af maskinen opmærksom på, at udtrængende kondensat og andre driftsmidler kan tilsmudse omgivelserne og forårsage skader på miljøet. – Tag altid hensyn til eksterne påvirkninger: 4.8 Symboler på maskinen (afhængig af model) Læs brugsanvisningen. Advarsel om personskader ved berøring af varme dele. Brug beskyttelsesbriller. Brug høreværn. Advarsel om automatisk igangsætning. Advarsel mod farlig elektrisk spænding. Garanteret lydeffektniveau 4.9 Sikkerhedsanordninger Sikkerhedsventil Den fjederbelastede sikkerhedsventil (4) reagerer, hvis det tilladte maksimaltryk overskrides. Se side 2. 1 Kompressor 2 Trykbeholder 3 Kondensatudledning 4 Sikkerhedsventil 5 Tryklufttilslutning (lynkobling), reguleret trykluft 6 Manometer regulatortryk 7 Trykregulator 8 Manometer kedeltryk 9 Tænd/sluk-kontakt 10 Motorafbryder * 11 Luftfilter/Luftfilterhus 12 Oliesætskrue * 13 Olieskueglas * 14 Olieaftapningsprop * 15 Transportgreb * * afhængig af model/udstyr 6.1 Samling (modelafhængig) 1. Montér hjulene som vist (se Ill. A, side 3). 2. Montér gummifødderne som vist (se Ill. B, side 3). 3. Skru det medfølgende luftfilter (11) på luftindtaget (se Ill. C, side 3). 6.2 Kontrol af kondensatudledning Sørg for at kondensatudledningen (3) er lukket. 6.3 Påfyldning af olie (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) For oliekvalitet og -mængde (cirkaangivelse), se kapitel 12.Tekniske data. 1. Skru oliesætskruen (12) af. 2. Påfyld olie til midt på olieskueglasset (13) eller mærkningen. 3. Skru oliesætskruen (12) på igen. 6.4 Opstilling Opstillingsstedet til maskinen skal opfylde de følgende krav: – Tørt, frostbeskyttet – Fast, vandret og jævnt underlag Fare! Der kan opstå alvorlige ulykker ved en fejlagtig opstilling. – Sørg for at sikre maskinen så den ikke ruller væk, vælter eller skrider. – Sikkerhedsanordninger og betjeningselementer skal være tilgængelige til enhver tid. – (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) Læg ikke maskinen på siden. Der kan trænge olie ud! 6.5 Transport – (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) Læg ikke maskinen på siden. Der kan trænge olie ud! – Træk ikke i maskinen ved slangen eller strømkablet. Transportér maskinen ved transportgrebet (15). 7.1 Nettilslutning Fare! Elektrisk spænding. Maskinen må kun anvendes i tørre omgivelser. Betjen kun maskinen ved en strømkilde, som opfylder de følgende krav: Stikdåser installeret ifølge forskrifterne, med jordforbindelse og kontrolleret; sikring i overensstemmelse med de tekniske data. Læg strømkablet sådan, at det hverken forstyrrer eller bliver beskadiget under arbejdet. Kontrollér hver gang, om maskinen er frakoblet, før du indsætter strømstikket i stikdåsen. Beskyt strømkablet mod varme, aggressive væsker og skarpe kanter. Anvend kun forlængerledninger med et tilstrækkeligt tværsnit (se kapitel 12.Tekniske data). Anvend forlængerledninger til udendørs brug. I det fri må der kun bruges forlængerledninger, som er godkendt til udendørs brug og mærket tilsvarende. Undgå at frakoble kompressoren ved at trække strømstikket ud, men sluk den derimod på tænd/ sluk-kontakten. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 7.2 Generering af trykluft 1. Tænd maskinen på tænd/sluk-kontakten (9) og vent til det maksimale kedeltryk er nået (kompressoren kobler fra). Kedeltrykket vises på manometeret for kedeltryk (8). Indstil regulatortryk på trykregulatoren (7). Det aktuelle regulatortryk vises på manometeret for regulatortryk (6). Forsigtig! Det indstillede regulatortryk må ikke være højere end det maksimale driftstryk på de tilsluttede trykluftværktøjer! 2. Tilslut trykluftslangen på tryklufttilslutningen (5). 3. Tilslut trykluftværktøjet. Nu kan du arbejde med trykluftværktøjet. 4. Sluk for maskinen, hvis du ikke umiddelbart skal arbejde videre med den. Træk derefter også strømstikket ud. 5. Udled kondensvand fra trykbeholderen via kondensatudledningen (3) hver dag. Fare! Før alt arbejde på maskinen: Sluk for maskinen. Træk stikket ud. Vent til maskinen standser helt. Sørg for at maskinen og alle anvendte trykluftværktøjer og tilbehørsdele er uden tryk. Lad maskinen og alle anvendte trykluftværktøjer og tilbehørsdele afkøle. Efter alt arbejde på maskinen: Sæt alle sikkerhedsanordninger i drift igen, og kontrollér dem. Sørg for at der ikke findes værktøjer eller lignende ved eller i maskinen. Anden form for vedligeholdelse eller reparation end det, der er beskrevet i dette kapitel, må kun udføres af fagfolk. 8.1 Vigtige informationer Vedligeholdelse og kontroller skal planlægges og udføres i henhold til de lovmæssige forskrifter i overensstemmelse med opstillingen og maskinens driftsform. Tilsynsmyndighederne kan forlange fremlæggelse af den tilhørende dokumentation. 8.2 Regelmæssig vedligeholdelse Før hver påbegyndelse af arbejdet – Kontrollér trykluftslangerne for beskadigelser, og udskift dem om nødvendigt. – Kontroller, at forskruninger er godt fastspændt, og efterspænd om nødvendigt. – Kontrollér tilslutningskabler for beskadigelser, og lad dem i givet fald udskifte af en elinstallatør. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Drift 8. Vedligeholdelse og pleje
Side: 3
DANSK da 43 Dagligt – Udled kondensvand fra trykbeholderen via kondensatudledningen (3). Efter 50 driftstimer – Rengør luftfiltret (11) (se Ill. D, side 3). – (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) Kontrollér oliestanden på kompressoren på olieskueglasset (13) og efterfyld i givet fald olie. (Se kapitel 6.) Efter 250 driftstimer – Rengør luftfiltret (11) eller udskift det (se Ill. D, side 3). Efter 500 driftstimer – (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) Udled olie helt ved olieudledningsskruen (14) og udskift den. (Se kapitel 6.) Efter 1.000 driftstimer – Få udført en inspektion på et autoriseret værksted. Herved øges driftslevetiden på kompressoren betydeligt. 8.3 Opbevaring af maskinen 1. Sluk maskinen og træk strømstikket ud. 2. Fjern trykket fra trykbeholderen og alle tilsluttede trykluftværktøjer. 3. Udled kondensvand fra trykbeholderen via kondensatudledningen (3). 4. Opbevar maskinen således, at den ikke kan sættes i gang af ubemyndigede. 5. (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) Læg ikke maskinen på siden. Der kan trænge olie ud! Forsigtig! Opbevar ikke maskinen ubeskyttet i det fri eller i fugtige omgivelser. Ved risiko for frost Forsigtig! Frost (< 5 °C) ødelægger pumpe og tilbehør, da disse til enhver tid indeholder vand! Er der risiko for frost skal apparatet og tilbehøret afmonteres og opbevares beskyttet mod frost. Fare! Reparationer på disse maskiner må kun foretages af autoriserede elektrikere! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Fare! Kondensvandet fra trykbeholderen indeholder olierester og/eller miljøskadelige forureninger. Bortskaf kondensvandet miljømæssigt korrekt via de tilhørende indsamlingssteder. Fare! (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) Bortskaf spildolie fra kompressoren miljømæssigt korrekt via de tilhørende indsamlingssteder! Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: Maskiner må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte maskiner indsamles adskilt og genanvendes i en genbrugsproces. Fare! Før alt arbejde på maskinen: Sluk for maskinen. Træk stikket ud. Vent til maskinen standser helt. Sørg for at maskinen og alle anvendte trykluftværktøjer og tilbehørsdele er uden tryk. Lad maskinen og alle anvendte trykluftværktøjer og tilbehørsdele afkøle. Yderligere arbejder, som de der beskrives i dette kapitel, må udelukkende finde sted ved en autoriseret elektriker, eller serviceafdelingen i dit land. Efter alt arbejde på maskinen: Sæt alle sikkerhedsanordninger i drift igen, og kontrollér dem. Sørg for at der ikke findes værktøjer eller lignende ved eller i maskinen. Kompressoren kører ikke: ▪ Ingen strøm. – Kabel, stik, stikdåse og sikring kontrolleres. ▪ For lav netspænding. – Anvend forlængerledninger med et tilstrækkeligt tværsnit (se kapitel 12.Tekniske data). Ved kold maskine: Undgå forlængerledninger. Ved kold maskine: Udled tryk på trykbeholderen. ▪ kompressoren blev slukket ved et træk i strømstikket, mens den kørte. – Sluk først kompressoren på tænd/sluk- kontakten (9) og tænd den derefter igen. ▪ Motoren overopheder, f.eks. ved manglende køling (køleribber er tildækket). – Sluk kompressoren på tænd/sluk-kontakten (9). – Afhjælp årsagen til overophedningen. Lad den afkøle i ca. ti minutter – Kun ved udførsel med motorafbryder (10): Kontrollér motorafbryderen (10) og nulstil den i givet fald ved at trykke den ind. Se Ill. E, side 3. – Tænd kompressoren på tænd/sluk-kontakten (9) igen. Kompressoren kører uden at opbygge tilstrækkeligt tryk. ▪ Kondensatudledningen er utæt. – Sørg for at kondensatudledningen (3) er lukket. – Kontrollér tætningen på udledningsskruen, og udskift den i givet fald. ▪ Kontraventilen er utæt. – Lad kontraventilen efterse på et autoriseret værksted. Trykluftværktøjet får ikke nok tryk. ▪ Trykregulatoren er ikke skruet nok op. – Skru trykregulatoren (7) op igen. ▪ Slangeforbindelsen mellem kompressor og trykluftværktøj er utæt. – Kontrollér slangeforbindelsen, og udskift i givet fald beskadigede dele. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. A =Indsugningsydelse F =Påfyldningsydelse Leff =Effektiv forsyningsmængde ved 80 % maks. tryk p =Maks. tryk V =Kedelstørrelse a =Antal luftafgange z =Cylindertal n0 =Maks. omdrejningstal P1 =nominel optaget effekt U =Tilslutningsspænding I =nominel strøm Fmin =min. sikring IP =kapslingsklasse G =Maksimal samlet længde og tværsnit på forlængerledninger A =mål (LxBxH) Tmax =maks. opbevarings-/driftstemperatur * Tmin =min. opbevarings-/driftstemperatur ** Oel =Oliemængde og kvalitet ved olieskift (modelafhængig) m =vægt * = Driftslevetiden på enkelte komponenter, f.eks. tætning i kontraventilen reduceres betydeligt, hvis kompressoren drives ved høje temperaturer (maks. opbevarings-/driftstemperatur og højere). ** = Ved temperaturer under opbevarings-/ driftstemperaturen er der fare for tilfrysning af kondensatet i trykbeholderen. De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme maskinens emissioner og sammenligne forskellige maskiner med hinanden. Alt efter maskinens eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau LWA(G) =garanteret lydtryksniveau iht. 2000/14/ EF KpA, KWA= usikkerhed Brug høreværn! Angivelser på typeskiltet: A Fabrikant B Artikel-, versions-, og serienummer C Maskinbetegnelse D Tilslutnings-spænding/frekvens E Nominel forbrugsydelse F Nominel strøm/kapslingsart G Maks. omdrejningstal H Maks. tryk I CE-mærkning – denne maskine overholder EU-direktiverne i henhold til overensstemmelseserklæringen J Byggeår K Indsugningsydelse L Påfyldningsydelse M Omdrejningstal kompressor N Cylindertal O Kedelstørrelse P Bortskaffelsessymbol (se kapitel 10.) 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse 11. Problemer og forstyrrelser 12. Tekniske data 1~ 230 V 50 Hz P 1,50 kW S 3 I = 6,0 A IP 20 01532XX0 9998812345 Basic 250-24 W OF 1 -1 2850 min 220 l/min 120 l/min 2850 min 1 24 l -1 YYYY 8 bar / 116 psi B C D E F G H A K L M N O P I J

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo Basic 250-24 W OF men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo Basic 250-24 W OF. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo Basic 250-24 W OF så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo Basic 250-24 W OF

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo Basic 250-24 W OF below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Kompressorer
  • Model/navn: Basic 250-24 W OF
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk