AV 18

Metabo AV 18 manual

AV 18

Manual til Metabo AV 18 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 44 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse batteridrevne ventilatorer, som er identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Denne batteridrevne ventilator er beregnet til husholdningsbrug. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for din egen og elværktøjets sikkerhed! ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. Overdrag kun dit elværktøj til andre sammen med disse dokumenter. Generelle sikkerhedsanvisninger til elværktøj ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til fremtidig brug! Begrebet "elværktøj", som anvendes i sikkerhedshenvisningerne, refererer til netdrevet elværktøj (med tilslutningskabel) og batteridrevet elværktøj (uden tilslutningskabel). 3.1 Sikkerhed på arbejdspladsen a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt belyst. Uorden og uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld. b) Brug ikke elværktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der er brandbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj frembringer gnister, som kan antænde støv eller dampe. c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når el- værktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen. 3.2 Elektrisk sikkerhed a) Hold elværktøj på afstand af regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød. 3.3 Personlig sikkerhed a) Vær opmærksom på, hvad du laver, og brug din fornuft, når du arbejder med elværktøj. Brug ikke elværktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af elværktøj kan føre til alvorlige personskader. b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af personligt beskyttelsesudstyr, såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn, afhængig af elværktøjets type og anvendelse, nedsætter risikoen for personskader. c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér altid, at elværktøjet er slukket, før stikket sættes i og/eller batteriet tilsluttes, og før elværktøjet løftes op eller bæres. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at elværktøjet ikke er tændt, når det sluttes til strømforsyningen, da dette øger risikoen for personskader. d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden du tænder for elværktøjet. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader. e) Undgå en unormal kropsholdning. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Dette gør det nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer. f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår. 3.4 Omhyggelig håndtering og brug af elværktøj a) Brug ikke elværktøj, hvis afbryder er defekt. Elværktøj, der ikke kan startes og stoppes, er farligt og skal repareres. b) Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern det aftagelige batteri, før du foretager indstilling af elværktøjet, skifter tilbehørsdele eller lægger elværktøjet væk. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsigtet start af elværktøjet. c) Opbevar elværktøj uden for børns rækkevidde, når det ikke er i brug. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med apparatet eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte apparatet. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer. d) Plej elværktøjet omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 45 sidder fast, og om dele er brækket af, eller om disse er beskadiget på en sådan måde, at funktionen for elværktøjet påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden apparatet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj. e) Anvend elværktøj, tilbehør, værktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Hvis elværktøj anvendes til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer. 3.5 Omhyggelig håndtering og brug af batteridrevet værktøj a) Oplad kun batterierne i opladere, der er anbefalet af producenten. En oplader, der er egnet til en bestemt type batterier, må ikke benyttes med andre batterier - brandfare. b) Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøj. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare. c) Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med clips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batteriets kontakter kan forårsage forbrændinger eller brand. d) Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe væske ud af det. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan forårsage hudirritation eller forbrændinger. 3.6 Service a) Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres det, at den størst mulige sikkerhed for elværktøjet bibeholdes. Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer med manglende erfaring og/eller viden, medmindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de har fået instruktioner fra denne person om, hvordan apparatet skal anvendes. Lad aldrig børn bruge maskinen. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Beskyt maskinen mod fugtighed. Undgå at blæse på ting, som er brandfarlige, som brænder, ryger, eller gløder, som f.eks. cigaretter, tændstikker, varm aske, osv. Brug kun originale reservedele fra Metabo. Udfør ikke ændringer på maskinen. Hold håret, løst tøj, fingre og andre legemsdele på afstand af indsugnings- og luftudledningsåbningerne. De kan blive opfanget og trukket ind. Benyt et hårnet ved langt hår. Vælg et opstillingssted, hvor ingen legemsdele kan blive trukket ind. Hold altid indsugnings- og luftudledningsåbningerne fri; hold dem ikke lukket, undgår at blokere dem, og stik ikke genstande ind i dem. Fremmedlegemer, som rammer rotorbladene, kan blive slynget væk og fremkalde farlige situationer. Beregnet til indendørs brug. Benyt aldrig et ufuldstændigt apparat eller et apparat, hvorpå der er foretaget uautoriserede ændringer. Apparatet må ikke tændes, hvis dele eller beskyttelsesanordninger mangler eller er defekte. Apparatet må ikke anvendes uden komplet, lukket og ubeskadiget metalkabinet. Sørg for, at apparatet står solidt fast på underlaget: Apparatet skal hvile på alle gummifødder, og det skal være placeret skridsikkert. Ved anvendelse af apparatet i en holder eller et stativ: Sørg for korrekt fastgørelse. Lad ikke apparatet være tændt uden opsyn. 4.1 Særlige sikkerhedsanvisninger for batteridrevne maskiner: Tag batteripakken ud af maskinen... - ...før enhver indstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. - ...hvis operatøren fjerner sig fra maskinen. - ... før fjernelse af blokeringer. - ...efter kontakt med et fremmedlegeme med henblik på at kontrollere maskinen for beskadigelser. - ...for en øjeblikkelig kontrol, hvis maskinen begynder at vibrere overdrevent meget. Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Reducering af støvbelastning: Partikler, der ophvirvles ved arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 3
DANSK da 46 stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Se side 2. 1 Metalkabinet 2 Batteripakke * 3 Håndtag / bæregreb 4 Knap til frigørelse af batteripakke 5 Spændearm til vinkelindstilling 6 Hul (Ø 8 mm) til fastgørelse på stativ 7 Gevind (5/8“-UNC) til fastgørelse på stativ 8 Udsparing til vægmontering 9 Kapacitets- og signalindikator * 10 Knap til kapacitetsindikator * 11 Afbryder * afhængigt af udstyr/medleveres ikke Batteripakke Batteripakken (2) skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (9): - Tryk på knappen (10) og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. Udtagning og isætning af batteripakke Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (4) og træk batteripakken (2) opad og ud. Isætning: Skub batteripakken (2) i, til den går i hak. Metalkabinet (1) med vippefunktion til fleksibel indstilling af luftstrømmen: Løsn spændearmen (5), indstil den ønskede vinkel, stram spændearmen. Sæt et fuldt opladet batteri (2) i (afhængig af udstyr). 7.1 Tænd/sluk, indstilling af omdrejningstal Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når batteripakken tages ud af maskinen. Tilkobling, mulighed for indstilling af lufthastigheden i 3 trin: Tryk på kontakten (11) i minimum 1 sekunder. Vælg mellem 3 trin ved at trykke flere gange på kontakten. Det indstillede trin vises ved hjælp af lysdioder. Frakobling: Tryk kortvarigt på kontakten (11) (2 sekunder). Tag batteripakken (2) ud af apparatet, før der foretages nogen form for rengøring. Rengør aldrig apparatet med aggressive rengøringsmidler. Hvis vingerne skal rengøres: Sørg for, at vingerne ikke bøjes. Det vil medføre ubalance og vibrationer. Afmontér den forreste del af metalkabinettet ved at skrue forbindelsesskruerne udvendigt på metalkabinettet ud. Skru metalkabinettet fast med forbindelsesskruerne igen efter afsluttet rengøring. Foretag kun tilkobling, når metalkabinettet er lukket. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen betjenes i en holder: Sæt maskinen sikkert fast. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. A Ladeaggregater: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30 m.fl. B Batteripakker med forskellig kapacitet. Køb kun batteripakker med en spænding, som passer til dit elværktøj. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer af elværktøj må kun gennemføres af en faguddannet elektromekaniker! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse 8. Rengøring 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse
Side: 4
DANSK da 47 Kun for EF-lande: Elværktøj må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/ EF om kasseret elværktøj og elektronisk udstyr og implementeringen i national lovgivning skal kasseret elværktøj indsamles særskilt og sendes til en miljøvenlig genbrugsstation. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Aflad batteripakken i elværktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. U =batteripakkens spænding vair =Lufthastighed n0 =Omdrejningstal d =Vingediameter: D =Diameter for kabinet: A =Mål (længde x bredde x højde) m =vægt med mindste batteripakke Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). 12. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo AV 18 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo AV 18. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo AV 18 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo AV 18

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo AV 18 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Ventilatorer
  • Model/navn: AV 18
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer