ASR 50 M SC

Metabo ASR 50 M SC manual

ASR 50 M SC

Manual til Metabo ASR 50 M SC på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 140 sider.

Side: 1
DANSK da 91 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse spånsu- gere/støvfjernere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. ASR 25 L SC, ASR 50 L SC: Støvsugeren er egnet til opsugning af støv og faste partikler (glasskår, søm osv.) samt alle former for væske på nær let antændelige og brændbare væsker og materiale, der er varmere end 60 °C. Sugeapparatet er egnet til fjernelse af tørt, ikke brændbart støv, ikke brændbare væsker, træstøv og farligt støv med grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen på > 1 mg/m³. ASR 25 M SC, ASR 50 M SC: Støvsugeren er egnet til udsugning af sund- hedsskadeligt støv i støvklasse M. Iht. EN 60335-2-69. Sugeapparatet er egnet til fjernelse af tørt, ikke brændbart støv, ikke brændbare væsker, træstøv og farligt støv med grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen på ≥ 0,1 mg/m³. Eksponeringsgrænser og kræftfremkaldende stoffer fremgår af grænseværdilisten. Oplysninger kan også fås hos de lokale brancheorganisationer og institutioner. Resultatet af det støvtekniske eftersyn beror udelukkende på ud- og opsugning af tørt støv. Støvsugeren er egnet til anvendelse som: a) Industristøvsuger til opsugning af ophobet støv. b) Støvudskiller til udsugning af svævestøv fra forar- bejdningsmaskiner. Støvsugeren er velegnet til erhvervsmæssig brug med høj belastning, f.eks. inden for håndværk, installation, byggeri, industri, værksteder, malere, stukkatører, snedkere og træforarbejdningsvirk- somheder. Iht. EN 60335-2-69. Støvsugeren er egnet til opsugning af støv og faste partikler (glasskår, søm osv.) samt alle former for væske på nær let antændelige og brændbare væsker og materiale, der er varmere end 60 °C. ASR 25 L SC, ASR 50 L SC, ASR 25 M SC, ASR 50 M SC: Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer med manglende erfaring og/eller viden, medmindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de har fået instruktioner fra denne person om, hvordan apparatet skal anvendes. Overhold de landespecifikke forskrifter, samt angivelserne fra fabrikanten af materialet. Dette produkt er beregnet til erhvervsmæssig brug. Der må ikke opsuges asbestholdigt støv. Der må ikke opsuges brændbart støv. Der må ikke opsuges brændbare eller eksplosive opløsningsmidler, materiale, der er fugtet med opløsningsmiddel, eksplosionsfarligt støv, væsker såsom benzin, olie, alkohol, fortynder eller mate- riale, der er varmere end 60 °C. Eksplosions- og brandfare! Maskinen må ikke bruges i nærheden af antændelige gasser og stoffer. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Læssikkerhedsanvisningerne og brugsanvisningen godt og grundigt igennem, før De tager maskinen i brug. Gem alle medføl- gende dokumenter, og lad dem følge med, hvis De engang giver maskinen videre til andre personer. Før brug skal brugerne instru- eres og oplæres i brug af maskinen og de stoffer, som maskinen skal bruges til samt infor- meres om sikker bortskaffelse af det opsamlede materiale. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvis- ningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og maskinens sikkerhed! Lad aldrig børn bruge maskinen. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med appa- ratet. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 92 OBS! Brug kun tilbehør, der følger med maskinen eller tilbehør, der er beskrevet i brugsanvisningen. Anvendelse af andet tilbehør kan påvirke sikkerheden. Der må ikke udføres andet arbejde end beskrevet her. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, der måtte opstå som følge af, at maskinen ikke anvendes efter sit formål, betjenes forkert eller ikke repareres korrekt. Lad slangen blive siddende på maskinen, når den ikke anvendes for at forhindre, at støv trænger ud. På ASR 25 M SC, ASR 50 M SC skal sugeåbningen (12) lukkes med en lukkeprop (11) og slange- enderne stikkes sammen, så der ikke trænger støv ud. Maskiner og tilbehør må ikke anvendes, hvis: -maskinen har tydelige skader (revner/brud), -stikledningen er defekt, har revner eller viser tegn på ældning, -der er mistanke om en skjult defekt (efter at være blevet tabt på jorden). Ret ikke mundstykket, slangen eller røret mod mennesker eller dyr. ADVARSEL - Sluk straks for støvsugeren, hvis der kommer skum eller vand ud. Tøm behol- deren og evt. foldefilteret. Træd eller sid aldrig på maskinen. Læg altid stikledningen og slangen sådan, at man ikke falder over dem. Stikledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter, knækkes eller komme i klemme. Hvis maskinens stikledning bliver beskadiget, skal den erstattes af en speciel ledning. Se kapitlet Reparation. Må kun tilsluttes til en stikkontakt med beskyttelseskontakt. Brug ikke beskadigede forlænger- ledninger. Sæt aldrig netstikket i, eller træk det aldrig ud med våde hænder. Træk kun i netstikket, ikke i ledningen. ADVARSEL - Stikdåsen på maskinen må kun anvendes til de formål, der er beskrevet i brugsan- visningen. Efterlad aldrig maskinen uden opsyn. Træk netstikket ud før længere pauser. Støvsugeren må ikke anvendes eller opbevares udendørs under fugtige forhold. OBS! – Denne maskine skal opbe- vares indendørs. Syre, acetone og opløsningsmidler kan ætse maskinens dele. Sluk for maskinen, og træk netstikket ud før vedligehol- delse eller rengøring af maskinen og efter brug af maskinen. Damprensere og højtryksrensere må ikke anvendes til rengøring af støvsugeren. Den indvendige side af dækslet skal altid holdes tør. Kimdannelse på grund af mang- lende rengøring, især ved brug
Side: 3
DANSK da 93 inden for levnedsmiddelindustrien: Rengør og desinficer altid maskinen umiddelbart efter brug. Åbn aldrig maskinen udenfor i regn- eller tordenvejr. Maskinen må ikke anvendes i eksplosionsfarlige rum. Sørg for, at støvsugeren står stabilt. Der skal være en tilstrækkelig luft- udskiftning L i rummet, hvis den udsugede luft tilbageføres til rummet. Overhold de nationale bestemmelser. OBS! Denne maskine inde- holder sundhedsskadeligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive bortskaffelse af støvbe- holderen, må kun udføres af fagfolk, som bruger egnede værnemidler. Advarsel om generel fare! OBS! Brug ikke maskinen uden at have læst brugsan- visningen. ADVARSEL - Brugerne skal instru- eres ordentligt i brugen af denne støvsuger og de stoffer, som den skal anvendes til. Specielle sikkerhedsanvis- ninger til ASR 25 M SC, ASR 50 M SC: Advarselsskilt til maskiner i støv- klasse M: Vær opmærksom på følgende i forbindelse med tømning og vedli- geholdelse: Rengør maskinen, før den åbnes. Brug en støvmaske. Undgå at uvedkommendepersonerbelastes med støv. Sørg for lokal filtreret tvangsventilation. Rengør derefter vedligeholdelsesområdet. Anvend aldrig maskinen uden et komplet filtreringssystem (filterkassetter og PE-filterposer eller alternative fleece-filterposer). Ifølge prøvningen efter EN 60335 del 1 og 69 opfylder maskinen de sikkerhedstekniske krav med hensyn til elektrisk sikkerhed, også ved opsugning af vand/luft-blan- dinger. Specielle sikkerhedsanvis- ninger til ASR 25 L SC, ASR 50 L SC: Advarselsskilt til maskiner i støv- klasse L: Maskinen er egnet til opsugning af let sundhedsfarlige stoffer. Maskinen er ikke egnet til reduk- tion af træstøv i indåndingsluften. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel).
Side: 4
DANSK da 94 Se side 3. 1 Drejekontakt Tænd/Sluk/Automatik/SelfClean (SC) 2 Volumenstrømindikator 3 Stikdåse til el-værktøj 4 Drejekontakt til indstilling af slangediameter * 5 ;PE-filterpose * 6 Fleece-filterpose * 7 Kabelholder 8 Overdel 9 Snaplås 10 Underdel 11 Sugeåbning 12 Lukkeprop (kun til ASR 25 M SC, ASR 50 M SC) * 13 Låseknap 14 Rigel (til åbning af dækslet ved udskiftning af filterkassetter) 15 Motorbeskyttelsesfilter 16 Filterkassette (efter IFA C) * alt efter udstyr/medleveres ikke Kontrollér før ibrugtagning, om oplysnin- gerne på typeskiltet stemmer overens med strømnettets netspænding og netfre- kvens. 6.1 Fastgørelse af lukkeproppen (kun på ASR 50 M SC) Fastgør lukkeproppens kæde (12) til hullet ved sugeåbningen (11). 6.2 Montering af hjul (såfremt nødvendigt) Stik styrehjulenes aksler i hullerne på beholderens bund, indtil de går i hak. De store hjul skal monteres som vist: 6.3 Isætning af en fleece-filterpose Vi anbefaler anvendelse af ldfilterposer ved: - Anvendelser, hvor mås mængder af int støv opstår (f.eks. slibning og afslibning af farve- og lakcoatings, udsugning af kortvarige borearbejder med mindre diametre < 10 mm, etc.). - Anvendelse af maskiner, som f.eks. overfræsere, høvlemaskiner, små slibemaskiner, etc. Sluk for maskinen, træk netstikket ud, og åbn snaplåsene (9). Fjern overdelen (8) fra beholderen (10). ASR 50 M SC: Drej den røde drejering inde i sugeåbningen, så trekantmarke- ringen vender opad. (Skal trykkes lidt ind mod sugeslangen, før den kan drejes, og trækkes derefter tilbage igen). Tag fat i flangen på den nye fleece-filterpose, og skub først filterposen hen over sugestudsen forneden og dernæst hen over knasten foroven. Sæt overdelen på beholderen igen, og luk snaplå- sene. Drej den røde drejeskyder (indvendigt i indsugningsåb- ningen) til anslag: Teksten „CLOSE“ peger opad mod markeringen ▲. Tag fat i flangen på filterposen, og før først åbningen hen over tappen nederst i sugeåbningen, og tryk den så fast i sugeåbningen. Sæt overdelen på beholderen igen, og luk snaplåsene. 6.4 Isætning af en PE-filterpose (kun på ASR 50 M SC) PE-filterposer (5) er egnet til våd- og tørsugning. Vi anbefaler anvendelsen af PE-affaldsposer ved: - Anvendelser, hvor større mængder af fint støv opstår (f.eks. affræsning af pudsede flader, slibning og afslibning af cementgulve, etc.). - Anvendelse af maskiner, som f.eks.: Saneringsfræsere, saneringsslibemaskiner, slibemaskiner til mørtelfrit elementbyggeri, murnotfræsere, etc. Ved anvendelse af en PE-affaldspose skal man tilkoble filterafrensningen (funktionen AR/IR) ved de pågældende materialer (se anbefalingen). Sluk for maskinen, træk netstikket ud, og åbn snaplåsene (9). Fjern overdelen (8) fra beholderen (10). Drej den røde dreje- ring inde i sugeåb- ningen, så cirkelmar- keringen vender opad. (Skal trykkes lidt ind mod suge- slangen, før den kan drejes, og trækkes derefter tilbage igen). Drej den røde drejeskyder (indvendigt i indsugningsåb- ningen) til anslag: Teksten „OPEN“ peger opad mod markeringen ▲. Tag fat i flangen på PE-filterposen (5), og før først åbningen hen over tappen nederst i sugeåbningen, og tryk den så fast i sugeåbningen. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning paper plastic
Side: 5
DANSK da 95 Læg PE-filterposen (5) jævnt på bunden af behol- deren. Læg PE-filterposens kanter sådan hen over beholderens kant, at PE-filterposen fastklemmes af overdelen (8) hele vejen rundt. 7.1 Tænd, sluk, automatik, filterryster Vælg modus på kontakten (1): 0=Støvsuger slukket I =Støvsuger tændt (manuel drift) A=Automatisk tænd/sluk: Støvsugeren tændes eller slukkes automa- tisk, når el-værktøjet, som er tilsluttet til stik- dåsen (3), tændes eller slukkes. R A= Automatisk tænd/sluk og automatisk filterryster • Sætter man kontakten (1) på R A, tændes den elektromagnetiske filterryster. Støv rystes af filteret. Filterrysteren slukker auto- matisk efter ca. 10 sek. • I position R A tændes eller slukkes støvsu- geren automatisk, når el-værktøjet, som er tilsluttet stikdåsen (3), tændes eller slukkes. • I position R A kontrollerer elektronikken luft- strømmen under arbejdet. Er den for lav på grund af et tilsmudset filter, lyser "Filtercon- trol"-lampen (2). Næste gang det tilsluttede el-værktøj holder pause, slår elektronikken filterrysteren automatisk til igen i ca. 10 sek. ASR 25 M SC, ASR 50 M SC: • Ligger den gennemsnitlige lufthastighed i slangesystemet med en diameter på 35 mm under 20 m/s, blinker volumenstrømindika- toren (2). Dette indikerer, at fleece-filterpose skal udskiftes, eller at rystesystemet skal aktiveres. 7.2 Stikdåse (3) Stikdåsen (3) er kun beregnet til tilslutning af el-værktøj. Det maksimalt tilladte strømforbrug (støvsuger og tilsluttet maskine) må ikke overskride værdien Imax (se tabel, side 2). OBS! El-værktøjet skal være slukket, når det tilsluttes. Stikdåsen er altid spændingsfø- rende, når netstikket er tilsluttet, uanset hvilken position kontakten står i. Står kontakten (1) på "0", kan stikdåsen anvendes som forlængerledning (f.eks. til en lampe). Står kontakten (1) på "RA", tændes eller slukkes støvsugeren med el-værktøjet, som er tilsluttet stik- dåsen (3). 7.3 Volumenstrømindikator Hvis beholderen er fuld og/eller sugeslangen tilstoppet, lyser volumenstrømindikatoren (2). På ASR 25 M SC, ASR 50 M SC lyder der også et akustisk signal. 7.4 Drejekontakt til indstilling af slangediameter (kun ASR 25 M SC, ASR 50 M SC) Indstil slangediameteren på den monterede suge- slange med drejekontakten (4). Står kontakten (1) på "RA", „A“ eller "I", overvåges volumenstrømmen. Ved underskridelse af en bestemt volumenstrøm rystes filterkassetterne i arbejdspauserne i position RA.Er volumenstrømmen stadig for lav, lyser volu- menstrømindikatoren, oghvis kontakten står på "RA", lyder der også et akustik signal. Dette indikerer, at beholderen skal tømmes eller fleece-filterposen (6) eller PE-filterposen (5) skal udskiftes. Ø 35 mm => 70 m³/h Ø 27 mm => 41 m³/h Ø 19 mm => 20 m³/h Bemærk: Hvis sugeslangen har en diameter på 19 mm eller derunder, og strømningsbetingelserne i sugeslangen er dårlige, kan det forekomme, at volu- menstrømindikatoren (2) blinker, og det akustiske signal lyder, selvom fleece-filterposen ikke skal udskiftes endnu. I så fald skal slangen trækkes ud, så den ligger lige, og rengøres. Bemærk: Hvis det på grund af el-værktøjet (f.eks. hvis sugeslangens diameter er større end diame- teren på el-værktøjets udsugningskanal) er nødven- digt at indstille drejekontakten (4) til en lavere diameter, kan der ikke garanteres for tilstrækkelig støvtransport i sugeslangen. Sugeslangen skal fjernes fra el-værktøjet og suges fri for støv efter hver arbejdsgang. 8.1 Tørsugning Filteret, maskinen og tilbehøret skal være tørt. I våd tilstand kan støv sætte sig fast og danne klumper. fleece-filterposer (6) og PE-filterposer (5) skal altid anvendes sammen med filterkassetter (16). 8.2 Vådsugning Maskinen må aldrig anvendes uden filterkas- setter (16). Maskinen kan blive ødelagt. Desuden kan der trænge vand ud. Der kan anvendes fleece-filterposer (6) eller PE- filterposer (5). Filterkassetterne (16) er egnet til vådsugning. Fjern tørt materiale inden vådsugningen. På den måde undgås stærk tilsmudsning og dannelse af klumper. Den indbyggede vandsensor afbryder motoren, når beholderen er fuld. Tøm maskinen. Genindkob- lingssikringen er virksom, så længe maskinen ikke slukkes. Maskinen skal slukkes og tændes igen, før den er klar til brug igen. Når maskinen slukkes, kan der løbe lidt vand tilbage fra slangen. Fjern sugeslangen fra væsken, før beholderen tømmes. Før den evt. efterfølgende tørsugning skal der sættes et tørt filter i. Skiftes der tit mellem tør- og vådsugning, anbefaler vi at anvende et ekstra (udskiftnings-) filter. Lad filter, beholder og tilbehør tørre, så støvet ikke bliver hængende i de fugtige dele. 7. Maskinen 8. Anvendelse
Side: 6
DANSK da 96 8.3 Specielle anvisninger til ASR 25 M SC, ASR 50 M SC Anvendelse som industristøvsuger: Sæt kontakten (1) på "I". Indstil slangediameteren på den monterede suge- slange med drejekontakten (4). Ved underskridelse af volumenstrømmen lyser volu- menstrømindikatoren for at gøre opmærksom på, at beholderen skal tømmes eller fleece-filterposen (6) eller PE-filterposen (5) skal udskiftes. Anvendelse som støvudskiller: Støvudskilleren må kun forbindes med en enkelt støvkilde. Sæt kontakten (1) på "RA". Indstil slangediameteren på den monterede suge- slange med drejekontakten (4). Nærmere informati- oner findes i kapitel 7.4. Tilslut det slukkede el-værktøj til stikdåsen (3). Se kapitel 7.2. 8.4 Transport På ASR 25 L SC / ASR 50 L SC skal slangen blive siddende på maskinen for at forhindre, at støv trænger ud. På ASR 25 M SC, ASR 50 M SC skal sugeåb- ningen (12) lukkes med en lukkeprop (11) og slan- geenderne stikkes sammen, så der ikke trænger støv ud. Vikl sugeslangen rundt om støvsugeren. Læg tilbehøret i egnede plastposer, og luk poserne. Rul stikledningen op på kabelholderen (7). Overdelen (8) skal være fastgjort sikkert til behol- deren (10) – kontroller, at snaplåsene (9) er lukkede. 9.1 Generelle rengøringsanvisninger Rengør beholder og tilbehør med vand. Aftør over- delen (8) med en fugtig klud. OBS! Denne maskine indeholder sundhedsskade- ligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive bortskaffelse af støvbeholderen, må kun udføres af fagfolk, som bruger egnede værnemidler. Tømning af beholderen Kun tilladt ved støv med en eksponeringsgrænse > 1 mg/m3. - Træk netstikket ud. - ASR 50 L SC, ASR 50 M SC: Fjern sugeslangen, og luk sugeåbningen (11) med lukkeproppen (12). - Åbn snaplåsene (9). Fjern overdelen (8) fra behol- deren (10). Bortskaffelse af fleece-filterposer - Træk netstikket ud. - Tag åndedrætsværn på. - ASR 50 L SC, ASR 50 M SC: Fjern sugeslangen, og luk sugeåbningen (11) med lukkeproppen (12). - Åbn snaplåsene (9). Fjern overdelen (8) fra behol- deren (10). - Træk fleece-filterposen (6) forsigtigt bagud og af sugeåbningen (11). Luk fleece-filterposens flange ved at klappe låget hen over. - Bortskaf materialet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Bortskaffelseaf PE-filterposer - Tilslut netstikket. - Tænd for støvsugeren, og ryst filteret: Sæt kontakten (1) på "RA". - Sluk for støvsugeren: Sæt kontakten (1) på "0". - Tag åndedrætsværn på. - ASR 50 L SC, ASR 50 M SC: Fjern sugeslangen, og luk sugeåbningen (11) med lukkeproppen (12). - Åbn snaplåsene (9). Fjern overdelen (8) fra behol- deren (10). Før overdelen fjernes, skal kontakten (1) sættes på "I" for at sikre, at evt. nedfaldende støv opsuges. - Træk PE-filterposen (5) forsigtigt bagud og af sugeåbningen (11). Luk PE-filterposens flange ved at klappe låget hen over. - Bortskaf materialet i overensstemmelse med gældende lovgivning. 9.2 Specielle rengøringsanvisninger til ASR 25 M SC, ASR 50 M SC Maskiner i klasse M skal rengøres udvendigt med en støvsuger og tørres af eller behandles med tætnings- middel, før de må fjernes fra farezonen. Alle maskindele skal anses som forurenede, når de fjernes fra farezonen, og der skal træffes egnede foranstaltninger for at forhindre støvet i at sprede sig. Alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende i forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsar- bejde, skal bortskaffes i tætte poser i overensstemmelse med gældende bestemmelser om bortskaffelse af sådant affald. 10.1 Generelle anvisninger Sluk maskinen, og træk netstikket ud før vedli- geholdelse. Rengør maskinen (se kapitel 9.). Brugeren skal adskille, rengøre og vedligeholde støvsugeren, så vidt det er muligt, uden at der opstår fare for andet vedligeholdelsespersonale eller andre personer. Sikkerhedsforholdsregler Egnede forsigtighedsforholdsregler omfatter rengø- ring før demontering, etablering af lokal filtreret tvangsventilation der, hvor støvsugeren demon- teres, rengøring af vedligeholdelsesområdet og egnede personlige værnemidler. 10.2 Nedsat sugestyrke Foretag følgende, hvis sugestyrken aftager: 1. Rengør filterkassetterne ved at aktivere den elektromagnetiske filterryster (sæt kontakten (1) på "RA"). 2. Tøm beholderen, eller udskift fleece-filterposen (6) eller PE-filterposen (5). 3. Udskift filterkassetterne (16), eller vask filteret under rindende vand, lad det tørre, og sæt det i 9. Rengøring 10. Vedligeholdelse
Side: 7
DANSK da 97 igen. 10.3 Udskiftning af filterkassetterne (16) Ryst filterkassetterne (16), før de udskiftes, ved at aktivere den elektromagnetiske filterryster (sæt kontakten (1) på "RA"). Drej låseknappen (13) på riglen (14) 90° mod uret med en mønt eller lignende genstand, og tryk riglen (14) bagud. Klap overdelen op, og tag filterkasset- terne (16) ud. Kom straks filterkassetterne i en støvtæt plastpose, luk posen, og bortskaf filterkas- setterne i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Sæt nye filterkassetter i, og kontroller, at de sidder godt fast. 10.4 Motorbeskyttelsesfilter Kontroller regelmæssigt motorbeskyttelsesfilteret. Hvis motorbeskyttelsesfilteret (15) er tilsmudset, er det tegn på defekte filterkassetter (16): - Udskift filterkassetterne (16). - Udskift motorbeskyttelsesfilteret (15), eller vask filteret under rindende vand, lad det tørre, og sæt det i igen. 10.5 Vandsensor OBS! - Rengør regelmæssigt vand- sensoren, og undersøg den for tegn på beskadigelse. 10.6 Teknisk eftersyn Mindst én gang om året skal der gennemføres et støvteknisk eftersyn af fabrikanten eller en autori- seret person for at kontrollere filteret for beskadi- gelse og kontrollere maskinens tæthed samt kontrolanordningens funktion. Brugeren skal adskille, rengøre og vedligeholde støvsugeren, så vidt det er muligt, uden at der opstår fare for andet vedligeholdelsespersonale eller andre personer. Sikkerhedsforholdsregler Egnede forsigtighedsforholdsregler omfatter rengø- ring før demontering, etablering af lokal filtreret tvangsventilation der, hvor støvsugeren demon- teres, rengøring af vedligeholdelsesområdet og egnede personlige værnemidler. Alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende i forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsarbejde, skal bortskaffes i tætte poser i over- ensstemmelse med gældende bestemmelser om bort- skaffelse af sådant affald. Hvis volumenstrømindikatoren (2) lyser, eller et akustisk signal (kun på ASR 25 M SC, ASR 50 M SC) lyder, er det tegn på, at fleece-filterposen skal tømmes. Nedsat sugestyrke: Vær opmærksom på anvisningerne i kapitlet "Rengøring". • Er filterkassetterne (16) tilsmudsede? - Rengør dem. • Er fleece-filterposen (6) fuld? - Udskift den. • Er PE-filterposen (5) fuld? - Udskift den. • Er beholderen (10)fuld? - Tøm den. • Er motorbeskyttelsesfilteret (15) tilstoppet? - Se kapitel 10.. • Er mundstykket, rørene eller slangen tilstoppet?- Rengør dem. Maskinen starter ikke: • Sidder stikket i stikdåsen? • Er strømmen slået fra? • Er stikledningen i orden? • Er dækslet lukket rigtigt? • Har vandsensoren afbrudt maskinen? - Tøm beholderen, sluk og tænd for maskinen igen. • Står kontakten (1) på "RA" / "A"? - Sæt den på "I". Se kapitel 7.1. • Støvsugeren tændes eller slukkes ikke af el- værktøjet, selvom kontakten (1) står på "RA" / "A". - Tilslut el-værktøjet til stikdåsen (3). Der er støv i beholderen, selvom der er sat en fleece-filterpose i: • Drejeringens position er forkert. Se kapitel 6.3. PE-filterposen suges ind mod filterkassetterne (16): • Drejeringens position er forkert. Se kapitel 6.4. Reparer ikke maskinen selv. Kontakt et autoriseret værksted eller Metabo-kunde- service (se kapitel 13. Reparation) f Brug kun originalt Metabo tilbehør. Henvend Dem til Deres forhandler, hvis De har brug for tilbehør. Se side 4. 17 Fleece-filterpose-M 5 stk. = 1 sæt 18 PE-filterpose-M 5 stk. = 1 sæt 19 Filterkassette-M cellulosemateriale 2 stk. = 1 sæt 20 Filterkassette-M polyestermateriale 2 stk. = 1 sæt 21 Motorbeskyttelsesfilter (1 stk.) Der skal bestilles 2 stk. 22 Kabelclips (10 stk.) 23 Sugeslange 24 Tilslutningsstykke-bajonet 25 Støvsugerrør (2 stk.) 26 Mellemstykke 27 Mundstykke 28 Gulvmundstykke (metal) 29 Universalmundstykke 30 Universalbørste 31 Polsterbørste 32 Fugemundstykke 33 Gummimundstykke 34 Guldmundstykkesæt (med gulvindsats og indsats til vådsugning) 11. Afhjælpning af fejl 12. Tilbehør
Side: 8
DANSK da 98 35 Multimundstykke 36 Sugeslange 37 Sugeslange (antistatisk) 38 Reduktionsstykke Ø 35/58 mm Reparationer på maskiner må kun udføres af en elektriker! Brug kun originale Metabo-reservedele. Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Den af Metabo brugte emballage er 100% genan- vendelig. Brugt udstyr og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces. Denne brugsanvisning er trykt på papir, som er bleget uden klor. Kun for EU-lande: Maskiner må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte maskiner indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 2. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. K =Støvklasse. Iht. EN 60335-2-69. A =Udvendige mål U =Netspænding F =Netfrekvens A =Strømforbrug N =Stikledning P1 =Nominel optagen effekt pU1 =Maks. undertryk (på slangen) pU2 =Maks. undertryk (på blæseren) Vl/s1 =Maks. volumenstrøm (på slangen) Vl/s2 =Maks. volumenstrøm (på blæseren) Dmax1 =Maks. gennemstrømningsmængde (på slangen) Dmax2 =Maks. gennemstrømningsmængde (på blæseren) V =Maks. beholderkapacitet m =Vægt (uden strømkabel) Typiske A-vægtede lydniveauer (IEC 60335-2-69): LpA =Lydtrykniveau LWA =Lydeffektniveau Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! Måleværdier beregnet jf. EN 60704. ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 13. Reparation 14. Miljøbeskyttelse 15. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo ASR 50 M SC men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo ASR 50 M SC. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo ASR 50 M SC så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo ASR 50 M SC

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo ASR 50 M SC below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Støvsugere
  • Model/navn: ASR 50 M SC
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk, Slovenske, Kroatisk