ASR 35 M ACP

Metabo ASR 35 M ACP manual

ASR 35 M ACP

Manual til Metabo ASR 35 M ACP på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 136 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
Side: 1
DANSK 89 DA 1 Overensstemmelseserklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 5 Oversigt 6 Ibrugtagning 7 Maskinen 8 Anvendelse 9 Rengøring 10 Vedligeholdelse 11 Afhjælpning af fejl 12 Tilbehør 13 Reparation 14 Miljøbeskyttelse 15 Tekniske data Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 2 angivne standarder og direktiver. ASR 35 L AutoClean: Støvsugeren er egnet til opsugning af støv og faste partikler (glasskår, søm osv.) samt alle former for væske på nær let antændelige og brændbare væsker og materiale, der er varmere end 60 °C. ASR 35 M AutoClean: Støvsugeren er egnet til udsugning af sund- hedsfarligt støv i støvklasse M iht. EN 60335- 2-69. Støvsugeren er egnet til opsamling af tørt, ikke brændbart støv med en eksponeringsgrænse >= 0,1 mg/m³ . Eksponeringsgrænser og kræftfremkaldende stoffer fremgår af grænseværdilisten. Oplysninger kan også fås hos de lokale brancheorganisationer og institutioner. Vær opmærksom på nationale bestemmelser. Resultatet af det støvtekniske eftersyn beror udelukkende på ud- og opsugning af tørt støv. Støvsugeren er egnet til anvendelse som: a) Industristøvsuger til opsugning af ophobet støv. b) Støvudskiller til udsugning af svævestøv fra forarbejdningsmaskiner. Støvsugeren er velegnet til erhvervsmæssig brug med høj belastning, f.eks. inden for håndværk, installation, byggeri, industri, værksteder, malere, stukkatører, snedkere og træforarbejdnings- virksomheder. Opfylder kravene i EN 60335-2-69. ASR 35 L AutoClean og ASR 35 M AutoClean: Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer med manglende erfaring og/eller viden, medmindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de har fået instruktioner fra denne person om, hvordan apparatet skal anvendes. Dette produkt er beregnet til erhvervsmæssig brug. Der må ikke opsuges brændbart støv. Der må ikke opsuges brændbare eller eksplosive opløsningsmidler, materiale, der er fugtet med opløsningsmiddel, eksplosionsfarligt støv, væsker såsom benzin, olie, alkohol, fortynder eller mate- riale, der er varmere end 60 °C. Eksplosions- og brandfare! Maskinen må ikke bruges i nærheden af antændelige gasser og stoffer. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om fore- byggelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsan- visninger skal overholdes. Læs sikkerhedsanvisningerne og brugsan- visningen godt og grundigt igennem, før De tager maskinen i brug. Gem alle medføl- Brugsanvisning Kære kunde, mange tak for den tillid De har vist ved at købe denne nye Metabo maskine. Hver Metabo maskine afprøves omhyggeligt og underligger de strenge kvalitetskontroller af Metabos kvalitetsstyringssystem. En maskines levetid er dog i høj grad afhængig af Dem. Vær opmærksom på informationerne i denne brugsanvisning og i de medfølgende dokumenter. Jo mere omhyggeligt De behandler Deres Metabo apparat, desto længere vil De nyde godt af det. Indhold 1 Overensstemmelses erklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 17027067_0711 ASR 35 L_M AutoClean ENTWURF.book Seite 89 Montag, 25. Juli 2011 4:46 16
Side: 2
90 DANSK DA gende dokumenter, og lad dem følge med, hvis De engang giver maskinen videre til andre personer. Før brug skal brugerne instrueres og oplæres i brug af maskinen og de stoffer, som maskinen skal bruges til samt informeres om sikker bortskaffelse af det opsamlede materiale. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og maski- nens sikkerhed! Lad aldrig børn bruge maskinen. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. OBS! Brug kun tilbehør, der følger med maskinen eller tilbehør, der er beskrevet i brugsanvisningen. Anvendelse af andet tilbehør kan påvirke sikker- heden. Der må ikke udføres andet arbejde end beskrevet her. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, der måtte opstå som følge af, at maskinen ikke anvendes efter sit formål, betjenes forkert eller ikke repareres korrekt. Lad slangen blive siddende på maskinen, når den ikke anvendes for at forhindre, at støv trænger ud. På ASR 35 M AutoClean skal sugeåbningen (14) lukkes med en lukkeprop (13) og slangeenderne stikkes sammen, så der ikke trænger støv ud. Maskiner og tilbehør må ikke anvendes, hvis: - maskinen har tydelige skader (revner/brud), - stikledningen er defekt, har revner eller viser tegn på ældning, - der er mistanke om en skjult defekt (efter at være blevet tabt på jorden). Ret ikke mundstykket, slangen eller røret mod mennesker eller dyr. Sluk straks for støvsugeren, hvis der kommer skum eller vand ud. Tøm beholderen og evt. foldefilteret. Træd eller sid aldrig på maskinen. Læg altid stikledningen og slangen sådan, at man ikke falder over dem. Stikledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter, knækkes eller komme i klemme. Hvis maskinens stikledning bliver beskadiget, skal den erstattes af en speciel ledning. Se kapitlet Reparation. Må kun tilsluttes til en stikkontakt med beskyttel- seskontakt. Brug ikke beskadigede forlængerledninger. Sæt aldrig netstikket i, eller træk det aldrig ud med våde hænder Træk kun i netstikket, ikke i ledningen. Stikdåsen på maskinen må kun anvendes til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen. Efterlad aldrig maskinen uden opsyn. Træk netstikket ud før længere pauser. Støvsugeren må ikke anvendes eller opbevares udendørs under fugtige forhold. OBS! – Denne maskine skal opbevares indendørs. Syre, acetone og opløsningsmidler kan ætse maskinens dele. Sluk for maskinen, og træk netstikket ud før vedligeholdelse eller rengøring af maskinen og efter brug af maskinen. Damprensere og højtryksrensere må ikke anvendes til rengøring af støvsugeren. Den indvendige side af dækslet skal altid holdes tør. Kimdannelse på grund af manglende rengøring, især ved brug inden for levnedsmiddelindustrien: Rengør og desinficer altid maskinen umiddelbart efter brug. Åbn aldrig maskinen udenfor i regn- eller torden- vejr. Maskinen må ikke anvendes i eksplosionsfarlige rum. Sørg for, at støvsugeren står stabilt. Der skal være en tilstrækkelig luftudskiftning L i rummet, hvis den udsugede luft tilbageføres til rummet. Overhold de nationale bestemmelser. OBS! Denne maskine indeholder sund- hedsskadeligt støv. Tømning og vedlige- holdelse, inklusive bortskaffelse af støvbe- holderen, må kun udføres af fagfolk, som bruger egnede værnemidler. Advarsel om generel fare! OBS! Brug ikke maskinen uden at have læst brugsanvisningen. ADVARSEL – Brugerne skal instrueres tilstrække- ligt i brugen af denne støvsuger. Specielle sikkerhedsanvisninger til ASR 35 M AutoClean: Advarselsskilt til maskiner i støvklasse M: 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 17027067_0711 ASR 35 L_M AutoClean ENTWURF.book Seite 90 Montag, 25. Juli 2011 4:46 16
Side: 3
DANSK 91 DA Vær opmærksom på følgende i forbindelse med tømning og vedligeholdelse: Rengør maskinen, før den åbnes. Brug en støv- maske. Undgå at uvedkommende personer bela- stes med støv. Sørg for lokal filtreret tvangsventi- lation. Rengør derefter vedligeholdelsesområdet. Anvend aldrig maskinen uden et komplet filtre- ringssystem (filterkassetter og PE-filterpose). Ifølge prøvningen efter EN 60335 del 1 og 69 opfylder maskinen de sikkerhedstekniske krav med hensyn til elektrisk sikkerhed, også ved opsugning af vand/luft-blandinger. Specielle sikkerhedsanvisninger til ASR 35 L AutoClean: Advarselsskilt til maskiner i støvklasse L: Maskinen er egnet til opsugning af let sundheds- farlige stoffer. Maskinen er ikke egnet til reduktion af træstøv i indåndingsluften. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundheds- skadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/eller ånde- drætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbin- delse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Se side 3 (foldes ud). 1 Sugestyrkeregulator * 2 Drejekontakt Tænd/Sluk/Automatik/ AutoClean 3 Volumenstrømindikator 4 Stikdåse til el-værktøj 5 Drejekontakt til indstilling af slangediameter * 6 PE-filterpose * 7 Fleece-filterpose * 8 Papirfilterpose * 9 Overdel 10 Snaplås 11 Beholder 12 Kabelholder (klappes tilbage, og stikled- ningen rulles op) 13 Lukkeprop (kun på ASR 35 M AutoClean) * 14 Sugeåbning 15 Rigel (til åbning af dækslet ved udskiftning af filterkassetter) 16 Låseknap 17 Motorbeskyttelsesfilter 18 Filterkassette (efter IFA C) * alt efter udstyr/medleveres ikke Kontroller før ibrugtagning, om oplysnin- gerne på typeskiltet stemmer overens med strømnettets netspænding og netfrek- vens. 6.1 Fastgørelse af lukkeproppen (kun på ASR 35 M AutoClean) Fastgør lukkeproppens kæde (13) til hullet ved sugeåbningen (14). 6.2 Isætning af en papirfilterpose eller fleece-filterpose Papirfilterposer (8) er ikke egnet til vådsugning. Sluk for maskinen, træk netstikket ud, og åbn snaplåsene (10). Fjern overdelen (9) fra beholderen (11). Drej den røde drejering inde i sugeåbningen, så trekantmarke- ringen vender opad. (Skal trykkes lidt ind mod sugeslangen, før den kan drejes, og trækkes derefter tilbage igen). Tag fat i flangen på den nye papirfilterpose/fleece- filterpose, og skub først filterposen hen over suge- studsen forneden og dernæst hen over knasten foroven. Sæt overdelen på beholderen igen, og luk snaplåsene. 6.3 Isætning af en PE-filterpose PE-filterposer (6) er egnet til våd- og tørsugning. Sluk for maskinen, træk netstikket ud, og åbn snaplåsene (10). Fjern overdelen (9) fra beholderen (11). Drej den røde drejering inde i sugeåbningen, så cirkelmarkeringen vender opad. (Skal trykkes lidt ind mod sugeslangen, før den kan drejes, og trækkes derefter tilbage igen). Tag fat i flangen på PE-filterposen (6), og før først åbningen hen over tappen nederst i sugeåbningen (8), og tryk den så fast i sugeåbningen. 5 Oversigt 6 Ibrugtagning paper plastic 17027067_0711 ASR 35 L_M AutoClean ENTWURF.book Seite 91 Montag, 25. Juli 2011 4:46 16
Side: 4
92 DANSK DA Læg PE-filterposen (6) jævnt på bunden af behol- deren. Læg PE-filterposens kanter sådan hen over beholderens kant, at PE-filterposen fastklemmes af overdelen (5) hele vejen rundt. 7.1 Tænd, sluk, automatik, AutoClean Vælg den ønskede funktion med drejekontakten (2): Position "0": • Støvsugeren er slukket Position "I": • Støvsugeren er tændt • AutoClean* er deaktiveret Position "IR": • Støvsugeren er tændt • AutoClean* er aktiveret Position "AR": • Automatisk tænd/sluk: Støvsugeren tændes eller slukkes automatisk, når el- værktøjet, som er tilsluttet til stikdåsen (4), tændes eller slukkes. (Bemærk: Støvsugeren fortsætter med at suge i ca. 10 sekunder, når el- værktøjet slukkes. På den måde forhindres det, at støv bliver siddende i slangen.) • AutoClean* er aktiveret * AutoClean (automatisk filterryster): Automatisk filterrengøring når støvsugeren tændes, og når et bestemt undertryk er nået. Det er derfor ikke nødvendigt at afbryde arbejdet for at rengøre filteret. 7.2 Stikdåse (4) Stikdåsen (4) er kun beregnet til tilslutning af el-værktøj. Det maksimalt tilladte strømforbrug (støv- suger og tilsluttet maskine) må ikke overs- kride værdien Imax (se tabel, side 2). OBS! El-værktøjet skal være slukket, når det tilsluttes. Stikdåsen er altid spændings- førende, når netstikket er tilsluttet, uanset hvilken position kontakten står i. Står kontakten (2) på "0", kan stikdåsen anvendes som forlængerledning (f.eks. til en lampe). Står kontakten (2) på "AR", tændes eller slukkes støvsugeren med el-værktøjet, som er tilsluttet stikdåsen (4). 7.3 Sugestyrkeregulator (kun ASR 35 L AutoClean) Med sugestyrkeregulatoren (1) kan motorhastig- heden og sugestyrken indstilles trinløst til arbejds- betingelserne. 7.4 Volumenstrømindikator Hvis beholderen er fuld og/eller sugeslangen tilstoppet, lyser volumenstrømindikatoren (3). På ASR 35 M AutoClean lyder der også et akustisk signal. 7.5 Drejekontakt til indstilling af slangedia- meter (kun ASR 35 M AutoClean) Indstil slangediameteren på den monterede sugeslange med drejekontakten (5). Står kontakten (2) på "AR" eller "IR", overvåges volumenstrømmen. Ved underskridelse af en bestemt volumenstrøm rystes filterkassetterne (18) automatisk, uden at sugestyrken aftager. Er volumenstrømmen stadig for lav, lyser volumenstrømindikatoren, og hvis kontakten står på "AR" , lyder der også et akustik signal. Dette indikerer, at beholderen skal tømmes eller papirfilterposen (8)/fleece-filterposen (7) eller PE-filterposen (6) skal udskiftes. Ø 35 mm => 70 m³/h Ø 27 mm => 40 m³/h Ø 19 mm => 20 m³/h Bemærk: Hvis sugeslangen har en diameter på 19 mm eller derunder, og strømningsbetingelserne i sugeslangen er dårlige, kan det forekomme, at volumenstrømindikatoren (3) blinker, og det akustiske signal lyder, selvom papirfilterposen/ fleece-filterposen ikke skal udskiftes endnu. I så fald skal slangen lægges udstrakt, rengøres og evt. afkortes. Bemærk: Hvis det på grund af el-værktøjet (f.eks. hvis sugeslangens diameter er større end diame- teren på el-værktøjets udsugningskanal) er nødvendigt at indstille drejekontakten (5) til en lavere diameter, kan der ikke garanteres for tilstrækkelig støvtransport i sugeslangen. Suges- langen skal fjernes fra el-værktøjet og suges fri for støv efter hver arbejdsgang. 8.1 Tørsugning Filteret, maskinen og tilbehøret skal være tørt. I våd tilstand kan støv sætte sig fast og danne klumper. 7 Maskinen F F O 0 N O A I N O R IR I R A 8 Anvendelse 17027067_0711 ASR 35 L_M AutoClean ENTWURF.book Seite 92 Montag, 25. Juli 2011 4:46 16
Side: 5
DANSK 93 DA Papirfilterposer (8), fleece-filterposer (7) og PE- filterposer (6) skal altid anvendes sammen med filterkassetter (18). 8.2 Vådsugning Maskinen må aldrig anvendes uden filterkas- setter (18). Maskinen kan blive ødelagt. Desuden kan der trænge vand ud. Der må ikke anvendes papirfilterposer (8). Der kan anvendes fleece-filterposer (7) eller PE-filterposer (6). Filterkassetterne (18) er egnet til vådsugning. Fjern tørt materiale inden vådsugningen. På den måde undgås stærk tilsmudsning og dannelse af klumper. Den indbyggede vandsensor afbryder motoren, når beholderen er fuld. Tøm maskinen. Genindko- blingssikringen er virksom, så længe maskinen ikke slukkes. Maskinen skal slukkes og tændes igen, før den er klar til brug igen. Når maskinen slukkes, kan der løbe lidt vand tilbage fra slangen. Fjern sugeslangen fra væsken, før beholderen tømmes. Før den evt. efterfølgende tørsugning skal der sættes et tørt filter i. Skiftes der tit mellem tør- og vådsugning, anbefaler vi at anvende et ekstra (udskiftnings-) filter. Lad filter, beholder og tilbehør tørre, så støvet ikke bliver hængende i de fugtige dele. 8.3 Specielle anvisninger til ASR 35 M AutoClean Anvendelse som industristøvsuger: Sæt kontakten (2) på "IR". Indstil drejekontakten (5) til Ø 35 mm. Ved underskridelse af volumenstrømmen lyser volumenstrømindikatoren for at gøre opmærksom på, at beholderen skal tømmes eller papirfilter- posen (8)/fleece-filterposen (7) eller PE-filterposen (8) skal udskiftes. Anvendelse som støvudskiller: Støvudskilleren må kun forbindes med en enkelt støvkilde. Sæt kontakten (2) på "AR". Indstil slangediameteren på den monterede sugeslange med drejekontakten (5). Nærmere informationer findes i kapitel 7.5. Tilslut det slukkede el-værktøj til stikdåsen (4). Se kapitel 7.2. Ved underskridelse af en bestemt volumenstrøm rystes filterkassetterne (18) automatisk, uden at sugestyrken aftager. (8) (7) (6) Er volumen- strømmen stadig for lav, lyser volumenstrømindi- katoren, og der lyder et akustisk signal. Dette indi- kerer, at beholderen skal tømmes eller papirfilterposen/fleece-filterposen eller PE-filter- posen skal udskiftes. 8.4 Transport På ASR 35 L AutoClean skal slangen blive siddende på maskinen for at forhindre, at støv trænger ud. På ASR 35 M AutoClean skal sugeåbningen (14) lukkes med en lukkeprop (13) og slangeenderne stikkes sammen, så der ikke trænger støv ud. Vikl sugeslangen rundt om støvsugeren. Læg tilbehøret i egnede plastposer, og luk poserne. Rul stikledningen op på kabelholderen (12). Overdelen (9) skal være fastgjort sikkert til behol- deren (11) – kontroller, at snaplåsene (10) er lukkede. 9.1 Generelle rengøringsanvisninger Rengør beholder og tilbehør med vand. Aftør over- delen (9) med en fugtig klud. OBS! Denne maskine indeholder sundhedsskade- ligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive bortskaffelse af støvbeholderen, må kun udføres af fagfolk, som bruger egnede værnemidler. Tømning af beholderen Kun tilladt ved støv med en eksponeringsgrænse > 1 mg/m3 . - Træk netstikket ud. - ASR 35 M AutoClean: Fjern sugeslangen, og luk sugeåbningen (14) med lukkeproppen (13). - Åbn snaplåsene (10). Fjern overdelen (9) fra beholderen (11). - Tøm beholderen. Bortskaffelse af papirfilterposer/fleece-filter- poser - Træk netstikket ud. - Tag åndedrætsværn på. - ASR 35 M AutoClean: Fjern sugeslangen, og luk sugeåbningen (14) med lukkeproppen (13). - Åbn snaplåsene (10). Fjern overdelen (9) fra beholderen (11). - Træk papirfilterposen (8)/fleece-filterposen (7) forsigtigt bagud og af sugeåbningen (14). Luk papirfilterposens/fleece-filterposens flange ved at klappe låget hen over. - Bortskaf materialet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Bortskaffelseaf PE-filterposer - Tilslut netstikket. 9 Rengøring 17027067_0711 ASR 35 L_M AutoClean ENTWURF.book Seite 93 Montag, 25. Juli 2011 4:46 16
Side: 6
94 DANSK DA - Tænd for støvsugeren, og ryst filteret: Sæt kontakten (2) på "IR". - Sluk for støvsugeren: Sæt kontakten (2) på "0". - Tag åndedrætsværn på. - ASR 35 M AutoClean: Fjern sugeslangen, og luk sugeåbningen (14) med lukkeproppen (13). - Åbn snaplåsene (10). Fjern overdelen (9) fra beholderen (11). Før overdelen fjernes, skal kontakten (2) sættes på "I" for at sikre, at evt. nedfaldende støv opsuges. - Træk PE-filterposen (6) forsigtigt bagud og af sugeåbningen (14). Luk PE-filterposens flange ved at klappe låget hen over. - Bortskaf materialet i overensstemmelse med gældende lovgivning. 9.2 Specielle rengøringsanvisninger til ASR 35 M AutoClean Maskiner i klasse M skal rengøres udvendigt med en støvsuger og tørres af eller behandles med tætningsmiddel, før de må fjernes fra farezonen. Alle maskindele skal anses som forurenede, når de fjernes fra farezonen, og der skal træffes egnede foranstaltninger for at forhindre støvet i at sprede sig. Alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende i forbindelse med vedlige- holdelses- og reparationsarbejde, skal bortskaffes i tætte poser i overensstemmelse med gældende bestemmelser om bortskaffelse af sådant affald. 10.1 Generelle anvisninger Sluk maskinen, og træk netstikket ud før vedligeholdelse. Rengør maskinen (se kapitel 9). Brugeren skal adskille, rengøre og vedligeholde støvsugeren, så vidt det er muligt, uden at der opstår fare for andet vedligeholdelsespersonale eller andre personer. Sikkerhedsforholdsregler Egnede forsigtighedsforholdsregler omfatter rengøring før demontering, etablering af lokal filt- reret tvangsventilation der, hvor støvsugeren demonteres, rengøring af vedligeholdelsesom- rådet og egnede personlige værnemidler. 10.2 Nedsat sugestyrke Foretag følgende, hvis sugestyrken aftager: 1. Rengør filterkassetterne ved at aktivere den elektromagnetiske filterryster (sæt kontakten (2) på "IR"). 2. Tøm beholderen, eller udskift papirfilterposen (8)/fleece-filterposen (7) eller PE-filterposen (6). 3. Udskift filterkassetterne (18). 10.3 Udskiftning af filterkassetterne (18) Ryst filterkassetterne (18), før de udskiftes, ved at aktivere den elektromagnetiske filterryster (sæt kontakten (2) på "IR"). Drej låseknappen (16) på riglen (15) 90° mod uret med en mønt eller lignende genstand, og tryk riglen (15) bagud. Klap overdelen op, og tag filter- kassetterne (18) ud. Kom straks filterkassetterne i en støvtæt plastpose, luk posen, og bortskaf filter- kassetterne i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Sæt nye filterkassetter i, og kontroller, at de sidder godt fast. 10.4 Motorbeskyttelsesfilter Kontroller regelmæssigt motorbeskyttelsesfilteret. Hvis motorbeskyttelsesfilteret (17) er tilsmudset, er det tegn på defekte filterkassetter (18): - Udskift filterkassetterne (18). - Udskift motorbeskyttelsesfilteret (17), eller vask filteret under rindende vand, lad det tørre, og sæt det i igen. 10.5 Vandsensor Rengør regelmæssigt vandsen- soren, og undersøg den for tegn på beskadigelse. 10.6 Teknisk eftersyn på ASR 35 M AutoClean Mindst én gang om året skal der gennemføres et støvteknisk eftersyn af fabrikanten eller en autori- seret person for at kontrollere filteret for beska- digelse og kontrollere maskinens tæthed samt kontrolanordningens funktion. Brugeren skal adskille, rengøre og vedligeholde støvsugeren, så vidt det er muligt, uden at der opstår fare for andet vedligeholdelsespersonale eller andre personer. Sikkerhedsforholdsregler Egnede forsigtighedsforholdsregler omfatter rengøring før demontering, etablering af lokal filt- reret tvangsventilation der, hvor støvsugeren demonteres, rengøring af vedligeholdelsesom- rådet og egnede personlige værnemidler. Alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende i forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsarbejde, skal bortskaffes i tætte poser i overensstemmelse med gældende bestem- melser om bortskaffelse af sådant affald. 10 Vedligeholdelse 17027067_0711 ASR 35 L_M AutoClean ENTWURF.book Seite 94 Montag, 25. Juli 2011 4:46 16
Side: 7
DANSK 95 DA Hvis volumenstrømindikatoren (3) eller et akustisk signal (kun på ASR 35 M AutoClean) lyder, er det tegn på, at papirfilterposen/fleece-filterposen skal udskiftes. Nedsat sugestyrke: Vær opmærksom på anvisningerne i kapitlet "Rengøring". • Er filterkassetterne (18) tilsmudsede? - Rengør dem. • Er papirfilterposen (8)/fleece-filterposen (7) fuld? - Udskift den. • Er PE-filterposen (6) fuld? - Udskift den. • Er beholderen (11) fuld? - Tøm den. • Er motorbeskyttelsesfilteret (17) tilstoppet? - Se kapitel 10. • Er mundstykket, rørene eller slangen tilstoppet?- Rengør dem. Maskinen starter ikke: • Sidder stikket i stikdåsen? • Er strømmen slået fra? • Er stikledningen i orden? • Er dækslet lukket rigtigt? • Har vandsensoren afbrudt maskinen? - Tøm beholderen, sluk og tænd for maskinen igen. • Står kontakten (2) på "AR"? - Sæt kontakten på "I" eller "IR". Se kapitel 7.1. • Støvsugeren tændes eller slukkes ikke af el- værktøjet, selvom kontakten (2) står på "AR". - Tilslut el-værktøjet til stikdåsen (4). Der er støv i beholderen, selvom der er sat en papirfilterpose/fleece-filterpose i: • Drejeringens position er forkert. Se kapitel 6.2. PE-filterposen suges ind mod filterkassetterne (18): • Drejeringens position er forkert. Se kapitel 6.3. PE-filterposen suges ind mod filterkassetterne (18): • Drejeringens position er forkert. Se kapitel 6.3. Reparer ikke maskinen selv. Kontakt et autoriseret værksted eller Metabo- kundeservice (se kapitel 13 Reparation) f Brug kun originalt Metabo tilbehør. Henvend Dem til Deres forhandler, hvis De har brug for tilbehør. Se side 4. ASR 35 L AutoClean og ASR 35 M AutoClean: 19 Papirfilterpose-M 5 stk. = 1 sæt 20 Fleece-filterpose-M 5 stk. = 1 sæt 21 PE-filterpose-M 5 stk. = 1 sæt 22 Filterkassette-M cellulosemateriale 2 stk. = 1 sæt 23 Filterkassette-M polyestermateriale 2 stk. = 1 sæt 24 HEPA-filterkassette 2 stk. = 1 sæt 25 Motorbeskyttelsesfilter (1 stk.) Der skal bestilles 2 stk. 26 Transportgreb 27 Kabelclips (10 stk.) 28 Sugeslange 29 Tilslutningsstykke 30 Støvsugerrør (2 stk.) 31 Mellemstykke 32 Mundstykke 33 Gulvmundstykke (metal) 34 Universalmundstykke 35 Universalbørste 36 Polsterbørste 37 Fugemundstykke 38 Gummimundstykke 39 Guldmundstykkesæt (med gulvindsats og indsats til vådsugning) 40 Multimundstykke 41 Udsugningssæt til el-værktøj 42 Sugeslange 43 Sugeslange (antistatisk) 44 Overgangsstykke 45 Sugeslange med tilslutningsstykke indv. Ø 30 mm og tilslutningsstykke udv. Ø 35 mm Reparationer på maskiner må kun udføres af en elektriker! Brug kun originale Metabo-reservedele. Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Den af Metabo brugte emballage er 100% genan- vendelig. Brugt udstyr og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces. Denne brugsanvisning er trykt på papir, som er bleget uden klor. 11 Afhjælpning af fejl 12 Tilbehør 13 Reparation 14 Miljøbeskyttelse 17027067_0711 ASR 35 L_M AutoClean ENTWURF.book Seite 95 Montag, 25. Juli 2011 4:46 16
Side: 8
96 DANSK DA Kun for EU-lande: Maskiner må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte maskiner indsamles adskilt og genanvendes i en recycling- proces. Forklaringer til oplysningerne på side 2. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. K = Støvklasse. Iht. EN 60335-2-69. A = Udvendige mål U = Netspænding F = Netfrekvens A = Strømforbrug N = Stikledning P1 = Nominel optagen effekt pU1 = Maks. undertryk (på slangen) pU2 = Maks. undertryk (på blæseren) Vl/s1 = Maks. volumenstrøm (på slangen) Vl/s2 = Maks. volumenstrøm (på blæseren) Dmax1 = Maks. gennemstrømningsmængde (på slangen) Dmax2 = Maks. gennemstrømningsmængde (på blæseren) V = Maks. beholderkapacitet m = Vægt (uden strømkabel) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! Måleværdier beregnet jf. EN 60704. ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 15 Tekniske data 17027067_0711 ASR 35 L_M AutoClean ENTWURF.book Seite 96 Montag, 25. Juli 2011 4:46 16

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo ASR 35 M ACP men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo ASR 35 M ACP. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo ASR 35 M ACP så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo ASR 35 M ACP

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo ASR 35 M ACP below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Støvsugere
 • Model/navn: ASR 35 M ACP
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske