ASR 35 M ACP

Metabo ASR 35 M ACP manual

ASR 35 M ACP

Manual til Metabo ASR 35 M ACP på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 152 sider.

Side: 1
DANSK da 100 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse spånsugere/støvfjernere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. ASR 35 L ACP: Støvsugeren er egnet til opsugning af støv og faste partikler (glasskår, søm osv.) samt alle former for væske på nær let antændelige og brændbare væsker og materiale, der er varmere end 60 °C. Sugeapparatet er egnet til fjernelse af tørt, ikke brændbart støv, ikke brændbare væsker, træstøv og farligt støv med grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen på > 1 mg/m³. ASR 35 M ACP: Støvsugeren er egnet til udsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M iht. EN 60335-2-69. Sugeapparatet er egnet til fjernelse af tørt, ikke brændbart støv, ikke brændbare væsker, træstøv og farligt støv med grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen på ≥ 0,1 mg/m³. Eksponeringsgrænser og kræftfremkaldende stoffer fremgår af grænseværdilisten. Oplysninger kan også fås hos de lokale brancheorganisationer og institutioner. Resultatet af det støvtekniske eftersyn beror udelukkende på ud- og opsugning af tørt støv. Støvsugeren er egnet til anvendelse som: a) Industristøvsuger til opsugning af ophobet støv. b) Støvudskiller til udsugning af svævestøv fra forarbejdningsmaskiner. Støvsugeren er velegnet til erhvervsmæssig brug med høj belastning, f.eks. inden for håndværk, installation, byggeri, industri, værksteder, malere, stukkatører, snedkere og træforarbejdningsvirksomheder. Opfylder kravene i EN 60335-2-69. ASR 35 H ACP: Støvsugeren er egnet til udsugning af sundhedsfarligt og sygdomsfremkaldende støv i støvklasse H iht. EN 60335-2-69. Sugeapparatet er egnet til fjernelse af tørt, ikke brændbart støv, kræftfremkaldende og sygdomsfremkaldende partikler, samt ikke brændbare væsker, træstøv og sundhedsfarligt støv med grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen på < 0,1 mg/m³. Eksponeringsgrænser og kræftfremkaldende stoffer fremgår af grænseværdilisten. Oplysninger kan også fås hos de lokale brancheorganisationer og institutioner. Resultatet af det støvtekniske eftersyn beror udelukkende på ud- og opsugning af tørt støv. Støvsugeren er egnet til anvendelse som: a) Industristøvsuger til opsugning af ophobet støv. b) Støvudskiller til udsugning af svævestøv fra forarbejdningsmaskiner. Støvsugeren er velegnet til erhvervsmæssig brug med høj belastning, f.eks. inden for håndværk, installation, byggeri, industri, værksteder, malere, stukkatører, snedkere og træforarbejdningsvirksomheder. Opfylder kravene i EN 60335-2-69. ASR 35 L ACP, ASR 35 M ACP og ASR 35 H ACP: Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer med manglende erfaring og/eller viden, medmindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de har fået instruktioner fra denne person om, hvordan apparatet skal anvendes. Overhold de landespecifikke forskrifter, samt angivelserne fra fabrikanten af materialet. Dette produkt er beregnet til erhvervsmæssig brug. Der må ikke opsuges asbestholdigt støv. Der må ikke opsuges brændbart støv. Der må ikke opsuges brændbare eller eksplosive opløsningsmidler, materiale, der er fugtet med opløsningsmiddel, eksplosionsfarligt støv, væsker såsom benzin, olie, alkohol, fortynder eller materiale, der er varmere end 60 °C. Eksplosions- og brandfare! Maskinen må ikke bruges i nærheden af antændelige gasser og stoffer. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Læs sikkerhedsanvisningerne og brugsanvisningen godt og grundigt igennem, før De tager maskinen i brug. Gem alle medfølgende dokumenter, og lad dem følge med, hvis De engang giver maskinen videre til andre personer. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 101 Før brug skal brugerne instrueres og oplæres i brug af maskinen og de stoffer, som maskinen skal bruges til samt informeres om sikker bortskaffelse af det opsamlede materiale. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og maskinens sikkerhed! Lad aldrig børn bruge maskinen. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. OBS! Brug kun tilbehør, der følger med maskinen eller tilbehør, der er beskrevet i brugsanvisningen. Anvendelse af andet tilbehør kan påvirke sikkerheden. Der må ikke udføres andet arbejde end beskrevet her. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, der måtte opstå som følge af, at maskinen ikke anvendes efter sit formål, betjenes forkert eller ikke repareres korrekt. Lad slangen blive siddende på maskinen, når den ikke anvendes for at forhindre, at støv trænger ud. På ASR 35 M ACP og ASR 35 H ACP skal sugeåbningen (13) lukkes med lukkepropper (12) og slangeenderne stikkes sammen, så der ikke trænger støv ud. Maskiner og tilbehør må ikke anvendes, hvis: -maskinen har tydelige skader (revner/brud), -stikledningen er defekt, har revner eller viser tegn på ældning, -der er mistanke om en skjult defekt (efter at være tabt på jorden). Ret ikke mundstykket, slangen eller røret mod mennesker eller dyr. ADVARSEL - Sluk straks for støvsugeren, hvis der kommer skum eller vand ud. Tøm beholderen og evt. foldefilteret. Træd eller sid aldrig på maskinen. Læg altid stikledningen og slangen sådan, at man ikke falder over dem. Stikledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter, knækkes eller komme i klemme. Hvis maskinens stikledning bliver beskadiget, skal den erstattes af en speciel ledning. Se kapitlet Reparation. Må kun tilsluttes til en stikkontakt med beskyttelseskontakt. Brug ikke beskadigede forlængerledninger. Sæt aldrig netstikket i, eller træk det aldrig ud med våde hænder Træk kun i netstikket, ikke i ledningen. ADVARSEL - Stikdåsen på maskinen må kun anvendes til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen. Efterlad aldrig maskinen uden opsyn. Træk netstikket ud før længere pauser. 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 3
DANSK da 102 Støvsugeren må ikke anvendes eller opbevares udendørs under fugtige forhold. OBS! – Denne maskine skal opbevares indendørs. Syre, acetone og opløsningsmidler kan ætse maskinens dele. Sluk for maskinen, og træk netstikket ud før vedligeholdelse eller rengøring af maskinen og efter brug af maskinen. Damprensere og højtryksrensere må ikke anvendes til rengøring af støvsugeren. Den indvendige side af dækslet skal altid holdes tør. Kimdannelse på grund af manglende rengøring i længere perioder, især ved anvendelse inden for levnedsmiddelindustrien: Rengør og desinficer altid maskinen umiddelbart efter brug. Åbn aldrig maskinen udenfor i regn- eller tordenvejr. Brug ikke maskinen udenfor ved lave temperaturer. Maskinen må ikke anvendes i eksplosionsfarlige rum. Sørg for, at støvsugeren står stabilt. Der skal være en tilstrækkelig luftudskiftning L i rummet, hvis den udsugede luft tilbageføres til rummet. Overhold de nationale bestemmelser. OBS! Denne maskine indeholdersundhedsskadeligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive bortskaffelse af støvbeholderen, må kun udføres af fagfolk, som bruger egnede værnemidler. Advarsel om generel fare! OBS! Brug ikke maskinen uden at have læst brugsanvisningen. ADVARSEL – Brugerne skal instru- eres tilstrækkeligt i brugen af denne støvsuger. Specielle sikkerhedsanvis- ninger til ASR 35 M ACP: Advarselsskilt til maskiner i støvklasse M: Vær opmærksom på følgende i forbindelse med tømning og vedligeholdelse: Rengør maskinen, før den åbnes. Brug en støvmaske. Undgå at uvedkommendepersonerbelastes med støv. Sørg for lokal filtreret tvangsventilation. Rengør derefter vedligeholdelsesområdet. Anvend aldrig maskinen uden et komplet filtreringssystem (filterkassetter og PE-affaldspose). Ifølge prøvningen efter EN 60335 del 1 og 69 opfylder maskinen de sikkerhedstekniske krav med hensyn til elektrisk sikkerhed, også ved opsugning af vand/luft- blandinger. Specielle sikkerhedsanvis- ninger til ASR 35 H ACP: Advarselsskilt til maskiner i støvklasse H:
Side: 4
DANSK da 103 OBS: Denne maskine indeholder sundhedsskadeligt støv. Tømning og vedligeholdelse, herunder bortskaffelse af støvbeholderen, må kun udføres af fagfolk, som bruger egnede værnemidler. Anvend aldrig maskinen uden et komplet filtreringssystem. Vær opmærksom på følgende i forbindelse med tømning og vedligeholdelse: Rengør maskinen, før den åbnes. Brug en støvmaske. Undgå at uvedkommendepersonerbelastes med støv. Sørg for lokal filtreret tvangsventilation. Rengør derefter vedligeholdelsesområdet. Anvend aldrig maskinen uden et komplet filtreringssystem (filterkassetter og PE-affaldspose). Ifølge prøvningen efter EN 60335 del 1 og 69 opfylder maskinen de sikkerhedstekniske krav med hensyn til elektrisk sikkerhed, også ved opsugning af vand/luft- blandinger. ADVARSEL - Filterkassetter må ikke længere anvendes, når de er fjernet fra maskinen. Specielle sikkerhedsanvis- ninger til ASR 35 L ACP: Advarselsskilt til maskiner i støvklasse L: Maskinen er egnet til opsugning af let sundhedsfarlige stoffer. Maskinen er ikke egnet til reduktion af træstøv i indåndingsluften. Støv framaterialersåsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Se side 3. 1 Sugestyrkeregulator * 2 Drejekontakt Tænd/Sluk/Automatik/ACP 3 Volumenstrømindikator 4 Stikdåse til el-værktøj 5 Drejekontakt til indstilling af slangediameter * 6 PE-affaldspose * 7 Fleece-filterpose * 8 Overdel 9 Snaplås 10 Beholder 11 Kabelholder (klappes tilbage, og stikledningen rulles op) 12 Lukkeprop(kuntilASR 35 M ACP,ASR 35 H ACP) * 13 Sugeåbning 14 Rigel (til åbning af dækslet ved udskiftning af filterkassetter) 15 Låseknap 16 Motorbeskyttelsesfilter 17 Filterkassette (efter IFA C) * alt efter udstyr/medleveres ikke Før du tager maskinen i brug, skal du kontrollere, at den angivne netspænding og frekvens på typeskiltet er i overensstemmelse med data for din strømforsyning. e 5. Oversigt 6. Ibrugtagning
Side: 5
DANSK da 104 6.1 Fastgørelse af lukkeprop (kun ved ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP) Fastgør lukkeproppens kæde (12) til hullet ved sugeåbningen (13). 6.2 Isætning af en fleece-filterpose Tilladt ved maskiner i støvklasse L og M (til støvfattig bortskaffelse). Vi anbefaler anvendelse af fleece-filterpose ved: - Anvendelser, hvor mås mængder af int støv opstår (f.eks. slibning og afslibning af farve- og lakcoatings, udsugning af kortvarige borearbejder med mindre diametre < 10 mm, etc.). - Anvendelse af maskiner, som f.eks. overfræsere, høvlemaskiner, små slibemaskiner, etc. Ved anvendelse af en uld-/papirfilterpose er filterafrensningen uden funktion. Sluk for maskinen, træk netstikket ud, og åbn snaplåsene (9). Fjern overdelen (8) fra beholderen (10). Drej den røde drejering inde i sugeåbningen, så trekantmarkeringen vender opad. (Skal trykkes lidt ind mod sugeslangen, før den kan drejes, og trækkes derefter tilbage igen). Tag fat i flangen på den nye fleece-filterpose, og skub først filterposen hen over sugestudsen forneden og dernæst hen over knasten foroven. Sæt overdelen på beholderen igen, og luk snaplåsene. 6.3 Isætning af en PE-affaldspose Bydende nødvendigt ved maskiner i støvklasse H (til støvfri bortskaffelse). Tilladt ved maskiner i støvklasse L og M. Vi anbefaler anvendelsen af PE-affaldsposer ved: - Anvendelser, hvor større mængder af fint støv opstår (f.eks. affræsning af pudsede flader, slibning og afslibning af cementgulve, etc.). - Anvendelse af maskiner, som f.eks.: Saneringsfræsere, saneringsslibemaskiner, slibemaskiner til mørtelfrit elementbyggeri, murnotfræsere, etc. Ved anvendelse af en PE-affaldspose skal man tilkoble filterafrensningen (funktionen AR/IR) ved de pågældende materialer (se anbefalingen). Sluk for maskinen, træk netstikket ud, og åbn snaplåsene (9). Fjern overdelen (8) fra beholderen (10). Drej den røde drejering inde i sugeåbningen, så cirkelmarkeringen vender opad. (Skal trykkes lidt ind mod sugeslangen, før den kan drejes, og trækkes derefter tilbage igen). Tag fat i flangen på PE-affaldsposen (6) og før først åbningen hen over tappen nederst i sugeåbningen (8), og tryk den så fast i sugeåbningen. udbred PE-affaldsposen (6) jævnt på bunden af beholderen. Læg PE-affaldsposens kanter hen over beholderens kant, således at PE-affaldsposen fastklemmes af overdelen (5) hele vejen rundt. 7.1 Tænd/sluk, automatik, ACP Vælg den ønskede funktion med kontakten (2): Position "0": • Støvsugeren er slukket Position "I": • Støvsugeren er tændt • ACP* er slukket Position "IR": • Støvsugeren er tændt • ACP* er tændt Position "AR": • Automatisk tænd/sluk: Støvsugeren tændes eller slukkes automatisk, når det tilsluttede el-værktøj i stikdåsen (4) tændes eller slukkes. (Henvisning: Støvsugeren fortsætter med at suge i ca. 10 sekunder, når el- værktøjet slukkes. På den måde forhindres det, at støv bliver siddende i slangen.) • ACP* er tændt * ACP (automatisk filterrystefunktion): Automatisk filterrengøring når støvsugeren tændes, og ved opnåelse af en bestemt undertryksværdi. Det er derfor ikke nødvendigt at afbryde arbejdet for at rengøre filteret. 7.2 Stikdåse (4) Stikdåsen (4) er kun beregnet til tilslutning af el-værktøj. Det maksimalt tilladte strømforbrug (støvsuger og tilsluttet maskine) må ikke overskride værdien Imax (se tabel, side 2)). OBS! El-værktøjet skal være slukket, når det tilsluttes. Stikdåsen er altid spændingsførende, når netstikket er tilsluttet, uanset hvilken position kontakten står i. Står kontakten (2) på "0", kan stikdåsen anvendes som forlængerledning (f.eks. til en lampe). Står kontakten (2) på "AR", tændes eller slukkes støvsugeren med el-værktøjet, som er tilsluttet stikdåsen (4). 7.3 Sugestyrkeregulator (kun ASR 35 L ACP) Med sugestyrkeregulatoren (1) kan motorhastigheden og sugestyrken indstilles trinløst til arbejdsbetingelserne. paper plastic 7. Maskinen F F O 0 N O A I N O R IR I R A
Side: 6
DANSK da 105 7.4 Volumenstrømindikator Hvis beholderen er fuld og/eller sugeslangen tilstoppet, lyser volumenstrømindikatoren (3). Ved ASR 35 M ACP og ASR 35 H ACP lyder desuden et akustisk signal. 7.5 Drejekontakt til indstilling af sugeslangediameter (kun ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP) Indstil slangediameteren på den monterede sugeslange med drejekontakten (5). Står kontakten (2) på "AR" eller "IR", overvåges volumenstrømmen. Ved underskridelse af en bestemt volumenstrøm rystes filterkassetterne (17) automatisk, uden at sugestyrken aftager. Er volumenstrømmen stadig for lav, lyser volumenstrømindikatoren, og hvis kontakten står på "AR" , lyder desuden et akustik signal. Dette indikerer, at beholderen skal tømmes eller at fleece-filterposen (7) eller PE-affaldsposen (6) skal udskiftes. Ø 35 mm => 70 m³/h Ø 27 mm => 40 m³/h Ø 19 mm => 20 m³/h Henvisning: Hvis sugeslangen har en diameter på 19 mm eller derunder, og strømningsbetingelserne i sugeslangen er dårlige, kan det evt. forekomme, at volumenstrømindikatoren (3) blinker, og det akustiske signal lyder, selvom fleece-filterposen ikke skal udskiftes endnu. I så fald skal slangen trækkes ud, så den ligger lige, og rengøres. Henvisning: Hvis det på grund af el-værktøjet (f.eks. hvis sugeslangens diameter er større end diameteren på el-værktøjets udsugningskanal) er nødvendigt at indstille drejekontakten (5) til en lavere diameter, kan der ikke garanteres en tilstrækkelig støvtransport i sugeslangen. Sugeslangen skal fjernes fra el-værktøjet og suges fri for støv efter hver arbejdsgang. 8.1 Tørsugning Filteret, maskinen og tilbehøret skal være tørt. I våd tilstand kan støv sætte sig fast og danne klumper. Brug altid fleece-filterposen (7) eller PE- affaldsposen (6) sammen med filterkassetter (17). 8.2 Vådsugning Maskinen må aldrig anvendes uden filterkassetter (17). Maskinen kan blive ødelagt. Desuden kan der trænge vand ud. Der kan anvendes fleece-filterposer (7) eller PE- affaldsposer (6). Filterkassetterne (17) er egnet til vådsugning. Fjern tørt materiale inden vådsugningen. På den måde undgås stærk tilsmudsning og dannelse af klumper. Den indbyggede vandsensor afbryder motoren, når beholderen er fuld. Tøm maskinen. Genindkoblingssikringen er virksom, så længe maskinen ikke slukkes. Maskinen skal slukkes og tændes igen, før den er klar til brug igen. Når maskinen slukkes, kan der løbe lidt vand tilbage fra slangen. Fjern sugeslangen fra væsken, før beholderen tømmes. Før den evt. efterfølgende tørsugning skal der sættes et tørt filter i. Skiftes der tit mellem tør- og vådsugning, anbefaler vi at anvende et ekstra (udskiftnings-) filter), (fortrinsvis filterkassetter af polyester). Lad filter, beholder og tilbehør tørre, så støvet ikke bliver hængende i de fugtige dele. 8.3 Specielle anvisninger til ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP Anvendelse som industristøvsuger: Sæt kontakten (2) på "AR". Indstil drejekontakten (5) til Ø 35 mm. Ved underskridelse af volumenstrømværdien lyser volumenstrømindikatoren for at angive at beholderen skal tømmes eller at fleece-filterposen (7) eller PE-affaldsposen (6) skal udskiftes. Anvendelse som støvudskiller: Støvudskilleren må kun forbindes med en enkelt støvkilde. Sæt kontakten (2) på "AR". Indstil slangediameteren på den monterede sugeslange med drejekontakten (5). Nærmere informationer findes i kapitel 7.5. Tilslut det slukkede el-værktøj til stikdåsen (4). Se kapitel 7.2. Ved underskridelse af en bestemt volumenstrøm rystes filterkassetterne (17) automatisk, uden at sugestyrken aftager. Er volumenstrømmen stadig for lav, lyser volumenstrømindikatoren, og der lyder et akustisk signal som angiver, at beholderen skal tømmes eller at fleece-filterposen (7) eller PE- affaldsposen (6) skal udskiftes. 8.4 Transport Ved ASR 35 L ACP skal slangen blive siddende på maskinen for at forhindre, at støv trænger ud. Ved ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Sugeåbningen skal (13) lukkes med lukkepropper (12) og slangeenderne stikkes sammen, så der ikke trænger støv ud. Vikl sugeslangen rundt om støvsugeren. Læg tilbehøret i egnede plastposer, og luk poserne. Rul stikledningen op på kabelholderen (11). Overdelen (8) skal være fastgjort sikkert til beholderen (10) – kontroller, at snaplåsene (9) er lukkede. 9.1 Generelle rengøringsanvisninger Rengør beholder og tilbehør med vand. Aftør overdelen (8) med en fugtig klud. OBS! Denne maskine indeholder sundhedsskadeligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive bortskaffelse af 8. Anvendelse 9. Rengøring
Side: 7
DANSK da 106 støvbeholderen, må kun udføres af fagfolk, som bruger egnede værnemidler. Tømning af beholderen Kun tilladt ved støv med en eksponeringsgrænseværdi > 1mg/m3 (ASR 35 L ACP) - Træk stikket ud. - Åbn snaplåsene (9). Fjern overdelen (8) fra beholderen (10). - Tøm beholderen. Bortskaffelse af fleece-filterpose (støvfattig bortskaffelse) - Træk stikket ud. - Tag åndedrætsværn på. - Åbn snaplåsene (9). Fjern overdelen (8) fra beholderen (10). - Træk fleece-filterposen (7) forsigtigt bagud og af sugeåbningen (13). Luk fleece-filterposens flange ved at klappe låget hen over. - Bortskaf materialet i overensstemmelse med gældende lovgivning. - Indsæt en ny fleece-filterpose (se kapitel 6.2). Bortskaffelse af PE-affaldspose (støvfri bortskaffelse) - Sæt netstikket i. - Tænd støvsugeren og ryst filtret af: Sæt kontakten (2) på "IR". - Sluk støvsugeren: Indstil kontakten (2) på position „0“. - Tag åndedrætsværn på. - ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Fjern sugeslangen, og luk sugeåbningen (13) med lukkeproppen (12). - Åbn snaplåsene (9). Fjern overdelen (8) fra beholderen (10). Før overdelen fjernes, skal kontakten (2) sættes på "I" for at sikre, at evt. nedfaldende støv opsuges. - Træk PE-affaldsposen (6) forsigtigt bagud og af sugeåbningen (13). Luk PE-affaldsposens flange ved at klappe låget hen over. - Bortskaf materialet i overensstemmelse med gældende lovgivning. - Indsæt en ny PE-affaldspose (se kapitel 6.3). 9.2 Specielle rengøringsanvisninger for ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP Maskiner i klasse M/H skal rengøres udvendigt med en støvsuger og tørres af eller behandles med tætningsmiddel, før de må fjernes fra farezonen. Alle maskindele skal anses som forurenede, når de fjernes fra farezonen, og der skal træffes egnede foranstaltninger for at forhindre støvet i at sprede sig. Alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende i forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsarbejde, skal bortskaffes i tætte poser i overensstemmelse med gældende bestemmelser om bortskaffelse af sådant affald. 10.1 Generelle anvisninger Sluk maskinen, og træk netstikket ud før vedligeholdelse. Sørg for, at det ikke kan sættes utilsigtet i igen. Rengør maskinen (se kapitel 9.). Brugeren skal adskille, rengøre og vedligeholde støvsugeren, så vidt det er muligt, uden at der opstår fare for andet vedligeholdelsespersonale eller andre personer. Sikkerhedsforholdsregler Egnede forsigtighedsforholdsregler omfatter rengøring før demontering, etablering af lokal filtreret tvangsventilation der, hvor støvsugeren demonteres, rengøring af vedligeholdelsesområdet og egnede personlige værnemidler. 10.2 Nedsat sugestyrke Foretag følgende, hvis sugestyrken aftager: 1. Rengør filterkassetterne ved at aktivere den elektromagnetiske filterryster (sæt kontakten (2) på "IR"). 2. Tøm beholderen, eller udskift fleece-filterposen (7) eller PE-affaldsposen (6). 3. Udskift filterkassetterne (17). 10.3 Udskiftning af filterkassetterne (17) Ryst filterkassetterne (17), før de udskiftes, ved at aktivere den elektromagnetiske filterryster (sæt kontakten (2) på "IR"). Drej låseknappen (15) på riglen (14) 90° mod uret med en mønt eller lignende genstand, og tryk riglen (14) bagud. Klap overdelen op, og tag filterkassetterne (17) ud. Kom straks filterkassetterne i en støvtæt plastpose, luk posen, og bortskaf filterkassetterne i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Sæt nye filterkassetter i, og kontroller, at de sidder godt fast. 10.4 Motorbeskyttelsesfilter Kontroller regelmæssigt motorbeskyttelsesfilteret. Hvis motorbeskyttelsesfilteret (16) er tilsmudset, er det tegn på defekte filterkassetter (17): - Udskift filterkassetterne (17). - Udskift motorbeskyttelsesfilteret (16), eller vask filteret under rindende vand, lad det tørre, og sæt det i igen. 10.5 Vandsensor OBS - Rengør regelmæssigt vandsensoren, og undersøg den for tegn på beskadigelse. 10.6 Teknisk kontrol ved ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP Mindst én gang om året skal der gennemføres et støvteknisk eftersyn af fabrikanten eller en autoriseret person for at kontrollere filteret for 10. Vedligeholdelse
Side: 8
DANSK da 107 beskadigelse og kontrollere maskinens tæthed samt kontrolanordningens funktion. Brugeren skal adskille, rengøre og vedligeholde støvsugeren, så vidt det er muligt, uden at der opstår fare for andet vedligeholdelsespersonale eller andre personer. Sikkerhedsforholdsregler Egnede forsigtighedsforholdsregler omfatter rengøring før demontering, etablering af lokal filtreret tvangsventilation der, hvor støvsugeren demonteres, rengøring af vedligeholdelsesområdet og egnede personlige værnemidler. Alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende i forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsarbejde, skal bortskaffes i tætte poser i overensstemmelse med gældende bestemmelser om bortskaffelse af sådant affald. BEMÆRKNING: Desuden skal man ved støvsugere i klasse H undersøge støvsugerens funktion en gang om året. Hvis volumenstrømindikatoren (3) lyser, eller et akustisk signal lyder (kun på ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP), er det tegn på, at fleece- filterposen skal tømmes. Nedsat sugestyrke: Vær opmærksom på anvisningerne i kapitlet "Rengøring". • Er filterkassetterne (17) tilsmudsede? - Rengør dem. • Er fleece-filterposen (7) fuld? - Udskift den. • Er PE-affaldsposen (6) fuld? - Udskift den. • Er beholderen (10) fuld? - Tøm den. • Er motorbeskyttelsesfilteret (16) tilstoppet? - Se kapitel 10.. • Er dysen, rør eller slangen tilstoppet?- rengør. Maskinen starter ikke: • Sidder stikket i stikdåsen? • Er strømmen slået fra? • Er stikledningen i orden? • Er dækslet lukket rigtigt? • Har vandsensoren afbrudt maskinen? - Tøm beholderen, sluk og tænd for maskinen igen. • Står kontakten (2) på "AR"? - Sæt kontakten på "I" eller "IR". Se kapitel 7.1. • Støvsugeren tændes eller slukkes ikke af el- værktøjet, selvom kontakten (2) står på "AR". - Tilslut el-værktøjet til stikdåsen (4). Der er støv i beholderen, selvom der er indsat en fleece-filterpose: • Drejeringens position er forkert. Se kapitel 6.2. PE-affaldsposen suges fast på filterkassetterne (17): • Drejeringens position er forkert. Se kapitel 6.3. PE-affaldsposen suges fast på filterkassetterne (17): • Drejeringens position er forkert. Se kapitel 6.3. Reparer ikke maskinen selv. Kontakt et autoriseret værksted eller Metabo- kundeservice (se kapitel 13. Reparation) f Brug kun originalt Metabo tilbehør. Hvis du har brug for tilbehør, bedes du henvende dig til din forhandler. Se side 4. 19 Fleece-filterpose (til maskiner i klasse L og M) 5 stk. = 1 sæt 20 PE-affaldspose (til maskiner i klasse L, M og H) 5 stk. = 1 sæt 21 Filterkassette af papir (til maskiner i klasse L og M) 2 stk. = 1 sæt 22 Filterkassette af polyester (til maskiner i klasse L og M) 2 stk. = 1 sæt 23 Nano-filterkassette af polyester (til maskiner i klasse L og M) 2 stk. = 1 sæt 24 HEPA-filterkassette (til maskiner i klasse H) 2 stk. = 1 sæt 25 Motorbeskyttelsesfilter (1 stk.) Der skal bestilles 2 stk. 26 Transportgreb 27 Kabelclips (10 stk.) 28 Støvsugerslange 29 Støvsugerrør (2 stk.) 30 Mellemstykke 31 Mundstykke 32 Gulvmundstykke (metal) 33 Universalmundstykke 34 Universalbørste 35 Polsterbørste 36 Fugemundstykke 37 Gummimundstykke 38 Gulvmundstykkesæt (med gulvindsats og indsats til vådsugning) 39 Multimundstykke 40 Udsugningssæt til el-værktøj 41 Støvsugerslange 42 Sugeslange (antistatisk) 43 Overgangsstykke Reparationer på maskiner må kun udføres af en elektriker! Brug kun originale Metabo-reservedele. Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. 11. Afhjælpning af fejl 12. Tilbehør 13. Reparation
Side: 9
DANSK da 108 Metabo bruger kun emballage, der kan genbruges 100 %. Brugt udstyr og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en genbrugsproces. Denne betjeningsvejledning er trykt på papir, som er bleget uden klor. Kun for EF-lande: Maskiner må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte maskiner indsamles adskilt og genanvendes i en genbrugsproces. Forklaringer til oplysningerne på side 2. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. K =Støvklasse. Opfylder kravene i EN 60335-2-69. A =Udvendige mål U =netspænding F =Netfrekvens A =Strømforbrug N =Stikledning P1 =nominel optaget effekt AF =Filterflade (2 filterkassetter) pU1=Maks. undertryk (på slangen) pU2=Maks. undertryk (på blæseren) Vl/s1=Maks. volumenstrøm (på slangen) Vl/s2=Maks. volumenstrøm (på blæseren) Dmax1=Maks. gennemstrømningsmængde (på slangen) Dmax2=Maks. gennemstrømningsmængde (på blæseren) V=Maks. beholderkapacitet m=Vægt (uden strømkabel) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! Måleværdier beregnet iht. EN 60704. ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). 14. Miljøbeskyttelse 15. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo ASR 35 M ACP men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo ASR 35 M ACP. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo ASR 35 M ACP så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo ASR 35 M ACP

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo ASR 35 M ACP below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Støvsugere
  • Model/navn: ASR 35 M ACP
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske