ASE 18 LTX

Metabo ASE 18 LTX manual

ASE 18 LTX

Manual til Metabo ASE 18 LTX på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 44 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse akku- bajonetsave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestem- melser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er egnet til savning i træ, metal, plast og lignende materialer som hårdgummi, fiberglas osv. Ved anvendelser med et uforholdsmæssigt stort slid (f.eks. palleopbygning/reparation) gælder garantiydelserne kun i begrænset form. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages en maskinindstilling eller et eftersyn. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Ved en defekt maskinen skal man tage batteripakken ud af maskinen Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og kraftige sko under arbejdet med maskinen! Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Når der saves i vandrør, bør De sikre, at disse ikke indeholder noget vand. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Man må ikke bearbejde materialer, der danner sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest). Grib ikke ind under arbejdsemnet i løbet af arbejdet. Prøv ikke at save i ekstrem små arbejdsemner. Spænd arbejdsemnet godt fast. Understøt under ingen omstændigheder arbejdsemnet med hånden eller foden. Anvend udelukkende skarpe, ubeskadigede savklinger. Anvend ikke savklinger med revner eller deformerede savklinger. Ved savning skal anslaget ligge sikkert på arbejdsemnet. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Fare for kvæstelse som følge af skarp savklinge. Rør ikke ved den kørende savklinge! Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Tag batteripakken ud af maskinen, når maskinen ikke bruges. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller 1. Konformitetserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 45 personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Transport af Li-ion-batteripakker: Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li- ion-batteripakker. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Se side 2. 1 Boks til sekskantnøgle 2 Sekskantnøgle 3 Skruer til indstilling af anslag 4 Anslag 5 Savklingens spændeanordning 6 Håndtag til savklingens spændeanordning 7 Forreste greb 8 Spærreknap for tilkobling 9 Afbrydergreb 10 Bageste greb 11 Batteripakke-oplåsning 12 Batteripakke 13 Knap til kapacitetsindikator 14 Kapacitets- og signalindikator Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages en maskinindstilling eller et eftersyn. 6.1 Batteripakke Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning (12). Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (14): - Tryk på knappen (13), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (11), og træk batteripakken (12) ud fortil. Isætning: Skub batteripakken (12) i, til den går i hak. 6.2 Isætning og udtagning af savklinge Rør ikke ved savklingen umiddelbart efter arbejdet, da denne kan være meget varm og forårsage hudforbrændinger. 1 Klap håndtaget (6) til savklingens spændeanordning op, og hold det der. 2 Sæt savklingen i til anslag, eller tag den af. 3 Slip (6) håndtaget. 4 Kontroller, om savklingen sidder ordentligt fast. Bemærk: Skulle en savklinge være knækket og ikke kunne tages ud af savklingens spændeanordning med hånden, klappes håndtaget (6) op og holdes der. Tag den knækkede del ud med spidsen af en savklinge. En fintandet metalsavklinge er bedst egnet. Se billede A, side 2. Tip: For at få optimal adgang til savklingens spændeanordning (5) skal den være i yderste position. Om nødvendigt: Tænd for maskinen, og tryk let på afbrydergrebet (9) for at sætte savklingens spændeanordning i yderste position. 6.3 Indstilling af anslag Ved at forskyde anslaget (4) kan snitdybden reduceres (f.eks. ved savning foran en væg). Forskyd af og til anslaget (4), så savklingen slides jævnt. 1 Tag sekskantnøglen (2) ud af boksen (1). 2 Løsn de to skruer (3) med sekskantnøglen. 3 Forskyd anslaget (4) til den ønskede position. 4 Spænd de to skruer (3) med sekskantnøglen igen. 5 Sæt sekskantnøglen i boksen til opbevaring. Kontroller, om anslaget sidder godt fast. 5. Oversigt 6. Montering, idrifttagning, indstilling
Side: 3
DANSK da 46 7.1 Til- og frakobling Tilkobling: Hold spærreknappen for tilkobling (8) trykket ind, og tryk derefter på afbrydergrebet (9). (Spærreknappen (8) kan både trykkes ind i venstre og højre side af maskinen.) Sluk: Slip afbrydergrebet (9). 7.2 Trinløs regulering af slagtal Slagtallet kan ændres trinløst ved at trykke afbrydergrebet (9) ind med forskellig styrke. Slagtallet tilpasses således materialet og arbejdsbetingelserne. 7.3 Arbejdsanvisninger Savning: Brug en savklinge, som passer til det materiale, der skal saves i. Tryk maskinen op mod arbejdsemnet med anslaget (4). Tænd for maskinen, inden savklingen føres hen mod arbejdsemnet. Rør hverken genstande eller jorden med den kørende savklinge (fare for tilbageslag, savklingen kan knække!) Tilpas slagtallet til det materiale, der skal saves i. Undgå for stort tryk på savklingen (især på lange savklinger). Hvis savklingen kommer i klemme, skal maskinen omgående slukkes. Forstør savsporet lidt med et egnet værktøj, og fjern maskinen. Når savsnittet er lavet, slukkes der for maskinen, som først tages ud af savsporet og lægges til side, når savklingen står stille (fare for tilbageslag). Dybdesnit: Dybdesnit må kun udføres i bløde materialer som træ eller plast. Brug kun korte savklinger. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Se billede B, side 2: Maskinen trykkes mod arbejdsemnet med anslagets kant (4). Savklingen rører ikke ved arbejdsemnet. Maskinen tilkobles. Anslagets hjørne fungerer som omdrejningspunkt, som maskinen langsomt rettes op efter, når savklingen skærer i arbejdsemnet. Udblæs regelmæssigt maskinen med trykluft gennem de bageste luftspalter. Rens regelmæssigt den selvspændende savklingeanordning (5), og udblæs den med trykluft. Der må ikke smøres med olie eller fedt. Anvend kun originale batteripakker fra Metabo og Metabo-tilbehør. Se side 4. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A Omfattende sortiment af savklinger til forskel- lige materialer og anvendelsesformål B Oplader C Batteripakker D Kølesmørestift til køling af savklingerne ved savning af metal. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek- trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati- onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U =Batteripakkens spænding n0 =Slagtal ved tomgang s =Slaglængde T1 =maks. skæredybde træ T2 =maks. skæredybde metal ( = Stav,  = Rør) m =Vægt (med mindste batteripakke) Måleværdier beregnet jf. EN 62841. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets 7. Anvendelse 8. Vedligeholdelse 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske data
Side: 4
DANSK da 47 eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 62841: ah, B =Vibrationsemissionsværdi (savning af spånplader) ah, WB =Vibrationsemissionsværdi (savning af træbjælker) Kh,... =Usikkerhed (vibration) Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo ASE 18 LTX men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo ASE 18 LTX. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo ASE 18 LTX så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo ASE 18 LTX

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo ASE 18 LTX below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: ASE 18 LTX
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Arabisk