ASA 32L

Metabo ASA 32L manual

ASA 32L

Manual til Metabo ASA 32L på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 96 sider.

Side: 1
DANSK da 63 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse spån- sugere, identificeret ved angivelse af type og serie- nummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Støvsugeren er egnet til opsugning af støv og faste partikler (glasskår, søm osv.) samt alle former for væske på nær let antændelige og brændbare væsker og materiale, der er varmere end 60 °C. Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer med manglende erfaring og/eller viden, medmindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de har fået instruktioner fra denne person om, hvordan apparatet skal anvendes. Dette produkt er beregnet til erhvervsmæssig brug. Der må ikke opsuges brændbart støv. Der må ikke opsuges brændbare eller eksplosive opløsningsmidler, materiale, der er fugtet med opløsningsmiddel, eksplosionsfarligt støv, væsker såsom benzin, olie, alkohol, fortynder eller mate- riale, der er varmere end 60 °C. Eksplosions- og brandfare! Maskinen må ikke bruges i nærheden af antændelige gasser og stoffer. Støvsugeren er egnet til opsamling af tørt, ikke brændbart støv med en eksponeringsgrænse >= 0,1 mg/m³ . Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Læssikkerhedsanvisningerne og brugsanvisningen godt og grundigt igennem, før De tager maskinen i brug. Gem alle medføl- gende dokumenter, og lad dem følge med, hvis De engang giver maskinen videre til andre personer. Før brug skal brugerne instru- eres og oplæres i brug af maskinen og de stoffer, som maskinen skal bruges til samt infor- meres om sikker bortskaffelse af det opsamlede materiale. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvis- ningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og maskinens sikkerhed! Lad aldrig børn bruge maskinen. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med appa- ratet. OBS! Brug kun tilbehør, der følger med maskinen eller tilbehør, der er beskrevet i brugsanvisningen. Anvendelse af andet tilbehør kan påvirke sikkerheden. Der må ikke udføres andet arbejde end beskrevet her. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, der måtte opstå som følge af, at maskinen ikkeanvendes efter sit formål, betjenes forkert eller ikke repareres korrekt. Maskiner og tilbehør må ikke anvendes, hvis: -maskinen har tydelige skader (revner/brud), -stikledningen er defekt, har revner eller viser tegn på ældning, -der er mistanke om en skjult defekt (efter at være blevet tabt på jorden). Ret ikke mundstykket, slangen eller røret mod mennesker eller dyr. Sluk straks for støvsugeren, hvis der kommer skum eller 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 64 vand ud. Tøm beholderen og evt. foldefilteret. Træd eller sid aldrig på maskinen. Læg altid stikledningen og slangen sådan, at man ikke falder over dem. Stikledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter, knækkes eller komme i klemme. Hvis maskinens stikledning bliver beskadiget, skal den erstattes af en speciel ledning. Se kapitlet Reparation. Må kun tilsluttes til en stikkontakt med beskyttelseskontakt. Brug ikke beskadigede forlænger- ledninger. Sæt aldrig netstikket i, eller træk det aldrig ud med våde hænder Træk kun i netstikket, ikke i ledningen. Stikdåsen på maskinen må kun anvendes til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen. Efterlad aldrig maskinen uden opsyn. Træk netstikket ud før længere pauser. Støvsugeren må ikke anvendes eller opbevares udendørs under fugtige forhold. OBS! – Denne maskine skal opbe- vares indendørs. Syre, acetone og opløsningsmidler kan ætse maskinens dele. Sluk for maskinen, og træk netstikket ud før vedligehol- delse eller rengøring af maskinen og efter brug af maskinen. Damprensere og højtryksrensere må ikke anvendes til rengøring af støvsugeren. Kimdannelse på grund af mang- lende rengøring, især ved brug inden for levnedsmiddelindustrien: Rengør og desinficer altid maskinen umiddelbart efter brug. Åbn aldrig maskinen udenfor i regn- eller tordenvejr. Maskinen må ikke anvendes i eksplosionsfarlige rum. Sørg for, at støvsugeren står stabilt. Der skal være en tilstrækkelig luft- udskiftning L i rummet, hvis den udsugede luft tilbageføres til rummet. Overhold de nationale bestemmelser. OBS! Denne maskine inde- holder sundhedsskadeligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive bortskaffelse af støvbe- holderen, må kun udføres af fagfolk, som bruger egnede værnemidler. Advarsel om generel fare! OBS! Brug ikke maskinen uden at have læst brugsan- visningen. ADVARSEL – Brugerne skal instru- eres tilstrækkeligt i brugen af denne støvsuger. Advarselsskilt til maskiner i støv- klasse L:
Side: 3
DANSK da 65 Maskinen er egnet til opsugning af let sundhedsfarlige stoffer. Maskinen er ikke egnet til reduktion af træstøv i indåndingsluften. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Se side 3. 1 Overdel 2 Stikledning 3 Snaplåse 4 Beholder 5 Tænd/sluk-kontakt 6 Kontakt til start-/stopautomatik * 7 Stikdåse til el-værktøj * 8 Styrehjul 9 Hjul 10 Rørholder * 11 Foldefilter 12 Bajonetlås på foldefilter 13 Papirfilterpose * 14 Motorbeskyttelsesfilter 15 Vandsensor (svømmerventil) * alt efter udstyr/medleveres ikke Kontrollér før ibrugtagning, om oplysnin- gerne på typeskiltet stemmer overens med strømnettets netspænding og netfre- kvens. 6.1 Sammenbygning Stik styrehjulenes aksler (8) ind, indtil de går i indgreb fig. A. Monter hjulene (9), og fastgør dem med skruerne (underlagsskive under skrueho- vedet) fig. B. Sæt rørholderen (10) på som vist, indtil den går i indgreb (kun ASA 32 L) fig. C. 6.2 Montering af foldefilter Fig. D+E: Sæt foldefilteret (11) på huset, indtil det går i indgreb, og fastgør det ved at dreje på bajo- netlåsen (12). 6.3 Montering af papirfilterpose Papirfilterposer (13) er ikke egnet til vådsugning. Sluk for maskinen, træk netstikket ud, og åbn snaplåsene (3). Fjern overdelen (1) fra beholderen (4). Monter papirfilterposen ved at skubbe karton- stykket ind i filterposeholderen på sugestudsen (indvendig i beholderen) fig. F. Papirfilterposen (13) skal anbringes, så den sidder ind mod beholdervæggen og ikke beskadiges, når overdelen sættes på igen. Når der skal opsuges groft materiale og væske, tages papirfilterposen ud af beholderen. 7.1 Tænd/sluk, automatik Tænd og sluk for maskinen på kontakten (5). Kontaktstilling I : "TÆND" Kontaktstilling 0: "SLUK" Kun ASA 32 L: Aktiver start-/stopautomatikken på kontakten (6). Står kontakten (6) i stilling "A" og kontakten (5) i stil- ling "I", starter og stopper støvsugeren sammen med det el-værktøj, der er tilsluttet stikdåsen (7). 7.2 Stikdåse (7) (kun ASA 32 L) Stikdåsen (7) er kun beregnet til tilslutning af el-værktøj. Det maksimalt tilladte strømforbrug (støvsuger og tilsluttet maskine) må ikke overskride værdien Imax (se tabel, side 2). OBS! El-værktøjet skal være slukket, når det tilsluttes. Stikdåsen er altid spændingsfø- rende, når netstikket er tilsluttet, uanset hvilken position kontakten står i. Står kontakten (5) på "0", kan stikdåsen anvendes som forlængerledning (f.eks. til en lampe). Står kontakten (6) i stilling "A" og kontakten (5) i stil- ling "I", starter og stopper støvsugeren sammen med det el-værktøj, der er tilsluttet stikdåsen (7). 8.1 Tørsugning Filteret, maskinen og tilbehøret skal være tørt. I våd tilstand kan støv sætte sig fast og danne klumper. Papirfilterposen (13) skal altid anvendes sammen med foldefilteret (11). 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Maskinen 8. Anvendelse
Side: 4
DANSK da 66 8.2 Vådsugning Maskinen må aldrig anvendes uden foldefilter (11). Maskinen kan blive ødelagt. Desuden kan der trænge vand ud. Der må ikke anvendes papirfilterposer (13). Folde- filteret (11) er velegnet til vådsugning. Fjern tørt materiale inden vådsugningen. På den måde undgås stærk tilsmudsning og dannelse af klumper. Svømmerventilen afbryder udsugningen ved fuld beholder. Frakobl motoren, og tøm i givet fald beholderen og foldefilteret (11). Når maskinen slukkes, kan der løbe lidt vand tilbage fra slangen. Fjern sugeslangen fra væsken, før beholderen tømmes. Skal støvsugeren derefter anvendes til tørsugning, sættes et tørt foldefilter i. Skiftes der tit mellem tør- og vådsugning, anbefaler vi at anvende et ekstra (udskiftnings-)foldefilter. Lad foldefilter, beholder og tilbehør tørre, så støvet ikke bliver hængende i de fugtige dele. 8.3 Transport Lad slangen blive på maskinen for at forhindre, at der kommer støv ud. Vikl sugeslangen rundt om støvsugeren. Vikl stikledningen (2) rundt om overdelen som vist. Overdelen (1) skal være fastgjort sikkert til behol- deren (4) – kontroller, at snaplåsene (3) er lukkede. 9.1 Generelle rengøringsanvisninger Rengør beholder og tilbehør med vand. Aftør over- delen (1) med en fugtig klud. OBS! Denne maskine indeholder sundhedsskade- ligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive bortskaffelse af støvbeholderen, må kun udføres af fagfolk, som bruger egnede værnemidler. Tømning af beholderen Kun tilladt ved støv med en eksponeringsgrænse > 1 mg/m3. - Træk netstikket ud. - Åbn snaplåsene (3). Fjern overdelen (1) fra behol- deren (4). - Tøm beholderen. Bortskaffelse af papirfilterposen - Træk netstikket ud. - Åbn snaplåsene (3). Fjern overdelen (1) fra behol- deren (4). - Træk papirfilterposen (13) forsigtigt ud. Luk papir- filterposens flange ved at klappe låget hen over. - Bortskaf materialet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Rengøring af foldefilteret - Bank af og til foldefilteret (11) fri for fastsiddende snavs. Hvis foldefilteret er meget snavset, kan det rengøres med vand og en blød børste. Lad det derefter tørre godt. 10.1 Generelle anvisninger Sluk maskinen, og træk netstikket ud før vedli- geholdelse. Rengør maskinen (se kapitel 9.). Brugeren skal adskille, rengøre og vedligeholde støvsugeren, så vidt det er muligt, uden at der opstår fare for andet vedligeholdelsespersonale eller andre personer. Sikkerhedsforholdsregler Egnede forsigtighedsforholdsregler omfatter rengø- ring før demontering, etablering af lokal filtreret tvangsventilation der, hvor støvsugeren demon- teres, rengøring af vedligeholdelsesområdet og egnede personlige værnemidler. Alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende i forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsarbejde, skal bortskaffes i tætte poser i overensstemmelse med gældende bestem- melser om bortskaffelse af sådant affald. 10.2 Nedsat sugestyrke Foretag følgende, hvis sugestyrken aftager: 1. Tøm beholderen, eller udskift papirfilterposen (13). 2. Rengør eller udskift foldefilteret (11). 10.3 Udskiftning af foldefilteret (11) Kom straks foldefilteret (11) i en støvtæt plastpose, luk posen, og bortskaf foldefilteret i overensstem- melse med gældende bestemmelser. Sæt et nyt foldefilter i, og tjek, at filteret sidder rigtigt. Se kapitel 6.2. 10.4 Motorbeskyttelsesfilter Kontroller regelmæssigt motorbeskyttelsesfilteret. Udskift motorbeskyttelsesfilteret (14), eller vask det under rindende vand, lad det tørre, og sæt det i igen fig. G. 10.5 Vandsensor Fig. H: Rengør vandsensoren (15) (=svøm- merventil) regelmæssigt, og undersøg, om der er tegn på beskadigelse. Svømmerventilen skal være let bevægelig. 10.6 Teknisk eftersyn Mindst én gang om året skal der gennemføres et støvteknisk eftersyn af fabrikanten eller en autori- seret person for at kontrollere filteret for beskadi- gelse og kontrollere maskinens tæthed samt kontrolanordningens funktion. Nedsat sugestyrke: Vær opmærksom på anvisningerne i kapitlet "Rengøring". • Er foldefilteret (11) snavset? - Rengør det. 9. Rengøring 10. Vedligeholdelse 11. Afhjælpning af fejl
Side: 5
DANSK da 67 • Er papirfilterposen (13) fuld? - Udskift den. • Er beholderen (4) fuld? - Tøm den. • Er mundstykket, rørene eller slangen tilstoppet?- Rengør dem. Maskinen starter ikke: • Sidder stikket i stikdåsen? • Er strømmen slået fra? • Er stikledningen i orden? • Har vandsensoren afbrudt maskinen? - Tøm beholderen, sluk og tænd for maskinen igen. • Står kontakten (6) i stilling "A"? Sæt kontakten (6) på "I". Se kapitel 7.1. • Støvsugeren tændes eller slukkes ikke af el- værktøjet, selvom kontakten (6) står på "A". - Tilslut el-værktøjet til stikdåsen (7). Reparer ikke maskinen selv. Kontakt et autoriseret værksted eller Metabo-kunde- service (se kapitel 13. Reparation) f Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Se side 4. A Papirfilterpose 5 stk. = 1 sæt B Foldefilter C Sugeslange D Tilslutningsstykke E Støvsugerrør (2 stk.) F Mellemstykke G Mundstykke H Gulvmundstykke (metal) I Universalmundstykke J Universalbørste K Polsterbørste L Fugemundstykke M Gummimundstykke N Guldmundstykkesæt (med gulvindsats og indsats til vådsugning) O Multimundstykke P Udsugningssæt til el-værktøj Q Sugeslange R Sugeslange (antistatisk) S Overgangsstykke T Sugeslange med tilslutningsstykke indv. Ø 30 mm og tilslutningsstykke udv. Ø 35 mm Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på maskiner må kun udføres af en elektriker! Brug kun originale Metabo-reservedele. Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og batterier i husholdningsaffaldet. Overhold de nationale regler om separat indsamling og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Forklaringer til oplysningerne på side 2. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. K =Støvklasse. Iht. EN 60335-2-69. LxBxH =Udvendige mål U =Netspænding F =Netfrekvens I =Strømforbrug P1 =Nominel optagen effekt SØ =Sugeslangens diameter SL =Sugeslangens længde pU1 =Maks. undertryk (på slangen) pU2 =Maks. undertryk (på blæseren) A =Filterareal Vl/min1 =Luftgennemstrømning (på slangen) Vl/min2 =Luftgennemstrømning (på blæseren) Dmax1 =Maks. gennemstrømningsmængde (på slangen) Dmax2 =Maks. gennemstrømningsmængde (på blæseren) V =Maks. beholderkapacitet m =Vægt (uden strømkabel) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! Måleværdier beregnet jf. EN 60704. ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 12. Tilbehør 13. Reparation 14. Miljøbeskyttelse 15. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo ASA 32L men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo ASA 32L. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo ASA 32L så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo ASA 32L

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo ASA 32L below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Støvsugere
  • Model/navn: ASA 32L
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer