Metabo ASA 25 L PC manual

Få vist brugermanualen for Metabo ASA 25 L PC below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Støvsuger
  • Model/navn: ASA 25 L PC
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Tjekkisk, Slovakisk, Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 3
4
E
G
H
I
J
K
L
M
F
D
C
B
A 6.30 244
6.30 245
6. 30321
6.30 328
6.30 320
6.30 322
6.30 323
6.30 324
ø 35 mm
120 mm
ø 32 mm
3,5 m
ø 35 mm
300 mm
ø 35 mm
ø 35 mm
ø 35 mm
270 mm
ø 35 mm
370 mm
ø 35 mm
ø 35 mm
(5x)
(5x) (25l)
6.31337
6.30296
6.30298
6.30299
6.31 940
ø 35 mm
450 mm
Side: 64
DANSK da
65
Original brugsanvisning
Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse spån-
sugere/støvfjernere, identificeret ved angivelse af
type og serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3.
Støvsugeren er egnet til opsugning af støv og
faste partikler (glasskår, søm osv.) samt alle
former for væske på nær let antændelige og
brændbare væsker og materiale, der er varmere
end 60 °C.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne eller af personer med manglende
erfaring og/eller viden, medmindre disse personer
er under opsyn af en person, som er ansvarlig for
deres sikkerhed, eller de har fået instruktioner fra
denne person om, hvordan apparatet skal
anvendes.
Dette produkt er beregnet til erhvervsmæssig brug.
Der må ikke opsuges brændbart støv.
Der må ikke opsuges brændbare eller eksplosive
opløsningsmidler, materiale, der er fugtet med
opløsningsmiddel, eksplosionsfarligt støv, væsker
såsom benzin, olie, alkohol, fortynder eller mate-
riale, der er varmere end 60 °C. Eksplosions- og
brandfare! Maskinen må ikke bruges i nærheden af
antændelige gasser og stoffer.
Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af
brug til ikke tiltænkte formål.
Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg-
gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis-
ninger skal overholdes.
Læssikkerhedsanvisningerne
og brugsanvisningen godt og
grundigt igennem, før De tager
maskinen i brug. Gem alle medføl-
gende dokumenter, og lad dem
følge med, hvis De engang giver
maskinen videre til andre
personer.
Før brug skal brugerne instru-
eres og oplæres i brug af
maskinen og de stoffer, som
maskinen skal bruges til samt infor-
meres om sikker bortskaffelse af
det opsamlede materiale.
Vær opmærksom på de
tekststeder i brugsanvis-
ningen, der er markeret
med dette symbol, for Deres egen
og maskinens sikkerhed!
Lad aldrig børn bruge maskinen.
Børn skal være under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med
maskinen.
OBS! Brug kun tilbehør, der følger
med maskinen eller tilbehør, der er
beskrevet i brugsanvisningen.
Anvendelse af andet tilbehør kan
påvirke sikkerheden.
Der må ikke udføres andet arbejde
end beskrevet her.
Vi fraskriver os ethvert ansvar for
skader, der måtte opstå som følge
af, at maskinen ikke anvendes
efter sit formål, betjenes forkert
eller ikke repareres korrekt.
Lad slangen blive siddende på
maskinen, når den ikke anvendes
for at forhindre, at støv trænger ud.
Maskiner og tilbehør må ikke
anvendes, hvis:
-maskinen har tydelige skader
(revner/brud),
-stikledningen er defekt, har
revner eller viser tegn på ældning,
-der er mistanke om en skjult
defekt (efter at være blevet tabt
på jorden).
Ret ikke mundstykket, slangen
eller røret mod mennesker eller
dyr.
1. Overensstemmelseserklæring
2. Tiltænkt formål
3. Generelle
sikkerhedsanvisninger
4. Særlige
sikkerhedsanvisninger
Side: 65
DANSK
da
66
ADVARSEL - Sluk straks for
støvsugeren, hvis der kommer
skum eller vand ud. Tøm behol-
deren og evt. foldefilteret.
Træd eller sid aldrig på maskinen.
Læg altid stikledningen og slangen
sådan, at man ikke falder over
dem.
Stikledningen må ikke trækkes hen
over skarpe kanter, knækkes eller
komme i klemme.
Hvis maskinens stikledning bliver
beskadiget, skal den erstattes af
en speciel ledning. Se kapitlet
Reparation.
Må kun tilsluttes til en stikkontakt
med beskyttelseskontakt.
Brug ikke beskadigede forlænger-
ledninger.
Sæt aldrig netstikket i, eller træk
det aldrig ud med våde hænder.
Træk kun i netstikket, ikke i
ledningen.
ADVARSEL - Stikdåsen på
maskinen må kun anvendes til de
formål, der er beskrevet i brugsan-
visningen.
Efterlad aldrig maskinen uden
opsyn. Træk netstikket ud før
længere pauser, og sørg for, at det
ikke kan sættes utilsigtet i igen.
Støvsugeren må ikke anvendes
eller opbevares udendørs under
fugtige forhold.
OBS! – Denne maskine skal opbe-
vares indendørs.
Syre, acetone og opløsningsmidler
kan ætse maskinens dele.
Sluk for maskinen, og træk
netstikket ud før vedligehol-
delse eller rengøring af maskinen
og efter brug af maskinen. Sørg for,
at det ikke kan sættes utilsigtet i
igen.
Damprensere og højtryksrensere
må ikke anvendes til rengøring af
støvsugeren.
Den indvendige side af dækslet
skal altid holdes tør.
Kimdannelse på grund af mang-
lende rengøring, især ved brug
inden for levnedsmiddelindustrien:
Rengør og desinficer altid
maskinen umiddelbart efter brug.
Åbn aldrig maskinen udenfor i
regn- eller tordenvejr.
Brug ikke maskinen udenfor ved
lave temperaturer.
Maskinen må ikke anvendes i
eksplosionsfarlige rum.
Sørg for, at støvsugeren står
stabilt.
Der skal være en tilstrækkelig luft-
udskiftning L i rummet, hvis den
udsugede luft tilbageføres til
rummet. Overhold de nationale
bestemmelser.
OBS! Denne maskine inde-
holder sundhedsskadeligt
støv. Tømning og vedligeholdelse,
inklusive bortskaffelse af støvbe-
holderen, må kun udføres af
fagfolk, som bruger egnede
værnemidler.
Advarsel om generel fare!
OBS! Brug ikke maskinen
uden at have læst brugsan-
visningen.
ADVARSEL - Brugerne skal instru-
eres ordentligt i brugen af denne
støvsuger og de stoffer, som den
skal anvendes til.
Advarselsskilt til maskiner i støv-
klasse L:
Side: 66
DANSK da
67
Maskinen er egnet til opsugning af
let sundhedsfarlige stoffer.
Maskinen er ikke egnet til reduk-
tion af træstøv i indåndingsluften.
Støv fra materialer såsom
blyholdig maling, visse træsorter,
mineraler og metal kan være
sundhedsskadeligt. Berøring eller
indånding af dette støv kan
fremkalde allergiske reaktioner og/
eller åndedrætssygdomme hos
brugeren eller personer, der
opholder sig i nærheden.
Nogle støvpartikler såsom ege-
eller bøgetræsstøv anses for at
være kræftfremkaldende, især i
forbindelse med tilsætningsstoffer
til træbehandling (chromat,
træbeskyttelsesmiddel).
Se side 3.
1 Afbryder tænd/sluk/automatik
2 Stikdåse til el-værktøj
3 Overdel
4 Knap til filterrensning "PressClean" (PC)
5 Udblæsningsåbning
6 Snaplås
7 Sugeåbning
8 Beholder
9 Fleece-filterpose *
10 PE-filterpose *
11 Foldefilter
12 Filterkurv
* alt efter udstyr/medleveres ikke
Kontroller før ibrugtagning, om oplysnin-
gerne på typeskiltet stemmer overens
med strømnettets netspænding og netfre-
kvens.
Anbring håndgrebets mellemstykke eller muffen på
sugeslangen (se illustration A, side 2.).
Forbered opbevaringen i depotet som vist (se
illustration C, side 2.).
6.1 Isætning af en fleece-filterpose (9)
Sluk for maskinen. Træk netstikket ud, og sørg for,
at det ikke kan sættes utilsigtet i igen. Åbn snaplå-
sene (6). Fjern overdelen (3) fra beholderen (8).
Se illustration B, side 2. Tag fat i flangen på den nye
filterpose, og skub den hen over sugestudsen med
gummimembranen. Kontroller, at gummimem-
branen er skubbet hen over forhøjningen.
Sæt overdelen på beholderen igen, og luk snaplå-
sene.
6.2 Isætning af en PE-filterpose (10)
Sluk for maskinen. Træk netstikket ud, og sørg for,
at det ikke kan sættes utilsigtet i igen. Åbn snaplå-
sene (6). Fjern overdelen (3) fra beholderen (8).
Se illustration B, side 2. Tag fat i flangen på den nye
filterpose, og skub den hen over sugestudsen med
gummimembranen. Kontroller, at gummimem-
branen er skubbet hen over forhøjningen.
Læg PE-filterposen (10) jævnt på bunden af behol-
deren. Læg PE-filterposens kanter sådan hen over
beholderens kant, at PE-filterposen fastklemmes af
overdelen (3) hele vejen rundt.
Sæt overdelen på beholderen igen, og luk snaplå-
sene.
7.1 Tænd/sluk, automatik
Vælg modus på kontakten (1):
0 = Støvsuger slukket
I = Støvsuger tændt (manuel drift)
= Automatisk tænd/sluk:
Støvsugeren tændes eller slukkes automa-
tisk, når el-værktøjet, som er tilsluttet til
stikdåsen (2), tændes eller slukkes.
7.2 PressClean
Se illustration E, side 2. Sådan renses foldefilteret
(11) af en kraftig luftstrøm: Tryk på knappen (4) (3
gange) i arbejdspauser, og hold for sugeåbningen
(på sugeslangen eller på beholderen).
7.3 Integreret blæsefunktion
Til udblæsning, tørring og bortledning af returluft.
Sæt til dette formål en passende slange (medle-
veret) i udblæsningsåbningen (5).
Undgå at lede luften ukontrolleret ud i tætte
rum. Brug en ren slange. Støv kan være sund-
hedsskadeligt.
7.4 Stikdåse (2)
Stikdåsen (2) er kun beregnet til tilslutning af
el-værktøj.
Det maksimalt tilladte strømforbrug (støvsuger
og tilsluttet maskine) må ikke overskride
værdien Imax (se tabel, side 3).
Står kontakten (1) på " ", tændes eller slukkes
støvsugeren med el-værktøjet, som er tilsluttet stik-
dåsen (2).
5. Oversigt
6. Ibrugtagning
7. Maskinen
Side: 67
DANSK
da
68
8.1 Tørsugning
Filteret, maskinen og tilbehøret skal være tørt. I våd
tilstand kan støv sætte sig fast og danne klumper.
Brug altid fleece-filterposen (9) eller PE-filterposen
(10) sammen med foldefilteret (11).
8.2 Vådsugning
Maskinen må aldrig anvendes uden foldefilter
(11). Maskinen kan blive ødelagt. Desuden
kan der trænge vand ud.
Der kan anvendes fleece-filterposer (9) eller PE-
filterposer (10). Foldefilteret (11) er velegnet til
vådsugning.
Fjern tørt materiale inden vådsugningen. På den
måde undgås stærk tilsmudsning og dannelse af
klumper.
Maskinen er udstyret med et svømmersystem, som
afbryder maskinens luftstrøm, når den maksimale
væskestand er nået. Når dette er tilfældet, høres
der en tydelig ændring i motorlyden. Sluk så for
maskinen, og træk stikket ud af kontakten. Opsug
kun væske, når svømmeren er funktionsdygtig (se
kapitel 10. Vedligeholdelse).
Når maskinen slukkes, kan der løbe lidt vand tilbage
fra slangen.
Fjern sugeslangen fra væsken, før beholderen
tømmes.
Før den evt. efterfølgende tørsugning skal der
sættes et tørt filter i. Skiftes der tit mellem tør- og
vådsugning, anbefaler vi at anvende et ekstra
(udskiftnings-) filter. Lad filter, beholder og tilbehør
tørre, så støvet ikke bliver hængende i de fugtige
dele.
8.3 Transport
Lad slangen blive på maskinen for at forhindre, at
der kommer støv ud.
Fastgør sugeslangen eller stikledningen på
maskinen med transportholderen.
Overdelen (3) skal være fastgjort sikkert til behol-
deren (8) – kontroller, at snaplåsene (6) er lukkede.
9.1 Generelle rengøringsanvisninger
Rengør beholder og tilbehør med vand. Aftør over-
delen (3) med en fugtig klud.
OBS! Denne maskine indeholder sundhedsskade-
ligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive
bortskaffelse af støvbeholderen, må kun udføres af
fagfolk, som bruger egnede værnemidler.
Tømning af beholderen
Kun tilladt ved støv med en
eksponeringsgrænse > 1 mg/m3.
- Træk netstikket ud, og sørg for, at det ikke kan
sættes utilsigtet i igen.
- Åbn snaplåsene (6). Fjern overdelen (3) fra behol-
deren (8).
- Tøm beholderen.
Bortskaffelse af fleece-filterposer
- Træk netstikket ud, og sørg for, at det ikke kan
sættes utilsigtet i igen.
- Tag en støvmaske på.
- Åbn snaplåsene (6). Fjern overdelen (3) fra behol-
deren (8).
- Træk fleece-filterposen (9) forsigtigt bagud og af
sugeåbningen (7).
- Bortskaf materialet i overensstemmelse med
gældende lovgivning.
Bortskaffelseaf PE-filterposer
- Tilslut netstikket.
- Tænd for støvsugeren, og rens filteret ved at
trykke på knappen (4) ("PressClean", se kapitel
7.2).
- Sluk for støvsugeren: Sæt kontakten (1) på "0".
- Tag en støvmaske på.
- Åbn snaplåsene (6). Fjern overdelen (3) fra behol-
deren (8). Før overdelen fjernes, skal kontakten
(1) sættes på "I" for at sikre, at evt. nedfaldende
støv opsuges.
- Træk PE-filterposen (10) forsigtigt bagud og af
sugeåbningen (7).
- Bortskaf materialet i overensstemmelse med
gældende lovgivning.
10.1 Generelle anvisninger
Sluk maskinen, og træk netstikket ud før vedli-
geholdelse. Sørg for, at det ikke kan sættes
utilsigtet i igen.
Rengør maskinen (se kapitel 9.).
Brugeren skal adskille, rengøre og vedligeholde
støvsugeren, så vidt det er muligt, uden at der
opstår fare for andet vedligeholdelsespersonale
eller andre personer.
Sikkerhedsforholdsregler
Egnede forsigtighedsforholdsregler omfatter rengø-
ring før demontering, etablering af lokal filtreret
tvangsventilation der, hvor støvsugeren demon-
teres, rengøring af vedligeholdelsesområdet og
egnede personlige værnemidler.
10.2 Nedsat sugestyrke
Foretag følgende, hvis sugestyrken aftager:
1. Rensning af foldefilteret (11): Tryk på knappen
(4) ("PressClean", se kapitel 7.2)
2. Tøm beholderen, eller udskift fleece-filterposen
(9) eller PE-filterposen (10).
3. Udskift foldefilteret (11), eller ryst, børst eller tag
filteret af, vask det under rindende vand, tør det,
og sæt det i igen (se kapitel 10.3).
10.3 Udskiftning af foldefilteret (11)
- Rens foldefilteret (11) igen, før det udskiftes ved at
trykke på knappen (4) ("PressClean", se kapitel
7.2).
- Træk netstikket ud, og sørg for, at det ikke kan
sættes utilsigtet i igen.
8. Anvendelse
9. Rengøring
10. Vedligeholdelse
Side: 68
DANSK da
69
- Åbn snaplåsene (6). Fjern overdelen (3) fra behol-
deren (8).
Se illustration D, side 2. Drej filterkurven (12) mod
uret (bajonetlås), og træk den ud. Træk foldefilteret
(11) af.
Kom straks det gamle foldefilter i en støvtæt plast-
pose, luk posen, og bortskaf foldefilteret i overens-
stemmelse med gældende bestemmelser.
Sæt et nyt foldefilter i til anslag, og tjek, at filteret
sidder rigtigt. Skub filterkurven (12) ind, og drej den
med uret (bajonetlås), og fastgør på den måde
foldefilteret.
10.4 Vandsensor
OBS! – Rengør regelmæssigt svømmeren i
filterkurven (12), og undersøg den for tegn på
beskadigelser.
10.5 Teknisk eftersyn
Mindst én gang om året skal der gennemføres et
støvteknisk eftersyn af fabrikanten eller en autori-
seret person for at kontrollere filteret for beskadi-
gelse og kontrollere maskinens tæthed samt
kontrolanordningens funktion.
Brugeren skal adskille, rengøre og vedligeholde
støvsugeren, så vidt det er muligt, uden at der
opstår fare for andet vedligeholdelsespersonale
eller andre personer.
Sikkerhedsforholdsregler
Egnede forsigtighedsforholdsregler omfatter rengø-
ring før demontering, etablering af lokal filtreret
tvangsventilation der, hvor støvsugeren demon-
teres, rengøring af vedligeholdelsesområdet og
egnede personlige værnemidler.
Alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres
tilfredsstillende i forbindelse med vedligeholdelses-
og reparationsarbejde, skal bortskaffes i tætte
poser i overensstemmelse med gældende bestem-
melser om bortskaffelse af sådant affald.
Nedsat sugestyrke:
Vær opmærksom på anvisningerne i kapitlet
"Rengøring".
• Er foldefilteret (11) snavset? - Rengør det.
• Er fleece-filterposen (9) fuld? - Udskift den.
• Er PE-filterposen (10) fuld? - Udskift den.
• Er beholderen (8) fuld? - Tøm den.
• Er mundstykket, rørene eller slangen tilstoppet?-
Rengør dem.
Maskinen starter ikke:
• Sidder stikket i stikdåsen?
• Er strømmen slået fra?
• Er stikledningen i orden?
• Er dækslet lukket rigtigt?
• Har vandsensoren afbrudt maskinen? - Tøm
beholderen, sluk og tænd for maskinen igen.
• Står kontakten (1) på " "? - Sæt den på "I".
Se kapitel 7.1.
• Støvsugeren tændes eller slukkes ikke af el-
værktøjet, selvom kontakten (1) står på " ". -
Tilslut el-værktøjet til stikdåsen (2).
Reparer ikke maskinen selv. Kontakt et
autoriseret værksted eller Metabo-kunde-
service (se kapitel 13. Reparation)
f
Brug kun originalt Metabo tilbehør.
Henvend Dem til Deres forhandler, hvis De har brug
for tilbehør.
Se side 4.
A Fleece-filterpose
5 stk. = 1 sæt
B PE-filterpose
5 stk. = 1 sæt
C Foldefilter
D Sugeslange
E Mundstykke
F Gulvmundstykke (metal)
G Universalmundstykke
H Universalbørste
I Polsterbørste
J Fugemundstykke
K Gummimundstykke
L Guldmundstykkesæt (med gulvindsats og
indsats til vådsugning)
M Multimundstykke
Reparationer på maskiner må kun udføres af en
elektriker!
Brug kun originale Metabo reservedele.
Henvend Dem til Deres Metabo forhandler, når De
skal have repareret Deres Metabo el-værktøj.
Adresser findes på www.metabo.com.
Reservedelslister kan downloades på
www.metabo.com.
Den af Metabo brugte emballage er 100% genan-
vendelig.
Brugt udstyr og tilbehør indeholder store mængder
værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes
kan genanvendes i en recyclingproces.
Denne brugsanvisning er trykt på papir, som er
bleget uden klor.
Kun for EU-lande: Maskiner må ikke smides i
husholdningsaffaldet! I henhold til det euro-
pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati-
onal lovgivning skal brugte maskiner indsamles
adskilt og genanvendes i en recyclingproces.
Forklaringer til oplysningerne på side 2.
11. Afhjælpning af fejl
12. Tilbehør
13. Reparation
14. Miljøbeskyttelse
15. Tekniske data
Side: 69
DANSK
da
70
Forbeholdt ændringer som følge af tekniske
ændringer.
K =Støvklasse. Iht. EN 60335-2-69.
A =Udvendige mål
U =Netspænding
F =Netfrekvens
I =Strømforbrug
N =Stikledning
P1 =Nominel optagen effekt
pU1 =Maks. undertryk (på slangen)
pU2 =Maks. undertryk (på blæseren)
Vl/s1 =Maks. volumenstrøm (på slangen)
Vl/s2 =Maks. volumenstrøm (på blæseren)
Dmax1 =Maks. gennemstrømningsmængde (på
slangen)
Dmax2 =Maks. gennemstrømningsmængde (på
blæseren)
V =Maks. beholderkapacitet
m =Vægt (uden strømkabel)
Typiske A-vægtede lydniveauer:
LpA =Lydtrykniveau
LWA =Lydeffektniveau
Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A).
Brug høreværn!
Måleværdier beregnet jf. EN 60704.
~ Vekselstrøm
De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pågældende gyldige standarder).

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo ASA 25 L PC.

Stil et spørgsmål om Metabo ASA 25 L PC

Har du et spørgsmål om Metabo ASA 25 L PC men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo ASA 25 L PC. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo ASA 25 L PC så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.