AHS 36-52 V

Metabo AHS 36-52 V manual

AHS 36-52 V

Manual til Metabo AHS 36-52 V på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 52 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52

Table of contents

Side: 1
DANSK da 35 Original brugsanvisning 1. Overensstemmelses- erklæring Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse akku- hækkeklippere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. 2000/14/EF: Procedure for overensstemmelsesvurdering jf. bilag V. 2. Tiltænkt formål Akku-hækkeklipperen er beregnet til klipning af hække og buske. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyggelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. 3. Generelle sikkerhedsanvisninger Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen  med disse papirer. 4. Særlige sikkerhedsanvisninger Hold alle kropsdele på afstand af kniven. Forsøg aldrig at fjerne afklip eller at holde materiale fast, så længe kniven arbejder. Fjern kun indeklemt materiale, når maskinen er slået fra. Et øjebliks uopmærksomhed ved brug af hækkeklipperen kan medføre alvorlige kvæstelser. Hold hækkeklipperen i bøjlegrebet, når kniven står stille. Sæt altid opbevaringsskeden på ved transport og opbevaring af hækkeklipperen. Omhyggelig omgang med maskinen nedsætter faren for kvæstelser som følge af kniven. Hold altid maskinen i de isolerede greb, da kniven kan ramme skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød.  Maskinen må ikke anvendes i regnvejr eller på våde hække. Hækkeklipperen må ikke betjenes af personer under 16 år. Brug aldrig en ufuldstændig maskine eller en maskine med ikke tilladte ændringer. Maskinen må ikke tilkobles, hvis komponenter eller beskyttelsesanordninger mangler eller er defekte. Maskinen er udstyret med en sikker tohåndsbetjening. Maskinen skal repareres, hvis den kun kan tændes med en af afbryderne. Maskinen er forsynet med hurtigstop. Få maskinen repareret, hvis bremsetiden bliver betydeligt længere. Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Fare for kvæstelser som følge af skarpe knive. Rør ikke ved knivene. Brug beskyttelseshandsker. Brug altidbeskyttelsesbriller,beskyttelseshandsker og egnet fodtøj, når der arbejdes med hækkeklipperen. Hold altid maskinen med begge hænder under arbejdet, og indtag en stabil stilling. Pas på forhindringer i arbejdsområdet, snublefare. Hold kniven på afstand af kroppen. Undersøg det område, der skal klippes, og fjern ståltråd eller andre fremmedlegemer. Hvis knivene standser på grund af en meget hård gren eller et fremmedlegeme (ståltråd i en hæk), og modstanden ikke kan overvindes ved at trække maskinen tilbage, skal motoren slukkes og batteripakken tages ud af maskinen, før man fjerner den blokerende genstand fra kniven med hånden. Ved udførelse af andre opgaver (f.eks. fjernelse af grene og afklip) skal maskinen placeres uden for arbejdsområdet. Placer maskinen sådan, at den ikke er til fare for andre. Tag batteripakken ud af maskinen, når maskinen ikke bruges. Sæt altid opbevaringsskeden på knivene ved opbevaring og transport. (Rigtig påsætning: Metabo-påtrykket vender opad). Bær altid maskinen i bøjlegrebet. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Beskyt batteripakker mod fugtighed! 
Side: 2
DANSK da 36 Udsæt ikke batteripakker for ild!  Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! 5. Oversigt Se side 2. 1 Opbevaringsskede 2 Grenfanger 3 Håndbeskytter 4 Bøjlegreb 5 Afbryder (sikker tohåndsbetjening) 6 Kniv 7 Afbryder (sikker tohåndsbetjening) 8 Knap til frigørelse af batteripakke 9 Knap til kapacitetsindikator 10 Kapacitets- og signalindikator 11 Batteripakke 6. Ibrugtagning Kontrol af hurtigstop: Tænd og sluk for maskinen.  Få maskinen repareret, hvis bremsetiden bliver betydeligt længere. 7. Anvendelse 7.1 Batteripakke Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning (11). Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (10): - Tryk på knappen (9), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. 7.2 Udtagning og isætning af batteripakke Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (8), og træk batteripakken (11) ud. Isætning: Skub batteripakken (11) i, til den går i hak. 7.3 Til-/frakobling Tilslutning (sikker tohåndsbetjening): • Tryk på afbryder (5) og afbryder (7). Frakobling: • Slip en af de to nedtrykkede afbrydere. Med hurtigstoppet standser knivene i løbet af 0,3 sekunder. Få maskinen repareret, hvis bremsetiden bliver betydeligt længere. Den lyd, der kan optræde ved hurtigstop af maskinen, skyldes konstruktionen og har ingen indflydelse på funktion og levetid. 7.4 Rengøring af kniv  (efter hver brug) Før rengøringen:  Sluk for maskinen. Tag batteripakken (11) ud af maskinen. Brug beskyttelseshandsker. Fjern snavs, bladrester o.l. (f.eks. med pensel eller klud) Efter rengøringen: Smør kniven med Metabo hækkeklipperolie 6.30474 eller pumpespray 6.30475 (biologisk nedbrydelig). 8. Vedligeholdelse Det anbefales at få sløve knive slebet på et specialværksted. Kontroller regelmæssigt knivene for beskadigelse, og få dem i givet fald omgående repareret på et specialværksted. f 9. Tilbehør Brug kun originalt Metabo tilbehør. Se side 4. A Oplader B Batteripakke C Hækkeklipperolie (biologisk nedbrydelig), dåse (1 liter) D Hækkeklipperolie (biologisk nedbrydelig), pumpespray (0,3 liter) E Opbevaringsskede (som reserve) Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. 10. Reparation Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. 11. Miljøbeskyttelse Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør.
Side: 3
DANSK da 37 Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller udslidte batteripakker til Deres Metabo- forhandler! Kast aldrig batteripakker i vandet. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek- trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati- onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). 12. Tekniske data Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U =Batteripakkens spænding ø max. =Maksimal grentykkelse L =Effektiv knivlængde n0 =Antal klippebevægelser ved friløb m =Vægt med mindste batteripakke Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah =Vibrationsemission (tomgang) Kh = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed LWA(G) =Garanteret lydeffektniveau iht.  2000/14/EF  Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo AHS 36-52 V men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo AHS 36-52 V. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo AHS 36-52 V så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo AHS 36-52 V

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo AHS 36-52 V below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Hækkeklippere
 • Model/navn: AHS 36-52 V
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer